ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

, tfaiDTDy tgjfiiika HMo Mi Koz vrli na úmrtí íís. 104.. 1#!. 105.. 180. " 2.... • 19 II 44.... . 18 v... • 39 II 45.... • 42 " 4.... II 46.... . 30 " 5.... • 29 II 47.... • 79 " 6.... . 66 II 48 ... • 34 7.... II 49... • 45 " 8... • 50 II 50.... • >5 " 9.... II 51.... ■ 58 " 10 • 99 II 52 • 51 " 11... • 41 II 53 • 15 " 12... • 25 • 1 54 • 30 13... • 55 II 55- •• • 24 •' 14... • 44 II 56... " 15... • 35 " " 16... • 41 II S8... • 25 " 17... • 133 " 59... • 15 " 18... . 8 II 60... ■ 3' " 19... .. 72 II 61... . 18 " 20... II • 9 " ai... .. 41 II 63... " 22... .. 39 II 64... • 33 " 23... • • 45 II 65... " 24... .. 154 II 66... " as--. .. 145 67... .. 27 " 26... II 68. .. • • 51 " 27... •• 53 II 69... .. 17 "28... •• 55 II 70... .. 32 " 29... II 71... . lE " 30... •• 44 " 72... .. 41 " 31... •• 33 II 73... .. 23 " 32... •• 37 " 74... •• 9 " 33-•• .. 28 II 75. .. 34... . • 25 " 76... •• 7 " 35" ■ •• 43 II 77... .. 17 " 36... .. .27 II 78... .. ' 13 " 37-•• II 79... •• 4 " 38... .. 6, I...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

! U:l X ANNOUNCEME NTS EUUENE II. HOUCH1NH uchází se o úřad Šerifa a 24dá uotivfi rodáky nuSe o laskavou podporu při dcmokratiokjoh primár- uioh volbách dno 30. óervonce 1910. Oznámení assesorovo. Z účelem zapsání daně pro rok 1910 budu v následujících místech v naznačených dnech. Poslední le- gislaturu zkrátila dobu zapisování daně, takže mně není možno, bych každého zvláště navštívil. Dou- fám, že všichni občané dani podlé- hající se na určená místa dostaví a svou daň opoví. St. John, pátek 7. ledna Novohtad, sobota 8. „ Hope, sobota. 8. ,, Worthing, úterý 11. ,, Wied, středa 12. ,, Witting, čtvrtek 13. „ BresUu, pátek ..14. „ Moravia, sobota 15. „ Ezzell, sobota 15. „ Shiner, pátek a sobota 2i. a 22. ledna Seclusion, sobota 22. ,, Moulton, pátek a sobota 28. a 29. ,, Víenna, v sobotu 29. ,, Sweet Home, sobota 5. února Koerth, sobota 5. „ Yoakum, pátek a sobota 11. a 12. ,, Williamsburg,sobota.... 12. ,, Sublime, sobota ... 19. ,, Creole, sobota 19. ,, Od 21. února až do 1. května...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 January 1910

typ ■* ■o** •<7~ IT YOL. XIX. HAI.LK1 fSVILLE, TEXAS, THURSDAV, JANTARY 27, 1 10. SO. I ROČNÍK XIX. HALI.ETSV1LLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 27. LEDNA 1910. Illll ČÍSLO 26. Entered as aeeond-class raatter No*emb«r 19,1WM, át the post oflire at liallcltavillv. Tem*, under thr a-t of March S, 1879. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Moulton, 2q. ledna. — Plestup- ní listinu si vyzvedl od řádu Věr- nost, řís. ji., a přistoupil k řádu Pokrok Moultonu, Josef Ripl se svou manželkou Rozalií. Přihlásilo se nám šest nových če- kanců a to sami mladí. Jen tak dá- le, ať naše Jednota stále mohutní. V lednové schůzi jsme si zvolili pětičlenný výbor na vypracování domácích pravidel stran nemocen- ské podpory. Také vás, bratří, uvědomuji, kte- ří jste nebyli přítomni v lednové schůzi, že jsme změnili schůze. Na příště bude schůze odbývána vždy druhou neděli o dvou hodinách od- poledne. Důležité státní otázky k řeSeni. Letos na podzim máme státní volby. Kromě jiných úředníků bu- dou voleni také zákonodárci a při t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 January 1910

ř-. Jak citovský pndraisrt vital cí- saře. To jste ještě neslyšeli, jak citov- ský pan pudmistr vítal v roce — zdá se mi I870 a několikátém —cí- saře! — Jel tehdy od Olomouce k Přerovu-a' přislíbil se zastaviti v BroMku na stanici. Citov leží pfll hodiny od stanice k Věrovanům. Míli tam tehdy nejchytřejšího pud- mistra z celého okolí. Padl na ně- ho tedy los, že on má to uvítáni provésti. To se ví, všechny okolní dědiny vyslaly banderia, spolky, školní dítky, družičky atd. Citov- ský pudmistr sestavil si to pěkně do řady na brodeckém nádraží, vy- fikl se jako ministr a čeká... Dvor- ní vlak dojede, zastaví — monarcha vystoupí z vozu a zrovna k citov- skému pudmistrovi. Byl mu bezto- ho už předem poznačen, co reprev sentant našeho kraje. — Milý pud- mistr měl sice řeč nastudovanou — ale "uviza" císaře pánál — mlčel jak zařezaný a žmolil klobouk roz- pačitě v rukou. Císař pozoruje ty rozpaky a počne sám: "Už jsem dlouho \f"vás nebyl." — "Povidale sme si, povidale sme si!" spustí pudmi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 January 1910

I * ČI. 2. Peněžité pokuty ukládány buďtež: a) pro nedostavení se do schůze třikrát bez omluvy, a5 ct.; i) pro fiedostavení se k ne- mocnému, když od výboru pro nemocné k to- mu vyzván byl, bez omluvy nebo posláni zá- stupce, 50 ct.; r) pro nevykonáni povinností úředních bez podstatné omluvy, 50 ct.; d) vý- bor pro nemocné zanedbávající svou povin- nost, $[.00. e) Člen, který se opíjí, má býti předsedou řádu napomenut, aby zlozvyku to- ho zanechal. Dopustí-li se obžerství znovu, podléhá pokutě Í5 00. ČI. 3. Odložen od podpory nemocenské budiž: a) Člen, který přišel v nepřfíetném stavu do schůze, v této neslušně se choval a k vyzvání předsedy ji neopustil, h) Kdo jmé- no člena, kterýž ve schůzi proti přijetí čekan- ce se prohlásil, osobě cizí (nečlenu) vyzradí. c) Kdo vůbec o spolku hanlivě mluví nebo pro pře3toupení některého článku stanov ob- žalován byv, výrokem poroty k trestu tomu je?' odsouzen. Či. 4. Odložen od podpory úmrtní budiž člen,kléry své pravidelné měsíční poplatky do...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 January 1910

-Mařt.4 OBZOR. ía«ci(ils hospodářský, potiěný a jabllíuj. Orgán 8. I'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Atírpha:' 0117.011.>lIIullrttsvillr,Tbahn. Qífil)fllT7 TTIOVnihn pádu Q D I Q T ČI 6. Účetni výbor prohlíží knihy úřední- UlUUUlJ mdlllltlU 1 ulili Ůi li Ui O. 1 > I ka každé čtvrtletí, aby se přesvědčil, zdali j všude dobrý pořádek panuje, a podpisuje hlava i. i svými jmény každou čtvrtletní zprávu a knihy HUtoI řád a jeho úkol]-. | tajemníka i pokladuíka Hl. řádu, pak-li je za Článek i. Hlavni řád skládá se z vyslanců Idobré ^ná a Podá sjezdu zprávu o své zvoknýcli leduuttivými řády a jest nejvyšším ^mosti. zákonodárným sborem Jidnoty, pro kterou tvoří ve sjeídech zákony, ustanovuje místo, kde úřadu* na nebo výkonný výbor do příštího sjezdu má uiadovat, jakož i určuje místo k odbýván příštího sjezdu Jednoty. Čl 2 V pádu úmrtí nebo neschopnosti někieiého úředníka Hlav. řádu budiž takový úřad předsedou ve srozumění většiny Yýkou- né'io výboru Hlav. řád...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 January 1910

* & a $ Oenaville, 17. ledna — V nedě- íi dne 16. t.m. jsme odbývali schů- zi R.V.O S. a úředníci pro tento rok byli zvoleni následující: Martin Štěpán, předseda, Jan Baletka, místopředseda, L. J, Marek, tajemník, poklad- ník a odhadčí, Jaa llaletka zvolen za poslance do okresní schůze a J. L. Marek, náhradník. Schňze spolku Ocker se budou odbývat vždy třetí neděli v 9 hod. ráno; v případě Spatného počasí první neděli druhého měsíce. Čle- nové spolku Ocker lépe udělají, když si toto poznačí tak, aby ta- jemník nemusel rozesílali oznáme- ní, kdy se schůze bude konati. Náš spolek odhlasoval jednohlas- ně, aby se sjezd odbýval až v čer- venci a to z té příčiny, že R.V.O S. pozůstává ze samých rolníků {ne-li všichi, tedy velká většina) a to každý uznat musí, že rolník od nynějška až do července má ve- iice málo času na zbyt, a zajisté to bude mnohému vyslanci obtížné, odjeti na 3 nebo na 4 dny v čas pil- né práce, a pak, nač pak s tím sje- zdem tak spěchat. 27. rozp. bude už zaplace...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 January 1910

\ ud<> v hospodářství. Voda má v hospodářství našem pokud se lýče chovu dob>tka, ve líce důležitý úkol, a to ne|en jako nápoj, nýbrž i |an.i prostředek íi sticí, vůbec zdravotní (lázně), ano i léčivý. a) Jdko nápoj přivádí se voda zvířeti v tro|i podobě; buď v krmi vu, nuď přímo, buď jako pára ve vzduchu. Potřeba vody jest u různýnh z vir o i a za riizných okolnost! roz- dílná. Kufi žádá na 2lb suchého krmiva 3—4 kvarty vody denně, skot 4—6 kvartů, prase 8 kvartů. Kolik vody se zvířatům dáti má, závisí na obsahu vody v krmivech, tepiuié, výlienu a individualitě zvíiete. Mladé zví.e potřebuje ví- ce vody, než staré; rovněž tak zvíře prací napínané nebo dobytče dojné; kdežto na výrobu masa a tuku větší příjem vody neúčinkuje příznivě. Nejlepši pitnou vodu pro doby- tek jest čistá, čerstvá voda prame- nitá neb říčná, která není příliš tvrdá a obsahuje trochu kyseliny uhličité, tato nezapáchá, dobře chutná a blahodárně působf na trávení. Vody dešťové zvířata ne- milují. Škodliv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 January 1910
Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 January 1910

I s non České nemocnice Dr. K. li. BREUERA li Texas. Čehtí lékaři, ívské ušetřuvatclkj. Nemocnice pro Čecho-Moravany, kteří se zde cítí jako doma. S/a vyléčených krajanu mohou ji odporučit i. 'Severovy léky mají vždy nejlepší účinky naší rodině," píše p. F. Lesnicki z Claridgc, Pa. t v Í ******** vvvv •; ❖ í****; ;•**$ ******* * •;••;♦*•;4. •{. ; ♦ ♦ Sazečka číslo 24. pro kukuřici a bavlnu, a cena semene bavlněného pro rok 1910. KAŽDÉ TRI MINUTY. Vile, že všechna krev v těle probila ledvinami každé ifi minuly? Ledviny přeči- M'ují krev a odstraňují zbytečné a škodliví lálky, jako odstraňujte popel /kamen Více než 500 gránů jeden atin a pfes tři pinty vody odvrhnou ledviny každého dne kdo může pode, ňovat důležitost zdravých led vin? Kdo r„0Že připustit aby ledvi- ny jeho b>ly slabé a neduživé? Nejlépe jak i.dvinám s svému zdraví prospěiete jest, když budete uživati 1 ť J Severův nýttl zakoupení sazečky, která při sázení scinenozbytečně neroz- liazuje a také nenechává pražná místa...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 February 1910

VOL. XIX. HALLE1 TSYILLE, TEXAS, TKERSDAÍ, KEBSUABY 8,1910. SO. S7. t OBZOR ROČNÍK XIX. HAIXETSV1LLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 3. ÚNORA 1910. CISLO 27. *" t t Entcred as aeeond-claas matter Notember 19,1908, at th« post otUp ^ llnlletthvillr. Texas, under the act of March 8,1879. Z ffladowy tajemníka Hlavního Min, Oznámení úmrtí fis. 198., 189. a 200. 198. Br. Ant. janovský od řá- du Bratří Svornosti, čís. 60., ze- mřel dne 25. prosince 1909, stár jsa 42 roků. Příčina smrti: byl přejet vlakem. K Jednotě přistou- pil 2t. června 1908. Zaměstná- ním byl rolníkem. Číslo certifiká- tu 6075 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000. 199. Br. Frant. Bolí od řádu Vyšehrad, čís. 48., zemřel dne 7. ledna 1910, stár jsa 28 roků na ty- fus. K Jednotě přistoupil 18. října 1903. Zaměstnáním byl ho- stinským. Číslo certifikátu 2577 a-rfle stanov oprávněn jest k pod- poře v částce {1000. 200. Sestra Filomena Ščiba od řádu Karel Havlíček, čís. 4., ze- mřela 17. ledna 1910, ve stáří 47 let, na sou...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 February 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Duiek jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředsedu, Wesley, Texas, J. K. Kubína, tajem uik, Fayetteville, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Cíetui výbor: Jan Kučera, Ellin^er, Texas, J, M. Halamlček, Eaýattevilie K. 1, Texas. Albert Pieneik, ťltiin. Texas. DiNtorei: Tom. Krajta ml.. Caldwell, T '\as, Frank &tefka, Urnnuer, Jan Uamek. Sealy, Tel. Met. 1'azdral, právní rádce. Mésičnf poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na $250 t500 $1000 Od 18 do 21 roklí... 15 ctů.... . 30ctft.. 9 .60 " 22 25 " ... 18 ' .... , 35ctfi.. # .70 •• 26 30 " ... 23 " .... .. 45 " .. « .90 " 81 •35 " ... 25 " ... .. 50".. 11.00 " 30 40 " ... 30 " .. 60".. $1.20 " 41 45 " ... 35 " .... .. 65".. 11.80 " 45 50 " ... 40 " ... .. 75".. " B0 51 " ... 45 M „ 51 53 " ... 50 ' " 53 53 " ... 55 " " 53 '51 " ... tíO " " 54 55 - ... 65 " Adresář hidň. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 February 1910

I ) Z úřadovny tajemníka Ú. S. V., R. V. O. S. Rozpočet číslo 28. Na $2,307,721'pojištěného majetku členů R. V. O. S.y kde připadá poplatku 6 centů z každého $100 na uhražení škody členům této Jednoty, způsobené ohněm a bouří jak následuje: Frant. Čechovi, člena spolku čís. 51., v Ennis, Texas, bylo uničeno ohněm obydelnl stavení, domácí nábytek a udírna; -Skoda obnáší $390.00 Edward Theuber, člen spolku čís. 7., v Caldwell, Texas, za ohněm zničené obydelní stavení a cisternu Jindřich Bartoš, člen spolku čís. 60., Dubina, Texas, za shořtlou stodolu, 100 bušlů kukuřice, 8 ton. krmiva. 610.00 185.25 8.35 14.00 Josef Kocourek, člen spolku čís. 77., za 240 liber džinova- né bavlnv F. V. Marek, člen spolku čís. 1., Ocker, Texas, za bouří po- žkoztné obydelní stavení a stodolu Komisi za odhadnuti škody p. Jind. Bartoše 2.00 Komisi za odhadnutí škody p. Ed. Theubera 2.00 Komisí za odhadnutí škody p. Jos. Kocourka 50 Doplatek na škodu pí. Terezii Možíšek od čís. 59 112.00 Komisi za znovu vy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 February 1910

OBZOR. Důlciitoat reservního íondit. i lio-UMMliřský, pouiuj a zábavný. Organ S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Vlr«M.:-'OIIZl>K."Hallottsvlllf,Teiait. \ OimiitiiI Karm anil Family Kewspaper. Organ of the S ť. .1. S. T. Published Every 1 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Stibscription,$1.00 per year. Advcrtising rates on application. Každý získej jednoho člena pro svůj spolek! nového Kde je ve spolku nepořádek, tam přeeseda obyčejně za moc nestojí. Kolik nových členů jste získali pro svůj spolek od Nového roku? Příležitostně, ve veřejnosti i sou- kromě mluv jen dobře o svém řá- du a Jednotě. Všechny snahy lidstva směřuji k tomu, aby člověk dosáhl blaho- bytu. Cestu k tomu naznačil již slavný básník Cicero: "Nejlepším pramenem blahobytu, jak v rodi ně, tak i ve státě jest spořivost.' A kdo by chtěl pro tuto cnost se nadchnouti, vezmi do ruky knihy slavného Angličana Smilesa, na př. Základ blahobytu, Karakter a jiné. A všude vytyčuje týž šetrno...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 February 1910

Nešťastný notář. Nupsul Henry Wundswortb Lonttfefioir. "Vizte tedy, pánové," vyprávěl Francouz, "že před lety žil ve mé- •stě Périgueux poctivý notář, poto- mek velmi staré, ale schudlé rodi- ny, Který bydlil v jedné z oněch sta- lých, ošamělých budov, které vám připomínají časy vašeho dědečka. Hyl to muž dobrácké, nevýbojné povahy; byl otcem rodiny, ač ne její hlavou — neboť v jeho rodině •♦'slepice překdákala kohouta", a sousedé mluvíce o notáři, krčívali ramenoma a říkávali: "Ach,což ten ubožák, jeho ostruhy potřebují na- broušení". Krátce řečeno, pan no- tář byl "pod pantoflem". Nenalézaje doma pokoje, hledal ho jinde, což bylo arci zcela přiro- zeno, a konečně našel takové klid- né místo, daleko od starosti a kři- ku domácího života. Byla to kavár- nička Estaminet, nedaleko za mě- stem, kam chodíval každého veče- ra zakouřit si z dýmky, napiti se cukrové vody a zahráti si oblíbené domino. Tam setkával se se svými nejmilejšími kamarády; tam slý- chal všecky denní klepy. Smál se,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 February 1910

Ji k látky nMliir, v)živujici z pudy mizí. 1. alk) takové molioa totiž z pú dy na rořliíný způsob se ztráceti, tuk žc jich potom nedostatek se do stavuje. Pfedevšim ulývá jich každého roku tím. kdvž se s poli. ti ch úroda odváftí; dále jich něco voda rozpouští a poiom z pole od nese, a konečná jich také něco do vzduchu st* rozprchá. Kd>by tudíž nebylo možno takto ubývající v půdě látky zase nahra- zován musela by se tato velmi zá- hy státi neplodnou. Může se říci, že oruice |est do jisté míry podob- na kapitálu peněžnímu, z něhož lze nám získati úroky rozličné, menš nebo větší, podle práce, kterou si s ním dámu a podle vtipu, jak',' k tomu máme, K lo se nikterak nepřičiní ku zú- ročeni kapitálu, uloživ jej poho- dlně do spolitelny, ten musí se u- spokojiti s výsledkem ovšem ma- lým. Větší zisk je vždy odměnou za větší práci. Součástek ale tako- vých, aby jich mohla rostlina, jak mile se do země vloží anebo v dí se vyvine, ihned požívali, je po hříchu v sebe lepší ornici množství ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 February 1910

•J Hromá |iOTixlc(i re Francii. Paříž, 26. ledna. Předseda mini. sterstva Uriand a ministr finanční Cochery odbývali dnes poradu, při niž vypočítali, že hmotná škoda v krajinách, stížených povodní, pře- sahuje 200,000.000 dollarů. Povo- dní strašlivě postižená Paříž jest pro záchranné práce rozdělena v pět distrikt!), z nichž každý nachá- zí se pod řízením jednoho vojen- ského velitele. Povodeň zhoršuje se každou ho- dinou. U Pont Royal dostoupila voda dnes ráno výše 27.8 stopy a každou hodinou stoupá průměrně o jeden palec. S ohledem na přívaly vod z přítoků Seiny očekává se, že voda dostoupí zítra ráno nejvyšší výše, jež dle odhadů obnáše'i může 31 stop, což známená více, nežli za zhoubné povodně z roku 1802. Tou dobou nelze nic s určitostí předpo- vídat, poněvač ve Francii s áe ještě panuje nepohoda, jež nemá pamětníka. Dešť, sníh a kroupy padají na všech stranách, ňa po- břežích zuří kruté bouře a lodi musí hledat záchranu v přístavech. V Paříži zuřila dnes krutá sněhová bouře a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 February 1910

Česká nemocnice Dr. K. H. BREUERA; __v — Gameron Texas. Čeítí lekarí, česM ošetřovatelky. Ncmocnicc pro Čecho-Moravany, kteří sc zde cítí jako doma. S/a vyléčených krajanů mohou ji odporučit i % ' Sazečka číslo 24. pro kukuřici a bavlnu, a cena semene bávlněného pro rok 1910. Mjjcitó fial el- J&>*l zakoupení sazečky, která při sázení semerto zbytečně ne roz- hazuje a také nenechává pražná místa, kde semeno patří. sklízet i, kde se neselo. STANDARD čís. 24. při- vodí více liber po akru než kterákoliv jiná, po- něvadž poušti správně semeno, dobře je zakryj* a ušetří času při okopá- vání, což samo takřka stačí na zaplacení SA- ZE CKY. Pište o cenník, jenž Ván p nese úplný popÍ3. E MERSON-BRANTINGHAM PLGW CO., Dallas, Texas ♦♦♦< x_ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I ♦ 1 ♦ ♦ % ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ i I 9< k První třídy řeznický obchod John Rothschmidt majitel, ►O A t UALLETTSVILLE, TEXAS. ČERSTVÍ maso v2rty v lásobé, ako2 1 uzenky, řozliéné U2enářské pochoutky vUstni v/roby a vfibec velkere zboží ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 February 1910

YOL. XIX. HALLE1 ÍSVIIXE, TKXAS, THURHltAf, FEBRCARÍ 10,1W1U. KO. -S. ROČNlK XIX. ZOR HALLETSVILLE, TEXAS. VťČTVRTEK 10. ÚNORA 1910. ČlhLO 28. Enterrd nu Becond-claa matter Noremberlt, IWfl, at the post o i«c# at HallettnvilU, Texas, undw the act oř March 3. 1879. TEXASKÉ DROBNOSTI. Den sázeni stromu. Není zajisté příliš časně připo- menouti našim čtenářům, že na 22. února připadá nám národní svátek den sázení stromů. Máme do té doby méně jak dva týdny a tu by měl každý, komu to jen poněkud poměry dovolí, použiti zbývajícího času k připravení místa a k vyhle- dání jednoho nebo více vhodných stromků, které by v památný tento den nasadil. Zvláště řády, které mají své spolkové místnosti a hřbi- tovy, měly by v ten den odbývati zvláštní schůze, jestli to jen poně- kud povětmost dovolí, a přičiniti se o trvalou výzdobu okolí svého shromáždiště. Kde je dosti stro- mů vysázených, neuškodí prohled- nouti je, okopati, prořezali, starou nezdravou kůru oškrábati a koruně dát patřičný tvar. Opr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 February 1910

ř Rj L I Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Duittrk jr., předs-dn. Cnidwell. Texas Jo*f Mikeska, tnUtuptadteda, Wusley, T«xa , J. K. nubt-aa, tajemník, Fin - tu-ville. Texas. J. J. hrnka, pukiadatk, New Ulm. Texas ÚCetui výbor Jan Kučera, El'iru«r, Thxhs. J. AI. H(tlamiček, K y uevil.e &. I, Texas. Albert l'*ei:čik, 1'Iuiii. V> mis. D^/oiei: Tom. Krajta ml.. Caldwvll, Texas, v/wi.-i. i oni. arajca ml.. * aiawen, « exai Frank átefka, Uraiifer. Jan Damek. Sesl>, Tei. Mésiéni poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na $250 $500 $1000 Ull 10 <4O i 1 rurfu... 15 ctů.... . 30ot&.. * .60 " 22 M 36 " ... 18 ' .... . 35utu . t .70 " M 'HO " ... 23 " .... . 45 " .. 1 .9u " ai • as " ... 25 " .... . 50".. 11.00 " 36 " 40 - ... 30 " .... . 60 " .. 11.20 " II " 45 - .... 35 " .... . 65 " .. 11 30 " 45 hO M .... 40 " .... . 75 " .. " fití " l " .... 45 " / J „ M " " .... 50 ' " 52 1 r>3 " " 58 " 54 " .... " W " 65 '• .... 55 " 60 " 65 " Adre...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x