ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 October 1908

Utlandet. ENGLAND. Underhandlingar rörande deu engelske generalen Luards ajelfmord, som egde rum kort tid efter det lians hustru blifvit mördad, har ännu ieke ledt till något resultat. Familjen Luard protesterar i flera tidningar energiskt mot de smädliga anklagelser, som föranlcdt generalen att begå siu förtviflade handling. Mysteriet-är emellertid ännu ogenomträngligt både för polisen och de begge offrens omgifning. En trovärdig person har för eu tidningsman berättat en episod från den tid, då general Luard vistades i Indien, eu episod, som kanske skulle kunna ge Scotland Yard ett spär att följa. För något mer än 30 år sedan, då den unge officer, som sedan blef general Luard, låg i garnison i Rawal Pindi, hade ban till älskarinna cn hinduiska, som skall ha skänkt honom i-n son. När den unge officeren sedan gifte sig med cn ung flicka af siu egen ras, lär hans uppförande emot den bruna älskarinnan varit allt annat än tadelfritt. Detta gjorde alt den stackars hinduiskan infann sig p...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 October 1908

UDDEVALLA, SVERIGE. Den är alldeles olik alla anEFTERAPNINGAR, men der mma. fordrar matsmältningen. Den reglerar magen. Den lugnar nervsystemet. h goch uppfriskar. edicin i ordets fulla betydelse och n kan icke erhållas å apoteken utan kt genom särskilda agenter. Om ni till de ende tillverkarne och egarne, s Co. So. Hoyae Ave. Chicago EUROPAS SNABBASTE TAG. Från Antwerpen skrifver en meddelare till en Köpenhamnstidning följande : Dagens sensation är "Le traiiibloc"- , detta moderna vidunder, som från den 1 september inträdt i regelbunden trafik Bryssel—Antwerpen och vice versasoch som ätta jjånger dagligen i hvar riktning. "Le trainbloc" är Europas snabbaste tåg. Det tillryggalägger afståndet mellan Belgiens två största städer — 44 kilometer — på cirka en half timme och pä vissa sträckpr under vägen kommer det upp i en fart af 115 kilometer i timmen, alltså ' betydligt styfvare än det för sin hastighet berömda "Cote d'azur Hapide"- . Det nya tågets namn, "Le trainbloc"- , hänför sig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 October 1908

Flickor som önska goda platser böra vända sig till Miss Ella Jo nsons kontor 1804 Sutter St., 1 ära Fuchana i Telefon West 6321. DR. GIBBON Den snabbgående 10,000 tons dubbelpropellerångaren afgår Från New York TORSDAGEN O. C. PETERSEN Racin*, Witconslr ATT HYRA. Ett mm med kök, ljusa oeh trefli8'a passande för en mindre familj. Hyra endast $7.00 i månaden. 457 Douglas st. BOARD OCH RUM kunna erhållas per veeka eller månad å "Abbey House"- , Mission road, nära Hillerest. Pete Nelson, egare. OGIFTA HERRAR OCH DAMER, unga och gamla, som genom min brefvexling önska stifta bekantskap i äktenskapssyfte, för tankeutbyte ellei ör nöjes skull, torde för närmare upp lysning sända 10 cents och på svenska tillskrifva Wm. Hedlund, Wick Haven, Pa. SILVER HOTEL, 114 Silver st., mellan Harrison & Bryant, near 3rd P. G. Anderson, egare, San Francisco. Rum att hyra pr dag. veeka ell. mån FÖR FESTER OCH TILLSTÄLLNINGAR kunna vi ackomodera 1,000 personel Wheeler och Hayward äro de bästa oe...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 October 1908

r 5. VESTKUSTEN. Torsdagen fan ?9 Mtofof TMS. ]^iilered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Observera vår nya adress ! HAMMERSMITH £ CO., Gli.»- OCH SILFVERSMEDI5R. har flyttat till HÖRNET AF SUTTER ST. & GRANT AVE., San Francisco, för att i sin mån bidraga till det gamla affärsdistriktets återupprättande till dess forna ställning och anseende. Fullständigt lager. Fred. Peterson liar nu öppnat sin ij-a liakstuga i nr. 11 Howard st., nära East st. Kalla och varma bad. Enle svenske barberaren på "fronten"- . P. E. Erickson, den bekante cigarrhandlaren, 108 East street, nära Missions street, San Francisco, tillhandahåller ständigt importerade Eskilstuna rakknifvar, fickknifvar m. m. Prenumeration emottagas a östra staternas svenska tidningar samt Vestkustcn. Agent för "Anchor Brand" snus. Alla slngs tobak och cigarrer, cigarretter, rök- och tuggtobak. Cigarrhandlaren Otts. T. .Tolinson, 201 3rd st., hörnet af Howard, rekommenderar sitt fullständiga ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 October 1908

DAYIS STANDARD BREAD CO., 532 So. BEAUDRY AVENUE, Los Angeles, California. Om ni önskar%para pengar vid köp af jernsaker och verktyg handla hos MANGRUM & OTTER CO. 81=83=85 E. Slinta Clara St. San Jose Cal. % ❖ ❖ ❖❖■J»* <»»>♦> «5» «5» *2» »> <«» $ <•» <{« »j» •$. %»;♦ ig» «5» ^ I En Representativ Business College \ är det som Hkald's Business Colleoe har blifvit kallad oeh det är just hvad den är. Skolan har nu en bättre lokal oeh är bättre ekiperad än före eldsvådan. Heald's har inga fereir. Ni kan inträda när som helst. Ingen examinering vid inträdet. Sänd efter tryckta pamfletter o. d. ocli inhetnta närmare kunskaper om den ledaijde business College på Stillahafskusten. , ! Heald's Business College, 425 McAllister St., San Francisco 5 acres Hem endast $575 i Alameda County, Calif. Rikt jemnt land, invid två jernvägar; två stationer på landet. $25 kontant oeh $10 i ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 October 1908

THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, III. ORS! rpprinnarens namnteckning i fac-similc som ofvan i finnes å hvatje flaska äkta Sal uhr in. SUNEVEGULT f!n Svensk Amerikans Koman AF Ol.l C BfiROOVIST. {Forts.- - Fr. föreg.). Skniuli.aföiTiiiiiy-on skulle snarl fira sin sedvahHg-a påsk i'nwf. W-jull, liiulc ju vileki en viss uppmärksamhet som talare pil tillställningen i North Haven, tlvnrför skulle inle Kul kunna föreslå medlemmarna af Skandias festkomité alt inbjuda honom att hålla tal jih årsfesten mot skillijjt honorar och fri resa. J)e hade ju alllid sa svårt att få la;; i nya förmågor, som kunde locka. folk. Herro Gud. man kunde ju alla de gamla utantill! Stenberg, som slödder och brumlnade sina gamla sånger oeli drog mun |»n sned. Fjottie J'.org med sina Runebergs- och Lenngrensbilar. som alla kunde utantill, oeh Karlssons halta Jenny, som tagit pianolektioner i endast två år oeh fin då uppträdde för publik, ja, till och med apotekar Lindgrens bondvisor voro utslitna...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 October 1908

Svenska Föreningar. SVENSKA DAMSÄLLSKAPET afftåller li&danefter sina reguliära möten i Swedish-American Hall, 2174 Market St., tredje Torsdayen i månaden. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco afhåller möten Swedish-Ameri-can Hall,2174 Market st., hvarje Torsdags afton, altarsmöten andra ocli fjerde Tors dagsafton i män. kl. 8. Tel. Park 4571 SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhåller regulära möten i K. of P. hall, hörnet af 12th och Franklin sts., andra och fjerde tisdagen i månaden. LOGEN LEDSTJERNAN, I.O.G.T. möter hvarje söndag kväll klockan 8. i Polito lildg., 3265 16th st., nära Dolores, LOGEN "ODIN"- , No. §393, L O. O. F., afhåller regulära möten i Swe-dish-American Hall, 2174 Market st., hvarje onsdag afton kl. 8. Alfred Berglöf, N. G. Cll. Godiu, Sekr., 143 Vicksburg St. REBECKA-LOGEN i FREJA håller sina möten hvarje Torsdagsafton kl. 8 i Swedish-Americaii Hall, 2174 Market st. Frida Nelson, N. G. Mrs.Elvera Wilson, Sekr., 307 London st. SVENSKA FRIMURARELOGEN "BALDER...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 October 1908

8. VESfKUSTEN. Torsdagen '- den Oktober KOS. J4. kelsons Speeerihandel Viner och Liköror. Guds levereras öfverallt i staden 300 ChOPGh St, huru. al 15II1, S. F. Tel. Market 922, Sorensen & Hjelte ===== Skräddare ===== Förstklassigt arbete till resonabla priser. 109 MONTGOMERY ST., San Francisco, Telefon Keamy 2984. 1'ark 4, 2755 * 1 Svenska Hallhycjjnadcns Källarvåning, 2170 Market St., <• ♦ ♦ som koks vi" t "THE SWEDISH = AM. flERCANTILE CO.- "- , ♦ X är nu öppen för publiken. Alla välkomna! Aila slags importerade och inhemska ^ ❖ Viner och Llkörcr. Skandinaviska och Tyska delikatess-rätter serveras. HENRY JOHNSON & SON IMTORTERARE AK SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla sI.iks coda matvaror fränGamla Landet. 12 SQUARE, Midtemot 8th och Market Sts. d ll6h h th) QR, (Förut i 110. 1045 Howard St. mellan 6th och 7th) ❖ ' * k. I—1 rv ■ T IV T /"V Pv / Al, I \ I T IV I / \ I >1 \- CAFE DU NORDk. I—1 rv ■ T IV T /"V Pv / Al. , I \ I T...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 October 1908

No. 44. 23:je arg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 29 Oktober 1908. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. ><r Frisinnad Veckotidning för svenskarne på StP* illahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. In dependenSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gener"Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publishPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Licount on yearly contracts. Published every Thursday. Addre$s all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX, OLSSON, Editor and Proprietor, dent Weekly eneral News. ished on the Rates: 50c. Liberal dis1 VE3TKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning for svenskarne å St'llahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Pr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 October 1908

B. VESTKUSTEN. Torsdagen den 29 Oktober 1908. a DVlMId 30 Sharon Street, tillhandahållas ständigt följande svenska importerade varor: Kskilstunq knifvar af Klas Törnbloms berömda tillverkning till följande priser: Fick knifvar med s talskaft,djupetsade och förnick lade med två blad och korkskruf #1.25 I):o något mindre, städskaft, ! två blad och korkskruf. ftt.uo l):o med hornskaft och ändbeslag, tvä blad och korkskruf. #1.25 D:o jji.oo Rakknifvar till följande priser: No. 76 15. B. helt fiupolerade, skaft af imil. bambu $2.50 No. 77J. helt Gntpolerade; skaft af imit. hjorthorn 12.50 No. 76 G. helt fintpolerade, skaft af gummi. #2.00 No. 31 J- Smärglade raka tångar, rör bakar .skaft afimit. hjorthorn j|t 1.75 31 C. fiupolerade raka tångar, skaft af imiterad elfenben #1.50 O. 31 G. smärgladtt raka tänjbar, skaft af gummi f, 1.00 l-orskärareknifvar,pr styck 75c.1.00 Fruktknifvar, pr lialft dussin $4.00 Ost- och smörknifvar, pr styck..75 j Iirefpressar af stål $ .50 Tändsticksställ "- ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 October 1908

Svensk Rakstuga SILVEREK & McCABE, Egare. 2188 Market St., midtemot 15th St., San Francisco, Pontus Franklin Plumber t 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Dryckenskap botas hemligt och utan den i fråga varande personens kännedom med begagnandet af Prof. Wellners verldsberömda "ALCOLIN"- , som har botat tusenden och tusenden från denna största frestelse en menniska kan hafva. En liten portion inblandad i kaffe, té eller mat borttager helt och hållet lusten till starka drycker. Pris $1. Sändes fritt vid emottagandet af beloppet. PROF. ROB. WELLNER, New York City, Box 931. DR. GIBBON Denne gamle tillförlitlif^e och välkände speciaist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhae, Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess former. Hudsjukdomar, Neivösa jåkommor, Allmän svaghet, förlorad könskraft m. m., vare sig sjelfförjvållad eller ejoh hil , g jjvållad eller ej, och hvil kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 October 1908

r?. 7ESTKUSTEN. Totstlaijen Jen 25 BMoTJer T5Ö3.- " Observera vår nya adress ! HAMMERSMITH £ CO., Gl'LD- OCH SILFVKRSMEDER. har flyttat till HÖRNET AF SUTTER ST. & GRANT AVE., San Francisco, för att i sin mån bidraga till det gamla affiirsdistriktefs återupprättande till dess forna ställning och anseende. Fullständigt lager. J. W. PETÉiSIN IMPORTÖR AF Skandinaviska Likörer 510 Battery Street, San Francisco. Telefon Temporary 2977 AGENT FÖR STILLA HAFSKUSTEN FÖR FÖLJANDE SPECIALITETER: STOCKHOLM, Sweden OÖTEBORO, Sweden COPENHAGEN, Denmark C0GNAG, France Reymersholm Bränvin Fred. Ingclmans & Co. Aalborg Taffel Aquavit I. Sauvion & Co. I. Sauvion & Co. * * Brandy B. Lindqvist & Co. Svenskt Malört Bränvin Karl G. Forssberg Caloric Punsch Tuborg Pilsner Öl Martin Jensen Raspberry Syrup Henri Odewahn Cherry Cordial Reymersholm Falu Briinvin Reymersliolm Pomerans Bränvin Reymersholm Batavia Arrrak Punsch Carnegies Porter. CHRISTI...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 October 1908

Oakland Theo. GierWineCo. Ny, stor butik, nytt utmärkt Lager! Telefon Oakland 3157. N. J. SWENSON MÖI5LF.R AF ALLA SLAG, MATTOR, LINOLKUM, STRAMATTOR spislar samt fullt lager af hushållsartiklar. 958-960 Franklin St., nara 9th, Oakland. Saiidciiii 5>rujj Co. Wholesale and Retail Druggists Hörnet af 7th & Willov/ Sts., Oakland, Cal. SALUttRIN tilliianilaliålles. FKKD. SANDIJIJN, Apotekare. Svenskt Bageri KOFOD ISKOS. I5AGKRI *477-79 Ave., liast Oakland Rekommenderar sitt Knäckebröd, Skorpor och Råglinipor samt alla sorters Hvetebröd oeli Bakelser. Telefon Merritt 2S20 -r BANK OF GERJWflNY = 1225 BROADWAY, - - OAKLAND Öppnades för affärer den 21:ste September 1907. DKKONERADE: Okt. 21 :ste SUM,803.49 Febr. Zl:ste $242,423.92 Nov. " 143,826.16 Mars " 250,434,39 Dec. " 167,464.26 April " 275,989.59 Jan. " 212,951.97 Maj " 275,537,95 Totala tillgångar $500,046.15 Juni 30 307,978.56 Allmänhetens nppmärksamliot fiistos vid de stadigt öknde ulliirernii, som ofvnns...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 October 1908

-wnf**»" B, VEäTKUSTEN. ToTs'dagen 'den 29 ökloKer 1908. •»'/ f- ' **r ,f">. - f ❖ •> •> •> •> ❖ THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, 111. OI5S! Uppfinnarens namnteckning i fac simi'e (som ofvan) finnes ä livarje flaska äkta Sal 11 bri 11. * ❖ •> ® .5. * .K. * * * * * * * * * * * *.}. * * ******** t * ❖ ❖ Bästa botemedel för svullnader och inflammationer; för sår och kontusioner; för frost ocli brännskador. Pris 50c. per flaska (4 07..) TOALETT-SALUBRIN, ett fint toalettpreparat af högsta värde för hudens, slemhinnornas, tändernas och hårets vård. Ett präktigt medel mot mjäll (dandruff) och i många hudsjukdomar. Pris 75c. per flaska (6 oz.) SALUBR1N-INHALER, en synnerligen praktisk apparat för Salubrin-gasens inandaude i fall af hufvudvärk, katarrer, och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. Siiljes å svenska apotek samt der svenska tidningar försäljas. Hufvud depot för Californ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 October 1908

K U RI K O OLE 01D, Y1G0RI or,Ii UTERINE lill salu lio, MRS KATE OLSON i6lh och Dolores St reel. Smu I'rau. J DOLORES MARKET, Eagle Saloon C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna S.F. Alaimedsa Cafe ' Tivoli Cafe Kafé och Lunch House. Öppet hela natten. 50 liddy SI., San Francisco. Färska ägg direkt frän farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. R. H. RICHARDS Law and Collection Company Mechanics Savings Bank Bldg, 948 Market St., Rum 309. Fria råd i alla lagliga spörsmål gifvas. Räkningar och skuldsedlar inteckningar o. d. utredas jemte skils-messo-sukcr och arf. "Searchers of Records"- . Hemliga undersökningar. Hank referencör. Etablerad 20 år. Etablerad 5 Jan. 1879. g214 Kolli Rltl&., Montgomery Ä California Sis. ''Vlefoncra eller sänd postkort och jag skall infinna mig. I NDIANDOKTORN £176 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Telefon Temporary 26 P. K. POULSSON Alla slags ASSURANS li Rll- Svenska Föreningar. SVENSKA DAM...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 October 1908

f4elsons Specerihandel Viner och Likörcr. Go.ls levereras öfverallt i staden 300 Church St. huru. al 151b, S. F. -Tel. Market 922. 8VKNSKA IITTII. KHKNtUHRKYRKAN, (Srtte ooh bolorcp. St., snndagv.r: l logm essa kl. ii f. m., aftoii?>&ttg kl. «. Söndagsskola kl. t. hi. Uufrdomsmöte hvar fredagskväll. Telefon Market 3305. Teol. I)r. Piiilip Andreen, Past. Bo>tad:2o8 Dolores St..vid kyrkan SAN FRANCISCO. Notabla resande. San Francisco besöktes förra veckan som hastigast af prof. dr. O. Medin, som i sällskap med sin fru besökt tuberkel kongressen i Washington, dit dr. Medin var sänd som delegat från Sverige. Efter kongressens slut begagnade dr. Modin tillfället att företaga en resa till vestern. Härifrån reste han i tisdags åtta da^ar söderut, fler lian bland annat b-sökte Los Angeles med flera städ or. Vid Svenska Sällskapets senaste möte, som inträffade p& årsdagen af Jos. Okerblads dödsdag, ombads mr Alex. Olsson att liiilla ett k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 November 1908

Mivnpfpr Konungaparets utländska resa. Konungen och drottningen torde kojmma att afresa från Stockholm den 12 november for att i Cherbourg embarkera på jakten "Victoria and Albert"- , hvilken af konungen af England kommer att sändas dit för att der afjiärilla konungaparet den 14 på. aftonen. Konungaparets vistelse vid engelska hofvet i Windsor liir komffiå «tt räcka från måndagen den Hi till lördagen den 21 nov. Afresan från England sker från Portsmouth till Cherbourg der presidenten Falliéres möter söndagen den 22 nov. Ankomsten till Paris eger rum samma dag pfi. eftermiddagen och vistelsen der torde utsträckas till torsdagen den 26-nov. Ny finsk millionångare på Stockholm. Finska ångfartygsaktiebolaget planlägger f. n. byggandet af en stor förstklassig passagerareångare för trafiken på Stockholm. Till ångaren, som kominer att byggas i England, ha ritningar uppgjorts af bolagets ingeniör, hr H. Lindfors. Den nya ångaren kommer att bli 250 fot lång och sålunda större än någon hittil...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 November 1908

DR. PETER'S KTJRIKO har få, om ens någon jämlike som blodrenare och återuppbyggare af kroppssystemet. Den har begagnats öfver ett hundra år — länge nog att bevisa sitt värde om och om igen. Den innehåller endast hvad som vill göra dig godt. Fråga ej efter den på apoteket. Speciella agenter tillhandahålla den. Adressera, tillverkarné, DR. PETER FAHRN-112-118 So. Hoyne Hamnarbetarekonflikt i Kristiania. Cirka 400 hamnarbetare i Kristiania ha uppsagt sina personliga kontrakt till den 10 december. Förhandlingar komma att inledas mellan arbetsgifvareföreningens styrelse och sekretariatet för arbetarnas fackliga organisation. Våldsam antimilitaristisk agitation i norska Finmarken. Hittills oantastade af myndigheterna fortsätta ungsocialisterna sin våldsamma antimilitaristiska agitation öfver hela landet. Deras nyaste operationsfält är bland den ytterst okunniga befolkningen i Finmarken. Agitatorerna använda här de mest obehärskade ordalag: Norge rustar icke mot Sverige, utan mot sitt eget...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 November 1908

Scandinavian-American Line 773 Market St., Rum 10 San.Francisco. John A. Halpin, Attorney At Law. Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsmessomål. Fastighets- och inteckningsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. Mechanics Savings Bank Building 948 Market St., hörn. af Mason, Rum 307-308. Bekins Van & Storage Co. SKEPPNING och EXPRESS till lägsta priser 968 Broadway, Oakland Telefon Oakland 907 Mission Sts, San FranTelefon Market 13. 13th & Mission Sts, San Francisco. Clias. Anderson 8VENSK SKOHANDLARE 1633 Devisadero Street Mellan Post och Sutter, San Francisco. Utmärkta skor för gossar och män. Reparationer utföras väl och till resonabla priser. Anchor Orand Svenskt Snus, Rulltobak, Cigarrer m. in. Thrane Hrotliers. 1800 Market St., hörnet af Waller San Francisco, Westerlund & Hedquest Bygnadskontraktörer j. westerlund j. Hedouest Res. 3161 Folsom St. Res. 134 27th St. Tel. Market 3857 Tel. Market 4430 San Francisco. A. W...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 November 1908

Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvavje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez Prenumerationspris . Ett år *- . f 2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år ; 60 Ett år till Sverige- '- . 2.55 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. Vestkustens telefon: Market 4851. Om något af intresse sker i eder orl så sänd ett postkort till Vestkusten och hela läsekretsen får veta det. Kort, rakt på sak är allt som behöfs. Kostar 1 c., men blir ofta af intresse för många. Omöjligt för en veckotidning att hålla sig med korrespondenter öfverallt. Vi undra, huru många af hrr poliiikussar det är, som känna samvetskval öfver den stora massa "smöija" de pratat under kampanjen ? Liksom fordom Ilerodes och Pilatus blefvo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x