ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 November 1908

A. L—r. En hemsk olyckshändelse inträffade i Minneapolis nyligen, då snickaren Peter Hask öfverkördes af en spårvagn oeh, ögonblickligen dödades. Det befarades först, att Rask blifvit mördad oeh kastad på spårvagnsspåret, men sedermera kom i dagen, alt lian varit berusad och antagligen på vägen hem fallit omkull öfver skenorna samt möjligen bedöfvats af slaget. Rask, som var svensk och omkring 40 år gammal, efterlemnar hustru och 3 barn. SVERIGE-KRÖNIKA. Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska 1'rcsshyrän Stockholm. Sa- ' jag att jag inte skulle befatta mig med kyrkomötets åtgärder tillsvidare? .la. men hur tror ni sådant iir möjligt, när detsamma behandlar så viktiga frågor, som förhållandet mellan kyrkan och skolan. Det ser, hugnesamt nog, nt som om prästernas sjelfskrifna ordförandeskap i skolrådet torde upphöra med tiden. Mail börjar inse, att det icke är förmån- . 1 igt att kristendomsundervisningen i skolan bédrifves under ett slags kyrklig polisuppsikt och a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 November 1908

Lantegendomar till Salu! KMSäl En 3,000 acres får-farm i Östra Oregon. Godt vatten, nära god stad och jernväg. Hälften af landet kan odlas. Egaren har blifvit rik på fårafvel oeh sä kan ni blifva genom alt följa hans exempel. Pris endast $7.50 acre. 120 acres endast .- *30 mil öster om Portland. God jord. 50 acres under odling, resten äng och timmerland. Godt boställe, lada och trädgård. Pris $4,800. 60 acres, 7 mil från Oregon City, 5 acres uppodlade, resten i skog. Hus och lada finnes. Pris $2,000. 5 acres intill Oregon City, 14 mil från Portland, allt väl odladt. Uns lada oeh trädgärd. Pris $1,760. 70 acres nära Woodburn, > mil från Portland. Goda förbättringar. Pris $6,500. 53 acres nära Woodburn med goda förltiittringar. Bästa land för lökodling. Pris $4,000. 24 acres nära Woodburn. God _jord, allt skogboväxt. Pris $1,600. "Goda Råd" Denna berömda, med flera illustrationer försedda läkarebok, som Doktor 3>igh har skrifvit endast för män, lämnar mån...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 November 1908

O. W. JENSEN KOL och YED Alla orders fyllas snabbt. F,xpress af koffertar och dylikt. 67 Landers St., meflan Hth & 15tli, Church och Dolores. Eleganta Visitkort utföras billigt ä "VESTKUSTENS" tryckeri, likaledes Bjudningsbref af olika slag, Affärsblanketter m. m. Modern uppsättning och moderna stilar användas. NORGE. Statsråd — statsleverantör. Arbetsdepartementets chef, statsrådet Ihlen, hvilken i dagarna firar sitt 25-års-jubileum som innehafvare af Strömmens fabriker, landets största mekaniska verkstäder, frånträder den 1 november sin befattning som chef för företaget. Han har nemligen sålt verken till ett aktiebolag med 600,000 kronors kapital.- * Försäljningen säges stå i samband med de konservativa tidningarnas klander af att departementschefen var stor leverantör till statens jernvägar. Kungavalet i Norge. Med anledning af förre danske utrikesministerns "afslöjanden" hvarför han fått klander från alla håll, skrifver norska tidningen Morgenbladet: Monarkmötet i Ge...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 November 1908

Allt för endast 30 Cents. Ett fåtal exemplar äf den spiinnannade romanen "Skön Ellen"- , hvilSvenska Bokhandeln, ilO Sharon st. ken i Sverige kostar 8 kr., hafva vi nu beslutat sitdsälja för $1.50 st. AHDEt^SOH &*mEYEf* Hörnet af 22iul & Dolores Sts. Skorpor, Knäckebröd, Carnegies Göteborgsporter. Alla slag af vanliga ocli importerade specerier. ANDERSON & mEVEf{ K me red it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Sven skarue på Stillahafskusten. Utgifves H^arje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez Prenumerationspris. Ktt år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 60 Ett år till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I annat fall fastes iijgen uppmärksamhet vid desamma. Vestkustens telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. Uno Kjellgren, Reseagent. Och nu klagas det .öfver a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 November 1908

Eagle Bveijaevy San Jose» Cal. HERBERT M. SHADLE, DRUGGIST, Turlock, California. Edison Phonographs and Amberoo Records. Easy terms. Satisfaction guaranteed. CHESTER HOUSE, Franzén & Östlunds Lodginghouse. Yaekra oell hekviiina rum. per dag eller vecka eller månad. East Main Street, block frän S. I'- . I.- )., TURLOCK. ' ...aV ..- '- .A. Stillahafs kulten. Turlock, Cal. Öfverste Nelson, den ljekan(t) ledaren af den svenska friilsiiijiasarnién här i landet, besökte för» s-i veckan staden och höll ett förtdrag liärstädes i Missionskyrkan. — Det stora massmötet, hvilket sammankallades för att framlägga förslaget om upprättandet af nya reservoarer för konstbevattning härstädes, var mycket talrikt besökt. .Hubert Dunn, ordf. för mötet, samt ii lera af del taga rrte framhöllo de stoi a för deli >r som skulle beredas landtbrukare och fruktodlare i trakten om större vattentillgång kunde erhållas pa hösten. Ingeniören Smith framhöll, att det fanns flera platser ned...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 November 1908

G. VESTKUSTEN. Torsdagen den 26 November 1908. SUNE VEGULT En Svenskamerikans Roman AF OLLE BERQQVIST. (Torts. fr. föreg.). X. En vecka seuare satt Sune inne hos Lottie Borg i den svenska bokhandeln oeh pratade bort tiden. De svullnader han erhållit af Bens knytnäfvar, hade lagt sig, men ännu hade han under venstra ögat en ring, som skiftade i gröngult och violett, och han hade fått ett iångt, till en hoptorkad blodskorpa sammanläkt sår öfver näsan och högra kinden. Lottie Borg och Sune hade blifvit goda vänner under dessa dagar, då han till följd af kroppsskadorna och ett nervöst febertillstånd varit oförmögen att arbeta. I)et var ju helt naturligt, att han skulle känna sig hemma bland böcker, tidningar, taflör och sådant, då lian ju i Sverige hade haft anställning i en liknande affär. Och Lottie var för öfrigt alls icke något otrefligt sällskap. De upptäckte ganska snart, att de hade åtskilliga gemensamma bekantskaper och funno stort nöje i att tala om Stockholms mera kända person...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 November 1908

KURI KO OLE OID, YIGORl och UTERIKE till salu hos MRS KATE OLSON 16th ocli Dolores Street. San Fraii. I DOLORES MARKET. v# SVENSKA BILDER OCH VRÅNGBILDER HUMORESKER, SKISSER OCH BERÄTTELSER AK SIGURD. (larnle prosten lmde aldrig egentliovn — inte ens som ung — turalat om i några vidare \ il<la utsväfningar. lian var 70 år, oeli <ln ärtorna varit illa kokta eller korn grynen i lördagsgröten 1'iir litet ntsviilda eller han af någon annan anledning kiinde denna invärtes oro, som af teologerna kallas ängsligt samvete, så hade inte hvarken niorna, grynen eller samvetet från hela hans långa lif något värre att förebiw honom än att han en gång i Uppsala den 1 maj druckit tre och ett halft glas punsch och vid hemkomsten stått i förstugan i tio minuter och omfamnat och pussat värdinnans vårkappa i tanke att det var pigan. Men oaktadt dessa stilla vanor kiinde sig prosten-lite ensam med sina stumma kyrkofäder i skinnrygg och sin döfva prostinna i yllekhidning, nä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 November 1908

R VESTKUäTEN. Toråflagen déil 26 November 1903. \ SVKNSKA 1,1 I'll. KJ1KNKZKU KYRKAN, iK'll I es St.. s<>iidu^fiiI l«»K nifssa kl. ill. in ;ilt*'ilis>tii£ kl. - Söndagsskola kl. 0:45 l"- . in. ii|i^>«l«imsiauU* hval Ir«tlugskviill. Telefon Market 33*'- ... lYol ln . 1'HILiV A.Ni)rt>.i:.N, Pasi. Hostad:20S I>»»loresSt. vid kvrkati klappar deltaga i ringdanserna m. m. Och soiu det i är är just .>0 är se dan Skandinaviska sällskapet införde denna vackra sed bland landsmännen härstädes skadar del ieke heller de äldre att deltaga oeli påminna sig 0111 hvilken storartad utveckling skau dinavenia hunnit j>å alla områden se ilan idén först upprann all söka i ord och bild transportera den nordiska julen iifver lill Stilla hafvets strand. Patriotiska Förbundet besliil i mån dags att underhandla med Skansendätisarne frän Stockholm, hvilka nu befinna sig i mellniislaterna, om ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 December 1908

0_ SVENSKA KONUNGAPARET HEDRAS I LONDON. Det hos Konung Edward i Windsor nyligen pa besök varande svenska kungaparet a fläde. en statsvisit till London, och firades derstädes i Guildluill med en af Lord .Mayor'n och stadsrä det gifven gaffel frukost. Bland gästerna märktes prinsen oeh prinsessan af Wales, premiärministern Asquith, utrikesministern sir Edward Grey, ett antal andra kabinettsmedlenimar, officerare och framstående civilpersoner. \ id denna fest öfverlemnadcs högtidligen till konungen af Sverige en välkomstadress inlagd i ett skrin af solidt guld, omkring 20 tum långt och ytterst originellt ciselerad l i gammal engelsk stil. Som eu kuriositet må nämnas att skrinets värde iir 25 proc. större iin det, som på sin tid öfverlemnades till resp. Danmark och Norge. Hela staden hade smyckats, på ett smakfullt siitt. I Holborn vid gränsen till City var som vanligt den stora hufvuddekorationen placerad. Där hade en jätteäreport rests, hvilande på korintiska pelare. Den var försedd ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 December 1908

Guld "Crowns"-5-oo Tänder, fullt sätt 5-°° Allt arbete absolut smärtfritt och gåran- SMARTFRIE ANDERSON 933 Market Street, San Francisco. Högsta klassen af modernaste tandläkeri och dentistarbeten till lägsta pii. ser. Vi eg? den nya franska smartrtja metoden, som är fullkomlig oskadlig. Guld fyllnad $1.00 En glimt af TDRLOCK Cal. kan nu erhållas genom att besöka VÅR UTSTÄLLNING i No. 15 4th St. Vi hafva der till förevisning allehanda produkter från det beryktade Turlock Irrigation District. Det finnes intet distrikt i staten California der oberoende kan ernås med så litet kapital och på kott tict'Som på denna plats. Vårt svenska folk borde noggrant undersöka förhållandena i .denna koloni innan de låta sig förledas att insätta sina penningar i land pä. obepröfvade och ovissa framtidsplatser. Här riskeras hvarken helsa eller penningar. if pgGör oss äran af ett besök eller tillskrif CENTRAL CALIFORNIA LAND AGENCY 15 - 4th Street, San Francisco eller TURLOCK, CAL. * * * * &...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 December 1908

HH VESTKUSTEN. Torsdagen den 3 December 1908. 3. NORGE. Kapten Amundsens nästa polarexpediiion. Ett telegram från Kristiania omförmäler, att kapten Roald Amundsen (len 10 november höll en väl besökt föreställning uti Geografiska sällskapets samlingsplats derstädes. Föredraget bevistades af konungen samt flere framstående polarforskare. Kapten Amundsens'expedition kommer att afgå från San Francisco tidigt på våren 1910 med den bekante polarångaren "Fram"- , som kommer att utrustas för en tripp på sju år. Fridtjof Nansen rekommenderade på det varmaste den af Amundsen utstakade planen och önskade honom framgång i företaget. Kapten Amundsens plan ar att fastna med fartyget i isen nordvest om Point Barrow — den nordligaste delen af Alaska — oeh sedan drifva med isen så nära nordpolen som möjligt. En subskription är igångsatt för företaget och konungen har tecknat $5,Ufl0 på listan. Landsmålet skall moderniseras. Kyrk<(departementet har tillsatt en komité för att moderniser...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 December 1908

4. VESTKUSTEN. Tors3agen den 3 December 1908. Hörnet af 1c f .4..;..j .j..5. .j. ^4 FYRTIO- FEM DOLLARS ►> Ni kan erhålla resonabel kredit till vanliga kontanta priser. ❖ ❖ ❖ ❖ * Möbler — Mattor — Draperier. IHitikcn finnes lätt. Tag Market eller Killmore St. spårvagnen. ! GULLIXSON'S ! £- ! £ Hörnet af 14th & Market Sts. I f .> ❖ ❖ ❖ * ❖ t och vi ha det största lagret af dem i San Francisco— och våra priser äro lägre än annorstädes. Dessa kombinerade fakta måste ådraga sig uppmärksamhet hos livar och eu som önskar en dylik möbel. Den eleganta klädhängare, som visas å illustrationen, är en utmärkt möbel, massiv och solid. Den är 6 fqt, 4 tum hög, och 4 fot bred. Den stora spegeln iir af finaste franska spegelglas. Träarbetet är solidt, kvärtersågad ek, rikt polcradt. ❖ ❖ * K* ❖ f ❖ ❖ fy fy fy Vi inneha Hufvud kvarteret för Klädhängare fielsons Speeerihandel Viner och Likörer. Gods levereras öfverallt i staden 300 ChUFeh St. liörn. af 15th, S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 December 1908

Eagle Breuuepy Sail Jose, Cal. HERBERT M. SHADLt, DRUGGIST, Turlock, California. Kdisuu Phonographs and Amberoo u'cords. Easy terms. Satisfaction uarnn|ced. CHESTER HOUSE, Franzen & östlunds Lodginghousc. Vackra <>ch bekväma rum, per dag1 ■ller vecka eller månad. Kasi Maiu 11 reel, li block friiu N. I'- . 1)., TURLOCK. Oakland, Alameda och Berkeley. Penningmarknaden i Oakland är. bättre. Det iir lättare att erhålla lån och räntan har fallit. Bankerna visade en omsättning af $1.778.805 förra veckan, hvilket är nära en half million mera än i fjol vid samma tid. Mr och mrs E. O. Lindblom hafva återkommit från sin resa till Seattle. Under vistelsen deruppe var mrs Lindblom sjuk, men repade sig snart igen. Arbetena med utställningen gå raskt framåt oeh Seattle ämnar 'göra sitt bästa för att visa verlden livad som kan åstadkommas vid Puget Sound. Louis Jurgens, en broder till millionären Jurgens, fanns härom natten i sitt logihus med krossad skall...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 December 1908

B. VESTKUSTEN. Torsdagen den 3 December 1908. ill. Uppfinnarens iiaui/iteekttin;: ilu.ska) iilv t a S ;i I 11 1j r i 11. i fnv-Miui'e 1 -'Uttl o£\ un livuije OBS i: •& « * Bästa botemedel för svullnader och inflammationer; för sär och' kontusioner; för frost och brännskador. 1'ris 50c. per ila ska (4Yz oz.) TOALETT-SALUBRIN, ett fint toalettpreparät nf högsla värde föi hudens, slemhinnornas, tändernas och hårets värd. litt präktigt medel mot mjäll (dandruff) och i mänga hudsjukdomar. Pris 75c. per flaska (6 oz.), SALU1JR1N-INHALER, eu synnerligen praktisk apparat för Salubrin-gasens iuatidande i fall af hufvudvärk, katarrer, och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. Siiljes å swnska apotek samt der svenska tidningar försäljas, llufviul depot lör California hos 'ALUX. OLSSON'- . 3'j Slia ron Street, San Francisco, Vkstkcstkns kontur. THE SALUBRIN LABORATORY, (irand Crossing, Chicago, SALUBRIN DR UNGDOMENS RÅDGIFVARE, J ~ O en af oss utjjifven Tiok på 48 sidor, omhandla...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 December 1908

Tivoli Cafe Kafé och Lunch House. Öppet hela natten. 50 Uddy St., San Francisco. l-ärska ägg direkt från farmen hvarje dag. caIu. G. larsen, Egare. KUR! KO OLE OID, VIGOR! och UTERINE till salu hos MES KATE OLSON iötli oeli poloms Street, San Fran. I dolorejs market. Svervska Föreningar. PATRIOTISKA FoRMTNIlFi afhåller sina rcgulara möten ).de måndagen i månaden i Swedish-American Hall, 2171 Market st. sociala möten andra måndagen. SVENSKA I)AMSÄIJ.StvAI'ET nfhållir litidaneltiT sina ny uliära möten i Swedish-America ti I lalt, 2 174 Mai I <1 St., tredje Torsdagen i månaden. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco afhåller möten Swvdish-Anvri-can Hall,2174 Market st., hvarje Torsdags afton, allarsmöten andra oeh tjefde Tors dagsafton i män. kl. <S. Tel. Park 4571 SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhåller regulära möten i K. of 1*- . hall, hörnet af 12th ocii Franklin sts., andra och fjerde tisdagen i månaden. LOGEN LEDSTJERNAN, I. O. G. T. möter hvarje söndag kv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 December 1908

S. VF,ftTTCTTfVrr.tr. Torartafffm rinn 3 JtecemW 1003. SVIr.NSKA 1,1 TT 11. l\BRNt?ZKU KV K K A N , i .dt- ocli I »olöir.s St., s<jnt1ö^ai I(»- '- .gnirssa kl. m t. in., aitbmsftng kl. k. Söndagsskola kl. >, 11; I. in. U iiH'U'insmi.tr livar li« (htfjskväll. Telrloii Market 3305. Te.I i», Philip ANOM'.KN, Paäi . Hostadl>olor<«. SI. vid Lvvkan SAN l-RANCISCO. Svenska Sångsällskapet kominor all gifvn sin sedvanliga nviiixOsl )ui sjelfva nyårsaftonen som -vanligt i Cotillion Hall, Chnreli si., när» Market. Domaren Shortall slälde Iiiirom dagen iMi man vid. namn Craig under ■flO.,000 borgen tor det lian liotat sin hustru till lifvel. Craig sitter 1111 arresterad oeli del torde måhända icke blifva honom sa liill all slippa ut. Som E. Schmitz borgensman, I'- , d. millionären Uingee, ieke infuonil sig i domstolen och intygar att hans ekonomiska sliilliiitlg berättigar liönom all kvarstå som Schmitz bondsman, liar domaren Dunne anh...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 December 1908

No. 50. 23:je årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 10 December 1908. VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning for svenskarne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: soc. pr tum; bland läsning ioc. pr rad. Prenumerationspris $2.00 | Fjerdedels år $0.65 I Eill Sri$2.00 | Fjerdedels år $0.65 Halft år... 1.25 I Ett år till Sverige 2.50 C erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl :dition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. —_j dt Wekly I jVESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly I Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. J "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the I Taeific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 December 1908

En glimt af TURLOOK Cal. kan nu erhållas genom alt besöka VÅR UTSTÄLLNING i No. 15 4th St. Vi liafva der till förevisning allehanda produkter från det beryktade Turlock Irrigation District. Det finnes intet distrikt i staten California der oberoende kan ernås med så litet kapital och på kort tid som på denna plats. Vårt svenska folk borde noggrant undersöka förhållandena i denna koloni innan de låta sig förledas att insätta sina penningar i land på obepröfvade och ovissa fram tidsplatser. Här riskeras hvarken helsa eller penningar. ök Gör oss äran at ett besök eller tillskrif CENTRAL CALIFORNIA LANp AGENCY 15 - 4th Street, San Francisco eller TURLOCK, CAL. 1 z< ♦ *<• * >:• <• * * •> # <* * •:* >j< >> •> •;<* >;• >:« •> >;» >;&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 December 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 10 December 1008. 3. NORGE. Vilda uppträden under hamnkonflikten i Kristiania. l)en •- "- > november egde viildsamma strejkuppträden rum vid hamnbryggornn i Kristiania. Flera hundra personer företogo en formlig piiljelrazzia från ångfartyg till ångfartyg. ITnder vilda skrik om lit' och blod förstördes en del varor, strojkbrytafna sparkades och knuffades från landgången, skeppsbesättningarna stenknstadCs; en man träffades så hårdt att han fick en hjernskakning, en kapten misshandlades så svårt att man måste inta sjuksängen, och en poliskonstapel träffades af en sten så hårdt att ett blödande krossår uppstod. Landgångarna stormades af en vild svärm. Allt tyder på att uppträdena varit organiserade. Man hade således afskurit telefonledningarna för att hindra polisens tillkallande. Stämningen är mycket upphetsad och strejkbrytarna hotas till lifvet. Strejkuppträdena fortsattes äfven följande dags afton, men hade då ändrat karaktär. Förut var anfal...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 December 1908

SVEA ^saKticuoiago Göteborg, Sverige. Tillgångar: $10,916,520. hmksssss EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter Alaska Commercial Bltlg., California & Sansome St., San Francisco, Cal. JAS. W. REA CO., Agenter, San .lose, Cal. Chäs. Cari-y, Tres. Arthur Lkgai.lkt, 1st v. Pres. Leon Bocqueras, 2nd v. Pres. A. liOUSQUET, SUC'V. 1'- . A. IiKRGEROT, Advokat. French-Am. Bank. French Savings Bank Inbetalt kapital $1,000,000. Inbetalt kapital $600,000. TOTALA TILLGÅNGAR: $6,000,000. Insättningar i mindre och större belopp mottagas och intresse utbetalas lialfftrsvis. I.ån utfördas mot säkerhet i fastighet eller goda värdepapper. Vexlar 01I1 resekreditiv öfver hela verlden säljas mot lägsta kurs. Denna bank eger dessutom laglig rättighet att åtaga sig boutredningar, förvaltning af arf, formynderskap etc. Öppen lördagsaftnar från 6:30 till 8:.^0. 108 och 110 Sutter street- , ofvanför Montgomery, S. F. i, W. PETERSON ERSON Telefon Temporary 2977 510 Battery St., San Francis...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x