ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 February 1901

TEXAS WWTEN, AUSTIN TEXAS, 1ORSDAGENDEN 7 FfiRRTTAKII IWM >ai^l'ÄWWA!.V.V.V.V.V. Från jgHI Allmänheten :• g Tingens outgrundlighet. I Insändt.) «u i.4'n död. Ig iikorl känn i tingen, g,, ,, <1 • iiro och ej \vims bion? La v> I t <• ull <I"I' lur tlmms iu/'*'i j,., ii i .-..ciiiu^ou ti.u i.å iisin Luu. fj o:n samling tyck ml vara löjligt; Diasiv til kon Lid endast b >r |ui j>rd, Hv*liin tiå f* r hunne ej ur möjligt _jr, ^ll DtU litJlljllH 8ä^t 8111 sistft ord. ^ Minska biir i 11 fvet endast kan tf rii-t sanna l& en mma del «®vij ' blott for blunden kalUr saun Jleii 8e'11 111 äste ans« som ett fel. (iär bon liunör då alt endast- skal t K det verkliga hon hal ver f&lt, tycker hoii ock att det ju är^galet itt om kärnan så ha miste gått. Hoo di iviflar om den fram kan ryc- kas. Hemligheten, som hon hafva vil'. — —--> jy lion un'i tligt finner att ce lyckas fvm Portarnu af helgedomen till. Hvad &om kallats sannlngjär b!ott villa, Jon uu säger alltså lno...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 February 1901

/ ? v TEXAS POSTEN. AUSTiN, TEXAS DiiSDAGEN DEN 7 FEBRUARI 1901. The Oonala* II W%r thu ^AVoridSB^ DÅ NI KÖPER EN KOKSPISEL KÖP DEN BÄSTA SORT. GARLAND'S bafva fått första pris vid Faris- utställningen före alla an<lra, .ie baka f rl, bruka litet bräosla, äro af bästa järn och kosta ej mera än andra *'ju*t så bra". KOM OCH SE DEM. Här tinnes godt urval af Krukkarl, tillvaror, Agatvaror, Blecksaker, Tra- och Pilvaror, Köksvaror, Knifvar, Qafflar, Etc. Kom ocb se oss; våra priser äro de bästa. H. H. VOSS & CO. ?ELce°ponAVE Ö95. Agenter for LISK ANTI KOST BLECKSAK Eli. AUSTIN. på mr Bocckt:*an. Smärtan lör tillfallet var olidligt stor, och s;i , Ifört mr B. hunnit hemttt sig litet, Profnummer af Texas Posten skyndade han till en ugm.l iknre. •ändes fritt pä begäran. Vigde. Förliden torsdag, den 31 jun., vigdis af pa-tor t' Ci. \\ i- den i |fitsto'sbo-iiillet nirs Matliil da Neuenschwander (född Klint) och ml- Sven O. Friberg, budtl från Manor, Tex. Poktkn gratu- lerar härmed bru...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 February 1901

Från <Qig till / Un *kjill glHnui.o — 1 TEXAS Oilitna rw rl mm A I IPTFM kla i'li« UaiwEitv POSTEN. ''WÉ LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Arg. Löp. No. 253. Austin, Texas, Torsdagen den 14 Ferbuarl 1001. Vol. VI. No 7. n / J ; L 1 ' { / En midvintervisa. ▲ill svartare föll mörkret ooh töcknet me rit grått P1 leden framför oss och stig som vi träd t, illt ljus var som slocknait 1 virlJeo. ▼I famlade 1 natten,v&rt öga varskumt, Tår själ var beilröfval och på tangau tego stumt Y&ra visor frän fädernehärden. När natten svepte om oss med dimmor och dis, Då fröso våra hjärtan och v«rdo såsom Is. Ooh förivittailt förbittrade iaurlen VI kämpade om vägen uuiior stönande strid, De sårade follo, det kom oss icke vid, De föliO, meu vi räckte dem ej handen Oth dem vi hållit kärast 1 blindo til' blods Vi slogo och kände oss wm segrare till m«l« Ock slego wI v t sargade och dö le. I nutt-u hördes i iämtande, järn rande ljud, Och stiarnorna tludraile 1 tårar ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 February 1901

/ mmrnArn \ u I I I i ■ I å( ti It Ti ■P ko bo fal ån mJM r åq* hil DOI pit tor ii« inf ty att fl( * ut te* ■«i uk! erl «'■ at« iri 1 SVERIGE. Stockholm. unu MI1U ua^ai (Jtu U^CU UiCl å-om han förut-iagt. Falun. öifonlilicklidren dödad vardt den 12 jan. vid tröskning en hos hem tuansiigaren Schönning i Garphyt Prim Bernadotte mod familj hir ltin Urytnäs, anställd 20-åiiy från Jämtland Återkommit till dränjr, koid körde hästen for vand Stockholm. —Prins Gustaf Adolf är förkla- rad fri från difteribaciller och har Hytta in i andra rum i slottet. Prinsen företager dagliga prome- nader i fria luften. En ny lärobok i kristendom i stället för den nuvarande kateke sen är ett önsknintrsmål, som med allt större och större styrka fratu- trädt inoui pedagogiska kret.-ar. På grund af inkommen motion har I kandidat pastor (Jervin lick 180 i i ngsvei ket. lian fastklämd*.s mellan vaudriugshjulet och eu stock i taket, livad drängen äm- nat göra of vanpå vandringsverket, ar ännu outreilt, ty han va...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 February 1901

A I ICTIM VI A TM TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDAC EN DEN 14 FEBRUARI 1901. / / \ I Skämtsamt. HvarjehanUa UPPSATSER >o OM * Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. w.v.VÄ^Äwar.aw sssr.-vw sssss^sss^ssssssssssxsssssssssssssssss^sssssssssis* Kvinnans skönaste nad. pryd- Måtte ni, i hvars niakt det står att utbilda er dotters veka hjärta efter som er godt synes, måtte ni draga försorg om, att hon ej en gång skall behöfva åter tillkämpa sig den förlorade skatten med smärta, ånger och möda! Här, ni mödrar, skulle jag önska, att jag kunde väcka all er ömhet, hela er moders känsla och hela styrkan af er kärlek. Den bästa prydnad ni kan bevara åt er dotter, den härli- gaste utstyr.-el ni kan gifva henne, är elt rent bjärta!—Intet i världen kan öfvergå den inre friden! Med- vetandet om ett rent hjärta är så utomordentligt ljuft och belönan- de; det är mera än alla skatter, som världen kan bjuda oss, mera än alla gåfvor och ynnestbevis, b varmed människorna kunna ut- märka oss. Utan de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 February 1901

ii k 1 r i * B ■ I h O « « a Ii å* k F ta * ii 5 ■I * w ti a a! ■ ' 0 1 [ P fiåi Stoi rad flyt Pri nad stal en allt trät På cen sko på ett ett tji ioi ska att gar gru oru oui kal len tan ytt re r dur de må K«« rat De vai BO I föl BOI rik Hill sai hv vä l>e a ra ko atc af Si i nä att jei Hti er i stil tid nii (or fri fri 1). da Ull lik år g in i fj« A' ni m Ix M 8, dt k( (K 15 H< te ni lo te fi ! ' ft ni II ni K 11 <1 C s n o 1 H t « f 1 i TEXAS PCSTEN, AUSTIN, IEXAS, 10KSDAGE.V DEN 14 FEBRUARI I SOI. TEXAS FOSTEN. Liberal Politisk Nyhet s-tidning lör Svenskarne i Amerika. ori - ** TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) averf w«ek In Auntln, Tmm, V iLfc 1 NU UO. •fl . oniy H*#dlidi UHftKir In be*i dverti«liiK medlnrn to reaoh tfala nUss •( clvUno . —. ) l ->K^ ,j M 0.1KHHOKM, Editor. BL J .K nai k, Manager. Ottc>Knai*e lteseagent. ^SSSSWB ^ 3JWWICOIWW * Entered at ihe Post Office in Aus- tin as second class mail matter. AUSTIN W.H.RICHARD50N MANOR. Prenumerations-pris: ■ * - ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 February 1901

il «oig till^^ Du kall glötinnn inis. J * r« summor uronom > / å bort J vigslar. IAUSTIN NATIO i y * I TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA< EN DEN 14 FEBRUARI 1901. 11 T HÖRNET 5 GATAN & CONQ. AVE. Ä LLÄ FOR KONTANT BETALNING ENDAST B I DENNA IcISÉS^taSQ&ssl ^i^Éi Svenska Talas Butik. u NDER FEBRUARI MANAD SÄLJA VI UT ALLA VINTERVAROR TILL OMKRING HÄLFT PRIS. Fina damkappor, såldes förr till §10.00, nu $5-oo Damers promenadhattar, såldes för 75c, nu 25c Sängtäcken. som såldes för $1.50, nu $i.oo Filtar, som sålts för $3.50 och $2.50, nu för $2.50 och $1.50 Ytterflanell, som sålts för 8c, nu för 5c Damers tjocka underkläder, kostade 40c, nu 25c Ylle klädningstyger i alla färger, randiga och i plaids, såldes för 50c, nu 25c Strumpor för barn och damer, såldas förr till 25c, nu , «5c ill Fina damskodon, som sålts för $2.50, nu $1.5° Tjocka herrskodon, som kostade $3.00, nu $2.00 Tjocka herrunderkläder, som förr sålts till 50c, nu 38c Fina manshattar, som sålts för $2.50, n...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 February 1901

samP mcm i TEXAS PCSTEN. AUSTIN, TEXAS, 1 ORSDAtiEN DEN 14 FEBRUARI lflOl. i 1 1 i 1 1 4 i •i 4 Två Flammor. 1 SKILDRING **— HERMAN BJURSTEN 5 mm 1 morgon benitas du hit .... Jas skall då utförligare berätta dig hofmarskalkens missöden.... O, det är en ^kostlig hi toria, md du tro! Det var isynnerhet en scen i komedien som var värd guld.... Men dot var också >-jtilfva slut-och effektseenen... .oeh effekt gjorde den också i dubbel bemärkelse. Jug hinner ej mer.... Välkom- men hit i det gröna.... Den döen- de Cleopatra bvad säger jag... den lefvande, liffulla, glödande Svtnhilda halsar dig... .Jag hör, där jag sitter, hur hennes harpa klingar uppötver mig.... Den klingar af njutning, af längtan, af hopp A urevoir Chas Wallman. —Det måtte varit ett förskräck- ligt spektakel, de ställde till med den där hofmarskalken—anmärkte Emanuel.—Jag frågade Clas där- om i förmiddags, men han ville ingenting säga, innan vi råkas al- la tre, förklarade han. Så mycket, hörde lag, att hofmarskalken...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 February 1901

1 Från jjglj! Allmänheten Andra tider, andra seder. Vill man jnr«fi>ra iramlii tiden Med nya, sisom hand i p'iir, ti ut blir ej tid, som är föriiilen, Z- 1 myOKel o ik öen s om iir. J.itt vill ej U ii 'rit ller g li , Uloli l all kur l Ii ut visa pi.: livad förr var llnl nu pussar 111 t, livad nu iir vaklljft fainsej dä. Förr dugde det nit vadmal bira 1 bå le kyla. regn och .-ol, Ocb frun hon ausåif för en ära Alt svänga sig J hetnväfd kjol. Nu nytij.s utländskt mönster bara Till kjol och blus som allra ni>-st, Och tintlui kläde skall del vara Till båJa byxor, rock ocb väst. Föri sila man enkelt talgljus blinka Un förnäiiiu. Il ia bus , Nu slrila biide krog och Duka I floder al elekirlsat ljus. Och där uian s lokbloss förr Uck skilda Till lednluif ull kvällen sen, Z1Z Mot mörkret bjt man lyckats råda Men lågor al aoeiyleu. Där fordom granris golfvet täokle AUt efter gängse sed och brui<, „ Nu vandrar ett törflnadt släkte På kiddeiminster matla mjuk. Och där det fordom I gem...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 February 1901

> J iW u \ v i I 1 1 «L?ars T ha OcmIm 11 krar thli Trad Mark H«wm of In i UU t un . DÅ NI KÖPER EIS KOKSPISEL KÖP DEN BÅS I A SORT. GARLAND'S bafva fAtt första pri vid FariH- nlställningen före alla andra, de haka fort, bruka litet hränsla, äro f t asta järn och kosta ej mera än andra ''just så bra". KOM OCH SK DEM. Här finne godt urval af Krukkdrl, Ulasvarur, Atcatvaror, Blecksaker, Trä- och Pilvaror, Köksvaror, Knifvar, (Jafflar, Etc. Kont och se oss; våra priser äro de bästa. H. H. VOSS & CO. ^lce0poGnZe' Agenter för LISK ANTI-ROST BLECKSAKER. DR. C. J. SfllTH, TANULÅKARE, Crown och Bridge Arbeten en Specialitet, t ull tandgård för SI O.OO. N. V. hörnet af 8 gal. och Cong. a ve., Austin, Texas. JOHN W. PHILLIPS, Advokat, Kontor: 800 C >ng. Ave., Austin, Texas. AUSTIN. Profnummer af Texas Posten •ändes fritt på begäran. Haskinen kommer andtlijcen. Superintendent Patte. son liar iindt- ligen erhållit telegram om att den för en tid st dan i Sicrainento in- köpta ångmaskin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 February 1901

Tb Uoiveisit/ XAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. • "T 6te Årg. Löp. No. 254. Austin, Texas, Torsdagen den 21 Ferbuari iqoi. Vol. VI. No 8. 1 4 Prins Qifmild. I tätnade vlntersUusgard Hiigners gestalter i rummet *«• Ea falnande brasa brinner [/il härd, Jhu ser en strilande uiifKr värld, Kn gumröst, gamma' oob liten ueh gäl: Beräliar sagor 1 stjärnklar kväll. Prins Ulfmild var kungen fagraste ton, Ka bimmeieus skänk, ett ulmlensluru Hans hy var sä skär, bacs blick su klar. Som den förslå vaki.uu>!e våren lian var. Och prins Utfall d red kring rike och 'and Och slösade skatter med slösande band. Han gaf sin krona, han gaf slit gull, Och gjorde han aht för prinsessans skull, Prinsessan, som sof i fjärran skog— Törnrosprlusessan, den minnens I nog! Han gal sina ögons soligasglans Au allt del grå, som i världen fanns.* 1 .^a gaf sitt hjärtas rödaste blod A. deu, so in ej yål'v*us varde förstod. Han formade språkets tunga ord Till de vackraste visor, s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 February 1901

f .. , " r ; WWrn*- - ••••f * 1 ly ■ I TKXAS POSTEN. AUSliN, fKXA^ I\J<tSDAO£.t DKK 21 FEBRU/RI 1901. T l~\enna oxganisation koin til! stånd på grund af att behofvet kräfde en :-ådau bland sventkarne Texas. M ånga bafva land, men kunna oj tinna några kö- pare. Andra önska köpa land, men kunna ej finna det som passar för dem. Dar syntes vara behof af pålitliga landsmän, som val nände till läget, kvaliteten och värdet af land, som var till salu. Do bref, efterfrågningar och besök detta bolag fått af svenskar i Texas, myckenheten af det land, som det fått om hand till försäljning såväl som allt det land bolaget på kort tid bar sålt,bevisar san- ningen af här ofvan gjorda framställningar. KON TOR: *Run> !5\r. 10, 3\atioi>at AUSTINj TEXAS. CA HL A. ANDERSON, A. O. SANDBO, President. Sekreterare. LA \VRKNCE OLSEN, M. J. KNAPE, Kassör. ltesande Representant. Där uppstår alltiil tre särdeles viktiga frågor för hvarje person, som ämnar köpa land: Hvar kan jag tinna land? Är det vp n...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 February 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA( EN DEN 21 FEBRUARI 1D01. i i / V 9 \ I V.V.V.V.W.VAVA-.V.Vm*. UPPSATSER >o OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Sympati. Människor kunna icke trifvas u- tan sympati. Vi behöfva någon att klaga vår nöd för och att dela vår glädje med. N ir det lilla bar- net slår sig, under det att det le- ker på gatan, springer det strax mot hemmet för att där finna tröst. Det gråter vanligen icke högt— ofta sväljer det gråten—men det vill hem till modern för att hos henne tinna den sympati, som det är vandt >tt tinna hos henne; och när så det lilla hufvudet hvilarmot modersbröstet, då brister sorgen ut och barnet gråter så, som om hjärtat skulle vilja brista. Men hvarför gråter det icke ute på ga- tan 'i Jo, därför, att det vill hafva någon att gråta hos. Det var sym p.iti, som barnet vdle hafva. Låtom oss yara villiga att visa sympati för de lidande. När vi söka att framkalla andras sympati, så böra vi icke vara allt. j« r frikostiga i att bebö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 February 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, IQItSDAL^.V DEN al FEBRUARI 1901. 4* TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning iör Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THK TEXAS P08T.) Pablished every week lo Auutln, Texaa. f tue S-VKiXriH A tf M.ilvJAN k* U u Llhål I UtiI Oo TUconly HwedUii i t pur la and the tett iMJvertlalutc modtum to reacb t bl* clubh of cltUnea "■—\ J. M. Ojeriiolm, . M. J. KNAPE, OttoKnape .... Kditor. . .Manager. . liesea^ent, Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter. Prenumerations-pris: Eli år -------- 11.50. GU hälft &r - - -.1- - - 88. Ku ir till Sverige ----- $2 00. i Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra samla medelst Ex- press* eller Pos anvisning eller 1 2-oeiits frimärken under adress: TE2CJLS POSTEN, h>6-io8E. gth-St., Austin, Texas. Advertising råtes. Olsplay ads 25c pr in. pr issue. ■ ocals 10c pr line first inser- tlwn. After first Insertion 5c pr line pr issue. Oeath notice, with börder, 50c. On larger adve...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 February 1901

i EXAS 1'OSTEN, AUSTIN. TEXAS TOHSDA' EN DEN 21 FEBRUARI 1901. f HÖRNET 5 GATAN & CONG. AVE. ALLA FOR irflJIWIflfti KONTANT BETALNING ENDAST ItaSclE-ltaSSiSÖ! Svenska Talas I DENNA Butik. u I y A NDER FEBRUARI MÅNAD SÄLJA OMKRING Fina damkappor, såldes förr till $10.00, nu $5-oo Damers promenadhattar, såldös för 75c, nu 25c Sängtäcken. som såldes för $1.50, nu $1.00 Filtar, som sålts för $3.50 och $2.50, nu för $2.50 och $ 1.50 Ytterflanell, som sålts för 8c, nu för 5c Damers tjocka underkläder, kostade 40c, nu 25c Ylle klfidningstyger i alla färger, randiga och i plaids, såldes för 50c, nu 25c Strumpor för barn"och damer, såldes förr till 25c, nu 15c VI UT ALLA VINTERVAROR TILL HÄLFT PRIS. Fina damskodon, som sålts för $2.50, nu $"-5o Tjocka herrskodon, som kostade $3.00, nu $2.00 Tjocka herrunderkläder, som förr sålts till 50c, nu 38c Fina manshattar, som sålts för $2.50, nu $1.50 Herrbyxor, som sålts för $3.50 nu för $2.50 Gossars yllekostymer, såldes för $3.00, nu $2.00 Fina...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 February 1901

/ \gm f m 6 TEXAS POSTEN. AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 21 FEBRUARI 1901. Två Flammor. «**************************** 1 SKILDRING « ?! HERMAN BJURSTEN j 5*##*## *****#******** #** #* Forts. fr. förg. nr. stötte därefter upp glasdörrarne ditt ansikte taknar uttryck, åter- till balkongen och störtade ut. tog grefven leende; jag påstår Svanhilda stod ensam kvar i sin blott, att bilden ej uttrycker hvad >rieataliska skrud, stödd mot en deu borde. - O, Theodor lugna dig för himlens skull!....Må käilekens flamma vika för konstens,.. .A- terkoin till klarhet!... .till har no- ni, Theodor....du mitt allt.... min älskling! —Jag fruktar, att jug ej kan, Svanhilda. —Men <lu måste försöka....O besinna mitt öde, om du ej upp- fyller det förelagda vilkoret Man skall då fastkedja din Svan- hilda vid en dum, egenkär, rå va- relse, hvilken mitt hjärta afskyr. —Det skall aldrig ske! ropade Theodor häftigt. —Men jag har svurit det, Theo- dor. — En ed till brott förbinder ic- ke. —En ed till brott?...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 February 1901

TEXAS POSTEN, AUSTIN TEXAS. 1 ORSDAG.fNDEN 21 Fr.BKlTAKIl W01. * r i ■a In r1 llt på lin I h, r Bt Its put rnl I * ( \ Från gm! Allmänhetem & En dröm. Och d'ittnn slöt och kviili bröl In, Alit ull mö-Uer låt; J .g vur sä dyster I mitl sinn . Sil sorrf«pti I min hSa. Wlu liuuiii I lus sä tröstlöst aim, 8u lut o ' tor miu bt.ck; Dun sjöd af bltteihiH min tum, Då las till hvlla rIcU. En orättvisa uppenbar Mii; tycktes öd ts lay; Jag kunde afund motenhvar 50 u hade mer än jas. Uvarför si rik en annans lott, Hvarför sä ringa min? — Jas frågade, jag tänkte blott- 51 slu mrade jag le, Ooh nu cn dröm, en underbar, ^Ig tedde för min syu: Mig tycktes som om jorden var En ens im värld I skyn. Hon strålade I denna glans, t. Som ej al skugga vet, Och samlad t 1 de s sköte fanns All världen härlighet. Ooh denna värld af skönhet full •>ch skatter mer äu nog Med ädel drufva, äkta g ull Och liten rOJ i skog J Ooli stilla flod ocn yster bäck Oetj trast med väsen fritt. Och liten källa sval och...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 February 1901

\ Kr • mt.msm TUo (>«■«!•« II b* * tbW Tr d« Mark. H««ar jlU lMyWw tnd HIIM for "IMMMMBM .-..4 ItltfkX' -V.*- TEXAS POSTEN. AUSTI i IN, TEXAS TORf TORSDAGEN DEN 21 FEBRU/BI 1901. DÅ NI KÖPER EN KOKSPISEL KÖP DEN BÄSIA SORT. GaRLAND'S hafva fått första pris vid Paris- utställningen före alla an<lra, <le baka furt, bruka litet bränsla, äro uf bjjsta järn och kosta ej mera an andra "just så bra". KOM OCII SE DEM. Har finnes godt urval af Krukkärl, Olasvaror, Ajjatvaror, Blecksaker, Trä- och Pilvaror, Koksvaror, Knifvar, Oafflar, Etc. Koin ocb t-o oss v"nt priser äro de bästa. H. H. VOSS & CO. XELEFON^95.^' A"enter för LISK ANTI ROST BLECKSAKER. DR. C. J. SfllTH, TANULÄKARE, Crown och llridgc Arbeten en Specialitet. Full tandgärd för $10.00. N. V. hörnet af 8 gal. ocb Con«. Ave., Austin, Texas. austin. Profnummer Ändes f«"itt på begäran flydde lian i en skjuts ut till Man- chaca. där polisen sedan fann ho- af Texas Posten nom på gamle Davis fann. lian otydligt berusad. Förs...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 February 1901

The Unireijity TEXAS rj POSTEN. *V,;3fa <x LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Årg. Löp. No. 259. Austin, Texas, Torsdagen den 28 Mars 1001. Vol. VI. No 13. t * Det våras. Och kvällen nalkas, och dagen flyr— Jag sitter vid flammande brasa Och ser, hur snö i kring min bydda yr, Ooh h jr, bur stormarna rasa. Och väl har vintern sin glädje ock, Och väl är det varmt t hyddan—dock Jag älskar mer, Att himlen ler. Och att p& jorden det våras, Hur gladt när han kommer, den leende v&r, Som ljuset ach lilvet förnyat', Dä slppan bland smältande drifvor stftr Och solen bland glesnande skyar, Då bölian sliter sitt silfverband— Men än ser jag snö på äng och strand, På fjäll och skär, iwl Och hvem vet när I kalla norden det våras? yl Hur nordan ryterl Han lärt sin sång Af de biörnar, vid polen brumma. lian slog på min ruta vintern lång Men aldrtg sefiren den ljumma. 8e, eldon slocknar på dunkel härd, 9ch mcrkt och kallt är 1 hjärtats värld: Det snöar än Där inn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 February 1901

A? r — * h*u t iiM - — TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 28 M^RS 1901. WllDfcÄ< 41Ä MMM % rsve wnwwwyM ************* SVERIUE. **************** Stockholm. Sveriges blåbandsförening räk- nar nu ett medlemsantal af 68,- 000, fördelade på 848 lokalförenin- gar. Föreningen började sin verk- samhet i Sverige 1883. —Efter ett föredrag i Svenska fornminnesföreningen här om da- gen visade professor Montelius nå- gra särdeles vackra fynd,som blif- vit gjoida vid sprängningar i Stadsgården, Bland dessa, sanno- likt en gång i tiden stulna saker, funno läckra skrin, en liten niou- che portfölj, en luktvattensflaska m. m. af guld. Han visade dessu- tom en tusenårig vikingaring och ett armband från ungefär år 500 före Kr.; armbandets ihålighet be- visade tydligt nog; att humbugen har gamla anor. —Glädjande att omtala är ko- nungens hälsotillstånd fortfarande god t och stadgar si?,tack vara hans på läkares inrådan iakttagna större hushållning med krafterna än förr. Sålunda ha de vanliga ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x