ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 December 1909

'X J i í ❖ ♦ * ♦ ❖ f ♦ * J. F. GOBB COMPANY v CALDWELL, TEXAS, Všem naáim česko-moravským příznivcům přejeme Veselé Svátky a Šťastný Nový Rok. Zároveň vyslovujeme naše díky za důvěru prokázanou nám během minulého roku a těšíme se.že nám samou i na dále uchováte- Náší snahou jako vždy bude směřovati k tomu, abychom našim zákazníkům posloužili vždy levně Jobrým zbožím a vyhověli oprá- vněným požadavkům. Vám k službám oddaní J. F. Cobb Company. rilE PHWÍOGRAPH B. F. Jackson zlatník a hodinář Caldwell, Texas. Nejvčtší výbčr v niěstč hodinek, šperků, Ediso- novy fonografy, Re- cordy českých písni. Správky hodinek obstará se zaručením. A III .11 .11 kovář a kolář CALDWELL, TEX., Mil 4> CALDWELL, TEXAS J. C. WOMBLE, přcds. A. F. GRABOW, místopředs. C. C. NELMS. úřadující místopředs. T. KRAITCHER, Jr., pokl. C. A. ČADE, příručí pokl. Cbc Galřwcll "IWatíonal JSank v dalfcwell, Cexas, Víte i žjriyy [MMÉ trapWtei i Mcs tlÉI 16. li* 1 POHLEDÁVKY: Na půjčkách $166,337.25 Boudy Spoj. St. a pre...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 December 1909

Oznámení assesorovo. Z účelem zapsání daně pro rok 1910 budu v následujících místech v naznačených dnech. Poslední le- gislaturu zkrátila doba zapisování daně, takže mně není možno, bych každého fcvláště ^navštívil. Dou- fám, že všichni občané dani podlé- hající se na určená místa dostaví a svou daň opoví. Kinkler, v pondělí 3. ledna Bílá Hora, úterý 4. „ Hackberry, středa 5. ,, Gleckler, čtvrtek 6. ,, St. John, pátek 7. ,, Novohrad, sobota <£.; „ Hope, sobota. 8. ,, Worthing, úterý 11. ,, Wied, středa .*.12. ,, Witting, čtvrtek 13. „ Breglau, pátek 14. ,, Moravia, sobota 15. ,, Ezzell, sobota 15. „ Shiner, pátek a sobota 2i. a 22. ledna Seclusion, sobota 22. ,, Moulton, pátek a sobota ..28. a 29. ,, Vienna, v sobotu 29. ,, t Sweet Home, sobota 5. února Koerth, sobota 5. ,, Yoakum, pátek a sobota 11. a 12. ,, Williamsburg, sobota .... 12. ,, Sublime, sobota 19. ,, Creole, sobota 19. ,, Od 21. února až do 1. května budu zapisovati daň v mé úřado- vně. V úctě váš službovolný R. Val...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 December 1909

VOL. XIX. 1IAI.LE1 fSVIM.K, TEXAS, TIHJKSDAV, DECEMBEI! 80, 190#. ' I 4 i < . 4) ROČNÍK XIX. obzor: HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 30. PROSINCE 1909. NO. ii. ČÍSLO 22. FnlcrtJ .« wcond-cUiB m lltr Novtmbtr 19.190a. .1 Um? x l oglct .1 Hilfettnllle. Tnu. und.r llMaetof Mireh 3.187J. S. P. J. S. T. řečí a také česky se s M<ň domluví- ! te. i<\ ! Jiný značný obcho<| vlastní fir- ; ma Wonjble, Jenkins & Jeokins, nejvčtší to sklad grocerie, železné- Rozpočet na úmrtí číslo 194., 195., 196. a 197. Bratři a sestry! 194. Tímto se Vám oznamuje, že br. F. ]. Hájek od řádu Novo-j ho zbožf' farmářského nářadí, vo- hrad, čís. 3., zemřel 22. listopadu 1909, stár jsa 42 roků. Příčina , zů'atd- H'avn' osobou je Bmrti: spáchal samovraždu. K Jednotě přistoupil 1. července 1897. tam P' Holík a zajistí také nejváž. Zaměstnáním byl hostinským. Číslo certifikátu 226 a dle sianov "^' — on vám prodá všecko za oprávněn jest k podpoře v částce $1000.00, avšak následkem samo-; 5 ct' "candy" n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 December 1909

f+x. \s j Slovanská Pjd^í-ujioi Jednota 6(diu Texat . HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Jíící Duiek jr., předsedu. Caldwell, Tesat. Joief Mikeaka, dozore*. vV.wlev, Texas. J. K.-fvjbčna, lajMnnlk, KayotWflIle, Texas. J. J. Krnka, P"k -nu.. New Ulm. Texas. Uftetm v<oor Jun Kuíera, Klllngeř, Tex b Jo.uí K. ttufltr. • telsouftf. Texas. Josef Heil. I Hilus f. T«*H ,, _ _ Din-ťrn ci 1'iulovi. Anton LeAovtk}, Cameron, T •%!>•*. tttdulf Va'entn. >btner, Texas, Josef C. Le*lkar,'"iiu,"'ii"'> P«xas. .... '!*iířnl Doplatky do úmrtního fondu. na $'<550 $500 15 ctů JWotů.. 18 ' S5t:t&.. l)oha přistoupeni l^doill roků •• n ' to " " • >d 1 80 • 86 ' • 41 1 ' 4r> ' • 50 ' ' h2 " •« ' .J ' 54 ' .VI " 5.) 23 30 35 W) ttó 45 ' $1000 9 .WJ s .:o I .90 11.00 81.20 91 30 1. 2. Adresář řádil. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Kayetteville. . Koperník, jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton K. F. D. i. 4. Kirel Havlíček, F. Fabian, taj., Hallettsville. 5...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 December 1909

Bursy jsou zřízení kupecká, kterými se kupcům a výrobcům pravidelnými schůzemi dívá příležitost k smlou- vání obchodů. Předmětem obcho- dů bursovních především jsou tr- žní úvěrní papíry: akcie a obligace (cenné papíry V užším smyslu), směnky, cizozemské papírové pení- ze, mince a drahé kovy (bursa pro cenné papíry), pak zboží podléha- jící řástečným změnám a pro něž jest v místě bursy vždy dostatečný počet interesentů obchodních (bur sa pro zboží). Činnost burs pro 2boží rozšířena může býti také 11a • příslušné pomocné obchody doprav, ní, pojišťovací, skladní obchody, půjčování pytlů a pod. Bursy říze- ny jsou bursovní správou, volenou členy bursy (navštěvovateli), jimž dle stanov přísluší právo volební. Státu vyhrazen jest dohled nad bursami. K návštěvě burs smějí připuštěny býti jen osoby mužské, které volně spravují své jmění. Na bursách obchoduje se na zá- kladě obchodních 1 politických po- měrů světových, dle nichž utváří Se smýšlení obchodních kruhů ne- boli smýšlení, tendenc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 December 1909

' — OBZOR. (niOpix Ilo.podllřský, pOUlIlý II /HbuVIIJ. Organ 1. 1*. J. S. T. vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adreso: "OIIZOU." Ilallctlsvllle,Texas. CU1133 Z2i C3 3E5/ A <J«mim iI Farm and Family Newspaper. Organ <>f tlm S. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscriptiou.Sl.OO per year. Advertising rates on application. Šťastný Nový rok všem čtenářům "OBZORU" přeje redakce. IHeiblerviile, il. prosince. — Předně přeji všein-élenům S. P. J. S. T. a R. V. O. S. Šťastné a ve- selé vánoce, neb jsem obou jednot členem a vím, íe mají obě krAtce před sjezdem. Přál bych si ze srd- ce, aby všem poslancům vstoupil duch do srdce v neobmezené mou- drosti, aby, co jest neužitečného, ze stanov odstranili a jen yícmi pro Jednotu na nejvýše dobrými mezery doplnili, aby bylo členům zadost učinčno, čímž by byly vše- cky dosavádní třenice tytam. Obá- vám se však, že to tak nebude, ne- boť staré přísloví praví, že jsou páni chytřejší jdouce z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 December 1909

Ukradené zuby. Chorvatsky napsal J. E. Tomič, přeložil Karel Vondráček. Nestor Šintič a Bolto Perhoci byli dva záhorští šlechtici onoho druhu, jimž líkají tam "Sljivaři" (kobylkáři). Každý z nich měl dvorec, malý sice, ale přece dobře je živil; a prqč by ne, když v první čtvrti tolíoto století prožili nejlepší léta svého života. Jejich dvorce spolu hraničily. Nestor i Bolto byli mládenci, ač každý z nich prožit dobré půlstole- tí. Nestor dokonce neměl již niko- ho ze své rodiny, kdežto Bollo žil na svém dvorci se svou sestrou Amálkou, jež rovněž přecházela již do hesperidských krajů svého života. Ubohá Amálka — spíše ■šeredná než hezká, a bez peněz, zůstala starou pannou. Ani živá dušička mužská se po ní neohlédla, a smutná Amálka proklínala v du- chu své neštěstí, všecky muže, a -scházela vňčihledč. Dva neb tři měsíce před dovrše- ním jejího padesátého roku zemře- Ja jí ve Varaždíně teta, kterou Amálka až do její smrti obsluho- vala a za to zdědila veškeré hotové jmění své tety, tř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 December 1909

■ / . .oji kořist' na zem, aby ji prohlédl. 4 ifuža nemeškala, mrštila koštětem po Garovi, ale tento popadnuv kořist', letěl dole Chtěl se pak spustiti mezi ostatní drňbež na dvoře a to právě mezi husy ale ty- to natáhly krky a syčely naň tak, že Garo ihned namířil svůj let přímo ke střeše nad stájemi, své obvyklé skrýši. Nebyl ani půl sáhu od střechy, když tu náhle vysmekly se mu ze zobce ukradené zuby a žbluňkl do hluboké hnojiivky, která byla vedle samých stájí vykopaná—a utonuly. Žuža zalomila rukama a proklí- najíc loupežného ptáka, odběhla ozámiti své slečně přihodivší se strašné neštěstí; nebylo totiž ani pomyšlení, že by někdo téhož dne mohl vytáhnouti zuby nevěstiny z hluboké hnojnice, a bez nich ne- byla svatba možná! Hosté z chodby i ze dvora dívali se na ten výjev a div se nepopu kalí smíchy. I sami páni Nestor a Bolto mu sili se chevilkami usmáti,vidouc nia névry Žužiny. Ostatně byli vši- chni ve velkých rozpacích, i hos- podář i ženich i hosté. A nevěsta ? Bylo by zbyt...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 December 1909

\ \ i <1 : : I : J. F. COBB COMPANY v CALDWELL, TEXAS, Všem našim česko-moravským příznivcům přejeme Veselé Svátky a Šťastný Nový Rok. Zároveň vyslovujeme naše díky za důvěru prokázanou nám behem minulého roku a těšíme se,že nám samou i na dále uchováte- Náší snahou jako vždy bude směřovati k tomu, abychom našim zákazníkům posloužili vždy levně Jobrým zbožím a vyhověti oprá- vněným požadavkům. Vám k službám oddaní Ja F. Cobb Companyn THE rHGNOGRAPH r. jtiiiv: zlatník a hodinář Caldwell, Texas. Největčí výběr v mčstč hodinek, šperků, Ediso- novy fonografy, Re- co^dy českých písní. Správky hodinek obstará se zaručením. /A III II II kovář a koiář CALDWELL, TEX.. ? i VAL. E. HERBST li CALDWELL, TEXAS G-rocerie, střižní zboží, obleky, klobouky, stře- více, prádlo za nejlevnější ceny. Slečna Vlasta Fojt, a pau M. Petr Mlkeska obslouží krajany s ochotou. J. C. WOMBLE, přcds. A. F. GRABOW, místopřcds. C. C. NELMS. úřadující místopřcds. T. KRAITCHER, JrM pokl. C. A. ČADE, příručí pokl. Cb...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 December 1909

Oznámení assesorovo. 2 účelem zapsán! daně pro rok 1910 budu v následujících místech v naznačených dnech. Poslední le- gislaturu zkrátila dobu zapisování daně, takže mně není možno, bych každého zvláště navštívil. Dou- fám, že všichni občané dani podlé- hající se na určená místa dostaví a svou dafl opoví. Kinkler, v pondělí 3. ledna Bílá Hora, úterý 4. „ Hackberry, středa 5. „ Gleckler, čtvrtek 6. ,, St. John, pátek 7. „ Novohrad, sobota. 8. „ Hope, sobota 8. ,, Worthing, úterý 11. ,, Wied, středa ,, Witting, čtvrtek 13. „ Breslau, pátek 14. „ Moravia, sobota 15. ,, Ezzell, sobota 15. „ Shiner, pátek a sobota 2i. a 22. ledna Seclusion, sobota 22. ,, Moulton, pátek a sobota 28. a 29. ,, Vienna, v sobotu 29. ,, Sweet Home, sobota 5. února Koerth, sobota 5. „ Yoakum, pátek a sobota 11. a 12. „ Wílliamsburg, sobota 12. ,, Sublime, sobota 19. ,, Creole, sobota 19. ,, Od 21. února až do 1. května budu zapisovati daň v mé úřado- vně. V úctě váš službovolný R. Valenta, zápisník daní okresu ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

\ /.Vv HP tA-> -A frmšunw 10 JAfílW 1IAI,LEI fSYlLLK, TťXAS, THUBSIMY, JANUAKV 8,1«1U. no. au. ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 6. LEDNA 1910. ČÍSLO 2.1. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Ewttrgd . «ot<..d.cl« . millcr XovembwH, 1908. .(Ihf po.l .So «t HlIlettiviMe. Teiu. undtr Ihe art „f Mnrrh 3,1879. v\ y.< t Guy, 23. prosince. — K laska- ^ vému povšimnuti všem členům R. V. O. S.l — Jest zajisté většině R. V. O. S. známo, co dalo podnět k založení onoho spolku. Jak ,se pa- matuji, bylo to dne 9. září 1900, kdy jižní část Texasu byla postiže- na silným hurikánem a škoda pá- čila se do několika milionů dolarů. Mezi poškozenými se nacházelo « mnoho Čechoslovanů. Jest pravda, ▼ že přicházely podpory se všech stran, avšak naši krajané z toho velmi málo dostali, a který se do- mluviti nemohl, nedostal nic. Tu se vyskytli někteří uvědomě- lí národovci, kteří přemýšleli, jak by se dalo v takovém případě po ^ Škozeným naší národnosti pomoci, až přišli na myšlenku, založiti po- ji...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

> ■ j Needvllle, 20. prosince. — Měl bych napsat nějaký dopis do naše- ho Obzoru, jelikož z našeho okolí žádný nic nepíše. Abych se při- znal, nevím ani jak do toho. Kdo dopisuje, aby měl už přichystaná záda, neboť jest skoro jisté, že (jak staré přísloví praví) všem je těžko vyliověti. Pak vědomosti mé jsou velmi malé. Jak snad mnohý čte- nář se> pamatuje, pokud já jsem chodil do školy ve staré vlasti a to jest před ětvrt-stoletím, tehdy byl hlavni zřetel brán na to, aby dítě umělo dobře katechismus; to jiné jak bylo tak. To můžete viděti je- ště dnes všude zde v Americe. Ve- ze-li farmer bal bavlny do města, kupec mu podá na přiklad 12}J a jest jich dost, co tomu nerozumí. Když se takového zeptáte, kolik dostal za bavlnu, odpoví: dostal jsem dvanáct a jakýchsi šestnáctek ani nevím kolik, čert aby tomu roz- uměl! To se děje dosti zhusta. Dá- le když jedeme do města na dřevo, málo je nás, kteří víme, co chceme, víme to jen tehdy, když nám to některý tesař vypočítá, nebo maji- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

i OBZOR. Časopis hospodářský, poučný 11 ziibnvnv. Orgáu . P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek, Předplatné ročně $1.00., Adresa:"0HZOIÍ,"Hallettsvllle,Teias. USNEŠENÍ V. ujezdn Slovanské Podporující Jednoty Státu Tesu, oUi>ýian«'li<> ve West, Textu, dne 87., Utt. a 2#. prosince H(09. A Ueneral Farm and Family Ntmspaper. Organ oftbeS. P. J. 8. T. Zasedáni t iwndMl £7. prosince. Sjezd zahájil ctěný předseda Hlav. Řádu, br. Jos. Dušek ml., v 9 hod. ráuo. Přítomné zástupce srdeínou řeči přivítal br. Met. Pazdral jmeneir. města West, a do- zorce Hlav. řádu, br. Jos. Mikeska, poděko- val za uvítám'. Pak br. předseda ustanovil bratry J. L. Marka a Alb. Pšenčlka k vyzvednut1'hesla, což jmenovaní bratři také vykonali. Po té br. předseda jmenoval výbor na se- Subscription,$LOO per year. Advcrtisiug rates on application. Ze sjezdu ve West. Published Every Thursday |br4ní 11 by F. Fabian, stupců. Na výbor ten ustanoveni bratři: Rud. „ „ .. ... „ Valenta, I. J. Gallia, F. Vrla, Jan Barta a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

Myslíme tedy, když si to české spolky pokládají za účel dbáti o největší prospěch národa, že by bylo slušné aby půjčili této věci svoji podporu. Toto se může státi dvěma spůsoby. Prvně, osobním vlivem a vzorem každého řádu, a každého jednotlivého Člena, vštěpovati mládeži tyto ideály, povzbuzovat je, a vypomáhat jim kde možno. Za druhé předvádíme následujíc! formální žádost: Aby byla od každého řádu odložená každoroční jistá suma, která by se vyplatila jako stipendie každý rok jednomu studentovi, tomu který se ji zdá nejvíce zasluhovat. Podrobnosti takového zavedení není třeba zde vypisovat; ty by sc ve výboru snadno vyjednaly, a v pádu potřeby, my, již máme tuto víc dobře prostudovanou a rádi bychom podali poradu. Doufáme žc si ctěný sjezd naší žádosti povšimne,a že něco k vOli tomu bude uděláno. Přáli bychom si od Vás slyšeli jak toto bylo vyslechnuto, a smíme-li si tolik dovoliti, budeme čekati na zprávu od Vás. Adresujte Spolek "Čtchie", c-o Miloslav J. Breuer, University Statio...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

9 €> O O o Emancipaóní hnutí. Humoreska od V. JUkry. Vysoko povznesla bába Tuhá Svfij babský soprán, aby předříká- vala verš nábožné písně. Když do- říkala, obrátila se za sebe, kde stá- la poslušně malá Aninka, její vnuč- ka. "Tak už zpívej", napomenula bá- ba nepozornou vnučku, která zapo- mněla zpívat. Aninka odzpívala verš a bába za. ťala předříkávat o ton výše verš druhý. Aninka byla velmi nešťastna.Tři dui pozorovala její babička toto za- městnání v tichosti a skrytu. Za- bednila vždy okeničky, zavřela do- bře dvéře a zavolala: "Aninko, pojď zpívat!" Aninka ráda zpívala, ale ne s babiččiným předříkáváním. Byla mezi kamarádkami první zpěvač- kou, ba jednou zpívala i malé sólo na kruchtě, & její dobrý sluch těž- ce nesl babiččiny koloraturni nábě- hy. Babička zkoušela nejlepší polo- hu hlasu pro předříkávání na pou- ťový nebo kostelní zpěv a Amnce bylo z toho zkoušení nanic. Babiččin soprán skákal jako ba- letka po provaze, nemaje, kde by spočinul a Noemova holubice ne- h...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

OBZOR. Ir I k # J I i I L ('íU4o|>ík lio^HNlařský, poučný a zabHvný. Organ a. r. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné rotné $1.00. .t Irm OIIZOK." HallettNvIHe, Texas. A (ícimth! Knrm and Family Newspaper. Organ «ř tlie S. P. J. S. T. Published Every Ťhursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. Je lépe míti hodně veliký zálož nl fond, nežli chtít, aby Jednota ži la z ruky do ruky. Líbí se vám lovecký sport? Jest. liže ano, vydejte se na lov — no- vých členů pro naši Jednotu. Celý jeden věk lidský to trvalo, nežli se bratrské podporující spol- ky naučily správnému vedení svých záležitosti. Čech patří prvně do české Jedno- ty, ft teprve, když mu poměry do- volí, může se státi členem jiných jednot. Avšak vždy a všude má dáti přednost české věci,české jed* notě. Jest po sjezdu. Záleží nyní na řádech a členech, aby pojednali o systematické agitaci a v novém ro- ce pustili se v zápas o získávání nových členů. Debaty o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

•f Cm * Crosby, 31. prosince. — My ní- že podepsaní členové řádu Prapor Magaolie, čis. 65., jsme se usnesli protestovali proti jednáni pěti čle- oů nebo £lenkyní, kteří zavrhli svými hlasy čekanku, o které bylo hlasováno v minulé schůzi dne J. prosince 1909, jež je mladá osoba bezúhonné pověsti, tak že toto je- dnání není nic jiného než osobní msta. Podobným jednáním se ško- dí nejen našemu řádu, ale celé Je- dnotě, neb půjde-li to tak dále, ne- bude možno přijati sebelepšího •člena a proto jsme se usnesli žá- dati, aby oněch pět, co hlasovali proti, podali veřejně důvod svého jednání: Jos. Wolčík, Františka Wolčík, Jos. Hluchaií, Martin Clavrson, J. A. Clawson. jos. Škrabánek, Anna Clawson, PerryClawson.MaryŠkra- bánek, Františka Clawson, JanDa- něk, Fr. J. Morávek, John Sedlá, iek, Štěpán Volčík, Anna Volčík, JoeSiročka, Mart. W. Kopečný, Mary M. Kopecká, Mary Lošťák, Fr. Širočka, J. Clawson jr., Roza- Jíe Clawson, K. Garbs, Mart. Hla- vatý, Rozina Hlavatý, Jos. Vrána, Rozy Vrána,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

■ Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍÚftADOVNA: Josef Dufek jr., předsedu. Caldwell, Texaa. Josef Mikeska, dozorce. Wesley, Tbxbs. ). R. Kuběnu, tajemník, Fayetteville, Teias. J. J. FrnWa, pokiadulk. New Ulm, Texas. Úřetiii vfbor Jan Kučera, Elllnger, Texus, J. M. Halumifck. K.y- ttevil.e rt. 1, Texas. Albert 1 íju/V.M-h ťom. Krajřa ml.. Caldwell. Texas. Frunk átefka, Urun^er, Jan Damek. ae#lj, lei, Met. 1'azdrai, i ravui raor . IMidrai, i ravui ntuc-. Meaifni poplatky do úmrtního fonda. Duba přistoupeni na $260 $500 Uď li «1 > 21 roKÚ... . 15 ctil ... .. 30utú. •• 22 • 35 " .... 18 ' .... .. 35ct& •• 2« " 30 " .... 23 " .... . 46"., m 3, •• 3ň " .... 25 " .... .. 50 " . '• 36 " 40 " .... 30 " .... .. 60".. " || •« 45 " .... 35 " .... .. 65 " .. •r 45 " 50 " 40 " .... .. 75". " SO " 51 " .... 45 " .. M " 52 " .... 50 " " 52 " 53 " .... , 55 " " 53 '• 51 " .... •SO " . - r>4 " 55 " .... 65 " $1000 t .00 I .70 $ .90 §1.00 $1.30 íi.ao Adresář i ádú. 1. Pokrok Te...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

9 # Schulenburs, 13. prosince. — Řád Velehrad, čís. 19., zvolit si následující úředníky: Jan F. Fojtík, předseda. Mik. Havel, st. předseda. Anton Kahánek ml, dozorce. Ferd. Břeska, tajemník. Frank Polášek, účetník. Frank Juřena, pokladník. Ludvik Kahánek, průvodčí. Alois Neskora, Frank Kocich, stráž. Valentin Gallia st, poslanec do sjezdu a také důvěrník. Ostatní výbory budou voleny v lednu. Také připomínám bratřím, kteří nebyli při výroční schůzi, že schůze se bude konat dne 9. ledna hned po poledni v pádu velmi špat- ného počasí o týden později. Ferd. Břeska, taj. Hnngerford, 2. ledna. — Bra- tři a sestry! Dávám Vám včdčt, že naše schůze se bude odbývat na druhou nedčli v lednu ve škole a je žádoucno, abyste se všichni do schůze dostavili a peníze doma ne- zapomněli, neboť máme mnoho k projednání a br. J. P. Klečka má nám mnoho, co ve sjezdu viděl a slyšel povědít. Dostavte se všichni do školy o jedné hodině odpoledne přesně. S bratrským pozdravem Martin Kučera, taj. Hnllettsvllle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 January 1910

. "• ■. i I... B? t py i i 1 tf. i (Iv. \\ !v - l> t li R' i w své a vyplacené poukázky k súčtoaánl před- ložiti, začež obdrž! plat dle usnešení sjezdu a zíroveň jest povinen podati zákonitou záruku. ČI. 5. Tajemník, pokladník a dozorčí vý- bor pro úmrtní a záložní fond musí dáti zá- konité rukojemství na útraty Jednoty od ru- čitelské společnosti, tak zvané Indemnity or Boltding Co., za správné vykonáváni svých povinností. Pro tajemníka řio.ooo, pro po- kladníka fdo,ooo a pro každého člena dozor- čího výboru po #5,000. Záruky musí býti složeny do 30 dnA od zvolen! úředníků. ČI. 7. Povinnost! dozorčího výboru je ka- ždých b měsíců dokladné prozkoumali knihy, jistiny a veškerý majetek tak jak Hí. VI., čl. 3. Hlav. stanov nařizuje a sice tíin spůsobem, že v prvních šesti měsících vyšetřuje ten do- zorce, který byl sjezdem prvně zvolen, druhý druhých šest měsíců a třetí posledních šest městců a na dále v témž pořádku až do sjezdu. Čl. 10. Úřadovně Hlav. řádu budiž dána pravomoc, aby...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x