ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 November 1900

•ir. TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA< EN DEN 29 NOVEMBER 1D0C. UPPSATSER >• OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. 8 !S8^ i«a i?g!8!S aSS!« Belgiska harar. Det har uppstått en vurm i vis- sa delar af landet för belgiska ha rar. Köttet af dessa harar upp- gifves ha en mycket finare smak och är mörare än köttet af våra vilda harar. Köttet af belgisk hare skall Bamma smak som stekt kyckling. Det har ock uppgifvits att skinnet efter dessa harar betalas höst pelsvaruhandlande, från 50c till dollars pr skinn. Båda dessa påståenden äro öf- verdrifna, enligt uppgifter af en sakkännare. Köttet är föga mer välsmakande än det af våra vilda harar och skinnet har intet som helst värde. Han anser deras ha stiga popularitet i vissa städer va ra en vurur, som snart nog går öf ver. ha Hot prygelstraffet. En i Petersburg nedsatt komite för frågan om alkoholismens be- kämpande har egnat frågan om prygelstratfet ett helt sammanträ- de, hvarvid närvoro senatorer, ju ris professorer, p...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 November 1900

—' ■ 'f"" J c TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, lORSDAOEN DEM 29 NOVEMBER LMb. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning f*r Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlahed erery week ln Auitln. Texaa. o the Swidibd Auihicam Poblisbiho Oo. The onljr Swedlnh paper ln Texa , and the best advertUlng medium to reach thl elans of citlieut ► >+<< J. M. Ojerholm, Editor. M. J.Knape, Manaper. Otto Knapk Reseagent. i-TYyy^— Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Ett år -------- t.SO. Ett balft är - - - 85. Ett tr till Sverige ----- $2 00 Prenumerationen är betalbar I förskott och penningar böra sändas medelst Ex- P'ess- eller Pos anvisning eller 1 2-oent6 frimärken under adress: TEXAS POSTEN. 106-108 E. oth St., Austin, Texas. Advertising råtes. Display ads 25c pr in. pr issue. Locals 10c pr line first in.ser- tlon. After first insertion 5c pr line pr issue. Death notice, with börder, 50c. On larger advertisements råtes...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 November 1900

Tk« ; i må* TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TQRSDA( EN DEN 29 NOVEMBER 100;, "Diktatorerna af Moderata Priser 414-418 CONGRESS AVE AU5T1N A. W. EDBORG, Försäljare. AMERIKANSKA NYHETER. Barn och skjutvapen. • Battlo Lake, Minn, den 20 nov. Tretton år gumle sonen till Tollef Thompson, som hor omkring sju mil sydvest om Battle Lake, träf- fades i tisdags i inuren af ett vå- daskott från en bössa, som hans kamrat lekte med. Gosssrne vis- ste ej, att bössan var laddad, och de sigtade på hvarandra. Det är tvifvelaktigt,huruvida gossen skall komma sig. En faders brott. Chicago den 21 n >v. lyckades den sjuke undKomma. pnsserska, iifven anställd i rostau- Han rusades mot närmaste fönster I ramen. Han me Ito;; $250, af och störtade igenom glasrutan I hvilk i $175 tillhörde iuUb Carlson saiut föll ti!I marken tolf fot in*' och resten voro lånta af spisgaster- under. Ett par sjuksköterskor som na. Peterson siiges halva hustru Peter Olof Johnson i huset no. 710 N. Irving avenue dödade i lördags ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 November 1900

v. II TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, JOliSDAliEN DEN 29 NOVEME.fl L90C. . ❖ ♦ « 4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I SKOGSLÖPAREN, SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN 5LGABRIKL FERRY. Forts fr. föreg. n:r. ♦ ♦ ❖ ❖ ♦ <• ♦ ❖ « ❖ ❖ ❖ ♦ ❖ ♦ ❖ Stannen, där 1 ären, sade han. Oet är onödigt, att vi erbjuda de dolda fienderne ett mål för deras bössor. Vi ha ej misstagit oss, José. Hunden har upptäckt en hemlig ingång. Medan Encinas åter band Oso, aom kommit tillbaka, smög sig Jo- •e fram till Rosenholz. Gångsti- gen var nu ej längre gräsbeväxt, utan betäckt med småsten, ocb un- gefär tjugufem steg därifrån böl- jade skogen. Vattnet, som upp- graft marken, hade bildat en om- kring fyra fot bred hålväg i själf- fti skogsbrynet. Dess väggar re sto sig brant å ömse sidor, och mellanrummet var uppfyldt af nys fälda trädstammar och af- hugsrna grenar. —Genom denna ingång ha de ■kurkarne ridit in liksom genom an port, tade Jose. —Låt oss ej overksamt förlora tiden, menade ltosenholz. Efter aom du är här, skola...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 November 1900

•ta SfffJHM* iMMMIMMM 1* TEXAS POSTEN, AUSTIN TEXAS, 10ESDAGEN DEN NOVEMBEK iJ 00. % Från Allmänheten Vid sommarens slut. Bommnro svunnit har, Allt iör kort han var, Allt (ur furt di'*s siunde farit. Slikt beklaras må, Man ändå. ändå, Aok hur >köo har han ej varill Mins du icke hur Under gren och fur Svalka bjöJs mot sol som blänkte— dur 1 skuj^rik vrå PUts att sitta på Skogens Ulla tu.vaskiiuk.it? Minns du ej en silg Stilla smyga sig Fram med grönska uti spåren— Såg du där ej stå Ån konvaljer små, Äa linnéor uti snåren? Mins du ej en skog Huru trasten slog Och hur flaken hördes locka— Huru här och där Tulvans röda bar Siodo färdiga att plocka? Det var blomsterdoft Under gröna lott, Det var smek af humma vindar; Det var 111 och l-ik Uti al och ek, Det var sång i björk och lindar. Fjiiriln gle i så snällt ver äng och fält, < >ken sjöng sin sång bland fjällen— l i?en var sä ljus t.- u Quds faders hus, i *idfull. som hans himmel, kvällen. Sommarn svunnit har, Allt lör kort han...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 November 1900

I • ■ \ TEXAS POSTFN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 59 NOVEMBER 1900. Behöfver ni en ,Kamin " Vi hafva på lager Box stoves for ved, Airtight stoves " , Vanliga kaminer <*i för kol och Aluminum olje- värmugnar. Dessutom ett full- ständigt lager af Köksspislar, Krukkarl, olasvaror, Lampor och Hushållsartiklar. H. H. VOSS & CO., — 511 CongressAve HERR OSCAR WIuERSTROM talar svenska. AbSTIN. Konsert. Konsert hålles i hv. Inth. kyrkan lördag-kvällen den IS Profnummer af Texas Posten dec. •Andes fritt pä begäran. Allmänhetens uppmärksamhet fästes vid de på annat ställe föie- kommande annonserna om iigen- domar till salu genom The Swed- ish Land Company of Texas. Ångbåtsnotis. A. E. Johnson &Co., Gen. Pa^s. Ag., 7 Broad- way, New York, meddelade don 19 nov., att ångfartyget Hekla an- kom till Christiansand föregående lördag den 17 nov., och att allt var Täl ombord vid ankomsten dit. ftättegångtn framskjuten. Do- mare Morris har uppskjutit målet mot liäradsdoromare Walker och kom m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 December 1900

im v > IHHMhmmm Tk lU TEXAS m POSTEN. i'h# Uuivei LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 5 te Årg. Löp. No. 343. Austin, Texas, Torsdagen den 6 December iqoo. Vol. V. N« 49 A i , tw ia- \ Nv ....Följetong Med nästa veckas nummer kommer den förut omtalade följetongen Två Flammor Skrifven af Herman Bjursten, att taga sin börian...... De, som önska läsa denna af mån- ga särdeles mycket berömda fö.- jetonz, böra därför lägga märke härtill. Personer, 60m ej äro pre numeranter, borde nu passa på att prenumerera, så att de från bör- ian kunna få läsa dessa^spännande skildringar af den omtyckte och populäre svenske författaren och skriftställaren. Bara denna föl- jetong kostar mera, om man skall skaffa sig densamma från Sverige, än Texas jPosten med ' premium kostar för ett helt år. Nu ges tillfälle att få god läsning billigt. Jag älskar mitt hem. Jag älskar mitt hem, jag älskar dess frid. / Jag älskar dess motgång och lypka. Ej vinkar en plats, si fagur och blid, Som ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 December 1900

r TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TOitSDAGEN DEN 6 DF.CillBärf 190«. SVERIUE. \\ b ************* Stockholm. Mångmördaren Nordlund har | förklarat is icke vilja begära nåd. —Predikohjälp af missionärei ha ett flertal Stockholms försam- lingar i dagarna fått. Kfter flyk- ten från Kina uppehålla sig för närvarande ett stor antal mi-sionii rer af olika samfund i hufvudsla- den, hvilka på söndagarne uppträ- da i skilda lokaler. —Den officer, som under för- klädnad på eget bevåg utspionerat de ryska "såglilarne" är löjtnanten vid Andra Svea artilleriregemente E. F. W. Malmberg. Hr M., som är 33 år gammal, liar gjort sig känd som en särdeles kunnig och för sitt lefnaclskall varmt intres-e- rad officer. Han utexaminerades för fyra år sedan frun krigshög- skolan med höga betyg. —En kraftig propugande synes den bekante "d:r" I^ee vilja tillin - na Sverige, öafbrutet resa,skrif- ver "Sv. M.", hans anhängare un- der namn af "Efraims döttrar" omkring i landet sedan flera måna der och predika stundom...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 December 1900

v TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA' EN DEN 6 DECEMBER IDOC. UPPSATSER > OM K Jordbruket, Hemmet ÖCH Allmän Bildning. Halm framför hö. Man har jenom försök utrönt, att hö egnar sig mindre väl som foder för hästar, som utsättas för ansträngningar än halm naturligt- vis med hafre som kraftfoder.. Minskning af hö och ökning af halmrationerna visa gynsamt, in flytande, medan genom omvändt förhållande djuren slappas betyd ligt. Minskning af höet och ök- ning af hafren visade sig vid för- söken vara bäst. Detta kan tyckas vara något nytt. fftt halm är bättre än hö till hästar, men det är värdt att upp- märksammas; ty många, som här i Amerika ha pröfvat det, ha ut- rönt att det förhåller sig precis så som här angifvits. Storartad filantropi. 1 Dublin har lord Iveagh nyli- gen inköpt innemot 2 hektar (om- kring 5 acres (af stadens fattiga- ste kvarter. Mer än halfva anta- let hus äro redan rifna,och så fort platsen är klar, ärnar lorden låta uppföra arbetarebostäder, ett hem för ogifta ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 December 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, lORSDAtiEN DEN 6 DECEMö/.H 190t. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THM TEXAS P08T.) Pabllshed itot 1 Auitln, Tuu, IT the W1DI8H Amihica P0BL1SBIIW Oo. •A onljr Swedlah paper In Teia , and the bast adrertUlnc medium to reach thla claaa >♦<' J. M. Ojerholm, Editor M. J.Knapb Manager Otto Knäte lleseagent. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Bttår -------- tl50. KU hälft år"- - - 83 Sitt år till Sverige ----- 12 00, Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst Ei press- eller Posianvlsnlng eller 1 2-oents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, 106-108 E. Qth St., Austin, Texas Advertising råtes. Display ads 25c pr in. pr issue. Locals 10c pr line first Inser' tion. After first insertion 5c pr line pr issue. Death notice, wlth börder, 50c. Cm large r advertisements råtes will be made on application 1 Enligt meddelande från...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 December 1900

v T ii Tk. TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOHSDAGEN DEN 6 DECEMBER 100C. OB1ILLT 44 Diktatorerna.af Moderata Priser yy 414-418 CONQRESS AVE AUSTIN A. W. EDBORQ, Försäljare. V A AMERIKANSKA NYHETER. liåtom oss skQjas. St. Paul Minn., den 27 nov. Matbilda Benson vill skiljas från sin man, August Benson, men an- håller om att få behålla deras barn Charles tolf, och Agnes elfva år gammal. Hon påstår att mannen är begif ven på rusdrycker och har ofta behandlat henne och barnen på ett grymt och omänskligt sätt. Makarne inginsro äktenskap den 15 juni 1885. Frank Sollars har börjat rättegång mot sin hustru Edna M. Sollars från hvilken han inskar skiljas på grund af att hon öfvergifvit honom. Sollars är trettio och hans hustru tjugutvå år gammal. Medlem i skolnämde Chicago, III., den 28 nov. Hr .lames A. Peterson blef i måndags af mayor Harrison utnämd till medlem af stadens skolnämd efter dr W. S. Christopher, som nämda dag inlemnat sin resignation. Den nyutnämde ledamoten föddes i Chicago 37 ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 December 1900

. TEXAS PCSTEN, AUSTLN, 1EXAS, 1 ORSDACiElf DEN 6 DECEM3/.E 110®. I r ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Forts fr. föreg. n:r. SKOGSLOPAREN SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN 5L6ABRIEL FERRY. Men så stark kanadiern än var, T r dock mestizen än vigare. Han andvek hugget och tänkte redan ■töna fram och med sina seniga armar fatta tag i Rosenholz då han plötsligt vid anblicken af Wil- soo, som åter laddat sin bössa, än- drade sitt beslut och sprang till den yttersta ändan af planen. Här Ufr ett af bäfrarna fiildt träd; en del af dess grenar hade brutits af, då trädet hade fallit omkull; de torra, ännu kvarsittnnde grenarna bildade ett slags förskansning, och där bakom tog mestizen sin till- flykt. Kosenholz hindr.des ge nom en grupp af sti idande, som trängde sig emellan honom och hans fiende, att afskära honom u- tertåget Hvad José beträffar, hade lian, trogen ritt löfte, sökt med böss- kolfvin krossa Rödhands hufvud; men denne hade med upplyft stridsyxa af böjt slaget, och kol f ve...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 December 1900

■sitv N , . f ; TEXAS POSTEN, AUSTIN TBXA8, lOKSDAOBN DEN 6 DECEMBER IP00. Från HH* Allmänheten Före striden. ("Just before the battle.mother.") Före stridens början, moder, Tänker j e dock mest pl di<;, När i å fienden vi vaklu, Hvilken mordiskl. närmar sk'. Ruiiril o'nkrlnE ml? kiimpar lljrga, Tänkande pi hem och Gud, Vetande all säkert m&nga Skola snart fä dödens bud. Kör: Moder, du får • j u. inanda Se din käre son Men du skall el honom glömma, Om han föll bland luppre män. Blott til! die och h^m, o moder, All inln hjärtas längtan slår, Men jaz lemnar ej bnnérei, Förr än seifern blif er vår. Säg till alla nem omkring dig, Som ej ä<inu kämpa med, Att om fleudon de hjälpt. Mördas många 1 vårt led.—K<"ib. Lyssl jag hör bur bomet skallar, Det sig.-alen är til strid; Mode , må nu Qud oss skydda, Hvllft öfver oss h.ins frid! Hör vårt fältrop: "Blott för frihet" Fylier kvällens atmosfer; Snart vi resa segerfauan, Eller falla tappra där.—Kör lx A Oklahoma-bref. Olu^tee, Okl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 December 1900

"'."V.-" TEXAS POSTEN, AU8TIN, TEXAS TOASDAQEN DEN 6 DECEMBER 1900. amin Försumma ej att v&rt uryal.... se i 8j pn —511— V>v/ij CongressAve. VIl>ERS TRO/VI talar svenska. *w. Texas gäran. Posten föreningsauktion. Syauktion hålles i svenska baptist kyrkan bttniädes nästa torsdag, den l.'i ds kL &.15 på kvallen. Många såväl rackra som värdefulla arbeten lotuKitt att försäljas. Alla väl- komna. Staden vann. RättegAngen mel- lan staden Austin och Joseph Nalle t>. EC. liartholomew för utbekom- mandet nf skatt till en summa af 116,871 från sistnämda två perso- ner bar utfallit till förmän för sta- den, som nu fått mottaga den om- tvistade summan. Ny järnväg för Texas. The In ternationa! & GreatNorthern Rnil- rnad har vederbörligen inlemnat nödiga dokument för tillåtelse att bygga en järnväg från Spring, Texas, 22 mil norr om Houston nykterhetsmöte var arrangeradt. Flera talare uppträdde, passande sånger sjöngos och rätt lifligt in- tresse visades å de närvarande å- hö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 February 1901

*£ • 2 J • §* Tbe Uoiyetsitjr v. XAS POSTEN. •f ÄÅ* ' 1; LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Arg. Löp. No. 35a. Austln, Texas, Torsdagen den 7 Ferbuari 1001. Vol. VI. No 6. I ; Ml V. Hälsning* till solen på tjugonde seklets först a morgon. Du härliga sol, vän hiilsnlnjiar tagl Välkotnmeu p\ strilande fiirJen ! Elt aunal, ett skönare 8 k *1 i dtig Högtidligt vi;; in ö.v r viirldRii! Sy in bal af den liö^stf, al skapelsens far, Du höje vår blick öfver jrrusell Ku ledstjärna ii i* Ju 1'ntu frimfarna dar Till hemmul där upp- i 1)u-se ! Du härliga sol, som Ueiirä at vår stig Fråti barn loinniens lyokbga lider! Värt uylodiia ljugoutie si k '1 med dig 8in gians ölver lunden. sprldar. Viilko.nuicii ai.i > ocn vurma oss, du, Iiegenl Ibland hiuime.sktt ljusen! Till g.älie icli lyc a it.v.ge du nu Vlr krisieu iojiis an ira ..rcuiöu! Du hä li^a so ! B ide fjärran ooh när Låt husfloJér växa ooh svaila! Må Ingen beklasra de fliic. ar, du bär, Ty de orfnga värme äl ali...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 February 1901

wmmm 4> * f - OL I TKXA8 POSTEN, AlJSXiN fEXAtf IVMSOAÖÄrf DriJ 7 FEBRUARI 1901. m (•******** • SVERluE. **# ** ** ** * ***« * Stockholm. Under år 1900 förekommo 105 jjalfmord i hufvadataden. 8(5 at ajirif mördar ne voro af mankön och 19 af kvinnokön. —Kronprinsessan af Danmark amnar till! ringa en längre tid af rintern i Stockholm for att vara hos prinsessan Ingeborg, om om ett jmr månader vantar sin ned feonist. —Att Andrées testamente öpp Mis omtalade vi efter ett telegi iim i ett föreg. nr. Detta telegi am emellertid falskt. Andre * testamente, som aldrig varit för wgladt, förvara fortfarande hos ttrodorn, direktor Andréo i Göte Wrg. —V. häradshöfdingen, revisorn i generalpoststyrelsen, Otto Poler- na, afled d. 7 januari i sin ho>tad i Sundbyberg. Den ntli lne var född 1839 och blef 1878 revisor i /yeneralpoststyrelsens revisionsby- iå. Han var ock tillförordnad re ■kmniili i mini rnrin i kammarrät- tkjter samt för fortsatt ransakning b vartdera fönstret talld ln lu- I —En...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 February 1901

I I '"ftk V I Å ( TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSDAl EN DEN 7 FEBRUARI 1D01. ?; UPPSATSER l OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. 8 § SSK&Hg SSS8S88SSiS8SSS8SS8 888S88S8888S8SSSS^8S88S8888S88 Att u.idersöka ägg. Nyvärpta äsrg äro alltid klarast på midten, äldre äaryr mot spetsar- na. Äger få, efter hur gamla de ä- ro, mer eller mindre skarpt be gränsade mörka puultter, Dos-sa blifva större, ju äldre iigget är. Då äggot legat en längre tid, sjunker i gulau ner och lägger sig på skalet. Genom att skaka äggen och genom att ofta vända dem är det möjligt att äfven på g(iiu'a ä:/g hålla ku lorna sväfvande på midten. Redan vid början af rullningen af ägg, blir groddlläcken i midten synlig; från den liksom utgå talrika, tina ådror åt alla sidor. Skämda ägg äro ogenomskinliga. Män kan un- dersöka om äggen är friska genom att hålla dom framför ett brinnan «le ljus. knapp har förlorats,emedan knapp hålet har varit alldeles för stort. Om kanterna på kragar och mans- chetter fira...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 February 1901

m—mur- • — TEXAS f C STEN, AUSTIN, TEXAS, lORSDAGEN DEN 7 FEBHUARI 1*01. ! \ TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Published every week ln Austin, Texa*. > lli AMfc.UK A.N 1'I ULlHHIMi 0O. 1 beonly S*edW li paper iu T. ia , Aud tbe best udvertibliiK ufiäluot to reat u tiilM clana • f OitisBOS.. ^^ 0-40 J.M. Ojerholm, Editor. M. J. Knape, Manager. Otto Knapk Kost-agent. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter. Prenumerations-pris: EU ir -------- *150. EU hälft Är ------I- US. Ku år till Sverige ----- $2 00. O Prenumerationen iir betalbar 1 förskott eoh penningar böra sändas medelst Ex- press- eller Pos anvisning eller I 2-Cents frimärken under adress: [TEXAS POSTEN, io6-io8 E. gth St., Austin, Texas Advertising råtes. Oisplay ads 25c pr in. pr issue. ' ocals 10c pr line first inser- Uon. After first insertion 5c pr line pr issue. Oeath notice, with börder, 50c. On larger advertisements råt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 February 1901

1'EXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDA" EN DEN 7 FEBRUARI 1301. HÖRNET 5 GATAN & CONG. AVE- > FÖR KONTANTBETALNING I ENDAST HMB Lsmh ■B& Svenska Taias I DENNA Butik. u NDEll FEBRUARI MÅNAD SÄLJA VI UT ALLA VINTERVAROR TILL OMKRING HÄLFT PRIS. $S-oo .35c .$1.00 Fina damkappor, såldes förr till $10.00, nu Damers promenadhattar, såldes för 75c, nu Sängtäcken. som såldes för $1.50, nu Filtar, som sålts för $3.50 och $2.50, nu för $2.50 och $1.50 Ytterflanell, som sålts för 8c, nu för 5C Damers tjocka underkläder, kostade 40e, nu 25c Ylle klädningstyger i alla färger, randiga och i plaids, såldes för 50c, nu 25c Strumpor för barn och damer, såldes förr till 25c, nu !Sc Fina damskodon, som sålts för $2.50, nu $150 Tjocka herrskodon, som kostade $3.00, nu $2.00 Tjocka herrunderkläder, som förr sålts till 50c, nu 38c Fina manshattar, som sålts för $2.50, nu ...... $1.50 Herrbyxor, som sålts för $3.50 nu för $2.50 Gossars yllekostymer, såldes för $3.00, nu $2.00 Fina manskostymer, så...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 February 1901

— ■r WMntm --vis* .- tWW v .. TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 7 FEBRUARI 1901. Två Flammor. 03^5388 A ******************** SKILDRING af HERMAN BJURSTEN 5 £*** ****** *** « 1** **#**##* Amltlijreu bar han uppnått må- let... Mod lättu fjiit springer hun uppför trapporna, stöter upp dör- ren och befinner si«ri elt rum, en- dast upplyst iif månens ljus... nalfdunkelt, mystiskt, inbjudande. På en soffa i fonden vartseblifvir nofmarskalkcn en kvinnlig varelse, nvars ansikte han dock ej kan ur- skilja emedan hon satt sig i dm mörkaste vrån af rummet. —Aurore, hviskade den lycklige älskaren, är det du? —Ja, svarade en röst lika sakta. —Gudomliga, förtjusande Hicka, ropade hofiuarskalken, i det hat. störtade fram till soffan, är det du sannt... du älskar mig verkligen? Intet svar på denna fråga, blott ett strupljud, som liknade ett kväfdt skratt. Hofiuarskalken gaf icke akt där- på. —O Anroret fortfor han i den ömmaste älskares ton, hur lycklig gör du mig ej!....liack mig dina läp...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x