ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
ÖHURÜNNAK CANTONILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

ÕHURÜNNAK CANTONILE. Keedel, 3. märtsil teostasid rah vusliku Hiina lennukid ägeda pom mirünnaku Cantonile. Enam kui 700 inimest sai surina ja 100 hoonet varises rusuhunnikuks. See oli ras keimaks õhurünnakuks,. mis Cari tonil tuli üleelada.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AATOMIREETURILE 14 AASTAT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

AATOMIREETÜRILE 14 AASTAT. Saksa päritoluga inglise aatomi eriteadlasele dr. Klaus Fuchsile, kes leiti süüdi olevat inglise-ämeerika aatomisaladuste . reetmises Nõuko gude Venele, mõisteti 14 aastat van gistust. Nagu hiljem selgus, on Fuchs veendunud kommunist, kes põgenes Hitleri gestapo eest Inglis maale. Ühenduses lõppenud protses siga on oodata uute isikute arreteeri

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI AMEERIKAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

EESTLASI AMEERIKAS Seabrook'ist kirjutatakse. Sea - brook on farm, mis haarab 20 miili lise raadiusega maaala. Kasvatatakse pinatit, herneid, ube, pipart, lillkap said ja muud keeduviljä. Hooajal töötab farmis umbes 3000 töölist. Töö toimub masinatega, lindisüs teemil. Meeste tunnitasuks oli 69,5 eenti, naistel 65 centi. Ametühin gusse astumisel tõuseb palk naistel 89-ja meestel 95,5 eendile tunnis. Elamiseks on meie perel omaette barakk* mis « moodustab 3-toalise korteri. Maksame selle eest 15 dol larit kuus ühes elektrivalgustu sega. Töövaheajal on korter ja küte prii. Need töölised, kes hooaja jook sul teatava summa väljateeninud, saavad talvel rahalist puhkust. Puhkuse palgaks on 22 dollarit näq. dalas. "Kuigi hooajal tuleb töötada 12 kuni 13 tundi päevas, ollakse üldi selt rahul elamistingimustega. Üksikuil eestlaste perekondadel, kes kokkuhoidlikult elanud, on juba 1000 dollarit pangas. Enamik eestlasi on jäänud kohale Lahkunud: ön väid üksikud väikse ' mad perekonnad.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAUDTEELASTE STREIK LÖPPES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

RAUDTEELASTE STREIK LÕPPES. Adelaide'is algasid 600 raudteete haste töölist eelmisel nädalal streiki sellepärast, et kaks migranti on rakendatud tehastes tööle masinis tidena. Streik on kestnud juba; üle nädala. Viimasel tööliste koosolekul, -millest võtsid osa 500 meest, võeti vastu otsus, et nemad enne tööle ei asu, kui ülalmainitud kaks migranti on mujale üleviidud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

Võtan vastu tellimisi MEESTE JA NAISTE RIIETUSE ALAL. Soodsaim võimalus austraalia ja inglise riiete saamiseks. ;c Parim tellimiskölit kaasmaalastele, O. TALVAR . Dipl. rätsepmeister - 14 Adelaide Str. JBelmore. (8 jnin. tee Belmore jaamast) Eesti Selts "Eesti Kodu Linda" järjekorraline - KOHVIöHTU on pühapäeval, 19. märtsil, s.a. algu? sega kell 6 õhtul. : rV.Mte/EODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Bäudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, NiS.W.. Telefon MA.800'9. Üksiknumbri Hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 ; kuud £1/6/-, 12 kirad £2/10/r. Kuulutuste ' hinnad: sh 10/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim» Qmaste—-ja tööotsimise, ning kõrteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. Publieity (1938) Press Pty. Ltd., Regent St., 71-7S Sardaear,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAPTEN "TURKO" WESTERLING VAHISTATUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

KAPTEN "TURKO" WESTER LING VAHISTATUD. Briti politsei poolt arreteeriti Singapore's eelmisel pühapäeval In doneesia mässuliste juht kapten '' Turko'' W esterling. Indoneesia valitsus nõuab Britilt Westerlingi üleandmist, et võtta teda vastutusele Indoneesias organiseeritud kurite gude pärast. Inglased süüdistavad Westerlingi ilma sissesõiduloata maandumise pärast. Et Hollandi asumaade valit suse ringkonnist ollakse Westerlingi kui endise Hollandi ohvitseri üleandmise- vastu, siis pole inglased seni' Westörlingi üle annud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIINA LENNUKID VAHETAVAD PEREMEEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

HIINA LENNUKID VAHETAVAD PEREMEEST. Vastava ülemkohtu otsuse põhjal antakse 71 endist hiina rahvuslaste transportlennukit üle kommunistliku Hiina valitsusele. Lennukite üleand mine ei toimu siiski enne kui Hiina kommunistlik valitsus on ametlikult teatanud, et lennukid registreeri takse vastavalt rahvusvahelistele õhusõidu seadustele. Et üleandmise otsuse teatavaks tegemisel karde takse rahvusliku Hiina pommitajate -rünnakut, siis on Hong-Kongi õhu kaitse üksused asetatud valvesei sundisse lennukite murde.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KATOLIKU KIRIKU ÜHISRINNE KOMMUNISMI VASTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

KATOLIKU KIRIKU ÜHISRINNE KOMMUNISMI VASTU. Vatikani poolt on avaldatud uued juhised kommunismivastases võit luses. Uutes juhistes on ettenähtud, £t katoliku kirik astub ühendusse teiste kristlikkude kirikutega, _ et koondada kõik jõud maailmävaen lase kommunismi vastu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VŌITLUS KOMMUNISMI ÜMBER [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

VÄITLUS Kf&MMSJMSMI ÜMHEH Üks liberaalide valmiseelseid lu i bädusi oli, kui nad pääsevad või mule Austraalias, kommunistliku partei keelustamine. Nüül on juba mõnda aega teoksil vastava seadu seelnõu koostamine, mida viimistleb lähemalt peaminister Menzies, kes teatavasti on hariduselt õigustead lane Samal ajal aga tehakse kom munistide poolt kõik, et nurja aja da eelmainitud seaduse kehtima^ - panekut. Kommunistliku partei , poolt on pöördud. Austraalia tööliserakonna poole ettepanekuga, moodustada "töötava klassi ühisrinne" Menziese ; valitsuse vastu. Vastav kiri on välja saadetud partei keskkomitee poolt esimehe R. Dieksoni allkir jaga. Kui ■ Austraalia tööliserakonna juhtkonna poolt rõhutatakse, et ei saa olla mingit kokkulepet kom munistliku partei ja tööliserakonna vahel, kuna mõlema parteipoliitili sed ideaalid on selleks liiga erine vad, siis samal ajal asuti Austraalia ametiühingute nõukogu koosolekul Melbourne'is seisukohale, et ame tiühingute nõukogu seisab vastu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE RÜNNAK SOOMELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

VENE RÜNNAK SOOMELE. Möödunud kesknädalal saatis Nõukogude Vene. Soomele järje kordse noodi, süüdistades Soomet rahulepingu rikkumises. Nõukogude Vene lükkab tagasi Soome valitsuse vastuse omaaegsele Nõukogude noodile,, milles nõuti 300 sõjakurjategija väljaandmist, nimetades Soome vastust mittera huldavaks: Moskva väidab, et nende omaaegses .nöödis olevat nimetatud enam kui 350 sõjakurjategija nime, neist olevat Soome üle andnud vaid 24 meest. ' "Need ; arvud annavad põhjust ..konštäteentttise^s, ..vel^. kõik need inimesed ori sõ jakurjätegi j aina tun tud Soome, valitsusesle ja ülalmai nitud isikuid varjatakse," väide takse Nõukogude noodis. ■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE ASUTAB MEREMINISTEERIUMI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

^VUBNE ASUTAB MEREMINIS TEERIUMI. Moskva raadio teatel otsustas ülemnõukogu presiidium lahutada mereväe osa sõjaministeeriumist, kutsudes seega ellu iseseisva mere ministeeriumi. Mereministriks mää ratakse admiral Yumassev. Iseseisva mereministeeriumi ellukutsumise põhjusena märgitakse välisvaatlejate poolt Nõukogude kava tugeva sõja laevastiku ehitamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKA SÖEKAEVANDUSED RIIGI VALDUSSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

AMEERIKA SÖEKAEVANDUSES RIIGI VALDUSSK Ühenduses pikemat aega kestnud "kaevurite streigiga Ameerikas, mille tulemusena on söetoodang vähene nud ohtliku miinimumini, on valit suse poolt koostamisel seaduseelnõu, mis annaks presidendile õiguse söekaevanduste ülevõtmiseks. Va bariiklaste poolt on vastav eelnõu esitatud ka senatile. Kaevurite streik lõppes möödunud nädalal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUKOGUDE SÖJALAEVASTIK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

NÕUKOGUDE SöJwÄiAEVASTIK. i ^ ; J3'.S;A...- mehejõudude. miräl Shermani andmeil möödunud aasta detsembrist oli vene merejõu dude tugevus: 3 vana lahingulaeva, 14 ristlejat, 110 hävitajat ja 270 allveelaeva. Uues kavas on ette nähtud tõsta vene allveelaevade üldarvu tuhandele. Arvatakse, et 1951 a. lõpuks on Nõukogude Vene. sõjalaevastiku tugevuselt kolmas riik maailmas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OOPER LAAGRILAVALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

I OOPER LAAGRXLAVALE. Mõni aeg tagasi läbistas ajalehti teade, et N.S.W. rahvusooperi kom panii loodab anda esimese etenduse 1951 a. märtsis. . Bathursti laagris vastloodud "The New Äustralian Opera * Gompany" töökavas on (ette nähtud lavastada _ esimene ooper juba selle aasta: märtsis, ennetades seega austraallasi ühe aasta võrra. ; Ooperi lavastamiseks löövad kaasa Bathursti laagrisse peatama jäänud mitmesugusest rahvusest vokaal—ja instrumentaalkunstni kud. Esimeseks migrantide poolt lavastatavaks ooperiks oleks Puccini ooper "Tosca." - - Ooperi üldjuhiks on bulgaaria bass-bariton Harold Tichoff, kes esines, hiljuti Sydneys uus-austraal: laste kontserdil. Dirigendiks on un gari helilooja ja pianist Bela Dole sko. Ooperikoori juhiks on lätlane Karl Freimanis. Kohalpeal valmistab raskusi orkestri komplekteerimine, selleparast on esimese ooperi lavas tamisel ettenähtud klaverisaade/ Kulutuste säästmiseks valmistatakse kostüümid laagri käsitöökooli poolt. "Tosea" esietendus toimub Ba...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VAJATAKSE ORKESTRANTE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

VAJATAKSE ORKESTRANTE. Igal neljapäeval toimuvad Sydney Eesti Majas uus-austraallaste orkes tri harjutused. Ühtaegu sellega re gistreeritakse seal ka uusi. orkes trante. Orkestri juhiks on eestlane A. Tondi. _ ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIRJANDUS-KULTUURÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

EIR JANDUS KÜLTÜÜRÖHtA Pühapäeval, 12. märtsil, algusega kell 6 õhtul toimub Sydney Eesti Majas kirjandus-kultuurõhtu. õhtu naelaks tõotab kujuneda tuntud e^sti draamanäitleja Jaan Mürki esinemine, kes . kannab ette kaks katkendit A. H. Tammsaare- "Tõest ja õigusest-." Peale Jaan Mürki esinemise on. sõnalises osas ettenäh tud veel toimetaja J. Yiidangu kõne" Tammsaarest kui kirjaniküšt ja ini mesest ning ajakirjanik P. Lind saare loeng. Õhtu muusikalises osas esineb eesti meeskoor Elmar Saarepere juhatusel ja meeskvartett. Instru mentaalmuusika osas esineb meie tuntud keelpillide kvartett koos seisus : V. Pikk, R. Rätsepp, E. Nip man ja J. Tall, kes Sehumanni kvarteti esimese osa kõrval esitab eesti, heliloojate J. Aaviku ja H. Elleri helitöid. - Sisseninek vabatahtliku maksu ' eest. Õhtu puhastulu läheb eesti, aja lehe "Meie Kodu" toetuseks. Korraldav toimkond.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

Igal laupäeval, kell 8 Õhtul on Eesti Majas TANTSUÕHTU Mängib eesti orkester Kõik eestlased ja nende sõbrad teretulnud. . Lauad ettetellimisel Eesti Maja einelauast. VAJATAKSE MAJATEENIJAT KorterivÕimalused kohapeal, kuid on võimalus käia ka oma korterist. Lähemaid teateid saab pr. Helmi; Laguselt-tel. FU6185. Aadress : 744 New South Head Rd.y - ROSEBAY,J3ydney. "

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS NÄIDEND LAVALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

UUS NÄIDEND LAVALE. Kohaliku asjaarmastajate näite ringi -poolt on ettevalmistusel Mart Raua • kolmevaatuslik näidend "Aruanni," mida lavastati ka Sak samaal Geislingeni laagris. Näiteju hiks on Eugen Sume. " Aruanni' esietendus toimub tõenäoliselt aprilli lõpul. See oleks eesti asjaarmasta jate trupi kolmandaks lavastuseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MAAVÖISTLUS" KÄSIPALLIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

"MAAVÕISTLUS" KÄSIPALLIS. Bathursti laagris teotseb ka. eesti käsipallimeeskond, püüdes hoida end vormis pideva treeninguga. 27. veeb.r toimunud ' 'maavõistlusel" eestlaste ja lätlaste vahel -võrkpallis, kus kumbki pool ei hiilganud oma mängu tasemega, võitsid eestlased vahe korraga 2:1. Korvpallis suutsid eestlased en dale kindlustada võidu tugeva lõpps purdiga. Eestlaste meeskonnas män gisid kaasa: Märkna, Suurkuusk, Vestel, Palo, Till, Viil ja. Kimmel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI MEESKOORI PEAKOOSOLEK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

EESTI MEESKOORI PEAKOOSOLEK. Pühapäeval, 5. märtsil s.a. pidas Sydney Eesti Majas oma peakooso lekut Eesti Meeskoor Austraalias, kellel seljataga kaheaastane vilja- ; kas»' tegevus koorijuhataja Elmar Saarepere juhtimisel. Koosoleku tähtsamaks päevakorrapunktiks oli kodukorra vastuvõtmine, mis või maldab tõhusamat tegevust eesti vokaalkiiltuuri edendamise alal Austraalias. Kopri juhatusse valiti: L; Pedo, E. Liik, A. Keskküla. Revisjoniko misjoni, N. Vestma, E. Paartalu ja E. Uhlberg. Koorivanemaks . valiti U, Pedo. . "-v ; . Vf Töö parema korraldamise huvides asus peakoosolek seisukohale,: et koor jääb töötama omaette organi satsioonina, kusjuures -ta arendab tihedat koostööd. Eesti Seltsi ja • teiste eesti kultturiliste organisat sioonidega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x