ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 26. dubna 1940. DOKUD NEJSME MRTVI, DOTUD NADĚJE NA NAŠE VÍTĚZSTVÍ ffedsjezdové manifestace v Sokole Chicago zúčastnilo se na tisíce krajanů a delegátů ze všech oblastí Spoj. Států a Kanady. Schůze tato byla veřejným uvítáním delegací na sjezd čs. Národní Rady. Vyslanec plukovník dr. Vlad. Hurban a Msgr. Oldřich Zlámal měli plamenné proslovy. Reportáž o zdařilé manifestaci upravena dle obšírných zpráv sev. tisku. SCHŮZI zahájil delším proslovem prof. Jar. J. Zmrhal, předseda Čs. Národní Rady, jenž pak řídil ostatní část jejího programu. Uvítací proslov mél br. Karel Pr- chal, předseda českého Národního Sdruženi Po něm zapěla tři lidové písně operní pěvkyné pí. Mildrer Grey-Hellerová, za pianového do- provodu svého manžela. Pí. Hellerová zpívala slovenskou národní píseň, "Hory, hory zelené", "Ku Budénicúm cesta", a chodskou "Dudák" od Novotného. Dostalo se jí hlučného a zaslou- ženého potlesku. Bouřlivou odezvu vyvolal pozdravný a po- vzbuzující kabelogram od...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

V pátek, dne 26. dubna 1940. GbchoslovAk Besídka Čtenářů , Tulsa, Okla., 6. dub. 1940. Milí čtenáři:— Aj Vlétavo, za čem ty rmutiš, vody svoje, vody striebropěnné? To je staročeština z Rukopisu Krá- lovédvorského. V dnešní češtině by to znělo: Prcč Vltavo, ty rmoutíš vody svoje, vody stříbropěnné? A Vltava odpovídá: Kako bych jáz vody nermutila, kekdy sa vadí braty,' braty rodné o dědiny otné! V dnešní češtině: Jak nemám své vody kalit, když se soudí bratří, bratři rodní, o dědiny otcovské. sousedu míru obilí, nebo kus dře-! va, někdy i krávu, ale vždy vzal zpět jen to — co půjčil, — obilí, krávu, prkno atd. Vydělávat na tom, že sousedu S3 neurodilo, nebo že mu kráva zašla, bylo něco ne-j mravného. Snad i můžeme říci — neslovanského. U jiných národů) kvetl obchod, kvetla řemesla, a Slo- vané? Slované dosud jen měnili — rovným za rovné. Business rostl ve — velký busi- ness — a lidé, kteří hledali výdělky v businesu, museli se organisovat v pevnější celky, než Slované, kte- ří obchodo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

Čechoslovák V pátek, dne 26. dubna 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "The Man in The Iron Mask" Also POPEYE THE SAILOR 6ATURDAY — ONE DAY ONLY The 3 Mesquiteers —in— The Kansas Terrors also GOOD COMEDY. SUNDAY AND MONDAY Bing Crosby Ned Sparks —ln— "The Star Maker" Also POPEYE THE SAILOR TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS "Hell's Kitchen" with Dead End Kids Also LOONEY TUNE COMEDY Admission: 2 for 15c; 2 tor 25c UF Správky kapesních hodinek a hodin, brýlí, prstenů a jiného zlat- nického zboží vykoná správně a lev- ně: J. V. Horňák, 501. N. Davls St„ (ulice k SP.J.S.T. síni), West, Tex. rp v / lanecni Zábava!! PŘESTUPNÍHO ROKU pro ženaté v síni S.P.J.S.T. v Cottonwood v neděli 28. dubna Hudbu obstarají Harmonizers Každého uctivě zvou POŘADATELÉ. Z města^a okresu — Jim Maresh se svoji manžel- kou z Cameron a slečna Georgie Šmajstrlová byli zde v sobotu ná- vštěvou u svých přátel. — Pí. Alfons Pustková s dítkami, a pí. J. W. Kabellová s dítkami z Temple, ztrávili konec minulé...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

\ VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: nočně Na půl roku Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. $2.00 $1.00 i ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířev ->to listu, šíříte prav- ší. d'" ^ iaždý měl vědětl ' <& ^tí a svorností do- ceskoslcvenský lid v Te- uznání a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 18 Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West. Texas .under the Act of March 3, 1879. 0'Daniel ztratil hlavního šumaře Austin, Tex., 26. dubna. — Usmě- vavý hráč na kytaru a nejhlavnější "jodler" hillbilly šumařů guvernéra W. Lee 0'Daniela, dnes volal v texa- ském kapitolu "volte pro Sadlera", co oznámil, že přestal zaměstnání u 0'Daniela. Oznámení velikého plavovlasého "Pa"a"Ma"opět v politické hře Waco, Tex., 27. dubna. — "Pa" a "Ma" vrhli se znovu do politického zápasu v sobotu večer z místa, od- kud zahájili svoji poslední kampaň, za známýc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

V pátek, dne 3. května MARIE KYZLINKOVÁ: VYSOKÝ CÍL ROMAN Nebyla znuděna už v osmnácti letech životem, nepo- mýšlela na manželství jako na snadný prostředek k do- brému zaopatření. Měla své dívčí sny o lásce a o štěstí a ty sny jí vyzlacovaly svým jasem šedivý, všední život v malém městečku, kam byla připoutána svým povolá- ním. V Městci se cítila nesmírně osamělou, třebaže mohla každé soboty jezditi domů k rodičům. Nemohla nalézti vhodnou přítelkyní, s níž by si rozuměla, neboť měla vážné životní názory, které se neshodovaly s názory ji- ných dívek jejího věku. Na škole v Městci s ní vyučovali sice dva svobodní uči- telé, kteří se usilovné ucházeli o její přízeň, ale chovala se k nim oběma se stejnou zdrženlivostí a chladností. Oba totiž až příliš nápadně zdůrazňovali při každé příležitosti výhody dvojího příjmu, takže Boženě bylo zřejmé, že nejsou ve svých citech naprosto ideální. Na vážnou známost nepomýšlela a na flirtování neměla dost povrchní povahu. Musila též pamatovati na s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

V pátek, dne 3. května 1940. cbchoslovax Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Rychlý postup Něm- ců na sever ve středním Norvéžsku byl zastaven a nazisti zpozorovali, že tak rychlé postupování může se jim státi osoudným a proto ustou pili zpět z města Roros, ve středu Norvéžska a ponechali ho městem, i - - nepatřícím žádnému. Německé| 'opa 1. Němci věří, že do roku 1941 spo- jenci by byli mnohém silnější ve zbrani; nežli Německo. 2. Německý vnitřní stav vyžaduje brzkou činnost a hlavně fakt, že německé zásoby stačí na obšírnou kampaň jen na šest měsíců. 3. Němci se obávají, že Rusko mů- že být odlouděno od nazistů a po- chybují, že by udrželi Itálii další rok. 4. Němci nemají jistoty, co učiní Spoj. Státy po presidentské volbě v Bitevní pole v Norvéžsku. "bleskové" oddíly byly pouze oddíly! ^es^i Hitler skutečně rozhodne se kostry a proto 500 mužů dostalo se le^os_k rozhodnému úderu, jistě bu- do většího chně Norvežanů a spo- ?e <^'e ^initi nátlak na Itálii v pří- jenců, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

v pátek, dne 3. května 1940. Čechoslovák Usnesení Čsl. N. R. ve sjezdu v Chicagui notný šik rozkládajících nebo aspoň ůhlavnéjším nepřítelem, nemůže si za žádnou cenu dovolit, aby pokra- čovala před tváří nepřítele ve st:a- nických a skupinových sporech, jed Resoluce o Dánsku a Norsku. Jelikož těžká ruka diktátora Hit- lera dopadla těžce na další dva po- kojné národy, Dány a Norvéžany, a Jelikož tento čin nezákonné kruté svévole působí nezměrné utrpení, a Jelikož my Čechoslováci věříme v mír, demokracii a lidskost a přespři- 114 dobře známe, co to znamená tr- pět pod nazistickou patou, budiž proto usneseno, že odsuzujeme tento no- vý zločin proti mezinárodnímu prá- vu a humanitě, a budiž dále naneseno, vyslovlti naše nejhlubší sympatie těmto napadeným náro- dům s upřímným přáním, aby Dán- ako a Švédsko brzo byly zbaveny krutých útočníků, a budiž posléze usneseno, aby tato resoluce poja- ta byla do zápisu tohoto sjezdu a a- by v opisu poslána byla washing- tonským vyslancům těchto ze...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

V pátek, dne 3. května 1940. Čechoslovák Houstonské Kapitolky Co nevidět bude tu opět prvý máj. Eyly v Čechách a vlastně ve všech zemích českých doby, ale to už dávno, kdy se konaly ku prvému máji rozsáhlé přípravy. Bylť tehdy prvý máj svátkem organisovaného dělnictva a to organisované dělnict- vo stávalo většinou v řadách stra ny sociálně demokratické. Byl to manifestační svátek dělnictva a tato manifestační slavnost dělnických vrstev t-ťjšívala se obzvláštní po- zornosti vládních rakouských kru- hů. Zvláště v těch prvých dobách, kdy na něco podobného ty dobré, zbožné a vládě oddané ddušičky ne- byly ještě zvyklými. Tato májová oslava dělnického svátku a propa- gování požadavků dělnictva bylo přímo vedenou ranou na ty bašty jejich privilejí, ta jim čpělo přímo revolučně a před očima jim vyvstá- vala příšera pouličních barikád, o- zvuk oněch pohnutých dob z roku 1848, kdy ten revoluční plamen roz- nícený ve Francii, v Paříži, rozšlehl se po celé Evropě. Strach má někdy velké oči, zr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

frFnTíosrr>vÁK V pátek, dne 3. května 1940. ČECHOSLOVÁK AND WE ÍSKÉ NOVINY Published „very Friday by CechoslovA.: publishing co. welt, texas. František Novák, 381etý český le- tec, jenž zorganisoval útěk veliké- ho počtu českých letců s aeroplány Odbor spravedlnosti oznámil v ne-! POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANÝCH déli, že učini vše možné, aby bylo, zastaveno porušování americké ne-' JEJICH RODIN PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. OinCERS: Aug. J. Morde, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. do Polska, když v březnu 1939 na-, utrality a při t;m že budou "upřeny ' zističtí lupiči' vtrhli do Čech a Mo-; oči na civilní svobodu a národní o- ravy, zemřel v americké nemocnici Uranu". Gsnerálri spolkový návlad- \ Paříži po dlouhé nemoci. Škoda,! ní Robert Jackson pravil, že nová lže nebylo více takových Nováku, divise odboru spravedlnosti, mající | kteří by byli utekli se všemi 1500 na starosti zachovávání neutrality, ČLÁNEK III. Vaše požitky ze starobního pojištění. Za rudou frontou. Národní...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

V pátek, dne 3. května 1940. Čechoslovák Ť OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. - Z české třídy vyšší Zprávy z Penebpc. školy ve West. Dnes máme prvního máje. Vzpo minám si, jak ve staré vlasti se po-1 O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvolení za zástupce 11. distriktu. okres McLennan : w. b. mobley za šerifa JOHN W. DUNCAN znovuzvolení za šerifa. JIM D. McCLAlN za šerifa bill girard za okresního komisaře 3. precinktu (O znovuzvolení) louie garrison lanford deveny edward j. (eddie) vrba za smírčího soudce precinkt čís. 3 JOE STANISLAV za konstebla FELIX PAVLAS za konštebla 3. precinktu OKRES MILAM NELSON GREEN za krimiálního distriktního návladního. OKRES HILL: L. F. (JACK) ELSKES za okresního klerka h. a. (ab) weatherby Za okresního klerka. d. l. fussell za komisaře 3. precinktu. (MISS) MUSIE KEELE Za okresního pokladníka (O znovuzvolení) l. p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

cbchoslovak V pátek, dne 3. května 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. Voličům okresu Ellis! TĚŠÍME SE DOSUD Letos při ukončení školního roku v High School bude znovu prvním žákem český student a sice Fred Klečka, syn manželů Isidor Klečko- vých, který je oznámen školní sprá- vou jako "salutatorian" a Mildred Ricks "valedictorian", jako nejlepši žáci z vyšší školy ze 94 žáků, kteří budou letos u nás graduovati. Jest to čest pro rodiče Klečkové, ale také i pro nás Čechoslováky zde při En- nis a v Ennis žijící. Tito dva první školáci jsou opráv- něni ku vstupu do university, kam dostanou vydáni školní hražené a mají vždy lepší vyhlídky na učení a také pozdější zaměstnání. Již dříve před několika lety bratr se sestrou, a to také naši češti studenti, Jerry a Emilie Zázvorkové při graduaci byli prvními studenty u nás a oba dnes, zvláště mladý Jerry, zastávají po vyjití státní university dobře pla- TÝDENNÍ ZPRÁVY. Ennis, Texas, 29. dubna, té sp...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

V pátek, dne 3. května 1940. Čechoslovák Rosenberg, Texas. Divadlo "Naše věrné milování", které sehráli herci z Hostýna dne 21. dubna v Rosenberg, ve prospěch S. A.Č.T., se pěkně vydařilo. Počasí nám také přálo, lidu se sešlo přes 300 do řádové síně. Schůze odbočky se odbyla zkrátka, věcné návrhy se nechali projednat do příští schůze, aby bylo více času na přátelské po- bavení. Hned po schůzi se ukázala pravá česká zábava, omladina při hudbě pěkných českých kusů, starší hrou taroků a domina. A naše člen- ky? Členky — nečlenky, všechny se daly do práce, jedny vydražily pěk- nou háčkovanou dečku, kterou zho- tovila a darovala pí. Antonie Celma- nová; jiné připravovaly večeři, uvá- děly hosty a ochotně přisluhovaly. Všechna čest takovým pracovnicím! Po večeři se plnily sedadla upřím- nými Čechoslováky, kteří si netížili z dalekého okolí přijet, by pomohli přispět pro tuto akci a také brali požitek z toho, co umělci z Hostýna Ennis, Texas. Sbírka pro Sdruženi Amerických Čechoslováků je:...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 May 1940

Čechoslovák V pátek, dne 3. května 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY George Raft Humphrey Bogart —In— "Invisible Stripes" Also SELECTED SHORTS Z města a okresu — Náš tiskař Jerome Kopecký se svoji manželkou učinili si výlet do ^hrTa "záb&araý*P^ j San Antonio a Jourdanton ku svým grgm Každý jest yitán v pádu ne. V neděli odpoledne, dne 5. ] — Jak nám sděluje paní John Ně května bude uspořádán výlet neděl- mečková, bavlna a látka na matra ní školy Č. M. kostela, v Lake Park ce pro chudé rolníky bude zde v ně blíže města West. Na programu jest 8ATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Autry Smiley Burneite —In— "Rovin' Tumble- weeds příbuzným. * * — Taneční zábava pro ženaté, která měla býti pořádána v síni S.P. {J.S.T. v Cottonwood v neděli 28. dub- na, byla odložena na neděli 12. kvét- I na. * * — Anton R. Němeček byl vybrán za velkoporotce pro příští lhůtu vel- koporoty v našem okresu McLen- nan. * * — V úterý Frank Pareya dovezl nové auto do Lott krajanu Karel Hubikovi, bývalému ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

{7L VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: P.očně 52.00 Na půl roku $100 Peněžili zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. \\T; 1 r.i! 1 y„'iíi//'/f •;'/% %i$ĚL ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA VÉMU SOUSEDU! * e^V^' ^ tohoto listu, šíříte prav- " kterou by každý měl vědětL a-4^ ' Pouze uvědomělostí a svorností do- <\V bude si československý lid v Te- xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. iNO.) ČÍSLO 19. Enteied as second-class matter January 2. 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 10. KVĚTNA (MAY) 1940. Okres McLennan pro Roosevelta Waco, Tex., 7. května. — Okresní demokratická konvence, která snad byla nejživější v historii okresu Mc- Lennan v úterý odpoledne, odporu- čila presidenta Roosevelta do třetí lhůty, aniž by byla učinila zmínku o John Nance Garnerovi. Delegáti, ktsři naplnili do posled- ního místa soudní síň 54. distriktu, zvolili taktéž Edgar Witta, bý...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

Čechoslovák V pátek, dne 10. května liten MARIE KYZLINKOVÁ: VYSOKÝ CÍL ROMÁN "a — a vzal by sis Elu?!" zakoktala polekaně. saje jí rukou tak nenucené, jako by jejich shledání zde "Proč ne?! Lepší hospodyni bych sotva našel. Peníze bylo dávno umluveno a docela samozřejmou věci vyženit nemusím — a ty bys nebyla zkrácena, protože j Chopil se ihned jejího kufříku a vedl ji ven před ná- Ela dovede šetřit." ! draží ! Tomanova slova byla svědectvím, že o ženitbě s Elou: Teprve nyní, když se shluk lidí kolem nich rozptýlil, už jisté uvažoval. j nalezla Božena slova úžasu a výčitek. I To poznání přivedlo Věru úplně z duševní rovnováhy.! Kam mé vedete, pane inženýre?!" pravila ostře. "Zů- Zapomnéla docela na svou jemnou výchovu, na zásady,f stanu tu. Vraťte mně kufřík a jděte za svými záležitost- že společensky uhlazený člověk dovede ovládati všechny mi své pocity — a zalykala se hořkými slzami hněvu, po- "Ale vždyť já tu jsem za svými záležitostmi, drahá bouření a vzdoru. ! slečno!" zvolal v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

Yjg^ek. dne 10. května 1940 Enniský Věstník POňÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy 2 Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. kolem čtrnácti stovek dolarů Čistého výtěžku. Tolik nám vynesla naše práce a nas všech obětavost s pomocnou ak vLn.!r0U i8™6 sobě Předsevzali. Vzdor tomu, ze jsme naši českou ma- nifestaci pořádali v době, kdy sobě £1? Vydlužuje Peníze. nebyli jsme zklamaní. Je pravda, že když se sbira bavlna, tu je spíše nějaký ten cent dáti na nějaký podnik a KJ l t0hů byl° více' aJe my Jsme necekali a chopili se práce, která je korunována zdarem. Ten, který ne- ni zasvěcen do takové práce, tak ne- uvěří co námahy, chození a mluvení takova práce vyžaduje. Když jsme konali předposlední poradní schůzi od naší odbočky, pře- delali jsme jméno, které mělo býti bazar", na "manifestaci", protože venkov není město, kde maji dělníci týdenní mzdu, ale na venkově který roh svoji podal ku všeobecné spokojenosti. Všichni ostatní ochot- ni", Fr. štrunc, John Hrabina pí AÍ?r^Ína' pi" Albín Nesudová, Jos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

v pátek, dne 10. května 1940. Postup událostí evropské tragedie východě, aby rozdrtili rázné všech- na dobrodružství Hitlera na Bal- káně, které by podniknul." Tento rozhlas přišel, co Cham- berlain oznámil, že francouzské a britické flotily jsou u Egypta a ..... .nadhodil parlamentu, že Itálie po- Ve čtvrtek. — Jak to vyhlíží, spo- na nov<JU útočnost na blíz- jenci prohráli válku v jižním Nor-1 vých0dé a snad proti britic- TCásku, poněvadž ponechali tuto ^ostrovům část Norvéžska úplně na pospas na-; yšeChny anglické obchodní lodi, zistúm. I kotvící v Janově, Itálii, obdržely Norvéžský mluvčí stěžoval si ve ^ n^hlý rozkaz, aby okamžité od- ět vrtek večer, že odtažení spojenců x jižního Norvéžska zanechalo nor véžské vojsko v pasti nazistú i pluly do Anglie Suezským průpla- vem a mysem Horn, a holandský i destroyer v Janově taktéž dostal předpověděl, že Německo může po- j nařízení aby vy(jal na cestu do dati Švédsku ultimatum anebo muže holandských vod, toutéž cestou, mu zasadit b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

V pátek, dne 10. května 1940. Čechoslovák V / Předseda S.A.Č.T. o sjezdu Čsl. N. R. Jak jest Vám již z denního tisku známo bylo Sdružení Amerických Čechoslováků v Texasu zastoupeno v Chicagu na sjezdu Československé Národní Rady třemi zástupci t. j. předsedou Vladimírem Maudrem, Rev. C. J. Kuncem a C. H. Cherno- skym. Během 19. a 21. dubna, kdy kona- ly se konference ČSL Národní Rady, byly též sjezdy Českého Národního Sdružení a Svazu Českých Katolí- ků. Delegace z Texasu sůčastnila se v pátek odpoledne schůze Svazu Če- ských Katolíků a v sobotu ráno schůze Českého Národního Sdruže- ní, aby tak manifestovala dobrou vůli ku spolupráci všech složek za- stoupených v ČSL. Národní Radě. V pátek večer dne 19. dubna ko- nala se velká manifestační schůze ČSL Národní Rady, delegací a ho- stí v místnostech Sokol Chicago na které promluvili různí řečníci za všechny složky Národní Rady. Za Texas promluvil a přednesl manife- stační prohlášení br. Vladimír Ma- udr, které bylo bouřlivě přijato pří...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

CechoslovAk V pátek, dne 10. května 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by a podvratné činy amerických ne- ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. p.átd y naáem sti.edu> kteři snaží WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertlslng rates on application ££DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. m Matčina píseň. Pro tebe, synku můj, pro tvoje bílé dlaně, pro křivku úsměvu a víček pozachvění Já vítám šedý den, Jenž zrodit zdál se planě, ač slunce sliboval a růže, kterých není. Pro tebe, synku můj, pro něžný sen tvých očí, pro klid tvých dětských her, pro sladkost vzpomínání, chci dlažbě studené, na niž tvá noha vkročí dát měkkost sametu a teplo slunných strání. Pro tebe, synku můj, ty tělo mého těla, Já vyjdu do jitra, jež čiší ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

V pátek, dne 10. května 1940. Čechoslovák A V /v V /\ OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů v demokratických primárkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvolení za zástupce 11. distriktu. okres McLennan : W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W. DUNCAN znovuzvolení za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa BILL GIRARD za okresního komisaře 3. precinktu (O znovuzvolení) LOUIE GARRISON LANFORD DEVENY EDWARD J. (EDDIE) VRBA za smírčího soudce precinkt čís. 3 JOE STANISLAV za konstebla FELIX PAVLAS za konštebla 3. precinktu OKRES MILAM NELSON GREEN za krimiálního distriktního návladního. OKRES HILL: L. F. (JACK) ELSKES za okresního klerka opět velmi slabě navštívena, ponej- více opět těmi samými členy, k:erí jsou skoro v každé schůzi přítomní. Nás by však těšilo, by širší naše kra- .. . . . , janská větev brala větší podíl na *«n. ZU'0t Hna far...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x