ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
INGLISE VALIMISTEL VŌITIS TÖÖERAKOND ÜLE NOATERA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

IHGLISE VALIMISTEL VÕITIS TÖÖERAKOND (IIE NOATERA Neljapäeval 23. veebruaril peetud Inglismaa valimistel tuli esikohale, tööliserakoud võrdlemisi napi üle kaaluga.—Parlamendji 625 köhast sai tööliserakond 314 kohta, järgne sid konservatiivid 294 kohaga, libe raalid 8 kohaga, Iiri rahvuslased lä he ja iseseisvad ühe kohaga. Valimisi, kus kaks inglise tooni < andvat erakonda nii vähe erinevad saadud häälte arvult, nimetatakse i dramaatilisemaiks valimisteks in glise ajaloos viimase saja aasta:, jooksul. Et tööliserakond saavutas nii väikese enamuse, siis on üldiseks arvamuseks, et neile . valimistele peaks järgnema uued valimised aasta, jooksul.. , Äratab tähelepanu, et kommunis tid, kellel oli eelmises parlamendis 2 kohta, jäid nüüd täiesti ilma esin duseta. Ka kommunistide sõbralik tööliserakonna pahem tiib, kes esines iseseisvate tööliste nime all, sai vaid ühe koha uues parlamendis. Kõigi kolme partei juhid valiti tagasi parlamenti, kusjuures eriti suure häälteenamuse s...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VESINIKUPOMMI LÖHKEJÖUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

VESINIKUPOMMI LÖHKEJÖUD. Chicago ülikooli füüsika profes sor Harrison Brown kirjeldas lähe malt,. hydrogeenpommi lõhke jõudu. Browni ettekande "kohaselt hävitaks vesinikupomm kogu elu maaalalt millel suurus 1500 x 3000 miili. Harrisoni kinnituse järgi pommist tekitatud seeria-plahvatused lõunast põhja suunduval joonel, mis läbis tab Praha ja Czechoslovakiä, võivad Tuulest edasikantavad raadiaktüv Tuulest edasikantavad raadioktüv sed kiired võivad hävitada kogu elu Leningradist Odessani ja -Prahast Uurali mägedeni.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOKKUPÖRKEID LÖUNAAFRIKAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

KOKKUPÕRKEID LÖUNA AFRIKAS. Lõuna-Afrikas, Benonis toimu nud rahutustes said surma 7 basuto neegrit ja üks politseinik. Äratab tähelepanu, et rahutused Lõuna Afrikas on eriti levinenud peale seda, kui praegune parempoolsete valitsus hakkas süvendama teravat raassipoliitikat.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
GEISLINGENI LAAGER LIKVIDEERUB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

GEISLINGENI LAAGER LIKVIDEERUB. Nagu üks hästiinformeeritud kaas maalane Saksamaalt kirjutab- on USA tsoonis asuv Geislingeni laa ger nii kokku kuivanud, et kõik eestlased koondatakse Rappenäckeri linnaossa. Schlosshalde ja Wilhelms liöhe linnaosad lähevad USA sõja ' "väelaste perekondade kasutamisele. 'Aprillis likvideeritakse laager hoo pis. Seks ajaks arvatakse köhale jäävat veel 700-800 eestlast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
10. aastat A.H. Tammsaare surmast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

I oflstnt See oli varesekarva hall kevad talve päev 1. märtsil, 1940, kui kogu maad vapustas ootamatu teade— eesti suurim proosakirjanik Anton Hansen Tammsaare on surnud Tal linnas, oma Kadrioru lähedal aset sevas korteris. Meie maa jjli siis veel vormiliselt' vaba, kuid punane vari lasus ähvardavana maa ja rahvar -kohal. Neile, kes isiklikult tundsid A. H. Tammsaaret, polnud uudiseks, et. juba baaside lepingu allakirjuta misel 1939 a. sügisel väitis alati skeptitsismi kalduv kirjanik, et see on Eesti riigi vägivaldse loojangu algus. A. H. Tammsaare sündis 30. jaan. 1878 a. Järvamaal talupidaja po jana. Olles kehaliselt liiga nõrk raske talutöö jaoks, püüdsid vane mad talle haridust anda. Noormehe ikka jõudnud Tammsaare õppis Tartus Hugo Treffneri eragümnaa siumis, jatkates hiljem õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, - kust ta pidi välja astuma stuudiumi i lõpetamata, sest ahistav kopsuhai gus tegi lõpu tema tookordseile j tulevikuunistusile. Noor tudeng ja | algaja kirjanik s...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Aastapäev Thirlmeres [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Aastapäev Tliirlmeres Austraalia suuremas eesti asun duses.. — Thirlmeres — korraldati Eesti Vabariigi aastapäeva tähista mine reedel. 24. veebr, kohaliku eesti seltsi "Koit" eestvõttel. Pidu lik aktus peeti B. Liira farmi elu ruumides. Meeldiva pildi aktusele andis naispere, kes suures osas olid ilmunud rahvariides. Aktuse avas seltsi esimees A. Kai juste, millele järgnes ühislauluna "Eesti Lipp." Vaimuliku talituse pidas õp.-Fr. Stockholm, kes omas kõnes meenutas Eesti vabaduse eest langenuid niihästi kaugemas kui ka* lähemas minevikus. Langenuid mä lestati püstitõusmisega, kusjuures segakoor pr. Hageri juhatusel laulis leinalaulu. Järgnevalt esinesid sõnavõttudega A. Pilt, A. Kaljuste ja V. Ojamets. Kõnesid kuulati huviga, kuna neis leidus nii mõndagi' uut, eriti isik like mälestuste osas. Aktust kaunistas kahe lauluga segakoor ning deklamatsioone esi tati noorte ja hiljuti Thirlmeresse asunud L. Altosaare poolt. Kõnede lõpul lauldi Eesti hümni. Sellele järgnes Inglise hümn. Läbi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INDONEESIA KÄÄRIB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

INDONEESIA KÄÄRIB. Tašikmalaja linnas sai mässuliste •ja valitsusvägede vahelistel täna vavõitlustel surma 40 Indoneesia sõdurit. Mässulised kuulusid muha mediusuliste äärmuslaste organisat sionni, kusjuures neid olevat kaa saaidanud k& kapten "Turco" Vesterlingi mehed.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VAJATAKSE ORKESTRANTE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

VAJATAKSE ORKESTRANTE. Igal neljapäeval toimuvad Sydney Desti Majas' uus-austraallaste orkes tri harjutused. Ühtaegu sellega re gistreeritakse seal ka uusi orkes trante. Orkestri juhiks on eestlane A. Tondi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE AVAS FOTOÄRI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

, EESTLANE AVAS FOTOÄRI. Eestis" pikemat aega fotograafina ja fotoreporterina päevalehtede juures töötanud Eduard Tähtra avas •.hiljuti Sydneys oma fotoäri. See on vist küll esimesi eesti ettevõtteid omal alal. Tähtra saabus Austraa liasse töölepingu korras poolteist aastat tagasi. Sellest ajast töötas ta umbes aasta Sydney Concord haig las sanitarina.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"KAGU-AASIA TULEB HOIDA PÜSTI." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

"KAGU-AASIA TULEB HOIDA PÜSTI." Ameerika saadab "vaatlus-mees konna" Kagu-Aasiasse, kelle üle sandeks on abinõude selgitamine, mis tuleks võtta tarvitusele kom munistliku • ekspansiooni tõkestami seks. Komisjoni esimeseks peatusko haks on ettenähtud Indo-Hiina, kusfc komisjon suunduks Singaporei, Burmasse ja Siiämisse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
REVOLUTSIOON SÖÖB OMA LAPSI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

REVOLUTSIOON SÖÖB OMA LAPSI. Kodumaalt saabunud teated kõne levad, et Tartu Metallkombinaadi direktor August Tuuling, sama vabriku peainsener Treier ja teh nilise kontrolli meister Mets olevat mõistetud sunnitööle sellepärast, et nende juhatusel töötav tehas olevat valmistanud praakkaupa. Eesti NSW Ülemkohus' on mõist-' hü*dl" ; "Tüülinglire'" 7~: aastat,~ "Ä. * Treierile 6 aastat ja K. Metsale 5 aastat sunnitööd. Peale eelloetletute on mõistetud 2-4 aastaks vangi rida teisi vabriku eestöölisi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
U.S.A. KATKESTAS SUHTED BULGAARIAGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

U.S.A. KATKESTAS SUHTED BULGAARIAGA. Bulgaaria "rahvavabariigi" poolt on lavastatud järjekordne salakuu lajate protsess viie bulgaarlase vas tu, kellest kaks teenisid U.S.A. saatkonnas. Nüüd katkestati Ühen driikide poolt diplomaatlikud suh ted Bulgaariaga, nõudes Bulgaaria välisministeeriumilt, et see kutsuks kiirendatud korras ära oma saadiku Peter Jutovi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNASTE KINGITUSED U.S.A. AMETNIKELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

PUNASTE KINGITUSED U.S.A. AMETNIKELE. Washingtonis äratab praegu suurt tähelepanu Alger Hissi endise U.S.A. kõrgema riigiametniku vastu tõste tud süüdistus kingituste vastuvõt mises Nõukogude Liidult. Teatavas ti mõisteti Hiss hiljuti süüdi 5-ks aastaks valevandumise pärast, kus juures selgus, et mees tegeles juba pikemat aega Nõukogude salakuula jana. Uute andmete kohaselt on Hiss võtnud vastu Nõukogude agentidelt hinnalisi kingitusi, mis temale an netatud". teenete eest Nõukogude rahva kasuks." Ühes Hissiga on as^ . jasse segatud ka rida teisi kõrge maid ametnikke.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MALAYAS MÖRVATAKSE POLITSEINIKKE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

MALAYAS MÕRVATAKSE POLITSEINIKKE. Malayas ründasid politsei posti Bukit Kepongis 300 punast sissi, mõrvates 23 iskut. Mõrvatute hul gas oli 13 politseinikku, 6 abipolit seinikku, 2 naist ja 2 last. 3 polit seinikku said raskelt haavata. Polit seiüksus pidas 3 tundi meeleheit likku võitlust, ründajatega, jäädes siis alla ülevõimule.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
METSIK LÖÖMING JÄÄHOKIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

METSIK LÖÖMING JÄÄHOKIS. Pariisis puhkes Prantsuse ja Belgia vahelisel jäähoki võistlusel äge lööming mängijate, pealtvaata jate ja .politseinikkude vahel. Löö mingus kasutati rusikate kõrval hgkikeppe, 20 inimest viidi tõsiste vigastustega haiglasse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! IDIOMS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

IDIOMS By FELIX RUUT. il. peale toodud tähenduste esineb "to make" paljudes idiömaatilistes fraasides nii üldises tähen ' duses, et seda pole võimalik klassifitseerida ja lähemalt defineerida; olgu toodud järgmised idiomaatilised • väljendid: . to make ' a face— "nägusid," grimasse tegema; to. make mischief —pahandust tekitama; to make good—heaks te gema, heastama; to make headway—'edenema, edasi jõudma; to make love (to somebody)— Jkurameerima, amelema; to make fun of some body—kellegi kulul nalja tegema, pilkama; to make the best of it—(millegagi) leppima, läbi ajama, kõige paremini ära kasutama; to. make sure—kindlaks tegema, kindlasti veenduma; to make head and tail of something—millestki aru saama; to make a difference—oluline ehk tähtis olema; to make a difference between—(kellegi, millegi) vahel vahet tegema; to make- as if— tegema nagu, teesklema; to make believe—teesk lema j to make little of—tähtsusetuks pidama; to make much of—tähtsaks pidama; what do you 'make of it?—mis...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE NÖUAB SOOMELT KA EESTI PAGULASI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

VENE NÕUAB SOOMELT KA EESTI PAGULASI. Nagu nüüd selgunud, on Moskva,, poolt Soomele uuel aastal esitatud • noodis, milles nõuti 300 "söjakur-ja tegija" väljaandmist, esinenud ka kabe eesti pagulase nimed. Need on major Kristjan, kes oli'iseseisvuse ajal Eesti sõjaväeliseks attaskeeka Soomes ja kolonel V. Saarsen— omaaegne Kaitseministeeriumi luu reosakonna ülem. Teatavasti ]ükkas Soome selle väljaandmise käsu viisa kalt tagasi, teatades, et enamik Vene nimekirjas olevaid isikuid on kas- maalt lahkunud või surnud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Moscow and the Baltic Refugees [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Möseow aitd the - 1 ■-ft : Halite Itefugees General Walter Bedell Smith, until recently US ambassador to the USSR,-points out in his series pf articles on the Soviet Union.that, the refugees from Stalin's empire are _a constant source of. irritation to Moscow. Among them the Baltic refugees are considered more dan gerous than the others. The General's words summarize a state of things which has been apparent to the refugees from the Baltic countries and the states which have granted them asylum for quite a long time. No "other refugee group, except perhaps the Poles who fought in the recent war on the side of the Western Allies, has had to sustain as much Soviet -pressure as the Baits. - • In Western Germany, where many Baits still reside in DP ^amps, the Soviets have employed every conceivable measure in order to incline them to repatriate. It is significant that according to the of ficial reports of IRO the Baits as a whole and the Estonians in particu lar have yielded the smalles...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAHUJUTUD NÖRKUSE TUNDEMÄRK? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

RAHUJUTUD NÕRKUSE TUNDEMÄRK? Ühendriikide juhtiva senaatori Henry Cabot Lodge kõne senatis, kus ta väitis, et liigne pealetükki vus rahuettepanekutega Moskwale võib mõjuda hoopis vastupidiselt, äratas laiemat ' tähelepanu diplo maatliktes ringkondades. Senaator Lodge ütles, et Moskva võib võtta seda nõrkuse tundemärgina. .Seega tooks uued rahuettepanekud Mosk vale lähemale vaid sõjaohu.:

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

OMA ASJUS Arusaamatuste vältimiseks palume lehe tellimisrahad saata "Meie Kodu" nimele.—Üksikisikute nimele saatmine raskendab meie asjaaja mist. "MEIE KODU" talitus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x