ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 December 1909

Ale tím nalil oleje do ohně. ! Zastaralé pořezáni drátem. Dav seskupil hlavy dohromady a j Prosím vás, byste mi poradili, nová salva smíchu rozlehla se uli-1 jak léčit koně, který se před \l/2 cí. 'rokem pořezal a od té doby kulhá. Mimojdoucí se stavěli na chod ní-1 Pořezané místo má zahojené a cích a pozorovali zvláštní ten prú- tak nevím, co by mu mohlo býti. O v> * n V £ i vod. Zvědavci přidružovali se k ženám a vyptávali se po příčině. Domovnice s hokynářkou vyprávě- ly hlasně. Vdova s tovaryšem snažili se u- niknonti z nepříjemné situace; krok zrychlili, ale zástup též. Děti v řerných šatečkách následovaly ma- tičku. Náhle se vdova obrátila a zvola- la: "Co jsem vám udělala, klevetní- ce?" Sto poznámek a výkřiků ji do- provázelo. Spatřivši tolik lidi proti sobě, jež hrozivě na ni hledí, chopila se opět tovaryše a pobízejíc ho, aby pospíšil, zrychlila kroky tak, že na chvilku pustila se v běh. A zástup za ní propuká v chechtot. Kdosi hodil po nich blátem, jež botoa shrabal z ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 December 1909

OBZOR. Čnsuiii* koupMlihiký, |iuiKuý a zakarn] Orgitu s. P. J. 8. T. I vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A.lresi.: • OHZOIt." H llrtt Tlllf. Texas. A Uouxral Karin and Kamily New*|>aper. Organ <if thť S. I' .1 S '1 Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per ycar. Advertisin rates on application. Kaži'ý ženatý muž by měl^býti pojištěn naiivot, aby v pádu jeho úmrtí nestalme jeho domov sirot- čincem. I Bratrské zásady jsou částí lidské přirozenosti. Člověk takových or- ganizací potřebuje, aby dospěl k lepšímu pochopení těchto zásad. Pořádá-li některý řádS.P.J.S T. divadlo, výstavku, školní nebo ji- nou zábavu, měli by o tom bratři tež ostatnímu světu v orgánu dát věděti. Ačkoliv spolky pojišťovací jsou dosti rozšířeny, přece velká většina lidí dosud nejsou členy. Tací ne- pomýšlí,že stárneme každým rokem a že příležitost ku pojištění obdr- žet! mohou pouze jen v květu věku svého. Upozorněte na to mladé, zdravé a řádné krajan...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 December 1909

V- v O $ t Ještě něco ohledně mimořád- ného sjezdu. Píše mně tajemník od jistého spolku: Vy oznamujete, že.v pro- sincové schůzi t. r. mají býti vole. ni delegáti do okresní a státní schůze, jak ale můžeme voliti zá- stupce do sjezdu, když nevíme, zdali většina členů pro odbývání mimořádného sjezdu se vysloví. Na to odpovídám následovně: Schůze řiditelů dne 11. října t.r. se neodbývala těměř za žádným ji- ným účelem nežli proto, aby se po- jednalo o tom, zdali jest nutně za- potřeby, aby se odbýval mimořád- ný sjezd R. V. O. S. Dříve nežli jsem schůzi řiditelů svolal, obdr- žel jsem asi od 40 spolků žádost, abych oznámil řiditelům, že člen- stvo ve svých mimořádných schů- zích se usneslo, aby řiditelé byli požádáni, by ustanovili mimořád- ný sjezd a sice co nejdříve bude možno; pak ať řiditelové ustanoví ■orgán pro R. V. O. S., jak býval dříve. Po tomto vyzvání bylo mou povinností, svdlati schůzi řiditelů, •aby o celé té záležitosti sami roz- hodli. Řiditelové po delší úvaze a po je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 December 1909

5 35 100.00 3-oo 77 30 2.00 Z ůfalovny tajeiílíaÚ.S.V. i 10. i Rozpoíet ťíslo 27. Další škody oznámené po 20. září: Č.n. J. J.Mikulenřákf... .$ 35.00 Komisi v tomto případu 3.00 " 40. Škola ''Greive" po- škozena po druhé .... 35.00 " 21. Frant. Brandl...... 5.00 Frant. Socha 5.00 ' Škoda na far.majetku 6.00 " 60. A. Kloetzel 10.00 Frant. Herzik 6.00 Ferd. Sasin 6.50 Jan Dědek 15.00 Frant. Mazoch 18.00 " 20. Tom. Slačik 510 " 22. Komisi za 25 případů 75.00 " ao. Valentin Bača .... " 80. Jindřich Blažek.... Komisi v tom případu " 12. Škola "Polanka"... Komisi v tom případu " 27. Albert Armata 10.00 " 75. Petr Kristiník 5.40 Josef Orsák 20.00 " 54. Škoda na kostele ble- skem 10.00 " 62. Doplatek na školu v Ammannsville 5.00 Komisi v tom případu 1.50 " 7. Albína Beranová ... 20.00 " 7. JanJapp 10.00 Komisi za vyšetření.. 4.50 " 51. Jan Hubáček 20.00 " 9. Jindřich Ginzel 20.00 Anna Štefková 75*°o Terezie Skřivánková Kuniiai za vyšetření.. " 2. Marie Rainoškova.. Alois Kainošek Komisi za ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 December 1909

ř A. Rybička jediný krejčí ▼ BRENHAM české národnosti. Odporxičujc se našincům v okolí Brenham pro všeckn krejčovskou práci a ručí za dokonalost stři* hu í údělku, za velmi mírných cen. F. W. Schuerenberg Prodej ve velkém i jednotlivě: farmářského nářadí, vozů, kočárů, postrojů ria koně, sedet, železa, uhlí a potřeb ku zhotovení vozů. VYRÁBÍ Bois ďArc vozy, patentní "svípy", a ocelové roz- oravače prostředků. Kováni koní věnuje zvláštní pozornost. Nejnovějšími stroji vypravená kovárna. Rychlá práce první třídy za mírné ceny. ===== ČEŠTÍ ZAMĚSTNANCI. ===== BRENHAM, TEXAS. . Stephenson-fiv závod modnim zbožím a ženskými klobouky v Brenham odpornčuje se maminkám a slečinkám našinců. Kdykoliv potřebujete klobouk, bonet. pentle. zá- stěry, živůtky, * neb jakoukoliv parádu navštivte tento obchod, budete vlídně a dobře obslouženy. Jaeggli& Martin Brenham, Texas. Scbmíd Bros. ZALOŽENO 1880. Konají veškeré hřbitovní práce. Hlavní jednatelé pro' chvalně známou "MOONLIG-HT MOUKU", nejlepší...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 December 1909

Oznámení assesorovo. Z účelem zapsání daně pro rok igio budu v následujících místech v naznačených dnech. Poslední le- gislaturu zkrátila dobu zapisování daně, takže mně není možno, bych každého zvláště navštívil. Dou- fám, že všichni občané dani podlé- hající se na určená místa dostaví a svou daň opoví. Kinkler, v pondělí ...... 3. ledna Bílá Hora, úterý 4. „ Hackberry, středa 5. „ Gleckler, čtvrtek 6. ,, St.John, pátek 7. ,, Novohrad,*sobota 8. „ Hope, sobota '9. ,, Worthing, tjterý .* 11. ,, Wied, středa 12. ,, Witting, čtvrtek 13. „ Breslau, pátek 14. „ Moravia, sobota 15. ,, Ezzellí sobota 15. „ Shiner, pátek a sobota 21. a 22. ledna Seclusion, sobota 22. ,, Moulton, pátek a sobota .../ 28. a 29. ,, Vienna, v sobotu 29. ,, Sweet Home, sobota 5. února Koerth, sobota .. 5. ,, Yoakum, pátek a sobota ix. a 12. „ Williamsburg, sobota.... 12. ,, Sublime, sobota 19. ,, Creole, sobota 19. ,, Od 2i. února až do 1. května budu zapisovati daň v mé úřado- vně. V úctě váš službovolný R. Val...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 December 1909

vol. xix. HALLE1 rSVILLE, TEXAS, THLKSDAV, DECEKBER 1«,1IWU. SO. ťO. OBZ ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 16. PROSINCE 1009. Entered as se«ond-rlaaa matler Novem ber 19,1908, at the pont offlce q! HallettKvHIe, Tex H, undrr the ac of M r*fr JL.1R79. Frank Kocourek, účetník, C. A. Habernál, pokladník, Valentin Peter, průvodčí, Petr Malík, vnitřní stráž, .August Mičulka, venkovní stráž, Frank Kocourek, důvěrník, C. A. Habernal, poslanec, E. Lebeda, náhradník, Jiří Hromádka, Filip Mičulka, Frank Kbcourek, není, výbor, E. Lebeda, Jiří Hromádka* Jan Stuchlý, účetní výbor. Edward Lobeda, íjfij. C^ld- stráž, OD NAŠICH DOPISOVATELŮ " * '. Lyra, 5. prosince.— Řád Osvě. tou k Svobodě, čís. 78., zvolil si ve výroční schůzi následující úředníky: Fr. Volf, předseda, Jos. Menšík, dozorce, Vác. Smrkovský, tajemník, Ly- ra, box 134. Jindřich Kriegseis, účetník, Stanislav Pleninger, pokladník, Vojtěch Menšík, průvodčí, ' Václav Mrnka, vnitřní stráž, Fr. Šebek, venkovní stráž, Petr Šebek, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 December 1909

J i Moravia, 5. prosince. — No vál M^rav ia, čia. 23.,zvolil si t\ to úřeojpíkv: Leop. Krause, pfedscda, Ld. G. Holub, účetuík, i r. Mikeš, dozorce, J. E. Jalufka, pok adník, Alfred Hájeir^ií vídtfiy Ig. Horečka, vniihuVráí, < los Barii.a, venkovní stráž, J > J juS. MdtllStlK, j ' J. M. Holui), Viíčetní vvbór, Jus Trujčsk, ) Lfop. Krause, vyslanec čo sje- zdu, |os. Troj':ák, náhradník. Ti in to kjntí moje úřadování w řádu N"vS Morava, čís. 33 , jehož tajemníkem jsem byl přes 12 let,. Vzdávám br.-ttfítn Nová Morava díky za čest mi prokázanou a vo- lám "Na zdar!", ať pokračuje idami naš'; Jednota. Naš řád Nová Morava byl zaln- žen v červenci roku 1897 třinácti členy a teď čítá již přes 70 členů a členkyní. V dnešní schůzi jsme zase přija- li t. j. uvedli pí. Anežku Chrom- čákovou. Tak náš řád pokračuje lí spěšně,neboť zase se někteří hlásí. S bratrským pozdravem Fr. Kubala. Praha, 5. prosince.—Kád Svo- jan, čís. ii., odbýval dnes svoji výroční schůzi a zároveň volbu ú- ředníků a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 December 1909

{p & I Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Duiek jr.t předsedu, Caldweil, Texas. Josef Slikesk*. dozorce, Weslny, Texas, J. R. Kubína, tajemník, Fayetteville, Tezaa. J. J. Frnka, pokladník, New Ulin, Texas. Účetní výbor: Jan Kučera, EUinper, 'IVxhs, Josef F. Ilesslcr. Krelsburř. Texas. Josef Heil, Inriustry. Tex* . Důvěrnici fondovi: Anton Lelovský, Cameron, Texas, Rudolf Valenta, Shiner, Texas, Josef C. Leilkar, Sinithville, Texas. Mřsiřni poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupení Od 18 do 21 roků.. " 22 " 25 " ... ' 20 " ' 31 ' 1 36 ' 41 ' 1 45 • ' 50 ' i 51 ' ' 52 ' ' 53 ' 54 ' na $250 $500 15 ctii SOctfi.. 18 ' fc-wtú.. 23 " 45 " .. 35 40 45 60 E0 • 60 1 65 1 75 ' $1000 t .«0 í .70 I .60 *1.00 11.20 fl 30 Adresář řádů. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, F. Fabian, taj., Hallettsville. 5. Jaroslav, Emil...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 December 1909

H I OB ZOR, la o,-ifc lio*podáfgk), pouťiiý a zubuvuj Orgán P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailrn.li:- OBZOK,"Hallettsvlllc,Texas A Umírnil Farm mni Family Newspaper Organ of the S. 1'. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Kallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per ycar. Advertisin rates on application. Bratři,pčtěte stanovy a sdělení Hl. úřadovny. Jest to důležité. Vyschne li vodní nádržka, jest město proti ohni bez ochrany. Cer- tifikát od bratrského podporujícího spolku je "vodní nádržkou" děl- níkovou. Řekněte svým přátelům a zná- mým, chtžjí-li se dáti pojistit u dobrého spolku, že nemusejí dlou- ho hledat, poněvadž lepšího spol- ku nad naši jednotu nenajdou, kdyby ho vedne se svíčkou hledali Žádáme br. tajemníky jakož i jednotlivé údy, aby při oznámení změny adresy udali vždy adresu starou i novou, jinak není možno opraviti ji. Dále aby udali, kde to- ho jest třeba, číslo R.F.D. Vyhýbání se povinnosti jest je- dním z nejhorších rysů lid...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 December 1909

i t 4 4> f ./ ■A « Rowena, 7. prosince. — Jelikož se doba mimořádného sjezdu •R.V.O.S., tedy chci také nějaký návrh na opravu stanov členstvu podati. Jedni navrhují, aby R.V. ■O- S. pojišťoval jen proti ohni a pojištění proti bouři aby bylo úpí. ně z našich stanov vypuštěno. Ja- ký tedy rozdíl? Jest to vše stejné, jak kyjem, tak palicou, jedno zlo horší druhého. Před ohněm ještě spíše člověk uteče a časem i ještě něco zachrání. Když ale přijde •bouře, tu se vždy stává, že každý utíká do svého domova, a když tu najednou hurikán rozbije staveni na padrť, požebrači mnohdy i ně- kterého člena rodiny anebo dokon- ce ho zabije, to není zlé? Já bych navrhoval, aby R.V.O. \ S. pojišťoval proti ohni, bouři a blesku, tak jak se to dosud dělo, ponze aby bylo zamítnuto pojišťo- vání píce, futra jakéhokoliv druhu, •t. j. seno, futro, cukror nebo mi- >let a oves nevynilácený. Tyto pícniny jsou mnohdy poškozeny a ■štěky čili stohy větrem rozházeny vlastní neopatrností majitele píc- nin. Obyč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 December 1909

Z BRENHAM. Piřo CIIAS. VELGO. Okres Washington, jehož -sídel- ním městem jest Brenham, je snad jedním z nejvlnitějších okresů v Texasu a '-kdyby" zdejší vrchy by- ly vyšší a údolí hlubší, vyrovnal by se Coloradu. Však prá- vě tato okolnost spolu s mnohými potoky a lesy Činí zdejší krajinu romantickou v té míře, že se jí v totrr ohledu málokterá v Texasu vyrovná a lze předpokládat, že první osadníci byli v nemalé míře vábeni zdejšími přírodními krása- mi, ač ovšem také úrodnými po- zemky a hojnými lesy v okolí, kte- ré zajišťovaly dostatek paliva. Pů- da okresu značnfc se rozlišuje; za- stoupena jest hlavně černice a čo- koládová písečná půda. Cena po- zemků jest od $20 do $50 za akr. Jakové všech okolních okresích, tak i v okresu* Washington pěsto- vala se do nedávná výhradně jen bavlna a korná a jen tu a tam, ze- jména pro domácí spotřebu, něco zeleniny, a výtěžek bavlny býval velmi slušný,že některé roky i přes 40.000 balů se vypěstovalo. Když však v roce 1890 ve zdejší krajině vy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 December 1909

1 $ A. ; A. Rybiřka jediný krejčí v BRENHAM české národnosti. Odporučuje se našincům v okoli Brenham pro všucku krejčovskou práci a ručí za dokonalost stři- hu i údělku, za velmi mírných cen. F. W. Schuerenberg Prodej ve velkém i jednotlivě: farmářského nářadí, vozů, kočárů, postrojů na koně, sedel, železa, uhlí a potřeb ku zhotovení vozů. VYRÁBÍ Bois ďArc vozy, patentní "svípy", a ocelové roz- oravaóe prostředků. Kování koní věnuje zvláštní pozornost. Nejnovějšími stroji vypravená kovárna. Rychlá práce první třídy za mírné ceny. ===== ČEŠTÍ ZAMĚSTNANCI. BRENHAM, TEXAS. Stephensoiťs závod módním zbožím a ženskými klobouky v Brenham odporučuje se maminkám a slečinkám našinců. Kdykoliv potřebujete klobouk, fconet, pentle, zá- stěry, živůtky, neb jakoukoliv parádu navštivte tento obchod, budete vlídnč a dobře obslouženy. Jaeggli&Martinj Brenham, Texas. Konají veškeré hřbitovní práce. mé žel itiicl ztiiisií Spracuji veškeré druhy cizího i domácího mramo- ru a granitu. Gicseckc Bros ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 December 1909

6. 7' . 8. .11. Oznámení assesorovo. Z účelem zapsání dané pro rok 191 o budu v následujících místech v naznačených dnech. Poslední le- gislaturu zkrátila dobu zapisováni daně, takže mně není možno, bych každého zvláště navštívil. Dou- fám, že všichni občané dani podlé bájící se na určená místa dostaví a svou daň opoví. Kinkler, v pondělí 3. ledna Bílá Hora, úterý 4. Hackberry, středa 5. Gleckler, ^čtvrtek.. St. John, pátek... Novohrad, sobota. Hope, sobota Worthing, úterý .. Wied, středa 12, Witting, čtvrtek 13. Breslau, pátek 14 Moravia, sobota 15. Ezzell, sobota 15, Shiner, pátek a sobota 21. a 22. ledna Seclusion, sobota .".22. ,, Moulton, pátek a sobota 28. a 29. ,, Vienna, v sobotu 29. ,, Sweet Home, sobota 5. února Koerth, sobota 5. ,, Yoakum, pátek a sobota 11. a 12. „ Williamsburg, sobota.12. ,, Sublime, sobota 19. ,, Creole, sobota 19. ,, Od 21. února až do 1. května budu zapisovali daň v mé úřado- vně. V úctě váš službovolný R. Valenta, zápisnik daní okresu Lavaca. Nabídn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 December 1909

VOL. XIX. \ MAM.EI JSVILLt, TEXAS, THDKSOAY, DF.d MllKK 28, liltW. NO. •-•1. '"Ti 3; <JI >V 'Í h OBZOR ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 23. PROSINCE 1909. cIM.li 2'. Entered as second-clasa matter November 19,1908, at tlw poit offiee at Hallettinrille. Texaa, under the art of Mmch 3, 1M79. +++++++++++++++++<•<•+++++++ Veselé Vánoce — A — šťastný nový rok všem bratřím a sestrám S. P. J. S. T. ^ dá, že je to také jeden z těch mi-; Dosti hladce odbýván 1)od po T | žerných okresů, ale jak se zdá, nt- hodu. S radostí účtuji příjmy a za- J 1 ní tomu tak, neboť jsem již několi- kvsle nějak vydáni. Ur. předseda j\ krále slyšel povídat Němce, kteří přikročuje k uvedení čekatele Fr +++++++++++++++++4-++4-Í-++++ Vážení bratři a sestry! Stojíme na sklonku starého roku 1909 a hledíme novému roku 1910 vstříc. Každý spěchá příteli svému blaho- přáti a proto i my přicházíme Vám vstříc, milení bratři a sestry, a ze srdce přejeme Vám veselé vánoční svátky a šťastný Nový rokl Na...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 December 1909

Slovanstva Podporující Jednota otdtu Texas. HLAVNÍ Úk/tUO\ NA Jv <eř l iá.'k jr.f yiv.l vi.i. • IhIiIwmU. T*xat. Joai-i .>ÍÍnvMÁ4, «lo*onj . A-tley. l>Xn8, J. U. Kunéna. nik. Fuyettev tile, Texas. J. J. ('riiK.i, |hk inu- N v Ulili. Texu L«:Mtni vvitor Jan Kuíera, Kl'lnjř^r. TexaH, Josef p. ftessler. •• rulHtiurii. Texas. Josef Heil. I .l.n.r, r«A« •líivflPtiMít r •nd**«ri. Anton L«Jlovský, Canieron, T '. is itudolf Valenta, ■■shiner, Texas. Josef C. Ji mi Kar, siiiiHivihe, IVxas. tiťsp rn poplatky do úmrtního fondu. D Ha přistoupeni na $2.">0 $500 $1000 1>.I IMi|i>2\ rokrt ... 15 ctft SOctft « .60 " l-i 2.i " .... 18 * 35otň . f .70 " 26 ' 30 " .... 23 " 45 •• .. ? TO ' ■ ! '• 35 •* .... 2f> " 50 " 81.00 " M " 40 " .... 30 " 60 " .. *1 20 " 41 1 15 '• .... 35 " 65 "* .. dl 30 " 45 " 50 " .... 40 " 75 " .. " V) • 51 •• .... 45 " „ 51 5! " .... 50 « V • 53 .1> - 51 Adrcsái' řádů. - 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, lai., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, la...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 December 1909

) * í i Ellinger, 10. prosince.—Výroč- ní schůze řádu Věrnost, čís. 5i.,sej odbývala 5. prosince a účastenství! bratří a sester bylo hojné, což na- i svědčwje tomu, že jest mnoho těch, kteří se o zdar řádu zajímají. Jen tak dále, bratři, a nebudete zajisté! litovali. Následující bratři byli zvo- j leni pro příští rok: Jan Kučera, předseda. Jan Halužka, dozorce. M. J. Slář, tajemník. Frank Pokorný, účetník. Jos. H. Novosád, pokladník. I Jan Bartoš, průvodčí. Jan Kučera, důvěrník. St. Hruška, st. předseda. Jan Strnadel, vnitřní stráž. Jos. J. Kotrla, venkovní stráž. Jos. Siptak, Jan F. Chupík, St. Hruška, účetní výbor. Fr. Pokorný, Ernest Orsák, Jan Měcbura, nemocenský výbor. Jos. R. Slováček, dopisovatel. Ve svém dnešním dopise se chci zmíniti o neplacení řádových po- platků v patřičný Čas. Naše Jedno- ta by měla suspendovati každého Člena, který povinnosti své neko- ná po jeden neb dva měsíce, pak jej o tom uvědomili a dáti mu ji- stou lhůtu ku zaplacení a jestli by pak ještě nezapl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 December 1909

OBZOR. V. Sjezd S. P. J, S. T. i i i Časopis ho-.podjll-Nký, iMiiiťiij íi zalmvný. Organ a. 1*. J. 8.1. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ruině $1.00. A lrt-sn: OBZOR." HalMtariU*-, Texas. OBZO A Farm nnri Family Newspaper, Organ oftheS. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Halíettsville, Texas. Sub<cription,S1.00 per ycar. Advertising rates on application. Na zdar V. sjezdu S.P.J S.T.! Zájem o sjezd byl letos velice či- ly a návrhů podána celá spousta — výborných, dobrých i méně do- brých. Všechny však podány byly s dobrým úmyslem a za tím úče- lem, aby o nich uvažováno bylo a to nejlepší z nich vybráno. A po- něvadž br. poslanci návrhy ty pro- myslili, můžeme se těšiti na výbor- ný výsledek jejich práce na sjezdu. U většioy podpůrných jednot je dnes zařízení, že řádoví pokladníci musí od členů sebrané peníze od- vésti Hlavnímu pokladníku každý měsíc a sice do posledního dne v měsíci, a neučiní-li tak, je řád su- spendován. U W.O.W. přidáva- jí řádovému pokladníku ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 December 1909

9 í odstoupli členové. 24.'Fr. Huťlta. 26. Vine. Válek. 28. Jan Janiš, Fr. Anděl, Josef Fried, Alois Srubař a Jos. Chvátal. 45. Jan Klitníček. , 51. 'fine. Pekař. * < ůlenkyné. 28. Josefa Janiš. * ji. Emma Pekař. > 60. Kateřina Kalaš. 4 VYLOUČENI CLEN «S. 8. Jos. Macha. 20. Roman Zatopek. 31. Fr. Stahala, Fr. Targač. 39. Jan J. Turtk. ji. F. L. Polanský. 66. Fr. Žizlovský. 68. Jos. Mačat. 75. Jan A. Maleček. č línky ně. 39. Anna K. ,Turek. 7j. Lanie Maleíek. ZEMftELl CLENOVB. 3. F. J. Hájek ($750). 6. Jos. Fojtík (íjoo) a Jan Ho- leček (Í1000), 16. Jos. Piš ml. (Í1000). 27. Jakub Kure (jiooo). 29. Rud. Rozacký ($500). 30. Jos. Kossa (Í1000). 34. Fr. Fojtik ($500). 36. Tom Holý ($1000). Clenkyne. 28. Františka Sýkora ($250). POČET ČLENŮ. Tile poslední ^letní zprávy JJ366 Jíových.... 108 Řády za 4. čtvrtletí: .Celkem Odpadlo Odstouplo.... 9 Vyloučeno.... 9 Zemřelo i.... 9 27 3474 27 Zbývá 1 3447 či.enkyně. Dle poslední % letní zprávy 1706 Nových 35 V> 41 42' 4 3 4 4 4 5 45 4 ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 December 1909

West, 8. prosince. — Dne 4. t.m. dokonal náš bratr J. Holeček po dlouhé a těžké nemoci svou po- zemskou pouť, a odebral se tam, odkud není návratu. Br. tento bvl po dlouhá leta, již od založení S. P. J.S.T. řádným členem, pracoval vždy pro dobro Jednoty a řadu,což dokázal tím, že nehleděl a si ne- přál kněžských ceremonií,jak mno- zí mluvkové činí, dokud mu nic ne- schází a myslí si, že nikdy nezem- ře — tu má mnoho rozumu — ale když na něho ta zubatá mrkne oč- kem, tu zapomíná na všecku svoji hrdost, a hledá útěchu jen u černé kutny, aniž by si myslel, že s ním bude nakládáno, jako s členem je- dnoty S.P. J.S.T.Jak se nám to sta- lo, naní tomu dávno, zemřel br. J. F.; přál si býti pohřben knězem. Byly s tím velké obtíže,a co proše- ní, jakoby ani onen bratr nepatřil do společnosti lidské a to proto, že byl člen S.P.J.S.T. Náš br. J.Ho- leček jest pohřben na národním hřbitově, což by měl každý tak u- činit, pak bychom se nemusili pro- sit kněží, to mne vlastně nutí,bych se o tom zmí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x