ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 September 1900

■M ■i i— - M| ifMH J£M% fran allhanhethn. Den sorglöse diktaren. Om ingen bostad flus att fä, Om rum 1 staden bli för dyra, £« luftslott bums jmr bygger då, Tär slipper jag betala hyra. Om hungern mig besvära vill Ej skall jag därtör sorgsen vanka— 1 nödfall griper jasr väl Ull Eu eller annan tidnlngsanka. Och råkar jag att törstig bli, gi kommer yrket mig till nytta— Från uppsiö utaf poesi jag dricker ur en skvallerbytta. Har sista brasan brunnit ned. Den saken mig bekymrar löja— jja* hugger mig ett fång med ved jj^j^älken 1 min broders öga. För toaletternas ej bär Kanhända nödiga respekten, Dock inte utan dräkt man är, Så länge inan har—andedräkten. Blir mig förtjänsten stundom klen, Den dock till verksamhet mig lockar. Om dagen hugger jag i sten, Om natten drar jag timmerstockar. För glädje stor och skatter mång', Jag kan gunås ej ödet prisa— GuH har jag dock uti min sång Och glädje 1 miu enkla visa. När jag ej gitter dikta mer Om lifvets skuggor, ljus och dagrar, Ull en vrå ]*g ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 September 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 27 SEPTEMBER 1900. Hvarfdr sålja ▼i fkre splslar an ■ägotannat hu3 I staden? Emedan: Vi handla med ée basta varorna pengar kunnat köpa. Vi föra det bast sorterade lager att välja frän. Vi garantera hvarje spisel vi sälja. Våra priser äro re sonliga. liesok oss innan ni gör uppköp annorstädes, ty vi kunDa bespara eder pengar. 5n CONGRSS ÅVENUE, Oscar Widerstrom, svenskt biträde. Agenter för NOVELTY fiLUE FLAME OIJE-SPISLAR. LISK'S ANTI ROST BLECKVAROR. W-J? ouvr jurugai. H. H. YOSS k CO. AUSTIN. Profnummer af Texas Posten •Andes fritt på begäran. Texas svenska landbolag kan sälja eder farmar för kontant eller gifva lång betalningstid på dem. Adressera Austin National Bank bygnad, Austin, Texas. Önskas. En god svensk köksa önskas. För lunevilkor och vida re upplysningar hänvände nian man Big personligen eller skriftli- gen antingen till hr Migel eller till mr Johan Clauson, care af Gold- stein & Migel. Mr J. W. Best från Del VaKe, Texas; h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 November 1900

w* ■ tm' ■i.Jpi- #*MÖr MHOTWf* i ► UmeiniN WM \ •>rr:) V TEXAS Ahs Uni '9&kä i,1! *. """ POSTEN. • >'. j" . - LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 15 November 5te Arg. Löp. No. 240. 1000. Vol. V. Ne 46 i f 1 ! . 1 Ny—^0 Följetong Ea spännande och myc- ket intressant följetong, Två Flammor A.f den berömda författaren Herman Bjursten, kommer att inom kort påbörjas i Texas Posten,och hvarje skandinav, som ej löst denna intressanta berättelse, borde nu passa på att prenumererajpå Texas Po- sten för att bli i tillfälle att läsa detta utmärkta arbete af den illustre författaren Till de personer, som ej äro prenumeranter på "tidningen, men önskade att få läsa denna värderika följetong från bör- jan. hafva vi beslutat att sän- da tidningen från nu och till den 1 jan. 1901 for det låga priset af 15 cents. Sänd oss denna lilla summa i 1-cents frimärken,skola vi sända eder tidningen tills den 1 jan. 1901, varigenom ni får tillfälle at...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 November 1900

TEXAS POSTEN. Al/silN, TEXAS TOitSDAOEN BEN 15 NOVEMBEÄ 1900. SVERIUE. — Stockholm. FoodeB for den af Svenska aka- demien Ar 1896 beslutade statyn i Stockholm öfver Esaias Tejrner sppgär nu till näraiare 10,000 kr. —Bygsrmiistare J. P. Holmberg Jkar k ukt Stockholms stad 20,000 kr. för anbringandet af ett pa>san- de konst vem i midten af fontänen å Adolf Fredriks torg.« —Skandinaviens största fillfab- *ik skall anlHggras af ett konsor- tium, som i dasarna inköpt en jtörre tomt vid Bondegatan. Den nya filt fabriken skall igångsattas juista höst. Hälsotillståndet bos den vör ,inde åldringen & Borgerskapets änkehus, änkefru Karolina Jhli-a- bet Ablbom bar under den senaste tiden undergått en förändring till det sämre. Under de senaste vec- korna bar hon varit sängliggande •di krafterna ha allt mer uttagit. Det syneg, som om den gamla ej kalle få upplefva sin 103-årsdag, wn infaller den 18 juni nästa år. —Kammarherren, frih. David E. Stierncrona, afled den 16 okto- ber i hufvadst...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 November 1900

im—ciiMi Tit* iI* «Mait* * ' -iSraBI 2SS! > r . '■■> Kl# 1 1$ I. i ffÄ TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA( EN DEM 15 NOVEMBER 190C. > ::" " i&k 1* i rit -iJP?5 t&Stff&SXffStSfSfSKPSfSPSKKfSKfSfStStSXSNtttSiNtS/SfSfSXiKH/SKXäSXiKSäEtSfFZX&StSKRi UPPSATSER >• OM •< Jordbruket, Hemmet OCH < Allmän Bildning:. % ^S8S SSS8S8888^S8S8S S88 iS e88888S)« ^S 88SS88SSSS8S8S88SSSS^S88888 S888SSSSa8S8S8SSS8S^ Hvaraf dö människorna? En amerikansk tidskrift lemnar en öfversikt öfver do vanligaste dödsorsakerna. På en million människor dö: af ålderdomssvaghet endast 900, af gikt 1,200, af messling, 18,400, af slag 2,700, af ros 7,000, af lung- sot 7,500, af skarlakansfeber 48,- 000, af kikhosta 25,000, af tyfus och hithörande sjukdomar 30,000, af reumatisk feber 7,000. Dessa genomsnittssiffror gälla för jordens befolkning i sin helhet men förändra sig naturligtvis myc- ket på enstaka områden. Potatiskokninjj. Om 6n bekant restaurantagare berättas det, att han pröfva...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 November 1900

TEXAS PCSTKN, AUST1N, 1EXAS, 3 0KSDAG£J DEN 15 NOVEilu.R ISOt. J TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyl eis-tiditing f r Svenskarne i Amerika. <W II.i <1.1 i ^ TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Paltlished cver; week to Auittln, Tfii • Vbe H*EDIHH AulHlCAN FrBLIiHIKO <)<> the onlj Swedlnb pitppr In TexM. >.d >• keal ndTertlalDK medium to reacn tlilk olu* •f cltlien. Förenta Staternas folk- mängd. o-+o J. M. Ojebhoi-m, Editor. M. J. Knape Manager Otto Knape Reseagent, Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Ktt Ir - - - 11.50. Bil hälft &r ------ - M. Bil år till Sverige ----- $2 00. Prenumerationen ärbetalbur 1 för kott oeh penningar bör sandas medelst Ex- p■ ess- eller Poståuvlsnlng eller t 2-oents fri märken under adress: TEXAS POSTEN, 106-108 E. oth St., Austin, Texas. Advertising råtes. Display ads 25c pr in. pr issue. Locals 10c pr line first inser- tlon. After firat insertion 5c pr line pr issue. Death notice, w...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 November 1900

— MMMM 1 fSWf •Ii Th* U i-:-, TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOltSDA' EN DSN 15 NOVEMBER 130' i V. A V ii Diktatorerna af Moderata Priser 91 414-418 CONQRESS AVE AUSTIN A. W. EDBORG, Försäljare. AMERIKANSKA NYHETER. Det var hemskt! Minneapolis, Minn., den 6 no v. Spöken lär det finnas i ett hus,som äges och bebos af Albert Nelson i Anoka. Nattetid lär huset darra på sina grundvalar, tordör^ oeh blixtsrålar förnimmas, foteteg^Kö- ras öfverallt i rummen, och iftöb- lerna i huset lära dansa omkring samt säcgarne lyfta >> högt i vädret. Han får åka. Minneapolis, Minn., den <> nov. En mäns?d tokroliga och dumma vad hafva ingåtts här i Minnenpo- lis rörande utgången af president- valet. Om Bryan blir vald. skall en af vadhållarne icke bada på flere månader, och en annnn skall omMcKirley blir vald, för sex månaders tid hvarje afton åka hem i en skottkärra. Närgångne rånare) Chicago, 111., den 7 nov. Rånad i sin egen butiK blef i fredags kväll specerihandlaren Jobn Erik son i no. 2...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 November 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, 3 ORSDAUE.V DEN 15 NOVEM3/.Ä 1900. H 84 P K tii BB O. te t)C dr BO ell tui lan. nu my lid. Ibek Ibeh illt O 4 « ❖ ❖ ♦ ❖ ♦ ♦ * ❖ ❖ ♦ ♦ «8> <• ❖ SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN *LGABRIEL FERRY. Forts fr. föreg. n:r. ♦ ♦ ❖ ❖ ♦ ❖ <• ❖ •:• « ♦ ❖ ❖ ❖ <• ❖ .•. ,j ,> ^ •> •> *J" •:• •> <• <• *> 4* *> ❖ ❖ •> •> ❖ ❖ ❖ <♦ ❖ •> ❖ ❖ ❖ •:• Regnet varade hela mitten ige- nom. Fornt den följande n.orgo nen uppklarnade hiinmeln, och banditerne lade till vid ett stiille af stranden, dar en grupp af träd växte. Den ene af dem begagna- de tillfället till att söka uppjaga något villebråd i närheten af de ras våta klädespersedlar. Kn dy- lik välvilja visades ej Fabian; jäza- ren kom tillbaka med en skjuten ra bock, bvaraf genast några stycken stektes. Blott fruktan för, att deras fånge skalle dö af hunger, förmådde de både röfvarne att gifva äfven honom nå ra skifvor af det ypperliga köttet. I)e togo därför Fabi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 November 1900

Min egen tös. i Ni talar om flloWo-na er förjiimt, so in om il va dl bäst t, sa' Jm, o ni skryter o tkräpper o tror si si lim di, .< «U < j llkare löser de finns. Ack, pås?a, dä skalle ul bara ti si min e'n liila tö« i fri 3ix lin II,— Ueu jiigircns Fia dit l>oria— —L si kom snart era tös r vill korta. WiMJ Om ualn lön bon e grannar? Jo lita de, —! r~iijLf£x ho:i e lys som eu solklar d i'. pil jr je blnuas by e den finaue by en vill se o den grannasie näeu kan hu,| o uiunne i den lockar till sin tllatie kyss, 0 ynen dl lys 4 spfitakel o bya , v*4i hon bar h\r som den Hnaste doo >a *"T. 1 krusor o burrar o lockar. Om min lös hon e fluT Jaså, fråga'. bl de? Hon e pyntad o fln som ett tro'1, o kappor o kläunlogar har bon för tre o bar mössa o so.parasoll, sina klänningar lar hon ble sy>lda 1 stan O, fast nöininerske-Auuau e gammal t. van, gör hon liaviil allriidom'etter, för Jl klär då o passar då balter. Om min tös ho i rlu? Hon e Inte så bar, för hoa arfv t ju allt ett...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 November 1900

'■k ' TEXAS POSTEN. AUSTIN. TEXAS TORSDAGEN DEN 15 NOVEMBER 1900. y ■ yfehöfver ni e/I Kamin Försumma ej att vårt uryal.... se Vi hafva på lager Box stove« för ved, Alrtiffht stoves " , Vanliga kaminer för kol och Aluminum olje- var mulnar. Dessutom ett full- ständigt lager af Köksspislar, K ru k karl, Glasvaror, Lampor och Hushållsartiklar. H. H. VOSS & CO., 511— CongressAve HERR OSCAR WIOERSfROM talar svenska. AUSTIN. Profnummer af Texas Posten •Andes fritt på begäran. Inga oegentligheter vid valen Den grand jury, som fått i upp drag att bland annat undersöka och taga reda på, om några oärlig heter eller bedrägerier förekom >■ - ~ mit vid valen härstädes, rapporte Lutherska kvinnoföreningen rado i tisdags, att don ej funnit nä möter nästa torsdag, den 22 nov., | gonting att gora anmärkning hos mrs Julius Seeholm. Alla vän m >t. ligen inbjudiia att närvara. Austln, Missionär Cristopher Silene från South Dakota predi kar i svenska Central M. E. kyr- kan nästa söndags förmi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 November 1900

'*2 VHMMÉMHM MiWr ?WNMf}9 ■ SSMMMR <M3 ««•••««■•■ (T -.t£ 'i'ö uuivc.'sity åt 45c 65c >1.35 :. i ■sill ] -Ii TEXAS LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 5te Årg. Löp. No. 341. Austin, Texas, Torsdagen den aa November iqoo. Vol. V. N . 47 Ny—v® % Följetong En spännande och myc- ket intressant följetong, Två Flammor A.f den berömda författaren Herman Bjursten, kommer att inom kort påbörjas i Texas Posten,och hvarje skandinav, som ej läst denna intressanta berättelse, borde nu passa på att prenumererajpå Texas Po- sten för att bli i tillfälle att läsa detta utmärkta arbete af den illustre författaren Till de personer, som ej äro prenumeranter på tidningen, men önskade att få läsa denna värderika följetong från bör- jan. hafva vi beslutat att sän- da tidningen från nu och till den 1 jan. 1901 for det låga priset af 15 cents. Sänd oss denna lilla summa i 1-cents frimärken,skola vi sända eder tidningen tills den 1 jan. 1901, hvarigenom ni får tillfälle att läsa o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 November 1900

SVERIUE. Stockholm. Twlegrafkominissarien Nord- tjviut, Bom nyligen föll för egen kand, eftei lenmat en brist af 2,238 Ikrufior af telegrafverkets nieilel. —Liket af en man anträffades Jen 21 okt. i uärheten af Epide- visjukhuset. Deu döde har uu igvukants. lians nainn var Carl Juhan Andersson, järnarbetare till yrket, lian bodde i nr 2! St. Fret'riksgatan. Själfmordet be- gick den 20. —Den 21 oktober atled i sitt IWn j bufvudstaden f. folkskollä mrea Per Johan Engström i en ul- der af 55 år. E. var född i Öre- bro den 7 december 1844 och utla- de folkskollärarexamen i Linkö- ping 1874 samt var sedan 1880 lä- sare vid Östermalms folkskola. —Liket efter hustrun Inga Lena Ikttichsson anträffades den 21 ok tober flytande i Årstaviken, endast iklädt en lång mörk kappa, kal- songer och snörkänger. Hustru Enochsson, som var gift med i hu set ar 47 Högbergsgatan boende finnar beta ren Anders Gustaf JÖBochsson, hade på senare tiden v&iit sjuklig och förefallit frånva- rande och slö. Tid...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 November 1900

'4 ■MÉMtfBMMM1 Tk ; TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDA< EN DEN 22 NOVEMBER 1D0C. fl| I UPPSATSER >• OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Ett land med evigt sken. sol- Uttrycket att solen aldrig går neS i drottning Victorias rike, kan lika sanningsenligt användas om Uncle Sams land, ty när solen går ned i Alaska är hon redan öfver horisonten i Maine. När det är 6 e. m. på Altoo-ön i Alaska, är det 9.36 f. m. nästa dag i Eastport, Maine. Om vi söka medelpunkten för Uncle Sams laud så skola vi finna den å 125 gr. västlig long. eller omkring 280 mil väster om San Francisco—uto i Stilla Hafvet. Om drottning Victorias rike un- dantages, så finnes intet annat land under solen, om hvilket man kan säga detsamma. ver af dem. Då de arbeta, är det med full kraft, och då de unna sig en förfriskning, äro de liksom med ett språng midt inne i hvilan för att därefter åter utan någon paus, utan lång betänketid och förberedelse ånyo upptaga arbe-J större ystning. tet. Det finns männi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 November 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, 1ORSDAGEN DEN 22 NOVEMS/.Ä 190C. . i TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (the rri^a föst.) PablUhed erery week In Auitln, Teia , Äibe bwidish amkkicas pcbli bimo Oo. e only SwedUh paper ln TeiM, aud the kest adrertlnlng medium to reach thl Clas* •IcltUens. - j - C- J. M. Ojekholm, Editor. M. J. Knape, Manager. Otto Knape Reseagent. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter Prenumerations-pris: Bil år - - - 1.50. KU halfl år ------- - 85. (Ctt år till Sverige ----- $2 00. Prenumerationen är betalbar 1 förskott oo b penningar böra sändas medelst Ex p-eas- eller Posianvlsnliitf eller 1 2-Cfnts frimärken under adress: TEXAS P03TEN-, 106-108 E. Qth St., Austin, Texas Advertising råtes. Display ads 25c pr in. pr issue l.ocals 10c pr line first inser tion. After first insertion 5c pr line pr issuc, Death notice, with börder, 50c On larger advertisements råtes will bt. made on application...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 November 1900

HMMÉNMMMM Kl. 1'KXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDA' EN DEN 22 NOVEMBER 100C. w «« ■ I1*£ WM ■ "Diktatorerna af Moderata Priser" 414-418 CONQRESS AVE AUSTIN A. W. EDBORG, Försäljare. AMERIKANSKA NYHETER. Oäspade käkarne ur led. Rockford, Hl., den 16 nov- Fru John Noreen, boende i 1213 Parmele street, råkade i måndags afton gäspa så hårdtj att käken gick ur led. Dr. Anderson, som tillkallats lyckades få käken i sin rätta plats igen. Öfverkörd tidningsagent. Cokato, Minn., den 13 nov. En sorglig olyckshändelse inträffade i onsdag, i det att då Svenska A- merikanska Postens driftige rese- agent, Andrew Miller, £blef på körd af ett österut gående frakt- tåg. Han gick öfver järnvägs- spåren å hufvudgatan och obser- verade ej det fort kommande tå- get, förrän det var försent. Mil- ler blef svårt skadad,och hans till- stånd är högst betänkligt. Den. ena höften vrickades, ett par ref- ben krossades, och han blef in- värtes skadad. Våldsamt regn. Winona, Minn., den 13 nov. De våldsamma regn, s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 November 1900

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 22 NOVEMS .H 190C. i: ♦ > o > v 7 ♦ ♦ ♦ ♦ SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN ®LGABRIEL FERRY. Forts. fr. föreg. n:r. ♦ <• •> ♦ ❖ ❖ ❖ ❖ # ❖ •> ❖ * Vid den ansträngning, som Fa bian gjorde för att afkålla lltid- hands knif, föll ynglingen, som ▼ar så svag, att han blott med mö- da kunde stå på fötterna, omkull, och detta räddade för ögonblicket hans lif. Det växande larmet i den nyss så lugna dalen vände nu ltödhands uppmärksamhet ifrån. Banditen tänkte på, att fångens lif tillhörde Svartfågel ensam, och han försökte att få ögonen på den fiende, som hotade dem. Det täta löfverket hindrade honom dock därifrån. Allt, hvad han fian sin plats kunde se, var hufvudet på några indianer, hvilka hastigt å- ter kastat sig i sadeln, och vidaio en så biiftig rörelse i gräset, bvil- ket till hälften dolde ryttarnes för- skräckta anleten, att man kunnat tro, att den förorsakades af en framträngande buffelhjord. 1 det samma hörd...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 November 1900

-i c Th k & ii M naK TEXAS POSTEN, AUSTIN TEXAS, 10RSDAGEN DEN 22 NOVEMBEK l?00. FRAN ALLHANHETEN. Stjärnornas uppkomst. Det skönaste som jorden har Är stjärnehimlen klara; Den bred t ut så underbar BYIIjanter ritra, Bom skina skönt 1 molnfri kväll Mud bilfvcrglans på mörkblå piill. Af Herrens band de liafva lått Sin gyllne stämpel slagen: -Och ständigt de kring solen gått Sen fjärde da^en, När ljuseis stråle från dem kom. Dook Urins ett annat tal häram. En gosse med sin fader gick En kväll, då stjärnor brunno, På dessa riktas gosseus blick Och när de bunno En öppen plats sad' fadren: "Son Hvar komma sijiirnorna ifrån?" Nu släppte gossen faderns hand -- -• Ooh staunade förlägen. VC3M Först såg han upp till stjärnors brand . Ooh sen på vägen. Och åter barnsligt på sin far - ~Tlir Ooh gifver honom detta svar: ,_T,. "Vår Herre går hvar afton kring I himlens höga salar Ooh skådar på serafers ring, Som lord hugsvalar. Och när han går han stöder då 8n vid en käpp med doppsko på. dan t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 November 1900

~"W. / tr TEXAS POSTEN. AlTSTIN, TEXAS TORSDAGEN D^N 22 NOVEMBER 1900. Behöfver ni en Kamin Försumma ej vårt uryal.. att se Vi bafva på lager Box stoves för ved, Airtight stoves " , Vanliga kaminer för kol och Aluminum olje- värmugnar. Dessutom ett full- ständigt lager af Köksspislar, Krukkarl, Olasvaror, Lampor och Hushållsartiklar. H. H. VOSS & CO ■5 CongressAve HERR OSCAR WIOERSTROM talar svenska. AUSTIN. Personligt omnämnande. Miss Hulda Berglund, som under som- marmånaderna vistats i Sverige, återkom hit till Austin igen sist* lidne lördag. I en fin butik. Miss Hulda Gyl- fe har i dagarne fått anställning i den nya butik, som firman Mistrot från Galveston öppnat. Miss L. vill med nöje visa sina vänner ge- nom detta emporium. Vigde i Pa. Många af Texas Postens liisare torde vara intresse- rade af att höra det f. d. missionä- ren, pastor O. A. Sjöholm sistlid- ne torsdag sammanvigdes i War- ren, Pa., med miss Albertina Wil- helmina Johnson, från New York, N. Y. Texas Posten ö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 November 1900

- Th® UaiMiiil* 1'he Uumergfy TEXAS POSTEN. liberal politisk nyhets-tidning för svenskarne i amerika. 5te Årg. Löp. No. 34a. Austin, Texas, Torsdagen den 39 November 1000. Vol. V. No 48 \ ■ ■ • ^ Ny—v® Följetong En spännande och myc- ket intressant följetong, Två Flammor A.f den berömda författaren Herman Bjursten, kommer att inom kort påbörjas i Texas Posten,och hvarje skandinav, som ej läst denna intressanta berättelse, borde nu passa på att prenumererajpå Texas Po- sten för att bli i tillfälle att läsa detta utmärkta arbete af den illustre författaren Till de personer, som ej äro prenumeranter på tidningen, men önskade att få läsa denna värderika följetong från bör- jan. hafva vi beslutat att sän- da tidningen från nu och till den 1 jan. 1901 för det låga priset af 15 cents. Sänd oss denna lilla summa i 1-cents frimärken,skola vi sända eder tidningen tills den 1 jan. 1901, h vari genom ni får tillfälle att läsa ofvannämda förträffliga följetong k k k b b k k k k k h Mörkret. lien...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 November 1900

/ TEXAS POSTEN, AUSTiN, TEXAS TORSDAGEN DÉKJ 29 NOVEMBER 1900. sveriue: Stockholm. Arbetskarlen P. A. Jansson, häktad såsom misstänkt att ha kas- tat sin hustru ut genom fönstret till markarnes bostad och därige- genom vållat hennes död, blef den 1 november, i brist på bevis,[fri- känd af rådhusrätten. —Vedtillförseln till hiifvudnta- den är fortfarande ytterst liflig, men priserna ha del oaktadt bör- iat stiga. Under senaste dagarna ha vid hamnarna prima björkved betingat 28 a 2! kronor och prima barrved 19 a 20 kr. pr famn, eller 1 kr. pr famn mer än under som- marmånaderna. —Kung Oscars hälsotillstånd har förbättrats. Det är ej blott hans gamla katarr, som nu brutit ut, utan orsaken till sjukdommen är äfven att söka i den rastlöshet han en längre tid varitett offer för. Parisexpositionen, Marstrands vi- stelsen med sina många fäster, in- vigningar här och där, jakter ock- så både här o. där furstliga gäster och mycket annat—detta är för mycket för en man, som går på sitt 72:dra å...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x