ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 February 1910

Neštěstí v dolech. © $ O « 7!) liorniliů zahynulo. V Primero, Coloradr, událo se příšerné neštěstí, jemuž padlo za oběť 79 životů hornických. Pobití jsou větším dílem Slovinci, Slováci, Chorvaté, Poláci a bezpochyby i Češi. Dal náleží uhelnému trustu Colorado Fuel & lroa Company. Neštěstí událo se dne 3r. ledna o půl páté hodině odpoledne. Důl byl opatřen dvěma větrníky, které však byly silou výbuchu roz- tříštěny. Proto nebylo možno se- stoupiti pod zem,až byly spraveny, což bylo o půl osmé věčer. Záchranné čety po celou noc zá- pasily se smrtícím černým plynem, aby udrželi kontrolu nad hlavním dolem. Celkem leží 79 opálených mrtvol v řadě v strojovně, opatie- ných lístky, dle nichž lze pozuati, kdo jsou, neboť jsou k nepoznání zohaveni. Jelikož se pozůstalé vdovy a děti již vzdávají naděje, že bude kdo z jejich milých vytažen živ, činí se přípravy ku pohřbu, jenž bude konán v Trinidad. Plechoyý kbelík zachránil život Leonardu Virgenovi, jedinému hor- níku, jenž byl zachráněn z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 February 1910

I ř i L -'•j ! OBZOR. Časujpíh uo-nwliihký, pttufriv a zábavný Orgán 8. P. 1. 8. T. K { i Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:' "OBZOR." Hallelturille, Teiaí A (lenxral Karin and Kurník Nenspnper, Organ «f Ihc 8. P. J. 8. T. Ukládáni záložních peněz, Published Every 1 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription.Sl.OO per year. Advertising rates on application. Bylo by záhodro a nanejvýše zá služno, aby členové, kteří vzdělá- ním, vědomostmi neb veřejným ú- řadem zaujímají vůdčí postavení ve veřejnosti, užili svého vlivu k získání členstva a zakládání nových řádň. Pořádáním soukromých zá- bav a přednášek, při nichž se vy- světlí, co naše Jednota je, dá se mnoho ve prospěch S.P.J.S.T u- dělati. Rozkvět a trvání Jednoty nejlé- pe zajistíme udržováním úmrtního a záložního íondu v náležité na zkušenosti se zakládající výši. Tak si zajistíme přístup stálého člen- stva,neboť každý našinec bude mí- ti v S.P.J.S.T. důvěru, že poplat- ky budou vždy stejné, nezvý...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 February 1910

POCTIVOST. GrotMkt. Mipul K. H. Admn«. Bylo to v officině mistra Koudel- ky na Malé straně. Není zařízena moderně tahle místnost. Pod ní- zkým klenutým stropem zavěšena dvě zrcadla, na stolku u nich ně- kolik holičských requisit, Škatulka s pudrem a láhev s kolínskou vo- dou. Mistr sám je dobrý, staro- světský pán, čistý a hovorný, tak že celá ta jeho malá místnost půso- bením oživuje, stává se milou a ú- tulnou všem jeho starým zákazní- kům. I já mezi ně patřím a toho dne seděl jsem tam a čekal, a ž do- jde na mne řada. Mistr měl právě v práci malého skromného mužíka. Bodrý výraz tváře toho člověka činil jej nadmf- r,u sympatickým, kterýžto dojem ani jistá zamlklost v řeči a uzavře- nost v chování nestírala. To byl oříšek pro mistra Kou- delku. Bylo jeho sportem, že kaž- dého sebe více uzavřeného "mo- rouse" svými řečmi tak rozdělal, že z krámku vycházel jako ten nej- podařeněji! mluvka. Ale v tomhle případě se mu to jaksi nedařilo, k jeho největšímu zármutku. Mužík ne a ne vydat z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 February 1910

V\ ť-' $ ' ■< lfc W'1 >r Ochroma zadnich nohou u prasat. Jednou z obyčejných nemoci,kte- réž u dobytka vepřového se vy- skytují, mnoho nesnází a velkých i ztrát v zápětí mají, jest ochroma, mrtvice zadních nohou, a to jak již u dospělých tak i mladých. Zvife nemocí touto stížené jeví zprvu velkou ochablost při chůzi, chodí po špičkách paznehtů, až za několik dnů nastane ochroma úpl- ná. Zvíře při tom jeví známky bolesti a nepokoje, hned lehá na zem a za chvíli opět vyskočí, potá- cí se a běhá do kola, zhusta také dostavuje se i koliky. V někte- rých případech patrny jsou i bole- sti reumatické. Toto jsou přízna- ky počátku choroby. V dalším vývinu nemoci zadní nohy více a více slábnou, zvíře při chůzi klesá na kotníky, až posléze nohy za se- bou tíhne. Hmátneme-li na no- hy, seznáme, že jsou studené. Zví- ře při tom horečku nemá. Chuť ku žrádlu má zvíře ž pravidla do. brou. Při dalším postupu nemoci zvíře více slábne, stálým taháním nohou za sebou způsobuje si mno- ho odřenin,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 February 1910

Rozmanitosti. # O vysilování půdy a ilSležItosí hnojeni. již několikráte bylo poukázáno, jak dúleiito jest, aby role nebyla vysilována a rolník aby hleděl vždy zase polím navrátiti, co jim úro- dou se odňalo, by dále zflstati mo- hla úrodnými. Ale nemyslíme, že toho o zástoji tom by mohlo kdy býti řečeno příliš mnoho, pročež zde projednáme věc ještě důkladně- ji. Měl by totiž každý rolník prá- vě tento zástoj vrývati si hluboko v paměť, aby pak nikdy nehřešil proti pramenům veškerého svého blaha. Lučební vědou bylo nad všelikou pochybnost dokázáno, že sklizeň polní žádá, aby bylo v poli jisté množství velmi rozmanitých látek, z nichž by rostoucí plodiny mohly bráti svou řádnou potravu. Někte- ré z látek těchto si ovšem plodiny berou samy ze vzduchu pomocí lu- penů, kteréž jim právě při tom tak slouží jako nám naše plíce, ale za- se mnohé musí přicházeti ze země. Každá půda obyčejně obsahuje vše- cky ty látky, jež takto plodina z ní pomocí kořínků svých odbírati musí, aby mohla růsti...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 February 1910

I r! I 1 Česká nemocnice Dr. K. H. BREUERAj — v — Gameron Texas, ČcSti lékaři, české ošetřovatelky. Nemocnice pro Čecho-Moravany, kteří se zde cítí jako doma. ' Sta vyléčených krajanu mohou ji odporuťiti. Sázecí stroj Standard č. 24. Výsledek našeho oznamo- nání v tomto listě jest velice uspokojivý. Z počtu žádostí o poučnou knihu pojednáva- jící o sázecích strojích, již posíláme zdarma a z počtu prodeja uskutečněných a ob- jednávek od obcho- dníka došlých, je zřejmo, že rolníci do- bře pochopili, co ze výhoda to je, míti sazečku, která sází dofcre. jSmerson «ffiranttnflbam plow Compatve. DALLAS, - - TEXAS. h ♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* Severovy léky těší se stále hojnějšímu odbytu, což je důkazem jejich užitečnosti. • • & i Nenechte se trápiti kašlem!..... V každém shromážění, kde ticho má převládat mažete pozorovat úžasné mno- žství lidí, kteří snaží se potlačili dráždící je kašel. Jste také mezi postižený- mi? Proč neužíváte SEVERŮV BALSAM PRO PLÍCE jako činí mnozí ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 February 1910

VOL. XIX. HALLE1TSYILLE, TKXAS, TUCBSUAÍ, KKBKI AHV 44,1#10. 0 •) I fy OBZOR SO. ROČNÍK XIX. HALLETSVILL E, TEXAS. VE ČTVRTEK 24. ÚNORA 1910. ČÍSLO 30. Eatercd u ntcond-tltM matter Noveaber lt, 1908, *t tke pont ofice at HaUetUrillc. T«j.m, uoder the act of Maich S, 1679. .P.J.S.T. Fayetteville, 19. února. — Dnes rozesílám po expressu na všechny řády stanovy a formuláře pro měsíč- ní zprávy. Slíbené vyplněné měsíční zprávy1 rozešlu asi koncem tohoto měsíce, neboť následkem návalu práce ne- možno mi postačiti. Tuto zprávu pošle každý řád zpět s potřebnými opravami počátkem příštího měsí- ce i se zásilkou peněz úmrtního fondu za únor. Který řád již pení- ze poslal, ten jen pošle zprávu sa- motnu. J. R. Kuběna, taj. Hl. Řádu. NOVÍ Ml m, čis. 83. Deweyvllle, 19. února.—Ozna- muji, že nový řád Kotva, čís. 83 , byl uveden do naší milé S. P. J/S. T. dne 16. února. Jména bratří a sester do nového řádu uvedených jsou následující: F. Kostka, Klement Pokluda, J. Urban, Anton Vitek, Anton Na- k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 February 1910

Slovanská Podporující Jednota státu Texas. huAVNi UKADOVNA; Josef Dušek jr., předsedu. vJítidwell, Texas. JtMvi.'Mikeika, un toph>diwd*, W« ley, Textu, J. K. Kuoěn*, tujoiuuilk, FaytHluvi.le, Tc*a . J. J. tiuka, puftinduik, New Ulin. Ti-xub. Účutut vnoř Jmu Kučeru, fc ltiiiK>r. Tnias. J, M. iljÍHin(:ek, E..y lUivii.u tt. 1, Ttuaa. Albert t ik n«ií '"luiii. l . xud. o ii > tu: Tom. iviujt* ml.. Cul lw«ll, T«.\m , l raitii Steina, Ur ui^er. Jun Uanick- To*. Met. r«i£Íral, i-raMii fu.lo«. Mjtficiu poi taUy do umrtniliu fondo Uooa yrisiuup. ni na <250 Í..00 *1000 uu le Ut •Ji runu... 15 ctil ... . aootft.. í .00 " ti " io "■ ... IH ' .... .. 35ctú . í .7P • 2ó • 30 " ... U " ... .. 45 " .. 1 .vu •• 31 " .15 " ... ib " ... .. 50 " .. 91.00 •' atí •« 40 " ... 30 " ... .. 150" .. II.'A) i. .. 45 " ... 35 " ... .. P6 " .. 11 oU " 40 " f>0 " ... 40 " ... .. T5 " .. " bO ' ňl ' ... 45 " „ hl " i>2 M " ... ;>3 " ... 50 ' 55 " " 58 " 51 " ... MJ " " bi ' iW " ... 115 " 1. A...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 February 1910

Pro slovo jediné. Nap.iulu Lea Ortruvská. i. 9 9 # Bílý přikrov sněhu rozestřel se do rána po kiaji. Všechen tuch v přírcdů jakoby byl zdušen měkkou tou rouškou, pod níž v zimním spánku lebce oddychovala země. A jako roj bílých motýlů poleto- valy nové a nové i 1 íčky, snášejí ce se ua holé kefe a stromoví, je- muž dodávaly půvabného vzezření kyprým tím obalem, íiníce prázd- notu jeho méně smutuou a teskli- vou. Všechny ty krásy nastalé zimy unikaly však zraku ženy, která sto- jíc za vysokým oknem dívala se na zasněžené lány vroubené pozadím vysokých lesů. Nebyl to pohled do prázdna upřený, zaujatý příliš obsahem vniterního cítění, než aby byl postřehl, co se děje koltm. V liledé tváři ženy zračilo se pl- no smutku, velké hnědé oči podstí- něné temnými kruhy svědčily o ú navě probdíných nocí a Štíhlé tělo zahalené řasami volného oděvu,za- chvívalo se ]ako mrazem dotýká no. A pokoj byl přece vyhřát, o patřen tak, že ani atom zimy sem nemohl vniknouti, koberce, kožeši- ny vystýlaly je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 February 1910

OBZOR. Cagopih •iu<pudařský, pottciiy a zábavný. Orgán S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A'lreNH t4 'OK/OK." Hallelthvilh, TexaH. Pi ilišné poživeni lihovin. j vání tohoto zla přílišného požívání ! lihovin mezi nátm, tím prospějeme Jak zamezit přílišného používání sobé, prospějeme mnohé rodině, a A General Pnrm and Family Nowspaper. Orjcau ofthoS. P. J.8.T. a tedy zneužívání lihovin, jest jedna z nejdu Užitějších otázek ne- jen v naSí Jednotě, aie i ostatních a zejména českých spolků vůbec. Statistika spolků našich a úmrtní výkaly nám dokaž ijí, že p ípady úmní |tou mnohem hojnější u lidí I kteři požívají lihovin nestřídmě, čímž si věk zkracují., Spolky ame- prospějeme i naší Jednotě. Já nej- sem žádný zápóvědník, žádný pro- hibičák aneb abstiaista a rád si časem sklenici piva vypiji a vím, že kdo tak Činí a střídmě, není mu to na Škodu. Ale takový, kteťý se ovládat nemůže, a když sklenku nápoje vypije, dostane chuť na tři | jiné, ten ať radě|i lihovin...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 February 1910

Oboravač' 'Standard" pro rok'10. Zhotoven buď s pevným) ohnutými nebo rovnobě- žnými vojem), s pery nebo ber per. Tak jako my i vy dobře víte, ie stává celá "hromada" koltyvetrů. My také všichni víme, že kafi je kufi, ale rovněž je známo, že na dobrého koně třeba něco více než kůži a čtyry nohy. Zrovna tak koltyvetr je koltyvetr, když rad dvě kola, voj a některé jiné věci. Ale právě zde napodobováni kolty větra STANDARD konči. Je radost pracovati s dobrým koněm — a nemenší radost jest obdělávati pole pomocí oboravače STANDARD. Když koupíte STANDARD koltyvetr, jste vždy jisti, že jste koupili nejtepsi. Při koupi koně záleží to velmi často na štěstí. Kupte si STANDARD koltyvetr a budete míti spolehlivý stroj. Žádejte svého obchodníka anebo pište nám o knihu pojednávající o strojích k obděláváni pole potřebných. Tam najdete dobré poučení a důkazy, že se v Tetas více oboravačů STANDARD potřebuje mi kterýchkoli jiných.Má to svou příčinu. Obchodníci praví, že rolník, který je s koupeným n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 February 1910

OD NAŠICH Nccdville, 14. února. — Jelikož i Proto is«' <°h° náhledu ie kratičká bn doba do mimořád- uerozštěpujme se, nýbrž . ^ ■ DOPISOVATELŮ. I dovně polovice neb i méně člen-j Hollaud, 15. února.— Navrhuji jstva nedokáže, co dokáže celek, j opět co v předešlé schůzi, aby náš a radou: tajemník či dopisovatel byl trochu je kratičká jsn doba do miniofád- =><=, pracujme pot uknut, něco z našeho řádu do ného sjezdu R.V.O.S , tedy bych společně. Kyne nám z toho lepší i světa o/.námit, aby ' Obzor" a také prospěch. ostatní bratři zvěděli, že řád Tyrš Nyní ještě pár slov, jak se nám : v llolland ještě dýchá čerstvý zde celkem vede. Nynější zimu tu vzduch nebo něco podobného a... mnoho ptáka létá, kterým přezdi- A já k tomu připojuji, zvolal dru- vají v obecné mluvě "čápi"—-zvlá- j hý bratr, aby tajemník oznámil i ště na farmě H. Vindla. Napřed 1 volbu úředníků, neb jest to jeho zakroužili nad domovem Fr. Po- j povinnost a on nic. láška a zanechali mu kluka jak bu- ; Dobrá, když ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 February 1910

Sladká a horká kassava. A\ I 9 1 Ji Kassava je zelinná rostlina pil. vodem z tropické Ameriky, která již od pradávných časů je hlavní výživnou zeleninou obyvatelů střed- ní Ameriky, Západo-indických o- strovů a části jižní Ameriky. Mezi domorodci jižní Ameriky slovem "cassava" označována byla potra- va již připravená z kořenů rostli- ny, rostlina sama známa jest pode jmenem "manihot" a ' manioc". V Brazílii, kde prý tato rostlina pů- vodní jest domovem, nese jméno "cassaba" nebo "cassava". Zná- my jsou dvě odrůdy této rostliny: sladká a hořká kassava. Sladkou kassavu lze jisti syro- vou; má dosti příjemnou chuť po- někud podobnou příchuti kaštanů, kdežto hořká kassava je chuti od- porné a mléčná Šťáva z ní je jido vatá, (oněvadž obsahuje prudký jed ptotuinu (prussic ^icid). O- všem ntžli se kořeny kořké kassa- vy upraví, aby se z nich na přiklad mohl péci chléb — a k tomu účelu se hojně používá — jed už je na dobro vypuzen. Obě tyto odrůdy rozeznávají se od sebe podle listů Lisly je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 February 1910

10C r#%^y ' •& v* /. 1 Česká nemocnice Dr. K. H. BREKERAj Gameron Texas. ČeStí lékaři, £e«ké ošetřovatelky. Nemocnice pro Čecho-Moravany, kteří se zde cítí jako doma. . S/a vyléčených krajanu mohou ÍÚL-* J ji odporučit i. 30ZZ Sázecí stroj Standard č. 24. Výsledek našeho oznamo- nání v tomto listí jest velice uspokojivý. Z počtu žádostí o poučnou knihu pojednáva- jící o sázecích strojích, iíž posíláme zdarma a z počtu prodejů uskutečněných a ob- jednávek od obcho- dníků došlých, je zřejmo, že rolníci do- V bře pochopili, co z; výhoda to je, mit. sazečku, která sází dobře. jEmcrscm «=®rantíngbam KMow Compan\>. DALLAS, - - TťXAS. y 7-- — >9 První třídy řeznický obchod, A John Rothschmidi majitel, HALLETTSVILLE, TEXAS ČERSTVÉ maso vidy v zliobS, akoi i uzenky, rozllíiié uwnáhké pochoutky vlMtul výroby a íSbco veíkere zhoZI do oboru toho spadající. Hurlwcue k 2dý den. Ceny levné obnlubn fádní. Obchod na starém mislé. V uedill ottvfenoríno do hod. Za kfiže platí nejvy83i tržní ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 March 1910

VOL. XIX. IIAIXE1 fSVILLH, TKXAr., THIIWNAY, MAKťH 8,11110. & 9 ROČNÍK XIX. Kntertd au ret SO. 81. ZOR. LETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 3. BREINA 1910. matter Notanbcr 19, at the HalletUville, Tou, on der th* 1 (Mriťi 3.1«7U. 2 úřadovny tajemiika Hlavního ta. Osnámenl úmrtí íf . 201, 202, 208 n 204. Br. Jos. F. Junek od řádu Nová Morava, čís. 23., zemřsl dne 26. ledna igio, stár jsa 45 roků, ná- sledkem otrávení se. K Jednotě přistoupil g. března 1902. Zaměst- náním byl rolníkem. Číslo ceretfi- kátu 2126 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce Í1000.00, avšak následkem samovraždy pod- pora byla vyplacena jen v částce $500.00. Br. Jan. J. Matula od řádu Po- krok Slovanů, čís. 31., zemřel dn? 28. ledna 1910, stár jsa 23 roků, na zápal mozku. K Jednotě přistou- pil 21. ledna 1906. Zaměstnáním byl knihvedoucím. Číslo certifi. kátu 4749 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce í 1000. Sestra Anna Regmund od řádu B. Smetana, čís. 39., zemřela 9 ťinora 1910, v stáli 33 letech, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 March 1910

I . \ Slovanská Podporující Jednota bi<atu Texas. HLAVNI ÚťtA UOVNA: Josef Dmek jr., přwlswia. Caldwell. Texas. Josef Mikenka, místopředsedu. Wfnley, T'-xas, J. K. Kuběna, tajemník, Kayettuville, Texas. J. J. trnka, poKiadnik. New Ultn, Texm. ÚC"tuÍ v.í'« r Jan Kučera, Klliiu«-r, T>'*as J, M. Hilan.l .k, i'-y tiovihort. 1, Texas. Albert 1'áiiiči , ium. 1> '• r í. Tun. Krajěa ml., fal IwHI, Texas, Frank d.eiKa, liranjaT. Jan Damek. a'«l>, Toi. Met. Pďid.al, , r .vui rádo*. i úmrtního fondu. Doba přistoupeni na (260 4 *>00 11000 OU 1H U> .'1 ro u... 15 ctú ... .. aootu.. * .00 „ •• 3f> " ... 18 ' .... .. 35ot(l . í .70 «• 2d • 30 " ... 23 " ... .. 45 " .. * .IMJ 3, .. ih •' ... 25 " ... .. 50".. #1.00 •• 3ti " 40 " ... 30 " ... .. 60".. SI 20 H 4) •• 45 " ... 35 " ... .. t>5 " #1 30 " 45 " W " ... 40 " ... .. 75 " " NJ - bl " ... 45 " ,, 51 " 51 " ... 50 ' " Án M 5J " ... " ... 55 " 00 " •• 54 55 " ... 6.) " I AiIlVfiilř Milí. 1. Pokrok Texasu, Jati Slavík, laj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 March 1910

& i Rowena, 21. února. — Tímto 0- zoamuji, že do řádu Pokrok Rowe ny, čís'. 49 , v únorové schůzi byli uvedeni s přestupními listinami ná- sledující bratři a sestry: Karel Ven. trček s manželkou od řádu Komen- ský, čís. 20., Jan Bednář s man- želkou od řádu Smetaná, čís. 39. a Jiří Martinec od řádu Český Pra- por, čís 74. Také se chci zmíniti, jakou od- měnu někdy úředník dostane od některého bratra za konání své po- vinnosti. Tak ku př. mně bylo v lednové schůzi řádem nařízeno, a- bych jistého vzdáleného bratra, pa- třícího k řádu Pokrok Roweny, č. 49., upomenul o zaplacení spolko- vých příspěvků, což jsem také u- činil; avšak onen bratr to považo- val za velkou urážku a napsal br. účetníkovi dopis, v němž mě líčil nevelíce příjemní, neb na prvním místě psal, že obdržel od bratra tajemníka dopis hodně drze psaný, Na to mu odpovídám za první, že můj dopis nebyl ani z polovice tak drzý jak byl jeho, poněvadž jsem ho psal z pouhé povinnosti. Za druhé doznávám, že jsem psal dopis k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 March 1910

— OBZOR. M ' n j i ■ Času|>tii lio .podai-ský, poutuj a /.nbnvuý. Orgiln S. ť. .1. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. . ilrcM :"OIIZ< K,"Halli'ltsvllli .Texas. A Ui'11'Tnl rtu nml Familv Nowspafor. Orsan of tl'p S. I'. J. S. T. Published Every 7 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subicriptinn.M.OO pp.r vear. Advertising rates on application. Záložní fond jest rejlepší opo- rou pro J dnotu a čím bude mo- hutnější, tím pro členstvo lépe; ne- boť mladí členové se nemsí bát, že se na ně nedostane. Jestliže muž dvakráte ženatý,od- kazní listinu 11 svého podpůrného spolku vyplnil ve prospěch své první ženy, po jejíž smrti zůstaly dítky, v pádu smrii jeho odkaz právoplatně připadne dítkám po první ženě. Mluvíme li o Jednotě, jsouce je- jími členy, mluvíme též o sobě; chválíme sebe a prospíváme sobě. Naopak, zlehčujeme-li Jednotu a hledíme-li ji poškodit), zlehčujeme sami sebe a poškozujeme své via stní zájmy. Toto by si měl každý člen Jednoty dobře zapamato...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 March 1910

& Oboravač''Standard" pro rok 10. Zhotov buď s pevnými ohnutými nebo rovnobě- žnými vojem), s pery nebo bet per. Tak jako my i vy dobře víte, že stává celá "hromada" koltyvetrů?" My také všichni víme, že kůň je kůfi, ale rovněž je známo, že na dobrého koně třeba nfeco více než kůži a Čtyry nohy. Zrovna tak koltyvetr je koltyvetr, když má dvě kola, voj a některé jiné věci. Ale právě zde napodobováni kolty větra STANDARD Konči. Je radost pracovati s dobrým koněm — a nemenší radost jest obdělávati pole pomocí oboravače STANDARD. Když koupíte STANDARD koltyvetr, jate vždy jisti, že jste koupili uejtepátr Při koupi koně záleží to velmi Často na štěstí. Kupte si STANDARD koltyvetr a budete miti spolehlivý stroj. Žádejte $véh<? 9^;lu?4aíka anebo pište nám oktfihu pojednávající o strojích k obdělávání pole potřebných. Tam najdete dobré poučení a důkazy, že se v Texas více oboravaču STANDARD potřebuje ne! kterýchkoli jiných.Mi to svou příčinu* Obchodníci praví, že rolník, který je s k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 March 1910

Čištěni koberců a rohoží v do- mácnosti. S jarem přiblíží se každoročně doba čistění domácnost! aneb stě- hování, které vyžaduje také čistění a tu jest užiteino věděti, jak nejlé- pe lze vyčistili koberce a rbhože. Koberec se vyčisti, že vylil ži skoro jako nový následovně: Vezmi dva kvarty pilin, stejně mnoho bílé hlinky a smíchej to s půl koflíkem silné ammonie, která byla rozředě- na ve třech kvartech vody. Dej to to vše do belíku a dobře promíchej starým koštětem, jež bylo opotře- bováno téměř až k pahýlu. Odstraň časně ráno nábytek z pokoje, když je k tomu jasný den a vetři smíše- ninu tuto do koberce, tak že vyhlí- ží jako celý potřený kašíčkou Nech to tak státi asi šest hodin a pak to všechno smeť dobře, opakuje něko- likráte metení, aby se všechno do- stalo dolů. Koberec musí býti do- bře ometen, nežli se smíšenina naň natře, a kde by byl potrhán, musí býti spraven. Příprava tato nesto- jí více, nežli 15c. pro celý koberec, neb hlína stojí 10c. a ammonia a piliny 5c. Jiný zp...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x