ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
TO PLEASE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

TO PLEASE. Pöördsõna "to please" õige tarvitamine on üheks tõsiseks raskuseks inglise keele õppijaile. See on tingitud suurelt osalt sellest, et "to please" ainult osaliselt vastab oma tähenduses eestikeelsele sõnale "paluma" ja et nende sõnade -tarvitamises inglise keeles ja eesti keeles on olulisi erinevusi. Kõigepealt peame püüdma "Selgusele jõuda selle pöördsõna põhitähenduste kohta ja alles siis oleme võimelised mõistma selle mitmesuguseid tarvitamise viise ja üles seadma teatavaid tööjuhiseid, "To please" põhitähendused oleksid järgmised: 1. meeldima, meelepärast olema; näit. this picture pleases me—see pilt" meeldib mulle; he tries to please everybody—-ta püüab olla igaühe meelepärst; 2. suvatsema, heaks arvama; näit. I shall do exactly as I please—ma teen täpselt nii kuidas ma heaks arvan; wilL you please, to come at_ once ?—kas Teie suvatseksite tulla kolie?; you can do it if you please—sa void seda teha kui heaks arvad ; well, I do not please —olgu, kuid ma ei arva seda he...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CANBERRAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Canberras pühitseti Vabariigi 32. aastapäeva kohaliku YWCA saalis laup. 25. veebr. Aktusest võtsid osa ümmarguselt 100 kaasmaalast ja külalist. Avakõnes mainis K. Kald ma, et käesolev peoõhtu ön ette nähtud ka nende meeste toetami seks, kes sõjamöllus oma tervise kaotasid. Võitlejate einadale oli pühendatud M. Underi "SÕduriema" pr. Moora meeldivas ettekandes. Aktusekõne.oli prof. A. ppik'ult, kelle südamest tulevad sõnad leid sid tee kuulajate hinge. Kõneleja tuletas meelde ka meie kuhustusi selle maa vastu, mille pinnal me uut elu püüame luua ja tohime vabalt meile armsakssaanud pidupäevi pühitseda .ning traditsioone jat kata. I H. Mölderi ettekandes järgnes {"Tuli Soome sepa juures" Kalevi pojast. Aktust kaunistas mitme kõlava eesti lauluga tema doppeltkvartett. Tunnustust õhtu korraldajaile ja tulevase koostöö soove väljendas A. Tiisler aktuse lõppsõnas. Tervitusi oli kohalikelt leedulasilt ja lätlasilt. Aktusele järgnes meeleolukas selt skondlik osa ühislaulude ja tant suga. In...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Vabariigi aastapäev Sydneys [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Eesti Vabariigi aastapäev Sydneys Eesti Vabariigi aastapäeva aktus Sydneysipeeti Eesti Majas laupäeval, 25. veebr, algusega kl. 3 peale lõuniat. Aktuse avas sissejuhatava sõnavõtuga Eesti Seltsi "Eesti Kodu Xiinda" esimees T. .Varik; Sellele järgnes praost F. Stockholmi vai irmlik kõne, kes Eesti Vabariigi traagilise saatuse kõrval meenutas neid meie rahva poegi, kes lange nud võitluses eesti rahva olemasolu eest. Aktuse kõne pidas Ilmar Raudma. Kõneleja valgustas lähemalt prae gust välispoliitilist olundit, rõhu tades, et väikerahvastel avaneb vaid siis võimalus iseseisva elu elamiseks Jcui on purustatud Nõukogude Liit. Siin seisab demokraatlik maailm valiku ees, kas oodata niikaua kui hüppevalmis punane röövloom rün dab ootamatult demokraatlikku maailma, või astuda ise õigel ajal vajalikud sammud enese kaitseks. Kõneleja väitis, et juhtivate riigi meeste poolt ülestõstetud ühendatud (föderatiivse) Euroopa idee on sel line, mis võimaldab ka igal väike rahval arendada oma majandus—j...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VAJATAKSE 106,800 TÖÖLIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

VAJATAKSE 106.800 TÖÖLIST. Austraalia tööameti andmeil on tööstustes möödunud kuu kokku võte järgi 106.800 vaba töökohta. Töö-ja immigratsiooni ministri Hoiti teadaande kohaselt vajavad tehased 69.800 mees-ja 37.000 naistöölist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
4700 TRAMMITÖÖLIST MELBOURNE'IS JATKAVAD STREIKI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

4700 TRAMMITÖÖLIST MEL BOURNE'IS JATKAVAD STREIKI Oma lene eelmises numbris toime Victoria osariigi peaministri Holl way hoiatuse trammitöölistele, kes oma streigiga teotsevat Nõukogude Vene huvides. Hoolimata sellest jatr kavad Melbourne'i trammitöölised oma streiki. Et ümmairguselt 2000 meest, on vahepeal tööle asunud uutele ajutistele töökohtadele, siis ei tunne nad mingit huvi streigi lõpetamise vastu, pealegi kui kom munistlike kihundajate poolt te hakse pidevat ässitustööd streigi jätkamiseks tööliskonna huvides, j

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuuririndelt KOGUJA II. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

KOGUJA II. öalisamaal ilmus dets, alul Ü.E,.|£.S. kir jandus-kultiiuri kogu teos, "Kojgüja II," milles lüuletüsi ja proosapalu Visnapuult, Krušte nilt, Kangrolt, Üibopuult, Loorit- ' salt, Torrolt, Kütilt, Asilt, Korküt ja Lagerkvistilt. Illustratsioonid kunstnik Riigalt. Meie vaimuini meste kandvama osa .Saksamaalt USA-sse siirdumisega on kavatsus ka Ü.E.K.S. tegevust USA-as hoogsamalt alustada, milleks kavat sus on oma trükikoda käima panna. Nagu Ü.E.K.S. esimees Henrik Vis napuu teatab ei ole Nordie Pressi kirjastus veel USA-s. põhikapitaali trükikoja ostmiseks kokku saanud. Sellega ei ole "Koguja III" trük kimine, USA-s, nagu. kavatsetud oli võimalik. Trükikulude hindu arves tades loodetakse sellepärast, kogu teose III osa Rootsis trükkida. Ülemaailmset Eesti Kirjanduse Seiltsi on kavatsus osakondadega, üle terve maailma Anglo - Saksi maade eeskujul välja kujundada raamatuklubi, ja" raamatusõprade ringi taolise organisatsiooni näol, kus liikmed teatava madalama hin na. eest ajak...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSA MIGRANDID AUSTRAALIASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

SAKSA MIGRANDID AUS TRAALIASSE. Minister Hoiti teadaande koha selt on Austraalia immigratsiooni poliitikas ettenähtud saksa migran tide Austraaliasse toomine ühesu gustel alustel teiste rahvustega. Uus kava hakkaks kehtima 1951 aastast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PAGULASARSTID UUSGUINEASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

PAGULASAKSTID UUS GUINEASSE. Kesknädalal, 1. märtsil, lahkasid: Sydneyst lennukil Uus-Guineasse 12 euroopa pagulasarsti. Enamik neist olid rahvuselt poolakad, kuna iile^ jäänud kuulusid läti, leedu ja uk- » raina rahvustesse. Eesti arste Uus Guineasse sõitjate hulgas ei olnud. UUs-Guineasse . sõideti põhjusel, et Austraalias puudusid võimalused rakendamiseks oma kutsealal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAABUS 100-TUHANDES D.P. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

SAABUS 100-TUHANDES D.P. Kesknädalal, 1 märtsil, saabus Fremantle sadamasse 100-tuhandes D.P., kelleks on 27.. aastane eesti üliõpilane Georg Gross. Mees" on töötanud viimasel ajal I.R.O. juures Ameerika tsoonis. Immigratsiooni ministeeriumi andmete järele valit seb Gross perfektselt eesti, inglise, saksa, vene ja läti keeli.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MAJANDUSLIK ABI BURMALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

MAJANDUSLIK ABI SURMALE. Vastava kokkuleppe alusel abis taks Suur-.Britannia Burmat 3 milj. 7.50 tuhande naelaga, India 1 milj. naelaga, Pakistan 500 tuhande nae laga ja Ceilon 250 tuhande naelaga. Austraalia majanduslik abi on fikseeritud 500 tuhandele naelale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID MAALSTEIN VÖISTLES TSHIILIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

SPORD (TEATEID MAALSTEIN VÕISTLES TSHULIS. A. Maalstein, kes siirdus Saksa maalt Tshiilisse, võttis juba möödu nud aasta lõpul osa Argeirtiina Tsiili maavõistlusest. Tema saavu tused olid kuulis 14,14 (teine koht), ketas 38,78 m. (kolmas), ja vasaras 41,78 ni„ (teine). Ka läti odaheitja Stendseöieks esines Tshiili mees konna koosseisus, saavutades esi koha omal alal tulemusega 65,35 m. Üldiselt võitis maavõistluse Tshiili 32 punktilise ülekaaluga. Maalsteini tulemustele mõjus hal vavalt õnnetus * enne ' Võistlusi. Kuulitõuke harjutusel, oli klubikaas lane tõuganud nii Õnnetult, et kuul: pidi sattuma Maalsteinile pähe. "Viimsel hetkel sai .mees veel käed ette panna, mispärast raskem õnne-' tus jäi tulemata. Küll aga said käed raskesti põrutada ja paistetasid üles. Ainult suure pingutusega valu alläsurudes sai ta kaasa võistelda.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

Välispoliitikät ; Maailma avalikkuses räägitakse ia kirjutatakse küll pea iga paev tollest kurikuulsast .. Raudsest .Eesriidest," kuid seni pole veel tul dud mõttele küsida, et kui pauaks võiks, juba 1944 a. saadik selle taha orjastatud rahvastel, veel jätkuda hingelist vastupanu jõud.u. Inimlikul kannatusel on omad piirid ja iop pude-lõpuks alistub ka tugevama iseloomuga rahvas: Hoiatavaks näi teks siin on: meie vennasrahvas soomlased, kes hiljutistel presiden divalimistel kommunistide kandi daadile ... andsid üllatavalt palju hääli. Kes oleks .seda enne vainud •uskuda, «et soomlane hakkab perele andma venelasele! Ka Ungarist ja Tshehhoslovakiast tuleb eraviisi üsi teateid, et mimesed ltoaM); hakkavad väsima 3a<; alistuvad, sx, võtavad omaks kommunismi . =m^u- • tudes sellele ..lojaalseks. Se^niot'= -tes oleks ' hü-Htav,' tsiteerida.. uhe; Budapesti ädtokaaär kirja oma^so-. btale, kel oli õnnestunud paašeda üle piiri ja kes praegu ^i^b: Aus traalias. Ta kirjutab: Rahvas ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÜÜDISTATAKSE CASTELBIANCO JUHTKONDA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

SÜÜDISTATAKSE CASTEL BIANCO JUHTKONDA. 2. märtsil Sydney sadamasse Itaa lia laeva Castelbiancoga saabunud immigrandid süüdistavad C astel' bianco ohvitserkonda lubamata va hekordade arendamises immigran tide naiste ja tütardega. Süüdistuses tuuakse ette, et naistele on paku tud isegi soodustusi. Immigrantide esindajaks x ülal märgitud süüdistuse esitamisel oli jugoslaavia ajakirjanik Lenko Ur baneie. Rahvusvahelise põgenike organisatsiooni . peakorteri poolt teatati, et olukorra, kohta Castel biancol korraldatakse üksikasjaline juurdlus. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÖÖMIGUD PRANTSUSE PARLAMENDIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

LÖÖMXGUD PRANTSUSE PAR LAMENDIS. Prantsuse parlamendis kuulutas kommunistide rühmitus väljal, "istu ■misstreigi," istudes parlamendi hoones vahetpidamatult 7 tundi. Kommunistide korralekutsumiseks kutsuti välja teraskiivrites vaba riigi kaardiüksus. 200 teraskiivri inehel nõudis tükk tööd ennekui suu deti eemaldada 183 kommunisti, kes võtsid vastu korralekutsüjad too lide ja ru^ikahoopidega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Rootsi kommud ründavad "Ortot" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

|H®®4si raiuvad "Stockholms Tidningeri" eestlas tele Jlitustab, et Göteborgi kömmü nistlik lelit "Arbetartidningen" ründas ägedalt eesti päguslaskirjaii-' dust oma esiküljel avaldatud artik lis. Briti võeti tule alla Göteborgis teotsev Eesti Kirjastus "Orto," kes kirjastavat fashistide raamatuid. Kirjastus olevat välja andnud 84 raamatut, kusjuures autoritena ole-, vat eelistatud fashistlik praost J. Lattik ja tema mõttekaaslane A. H. Tammsaare. Tammsaare olevat kir jutanud töölisklassi vaenulise raa matil, mida ta ise nimetab " Tõeks ja õiguseks." , ■ "ü-f: . Kommunistlik leht . kutsub appi Rootsi ametvõimusicL kuna ' ' prtö"" saatvat Göteborgist teele .teryeid laevalaste - fashistlikku kirjandust. Meile tundub imelikuna, et, Röötsi kõmmude leht, kes nähtavasti Mösk wä käsul on võtnud' tule aUa pagii* laseestlaste kirjanduse, on valinud oma fashistlikuks patuoinaks ka An ton Hansen Tammsaares, keda Kodu- - Eesti kommunistid ometi krampli- - kult püüdsid oma meheks teha.?:

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAARI KAEVANDUSED PRANTSUSMAALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

SAARI KAEVANDUSED PRANTSUSMAALE. Prantsusmaa ja Saari omavalit suse vahel on sõlmitud kokkulepe, mille alusel Saari kaevandused lähevad Prantsuse valdusse 50 aas taks. Pärast 50 aastat saavutab Saari piirkond iseseisvuse. \

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

PIIBUJUTTU õige maailmakord. Mu noor kaas võitleja kirka ja labida alal astus mu juurde äraseletatud näoga.— "Tead mis—pahvatas ta ilma pike ma sissejuhatuseta. "See Austraa lia ei ole siiski nii ideaalne maa nagu sellest räägitakse.—On veel paremaid maid maailma^." "Kuule poiss, mis juttu sina ajad. Kas sa siis ajalehti sugugi ei loe, et räägid niisugust rumalust"—vasta sin ma üllatunult. "Muidugi loen-loen sealt igapäev, et ükskõik mis aial-Austraalia on ikka esimene maa maailmas, aga .eile veendusin, et see pole siiski nii. Käisin nimelt kinos ja nägin seal, •et must manner—Aafrika jääb minu v tulevikumaaks." : Ma ei suutnud, selle peale kosta musta ega valget. Jäin üllatusest • -lihtsalt keeletuks, oletades, et poiss on saanud päikesepiste. Alles tüki aja pärast suutsin ennast koguda' ja küsida: "Mis sulle seal mustal mandril siis nii väga meeldib, et hakkad sinna kippuma?" "Aga vaat' see, et seal on meeste ja naiste võimupiirid Õieti körralda , tud. Austraalias on lugu nii, et ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE JÄRJEKORDNE RUBLAREFORM. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

VENE JÄRJEKORDNE RUBLA REFORM Nõukogude Liidus hinnati rubla .järjekordselt ümber, millise sam muga tahetakse pidurdada pidevat hindade tõusu. Hoolimata hiljuti tehtud rublareformist olid tarbeai nete hinnad Venes kõrgemad kui kusagil mujal maailmas. Uue vää ringu reformi järele maksab amee rika dollar 4 rubla ja inglise nael 11,2 rubla.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USA keeldub aatomisaladuste väljaandmisest? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

USA k«;«Msal> ^atomisaladnste väljaamloiisest? Inglise-leht "EXaily Mail" teatab,* et niikaua kui inglased ei ole suut-; nüd •-■•■::üm]beiikorra5dada oma jul-' geölekupolitseid, keelduvad Aiqee-1 rika Ühendriigid: aatomjpaladuste i jagamisest Britiga. See otsus olevat, tehtud peale seda, kui selgus, et, - Briti aatomiteadlane Klaus Fuchs' on 7 aasia jooksul- teinud Nõuko- i gude' Venele teatavaks aatomi sala*. fi.used. - - • — - - Ka Inglismaal on puhkenud torm Fuchsi avantüüri puhul. Avalikus, arvamises küsitakse, kuidas osutjis see võimalikuks, "et tuntud saksa kommunist võeti vastu Briti ko dakondsusesse ja võimaldati talle tööd, mis elulise tähtsusega Briti Impeeriumile., j -.v-; •••• ^ ■ ' 'Daily Maiii" poolt tüuakše, &tte> et Fuchs on ülikoolis alul üliõpila sena, hiljem lektorina teinud kom munistlikku propagandat ja olnud Vene poliitbüroo kõrvaks viimase Ör aasta jooksul. Rõhutatakse, et gunud, kuidas Nõukogude Vene avastas, aatomisaladuse viis aastat varemalt,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vene orjad jälle päevakorral [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

Ameerika tööliste föderatsiooni: poolt on L.R.Ö. (UN'i) majandus—. ja sotsiaalnõukogus jälle ülestõs-j tetud vene orjalaagrtie küsimus. Föderatsiooni esindaja Toni Sen-* deri poolt esitati nõukogule sala-, jasi dokumente, mis on saadud Vene. riikliku plaanimajanduse ametkon-j nali Tööliste föderatsiooni esindaja; rõhutas, et Nõukogude Venes kogu majandus on rajatud oritööliste süsteemile. Vene salapolitsei^ (MWD) kaasabil on Nõukogude va-; litsus kujundanud oritöölistest suu~j rima ja odavaima töölisühiskonna,' maailmas. Ameerika tööliste föderatsiooni; esitaja palus rahvusvahelist j tööliste organisatsiooni moodus-; tada komisjoni, •. : kjes .lähemalt; selgitaks seda küsimust. Küsimuse); ülestõstmisel puudusid nõukogu koosolekust Vene esnidajad, kes juba: mõnda aega boikoteerivad UN'i mapandus—ja sotsiaalnõu^ kogu sellepärast, et selle koosseisu kuulub rahvusliku Hiina esindaja. Briti delegaat UN'i majandus— ja sotsiaalnõukogus Mr, G. T. Cor ley-Smith, kes juba kord varemalt i tõst...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x