ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 December 1908

Sandelin Drug Co. Retail IJrugjjists ts., Oakland, Cal. * RED. SANDELIN, Apotekare. Svenskt Bageri KOFOD BROS. BAGERI Kast Oakland röd, Skorpor och Råglimpor samt r. Telefon Merritt 2820 5 acres Hem endast $575 ounty, Calif. vägar; två stationer på landet. $10 i månaden. 46 Market St., San Franeisco. DR. E. THIELE, Den Tyske Specialisten förKroniska och Privata sjukdomar hos MÄN och KVINNOR ändt till staden och öppnat kontor i 110. way, hörnet af 9th St., OAKLAND Om ni är lidande från privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag, onaturliga oordningar, striktur, svullnader eller liöhler, blås- och njurlidanden, och bar sökt hjelp utan resultat kan jag lx>ta eder genom min nya tyska metod. Jag misslyckas al drig och garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. Rådfrågniugar fritt. partement för tillverkningen at SKORPOR, LIMPOR, KRINGLOR, KRYDDSKORPOR M. M. de af Mk. Joseph I.andkk, välkänd kusten som tillverkare af dessa brödmna prisuppgifter v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 December 1908

SUNE VEGULT lin Svensk Amerikans Roman AF 01.LI- BHRCiQVIST. XII. Början af juli månad detta år var ohyggligt vann. Sune, som var ytterst känslig för hettan hade vid el t par tillfällen under arbetet ölverfallits af svindel. Ibland hände det, att den i «'cii sumpiga flodbädden härjande malarian fick makt öfver honom, och lian lnäste flera '- ganger lemna arbetet, nkiilfvande al' frossan för att. senare på kvällen plågas af brännande feber. Natten till den 4:de juli. Förenta Staternas största högtidsdag, blef hettan olidlig. Alla "Skandias" invånare beredde nig på en sömnlös natt. Redan tidigt på kvällen började småpojkar oeh barnsliga eller slyngelnktiga unge män affyra sina revolvrar, "fire-eraekers" och annat smällverk. Sprakande och osande små tingestar itögo. omkring i luften bland de på trottoaren promenerande. Dö hvitkliidda, barhufvade flickorna, som skrattande och flabbande gingo arm i arm, uppgåfvo gälla, tillgjorda rop vid de närmaste smällarna och gjorde alla slags kvinno...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 December 1908

VESTKTJSTEN. Tors'dagcn den 10 December 1908. 7. K U JR I K O OLE OID, VIGOR! qcIi UTERINE tin salu hos MIvS KATE OLSON lOtli ocli Doltift's StK c '- , San Flan. (1 DOKOlvI N .MAKUfcT.f Alameda Ca? c T.Mfirket Street San Francisco. JACOB PETERSON. Kpra ro Blomsterhandlare T. SAHI.IN 2105 Markel Street, San Francisco L O M Q UI ST Urmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., midt emot Mills ISId^llr, Klockor, Juvelerarearlieten Etc. repareras ii')[:;;r.'!ni!t. Slolt urval af UR, KLOCKOR, D1AM W I 'KR och (I.ASÖ( i< >N. SVENSK Viner, Likörcr, Cigarrer. Möblerade Rum. US Itli St., hörn. af Minna, S. F. EAGLE SALOON C. A. JOHNSON, TIVOLI CAFE Kaxe och Lunch House. 50 ICUclv St., Sati Francisco. färska direkt från farmen hvarje dag. Cai;i, G. Lakskn, Egare. |[\äQ!AB\ä DOKTORN 2176 Howard St., S. F. endast örter användas. P. K. POULSSON Älla slags ASSURANS 214 Kohl Kldjj;., JIoutKomer> & California His. Telefonera eller sänd postkor...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 December 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 10 December 1908. svenska Ll Til. hbknezkkkykkan, igide och Dolores St., söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl. ti. Söndagsskola kl. 9:45 f. in. (JngdomSmöte hvar fredagskväll. Telefon Market 3305. Teol. Dr. Philip Andrern, Past. Bostad: 208 Dolores St. vid kyrkan SAN FRANCISCO. Under november månad bvtle fastigheter här i staden till ett värde'af nära 3 millioner dollars om e^are. hvilket tyder på slör lifaktighet vid denna tid på året. Calhoun påstås nu söka nåd också genom att skvallra på liuef och Schmitz. Snart blir det väl ingen mera kvar att skvallra på — och så slippa alla ut, "på bekännelse"- . Ett förslag till förbättring af Marc Islands flottstation har framlemnats till kongressen af sjöministern Cortelyou, hvarigenom ett anslag på •$1.77(>..>00 skulle åsidosättas förmuddrings- och andra arbeten vid denna station. Miss Mary Shain, en ung kvinna, boende i no. 24">8 Mission st., blef härom nät...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 December 1908

VESTKUSTEN — T,literal Politisk Veckotidning för svenskarna, å SMllahafskusten. tUgifves hvaije tor».-!*#. Vi«vi kcatrn är spridd utmed hela ftt(ilahaf:>ku£tea och utgör «1ciför ett präktigt aftnon-raeciuirii Atinon6pii *oc. j.» turn, i.1 and lä.niog ioc.pt rad. PRRNDMF.ÄATrONRPRtS Helt ftr fi.oo | Fjärdedel1! år $0.65 Hallt ar 1.25 | Kil är till Sveiige 2.50 Ageuter erhålla liberal kommission.. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vkstkttkt» ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Rtricp.t, Sa>* Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. IndependeSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Geue1' vffi 1 äostkx" is the oldest Swedish Newspaper publisPacific^oast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. lcount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COjlST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 December 1908

En glimt af TURLOCK Cal. kan nu erhållas genom att besöka VÅR UTSTÄLLNING i No. 15 4th St. ■ Vi hafva der till förevisning allehanda produkter fran det beryktade * Turlock Irrigation District. Det finnes intet distrikt i'staten California der oberoende kan ernås med så litet kapital och på kort tid som på denna plats. Vårt svenska folk borde noggrant undersöka förhållandena i denna koloni innan de låta sig förledas att insätta sina penningar i land på obepröfvade och ovissa framtidvsplatser. Här riskeras hvarken lielsa eller penningar. bök lllkGör oss äran af ett besök eller tillskrif • central california land agency 15 - 4th Street, San Francisco eller TURLOCK, CAL. Ö^by City. erbjuder lill svensk-amerikanerna ypperligt tillfälle all mot särdeles lätta villkor och otroligt billiga priser tillhandla sig tomter 12 minuters väg från Skanstull i Stockholm i det nyligen anlagda villaområdet ÖRBY CITY, som inom några månader genomkorsas af spårväg ocli skall inkorporeras med Stockholms s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 December 1908

m VESTKUSTEN. Torsdagen den 17 December 1908. 3. NORGE. Studenter och arbetare. I Studentsamfundet hölls den 14 november ett talrikt besökt möte, sammankalladt med anledning deraf, att studenter under bryggeriarbetarestrejken utfört arbete på lastkajerna. Jur. stud. Arnesen inledde diskussionen och föreslog en resolution, som protesterade mot att studenter "uppträdde' som strejkbrytare"- . —r Ordf., kand. mag. Hambro, menade, att saken ej vidkom samfundet som sådant och föreslog att resolutionen icke skulle blifva föremål för votering. För Arnesens förslag uppträdde bl. a. journalist Einar Li, som å arbetareförbundets vägnar meddelade, att förbundet skulle afbryta all förbindelse med studenterna, om icke den Arnesenska resolutionen antogs, och advokat Bonnevie, som förklarade att studenternas af fackföreningarna underslödda folkupplysningsverksamliet skulle afbrytas, om Hambros förslag antogs. Trots dessa hotelser biträdde samfundet Hambros mening med 216 röster mot 112, hvarefter d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 December 1908

JOHN A. RENSTRÖM'S BAR OCH LOG I HUS är beläget pä 3417 i6tli st., nära Church. Cederlunds Söners Punsch, svenskt Bränvin, norsk Aquavite,. Carnegies Porter samt amerikanska likörer alltid pä lager. MÖBLERADE RUM med fria bad för herrar 25c. pr natt. JNL flelsons Specerihandel Telefon Market 922. Gods levereras öfverallt i staden. Gods levereras öfverallt i staden. Telefon Market 922. VINER OCIl LIKOKEK 300 Chufeh Street hörn. af 15th, San Franeiseo. * * * * ❖ * * * * * * * * *> * •** •> * * * * * * * * * *> ❖ »> ❖ ❖ •> »J»J» <£4 »J» »J» »J» »J» »J» »J» «Ji * ❖ * ❖ ❖ A ❖ ❖ * * * * t ❖ Telefon Temporary 2977 510 Battery St., § \U DETTBCnH San Francisco. J g | ila I CFaOlJli! IMPORTÖR AF „ aooiaget SVEA Göteborg, Sverige. Tillgångar: $10,916,520. hkbbbS EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter Alaska Commercial Bldg., California & Sansome St., San Francisco, Cal. JAS. W. REA CO...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 December 1908

Sandelin Drug Co. Wholesale and RHörnet af 7th & Willow Sts.- : SALUBRIN tillhaudahälles, FR- Svenskt Bageri KOFOD BROS. BAGERI 1477-79 21st Ave., Rekommenderar sitt Knäckebralla sorters Hvetebröd och Bakelser.Anderson's excRUGS, CARPETS MATTINGS, LINOLEUMS. 5 acres Hem endast $575 i Alameda County, Calif. Rikt jenmt land, invid två jernv$25 kontant och $- RICH VALLEY LAND CO., 54»j* ♦$» «$» »*« «$» »j» ♦$> ♦$» »j» ♦$» <$> rj» ♦- Goda saker att Alla slags buteljerade importerade, till våra * Telefon Oakland 204 Home 2041 * >t« * * •:« * *:• •> * *:♦ »> •> •> >;• * >;♦ •> Mliar återvänd921 BroadwVi hafva öppnat ett departSVENSKT KNÄCKEBRÖD, SKORPOR, PEPPARKAKOR, KRYDDSKttnder personligt öfverinseende af Mr. Josedan flera år tillbaka här pa kusten som tsorter. Vi skola med nöje lemna prisuppg- DAVIS STANDARD BR...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 December 1908

I (,/—vHh ult SUNE VEQULT En Svenskamerikans Roman AF OLLE BERQQVIST. XII. Då lian slutligen efter en kort slummer vaknade upp igen, lyste den första gråa morgondagern in i hans rum. Ett och annat revolverskott hördes då och då, och tuppanias i olika molltonarter stämda klagolåt från stadens utkanter trängde dämpad fram till hans öra. Han kände sig så klar i hjerne», så frisk, upplifvad och lätt om lijertat. I öronen sjöng en operamelodi, som lian måste ha drömt oin. Han hade hört den mångfaldiga gånger, men aldrig förr så fullt fattat dess tjusande fägring. Någonting italienskt var det. Nu hörde han musik igen. Det var en annan melodi — också ur en gammal italiensk opera. Den var ännu mera bedårande. Ilan mindes, att en frukthandlare från Sicilien, som bodde i huset bredvid, spelade flöjt. Äfven denna melodi hade han hört flera gånger, meu Hvad var det fatt med honom? Musiken verkade så starkt på honom, att hans ögon blifva tårade. Han kände sig ega en underbar förmåga att njuta in...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 December 1908

K. U RI K O OLE OID, YIGOKI och UTLRIO tin salu lios MRS KATE 0LS0.N i6th och Dolores Street, Sail Fran. (I DOLORES MARKET.) Blomsterhandlare T. SA1!U>; 2105 Market Street, San Francisco O. BLOMQUIST Urmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., midt emot Mills Bldg. Ur, Klockor, Juvelerarearbeten Etc. repareras noggrannt. Stort urval af UR, KLOCKOR, DIAMANTER och GLASÖGON. SVENSK EAGLE SALOON C. A. JOliNSOy. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af ftlinna, S. F. TIVOLI CAFE Kafé och Lunch House. 50 Eddy St., San Francisco. Färska ägg direkt från farmen hvarjedag. Cahl G. Larsen, Egare. INOSANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. F. R. POULSSON ASIa slags ASSURANS 214 Kolli Bldg., 4fc Clif4 Montgomery 4fc California Sts. Telefonera eller sänd postkort och jag skall infinna mig. Tel. Temporary 26. Etablerad 5 Jan. 1S79. Öppet hela natten. Svenska Föreningar. T'ATR K »TISKA FÖR fSllNDET afliäller sina rrgulära möten <...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 December 1908

What's new we show at JOHNSON'S 2558 Mission Street San Francisco. Vårt lager af alla slags KLÄDER för män, gossar och barn är 1111 komplett. Vi kunna försäkra Eder, ärade landsmän och kunder, att det finnes ej en affär i staden som håller ett lager af FINARE ELLER BÄTTRE TILLVERKADE KLÄDER än vi. Absolut tillverkade för hand och af de bästa skräddare i Amerika. Sincerity Clothes Y1 köpa vfirt gods LIKA BILLIGT som någon annan handlande i station och vi sälja del 25 PROCENT BILLIGARE än '- .- 'down town" affärsmän. af den orsaken, atl en affiirsm'an nere i staden måste betala tre tusen procent större; hyra och andra utgifter än vi göra. -Som följd deraf kan jag sälja milt utmärkta gods billigare iin de kunna sälja sina billiga och tarfligt hopkomna kläder. FÖRSÖK OSS på prof ocli blif öfvertygad om att vi sälja Eder "Hip goods.- " Kostymer för män från $10 till $30. Kostymer för unga män från $7 till 15. Kostymer för gossar från $2.50 till $10. Vi hafva det största och bäst utvalda ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

VÄSTKUSTEN — I.iberal Politisk Veckotidniug för svenskarne å St'llahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vrstkt^sten är spridU utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tutn; bland läsning 10c. pr råd. Prt?nomer ationspr is Helt ftr $2.00 I Fjerdedel* ftr $0.65 Halft ftr 1.25 I Htt ftr till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vrstkustrn.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Tnäcpendetrt Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

2. VÄSTKUSTEN. TorsHagen 0en 21 December 1903. Sverige-nytt. STOCKHOLM. Den 8 november. Konungen oeli drottningen liar låtit beställa en stor, praktfull krans, som nedlades å konung Oscars TI:s sarkofag i Riddarholmskyrkan den 8 dec., konung Oscars dödsdag. Svenska journalister till Paris under kungabesöket. Under president Falliéres besök i Stockholm i somras gästades hufvudstaden äfven af, representanter för sju franska tidningar. Den franska pressen har nu, vid svenska kungaparets besök i Paris, velat återgälda den visade svenska gästfriheten och har den derför inbjudit sju svenska, tidningar till en kontravisit i Paiis under veckan 20— 27 nov. I spetsen för inbjudarne stå tidningarne Le Temps och Le Figaro, och inbjudningen är ställd till Stockholms Daglad, Stockholms-Tidningen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Aftonbladet samt till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i Göteborg och Sydsvenska Dagbladet i Malmö. Representanterna för Stockholmstidningarna afreste den 18 n...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

T VESTKUSTEN. Torsdagen den 24 December 1908. 3. Senaste Svertee-iwlieter Våra konstnärer och uUtällningen i Mnneliét). Sverige har officiell t inbjudits att deltaga i den tionde internationella konstutställningen i Mtinchen den 1 juni—1 november 390(1. Utställningen anordnas af de olika konstniirgrupperiHi i Munchen, åtnjuter bayerska regeringens understöd samt står under beskydd af prin-sen-regenten. För att utröna huruvida något större intresse förefunnes för ett deltagande i denna utställning från de svenska konstnärernas sida har Akademien för de fria konsterna beslutit utlysa ett offentligt möfo till hvilket de konstnärer som ttro villiga att deltaga skulle inbjudas. För att närmare taga frågan om hand liar tillsatts en komité, bestående af direktören för konsthögskolan, frih. G. Cederström, akademiens sekreterare, dr. Looström, samt prof. Björck. För deltagande i utställningen blir statsanslag nödvändigt att erhålla och akademien liar beslutit att eventuellt göra framställnin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

GEORG LARSON ❖ * i 4 * GRAVÖR t 2116 SUTTER STREET, SAN FRANCISCO * Alla slags Emblem och Medaljer tillverkas på beställning. Artistiskt utförande af gravyrarbeten. Pokaler och andra trofeer lämpliga för minesgåfvor och priser ständigt på lager. Förslagsritningar utföras. ❖- ❖- %* * * * * * * * »;«* *? * * * * ♦ *•**•' *2" * * * ❖ ❖ lands öl har nu i så många år varit favoriten bland den öldrickande publiken, alt det är eu lätt sak alt gissa sig till att orsaken härtill varit dess goda smak och de utmärkta ingredienser det innehåller samt den omsorg som nedlagts på dess framställande, som åstadkommit detta: Det. är dessutom en hemprodukt och ni bör understödja hemindustrien framför allt. Gör ett försök med Wielands öl 1111 till julen. en i tanken tillbaka till barndomstiden bemma i Sverige. Det är en l.ill sak all äfven i detta land tillreda julgröt dä man förskaffar sig de rätta ingredienserna dertill. Kisgryu af del bästa slaget, bäde Carolina och Japan, samt kanel, sirap, sviskon...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

St i 11 ahaf s kulten. rOSXLAND. OREG. Cliarterkommissiuiieii hav beslutat att för framti<Umi iiijru privilegier skola bort gifvas utan nli saken törst hiiiiskjutes till valmännens åtgörande. Bcrgmästarekandidat. Å den republikanska valsedeln ämnar David M. Dunne uppträda som kandidat vid aprilvalel*- . lian t.jenstgör för närvarande säsoin Revenue Collector härstädes. En nedsättning i ' vattenafgifterna af icke mindre än .- "- >0 procent rekommenderas af stadens vattenverksstyrelse. Femtio eskimåer från norra Sibirien anlände nyligen från Seattle till Portland, hvarest de kvarstnnna i tio dagars tid. De hafva blifvit förhyrda för utställningen i Seattle och göra nu en liten rundresa i landet, medan de vänta på utställningens öppnande. Till postmäftare i Portland har president Roosevelt utniimt Jolm C. Young. Begär skadestånd. Den 0 sistl. oktober omkommo som bekant tre finska arbetare, Frank Mattson, Antti Jaatinen och Robert Kayhko i följd af ett jord...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

G. VESTKUSTEN. Torsdagen den 24 December 1909. SUNE VEGULT En Svcnsk=Amcrikans Roman AF POVELSENS Optiska och Juvelerare Bu'ik 178 CHURCH ST.. nära Market. Glasogon och I'incvnrZcr rtoKKrnnt litvalda och'passadr. Silaj;«r af Fickur, Klockor, Juveler, etc., passande för JULKLAI'i'AR Butiken öppen livar)' kväll. Reparationer ulföras. KU ar den hrhaigligu att prenumerera pii VIISTKI STMN liar IS I iorsokl livilkel underverk en annons i Veslkuslen utföll SMÄ! TFRIE ANDERSON 93.1 Market*Street» S.tn Francisco. Högsta klnsseii af modernaste tandläkeri och delitislarbeteu till lägsta |>iiser. Vi tga den ny» franska smärtfria metoden, som «r fullkomlig oskadlig Guld fyllnad $1.00 Guld "Crowns'- - 1-5-00 Tänder, fullt sätt 5 00 Allt arbete absolut smärt fri 11 ocli garati teradt för 10 år. Etablerad 10 är. Svenska talas. I .*. THE SALUBRIN LABORATORY, * Grand Crossing, Chicago, III. *> * * '** & *2» <• <<*...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

SVENSK Blomsterhandlare T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco T KURIK O OLE OID, YIGORI och UTERINE till salu lios MRS KATE OLSON 16tli och Dolores Street, San Frau. (I DOLORFS MARKET.) EAGLE SALOON C. A. JOHNSON. TIVOLI CAFE Kafé och Lunch House. 50 IZcUIv St., Sati Francisco. Färska ägg direkt från farmen hvarje dag. Caki, G. Larsen, E^are. I N B I A N D O K T O R N 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER AN VÄN OAS. P. R. POULSSON Ätla slags ASSURANS 214 K (till Hldj»- ., i4 lloiitKoincry & California Sts. Telefonera eller sänd postkort och jag skall infinna mig. Tel. Temporary 26. Etablerad5 Jan. 1879. Öppet hela natten. Svenska Föreningar. l'ATRKVTISKA t ok I'J'N I >I.T afluiller sina r( polära möten .pit: ui.iiul.--igcn i mäimiU-u i Swedish-American Hall, J174 Markt t st. Si iciala möten andni måndagen. SVKNHKA I)AMSä1.1 .SKAI'ICT afhaller h:iil,inriter sina reguliära möten i Swedish-American. Hall, 217^ Market St., tredje Torsdagen i månaden. S V ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 December 1908

S, VE8TKU8TEN. Torsdagfin den 24 December 1008. svfnska luth f.bknf.zer kyrkan, i5.de och Dolores Si., söndagar Högmes-a kl. n f: m , aftonsång kl.». Söndagsskola kl. 9:45 f. in. UngdoTiismötehvar fre- • lagskväll. Telefon Market 3305. Teol;Dr. Philjp Andkeicn, Past. Bostad:208 Dolores St. vid kvrkan SAN FRANCISCO. En storartad "public installation" gifts i fredags af härvaraiulo frimurareloge "linldei'" no. i Svenska Jöreningshygsfnaden, som så långt utrymmet medgaf fyldes af en intresserad och städad publik. "Master of ceremonies- '' var mr Mark Ii. Levy och installeringen utfördes |>ii el I viirdigt oeh imponerande siill af K. ti. Walsön, som ända sodan logens elablerande bistått densamma vid arbetet. Kftér _dliglieten,,som tog öfver en limme i anspråk, gafs etl litterärt o. musikaliskt program, hvarvid Frimurarekvartetten gal' el t par sånger, sångerskan rars Mark K. Levy föredrog "For t bis" af Do Koven och Svenska sångsällskapet skördade allmänt bifall för sina ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x