ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

Čechoslovák V pátek, dne 12. dubna 1940. i Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavá oznámte jemu. Česká manifestace v ennis. TÝDENNÍ ZPRÁVY. — Kterýsi dareba udeřil Američa- na Woodse, který šel pro krávu pa- soucí se u cesty čís. 34. směrem k Sokolovně, omráčil ho a ukradl mu z kapse asi 40 dolarů a zmizel. Woods je mrzák, při přístavbě čer- nošské školy před několika roky spadl dolů, narazil na přepažení a zle se poranil. Lékaři uznali, že je- mu zloděj rozbil hlavu a obávají se, že Woods bude míti z toho vážné ná- I sledky. Po zločinci není stopy a . „ , _, — Deputy šerif Hylier Estes, zná- Woods nemůže žádného jmenovati, V utery 2. dubna sešlo se v Katoli- . naSemu ]JdUj vzdal ^ svého úřa_ protože po utržené ráně se svalil ja- cké síni asi šedesát krajanů s mán- du a yénuje se SVOjj voiební kampa- ko kus dřeva. želkami, kteří přísli se doraditl na nJ za úřad šerifa d0 kteréhož úřadu' — "Kde je to oznámení mého bo- plánech pořádání toho nejyétsiho u ná...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

V pátek, dne 12. dubna 1940. ČECHOSLOVÁK Německý imperi- alistu a meziná- rodní právo. Charles Gam. (Pokračování) V předešlých dvou článcích viděli jsme logický vývoj německého im- perialismu, který se stal modlou a "Und kommst du nicht willig soj Německo (proti - ruský "Mein brauch ich Gewalt!" (Nepřijdeš-li1 Kampf"). Československo mělo nyní dobrovolně, užiji násilí!) Opět kla- smlouvu nejen s Francií, ale i s Ru- sická věta platná nejen v politice skem, což mělo vliv i na Rumunsko, ředválečné, ale vyvrcholila za Hit- Jugoslávie rovněž uzavřela smlouvu, tato s Itálií. Pokud bylo svobodné Rakousko, Jugoslávie měla nejpříznivějši pod- mínky ze všech členů Malé dohody a tlak na tento stát byl mnohem menší než ten na ČSR. a Rumunsko. Rakousko annexi tlak velmi zesílil. Malá dohoda byla pánem dunaj- takové pfípravé . ÍSSKSS lera. Vidím však, že bych utonul v sa- mých příkladech z minulosti, které by vyplnily několik knih. Těchto ně- kolik příkladů však čtenářům po- stačí k osvětlení fa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

Čechoslovák V pátek, dne 12. dubna 1940. BESTTHEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY James Cagney Pat 0'Brien George Brent "The Fighting 69th" SATURDAY — ONE DAY ONLY "The Cisco Kid and the Lady" witb César Romero AND OTHERS AND EXTRA ADDKD ATTRACTION Louis - Godoy FICHT PICTURES Also POPEYE THE SAÍLOR SUNDAY AND MONDAY Bob Burns —in— Our Leading Citizen ANI) EXTRA SPECIÁL ISSUE March of Time also TECHNICOLOR CARTOON TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS Virginia Weidler —in— "Bad Little Angel" wlth . Guy Kibbee AND OTHERS Also HEADLINER and "CAN I SKI" Admis.sion: 2 for 15c; 2 for 25c DO SEATON A OKOLÍ! Slavie sehraje divadlo "Poctivec, či Filosof od verpánku" v neděli ve- čer o 8 hod. dne 21. dubna v síni řádu S. P. J. S. T. Hvězda Jihu (Star Hall) Mezi jednáními bude účinkovali pěvecký sbor. Ve dvě ho- diny odpoledne náš sbor zazpívá ně- kolik písní na Templovské radiové stanici. Podrobnosti, příští týden ve Věstníku i Čechoslováku. Slavie. Liffht Crust Mouka, víte že je dobrá! 98 liber Li...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, k* y by každý měl věděti. Po* okoslovenský lid v Te- cY .ani a cti. oV* , nělostí a svorností do- / o* AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO__16. Enteredjis_second-classjnatt^ at West. Texas .under the Act of March 3. 1879. 19. DUBNA (APRÍL) 194®. Hull varuje Japansko pryč z Holandských Indii! Washington, 17. dubna. — Spoj. Státy dnes důrazně — jestli ne pří- mo — varovaly Japonsko, aby ne- sáhlo na Holandskou Východní In- dii, důležitý zdroj gumy, cínu a ji- ného materiálu pro Ameriku a jine země. Tajemník státu Cordell Hull^ vy- dal dnes večer úřední prohlášení které bude odevzdáno japonské za- hraniční úřadovně vyslancem Jo- seph C. Grew-em. V prohlášení se praví, že vměšování se Japonska do těchto ostro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 19. dubna 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDRO VNICKÝCH TAŠKAŘIC. Za to Sakulín se činil. Hltavé jedl s vyvalenými oči- ma, zapíjel z "plechu" a na otázky vůbec neodpovídal. Tak statečně Sakulín vytrávil! Lojza se hluboce zadumal. Co teď? Má se vrátit k mistrovi, nebo jit s Francem do Saks? Kundrát se zatím vyptával, jak se jim ve vesnicích fechtovalo, ale pohrdavě se usmíval. Řekl Sakulínovi: "Na vesnici mé nikdo nedostane, — syrovátku pít a smradlavý sejr polykat, na to jsem se nenarodil! Už Jsem pátý den tady v Kulicích a mám se dobře, — od- tud porázuju zase do mésta a ve vsích se ani nezasta- vím — Sakulín jen potměšile podotkl, že na vesnici musí mít člověk rozum v hrsti a že se pak má také dobře. Ale ne- chtěl Kundráta zarmoutit a navrhl, aby na zkoušku šii si městem zafechtovat. Lojza zachmuřeně hned podotkl, že nepůjde, že mu- sí o néčem přemýšlet, aby tedy šli sami. Na "úctu" a jaksi na oplátku poručil také "plech" na stůl pr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

V pátek, dne 19. dubna 1940. ClCHOBLOVAC Postup událostí evropské tragedie V pátek. — V posledních dnech hromadí se tolik událostí v Evropě že není ani místa pro podrobné je- jich podání v Čechoslováku, a pro- to se pokusíme podati co možno ty ne j důležitější. Námořní spojenecko - německá bitva v Severním moři rozhodně byla první děležitou porážkou Něm- ců od počátku války, na což Hitler není zvyklý a rádi bychom jej vi děli, když proklínal jak spojence, tak i své otroky. Dosud se mu da- řilo vše v jeho "bleskových úde- rech", až nyní narazil v Norvéžsku na první kámen, který může obrá titi vše v jeho neprospěch. Nazisti ztratili do čtvrtku poled- ne 18 lodí. Kolik mužstva zahynulo na německých transportech, není možno ani cdhadnouti. Ze Švéd- ska se však oznamuje, že 3000 mrtvol bylo nalezeno u břehů, pro- to když uvážíme, že mnohé lodi, jak válečné, tak i vojenské a do- pravní se potopily v krátkosti, ji- stě další tisíce mužů se nalézá v nich na dně moře. Německé vojsko v Norsku...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 19. dubna 1940. ■.j —_ - - -- - MÁME V ŽILÁCH KREV NEB VODU? Píše "realista" V posledním čísle Čechoslováka píší někteří dopisovatelé hodné skepticky, a to v dobé, kdy naše o- sobní názory měly by býti společný- mi s důvěrou, že na konec pravda zvítězí. Tak se mi zdá, že v našich českých řadách, jako v amerických, máme hodné politikářů, ale málo státníků. Tím není řečeno, že by do- pisovatelé nesměli projevovati v tis- ku své názory, ale tyto měly by býti podřízeny nutné národní kázni, če- ský člověk dovede býti velkým člo- věkem, když je na prvním místě po- ctivým americkým občanem, zaníce- ným pro právo a spravedlnost o- pravdové demokracie. Každý pocti- vě smýšlející Čechoameričan jistě má v srdci vryté přání, aby naší vlasti, Československu, za mořem a našemu národu dostalo se svobody národní, politické, jazykové, kultur- ní, obchodní a náboženské. Je prav- dou, že Angličané a Francouzi nás opustili v době, kdy se jednalo o na- še býti neb nebýti. Anglie...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

V pátek, dne 19. dubna 1940. Čechoslovák i Besídka i West, Texas. Příteli Shipulo, já jsem nikdy ne- napsal, že věřím ve vítězství Anglie a Francie; mnoho o tom čtu a to nejhorší si nechávám pro sebe, ač si jinak přeji, aby to spojenci vyhráli, a to úplně. Na konec by to prospělo i německému pracujícímu lidu, ale ovšem jen tehdy, kdyby tam byla ú- plně jiná vláda, která by nepodlé- hala prušáctví. V New Yorku vydá- vají dva časopisy německé, jeden všeobecný, druhý sociálně demokra- tický; oba řežou do nacistů, zvláště ten dělnický. Přítel Eda Šnapka se zbytečně tro- chu rozehřál. Já přece nepíši žádnou protipolskou propagandu, jak ho to jen mohlo napadnouti? A fakta se nesmí psát? To by musel protesto- vat proti většině amerických časopi- sů a magazínů. Snad se mýlím, ale přece se domnívám, že už jsem o polské historii přečetl mnohem více, i knih od polských spisovatelů než on. Co jsem psal o těch polských # vystěhovalcích, to jsem viděl. Bylo ' na všcch vidět, že to byli příslušníc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 19. dubna 1940. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. officers: Aug. J. Morris, President Jos. f. Holásek, Sec'y-Treas. directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček My srdečně gratulujeme přiteli Mc Craw k jeho knize, která nejlépe vysvětluje, že "politikáři ze řemes- la" byli nejlepšimi státníky, vyko- nali více pro stát a lid, nežli pro- lhaní politikáři, kteří o sobě tvrdí že nejsou politikáři. • • Guvernér W. Lee 0'Daniel má o- pét nesnáze dostati někoho na i soudcovskou stolici, uprázdněnou ; úmrtím vrchního státního soudce C. M. Curetona. Nejdříve jmenoval na toto místo přítomného generál- ního státního návladního Gerald C. Manna, ale ten odepřel místo w < Mitnr' přijmouti, řka, že "jest schopněj- Redaktor—Aug. J. orr s ^ zagt^vati přítomný úřad a lépe Předplatné $2.00 Subscrlption Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertising rates on application ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

V pátek, dne 19. dubna 1940. ČECHOSLOVÁK darmo nikde nic není ke koupi. — Možná že se ještě zmínim o tom konservačnim programu než budou o něm volby. Dnes se ještě nemohu vyjádřit příznivé o tom programu, protože ještě nemám úrody sklizené | ani plodiny prodané, a kdož to ví jak nás zas spekulanti podělí tržní- mi cenami. Dokud se nepřesvědčím mnoho-li obnáší výlohy veskrz s tím programem spejené, dříve se k ničemu nezavazuji, či neuvazuji. Důležité programy a jejich problé my měly by se projednati po žních na podzim. Minulý týden mrazík poškodil kor- ný čili kukuřici a všechny jiné na- seté pícniny, atd. Neprší všude stej- ně, někde více, jinde místy méně, a- nebo místy často pršelo, jen se lilo, kdežto u nás skraplo málo, ale ten- konservačním plánu a jeho progra- j to měsíc v prvním týdnu hrklo asi mu. Jestli uznám v ten den uspoko-j dva coule, a v druhém týdnu káplo jivou, příznivou výhodu, úspornou,' asi tak 1 coul. ne moc nákladnou, tedy s tou pod-j Farmáři ještě nepochytili o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

Enniský Věstník POHÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis i okolí laskavé oznámte jemu. VYSVĚTLENÍ. Záměna slova bazar na naši če- skou manifestaci, kteréž slovo je mezinárodní a znamená tábor lidu, sejiti se velkého počtu lidu, a také se takovou manifestací oslavuje a také protestuje proti aneb pro ně- jakou věc. Udělali jsme tak proto, že na venkově v nynější čas bazar do- bročinný v době kdy lidé sobě dluží peníze, nedodělal by se takového vý- sledku jak se dodělala naše manife- stace, na kterou se již stovky dolaru schází. Tuto manifestaci vypracuje několik lidí, ale bazar je velká prá- která vyžaduje hodné rukou, dodělat dobrého vý- ce, — Těší mě vždy úspěch našeho ' českého člověka a proto mé těší vy- znamenání přítel H. A. Mareše, na- šeho fotografického mistra, který v konvenci fotografistů, pořádané ve Forth Worth obdržel tři zlaté vyzna- menání za nejlepší práci v jeho obo- ru. Odměněná práce, za kterou ob- držel vyznamenáni, má přítel Mareš vystavenou za výkladním oknem. ! — M...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

V pátek, dne 19. dubna 1940. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Předčasně jsme se radovali z té krásné zpětvy. Také zavítá k nám s nimi br. redaktor Věstníku p. Fr. Moučka, který nám také něco poví. Br. redaktor je výborným řečníkem a tak zajisté že ho také rádi výslech-j .... . , v ... „ nete. Za nepatrný peníz 25 centů se pekne jarní zelene a libovali si, ze výbomě pobavite a při tom uslyáite \se pe ne ros e pod hřejivými pa- j krásné naše české písničky, které Německý imperi- alism a meziná- rodní právo. Charles Gam. prsky slunečními. Poslední dva silné! jsou nám vždy tak milé. deště také pěkně půdu zvlažily, že. Ve středu přijela k nám švakrova se zaca o bujné rusti. Byla to ra- Kr p0janska se svou dceruškou An- dost na vse se dívat, jak to roste na dělkou a svou sousedkou pi. Hains. polích i na zahradkach A coz kvetl-jpřivezla mě také objemnou krabi- nove za radky, ty začaly hyrit vse-, ci šatstva pro běžence a od své dce- mi barvami kvetu, ze bylo rado...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1940

Čechoslovák V pátek, dne 19. dubna 1940 Economy Brand Laying Mash Economy Brand Laying Mash obsahuje minerály, Vitaminy a prvky potřebné k tvoření vají- ček, potřebné k udržování zdraví a schopností k udržování vašeho stáda slepic, nesení vajec, které přinesou prémii ceny. "Laciné" mashe, neobsahující správné prv- ky, jsou moc drahé za jakoukoliv cenu. Žádejte výhradně Ekonomy Brand Laying Mash a zajistěte si plné košíky vajec tohoto pod- zimu a zimy. West Flour Mill WEST, TEXAS. "THE HONEYMOONS OVER" Stuart Erwin and Marjorie Wea- ! ver are featured in this hilarious domestic comedy by 20th Century- Fox, "The Honeymoon's Over," showing Tuesday at the Best Thea- tre. The film is chuokle-full of in-i ::idents, accidents, experiences, ad- ventures and no end of hearty laughs. Stuart realizes "The Honey- j moon's Over" when he can't make i 1 the income come in faster than the cutgo goes out , while Marjorie í soon discovers the difference be- j ! tween romance in an office and J 1 love...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

r VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! jař o * j4I J -oto listu, šíříte prav- J by každý měl vědětL c< - uvědomělostí a svorností do- ■'te sl československý lid v Te- xasu uznání a cti. J AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 17. Enteieďasjecond-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. Odbor lihovin opět na štíru Austin, Tex., 19. dubna. — Úřed- níci odbcru lihovin a členové odbo- ru kontroly, jmenováni guvernérem W. Lee 0'Danielem, opět dnes do- stali se do vlasů, tentokráte ohledně zadání tisku daňových známek na lihoviny. Administrátor odboru kontroly li- hovin Bert Ford žádal generálního návladního Gerald C. Manna, by po- dal svůj náhled ohledně zákonitosti kontraktu, který odbor kontroly za- dal houstonské firmě na znám...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

">*■ ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 26. dubna 1940. .1ARIE KYZLINKOVA VYSOKY lek dokonale spořádané rodiny, jaká je nejpevnéjším základem státu a lidské společnosti vůbec. Oldřich — jako nemajetný, nadaný student — byl ubytován v Hlávkové koleji. Bylo mu udéleno studijní Před očima — rudýma od pláče — se jí tmělo, takže ■ vy onoho zjevu, jaký k sobě poutá dychtivé pohledy ani nerozeznávala obličejů kolem sebe. mužů. Ale najednou ucítila prudký stisk ruky a uslyšela dvě Až do nedávná zastávala místo sekretářky průmyslní- stipendium, dával hodiny a nestál tudíž Pavelku mno-j uší. slova zcela odlišná od frází, které jí stále zněly kolem Bylo jí tehdy sice teprve jedenáct roků, ale měla v so- bě už naočkovanou pýchu dost silnou, aby přemohla všechny ostatní její city. Paní Tomanová ji sama dovezla do pensionátu v blíz- kosti Ženevy a když se vrátila domů, nenalézala ani dost výstižných slov, jimiž by vyjádřila své nadšení. Její dcera měla býti vychována ve společnosti dívek z nejlepší spol...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

V pátek, dne 26. dubna 1940, Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie V pátek. — z Bělehradu se v pá- tek sděluje, že bylo objeveno spik- nutí k svržení vlády premiera Dra- gisa Cvetkoviče, a že bývalý pře mier Milan Stojadinovič byl uvěz- něn v horské pevnosti a jest silně střežen. Tyto zprávy udávají, že kdyby se bylo spiknutí zdařilo, mě lo býti dovoleno německému vojsku vstoupiti do Jugoslávie. Stojadino vič byl zatčen, co policie našla v je ho domově důkazy o spolčení s na zistickou činností v Jugoslávii. Sto- jadinovič byl premierem od r. 1936 do 1939. Letos na jaře zorganisoval srbskou radikální stranu a otevře ně nabádal k přátelství s Berlínem a Římem. Premier Derek Jan de Geer pro hlásil v pátek na rádio rozhlasu, že Nizozemsko použije branné moci proti jakémukoli pokusu cizích moc- ností poskytnout! '"protektorátu" nižním zemím a oznámil, že stanné právo bude vyhlášeno po celém Ho- landsku. Nabádal holandský národ, aby zachoval klid a měl důvěru vzdor tomu, že evrops...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

Čechoslovák V pátek, dne 26. dubna 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia * okolí laskavá oznámte jemu. ROLNICKÁ SCHŮZE. Ve středu minulého týdne zde v městské radnici konala se schůze rolníků, ve které Paul W. Walser z College Station, jako úředník z od- dělení zemědělského, objasňoval myšlenku utvořiti zde Ellis Prairie Soil Conservatlon District. Vysvět- loval výhody plynoucí pro rolníka nyní a pro rolníky příští. Roku 1937 federální vláda vydala nařízení zlepšení půdy a dala toto odporučení státům, aby toto přijaly, což severní státy učinily, ale náš Te- xas ne. Texas ignoroval toto fede- rální odporučení, až pozdější dobou, když viděli že vláda žádného nedo- nucuje, stát Texas tento zákon na odporučení přijal, a máme již v Te- xasu 16 distriktů, kde bylo toto od- poručení přijato většinou od 66 až 96 procent hlasů voličů-rolníků. Federální vláda věděla, že zde v ně, třebas že od té protivné, nenávi- děné vlády dostanou čeky sahající do set a i do tisíců, a ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

V nátek, dne 26. dubna 1940. Čechoslovák I | il i i I Besídka West, Tex., 22. dubna 1940 Ctění bratři a sestry: — V neděli vyjeli jsme si na výlet do Granger, abychom se podívali na divadlo českých studentů z Texas University, které nacvičil Dr. Edu ard Míček, profesor češtiny, s vý pomocí jeho asistenta p. Jaroslava Živného. Kus tento jest veselohra pod názvem "Komu Bůh dá úřad" Řekl bych, že kus tento jest těžký k sehrání pro kterékoliv americké jeviště, přeče ale naši studenti hrá li nad očekávání výborně a byli od měněni potleskem i při otevřené scéně. Hlavní pochvaly si jistě za slouží p. Jaroslav Živný, který také hraje hlavní úlohu, úlohu, kterou Československu hrál slavný český kcmik Vlasta Burián. Děj odehrá vá se v Praze v nedávné době v ú řadovnách ministerstva financí jistě nacvičení kusu vyžádalo si mnoho práce, zvláště když si uvě domíme, že všechny úlohy jsou rukou mladých studentů a kterých většina hrají v češtině poprvé. Cel kem v kusu hraje 8 hochů a dvě děv čata. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 26. dubna 1940. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. off1cers: Aug J. Morris, President jos F. Holásek. Sec'y-Treas. zadán firmé, která podala nejvyšši nabídku, a rozdil do roka mezi nej- vyšši a nejnižší nabídkou čítá hez- kých pár tisíc dolarů, o které při- jdou pensisti a školy. Jediný roz- díl v jakosti jest, že objednané známky mají býti tištény z ocelo- vé rytiny, kdežto levnější byly by litograíované, tišténé kamenotis- kem, což úplné nic neznamená co se týče jakosti známek. Co Bert | Ford byl ustanoven administráto- ""f. Holásek, rem odboru lihovin. iišetřil mnoho Aug. J- Morris, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček peněz v tomto odboru pro starce a j školy. (Pense jest placena pouze z ! dané, kterou přineá.u lihoviny). Redaktor Aug. J. Morris - Editor Ford se postavil ostře proti tomu- to zbytečnému vydání, ktere ma fX-prinlatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání A...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 April 1940

V pátek, dne 26. dubna 1940. Čechoslovák V Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Ani nevím, z kterého konce bych měla začíti, abych vám zdělila vše- chny ty dojmy, které víří v mé hla- vě po návštěvě divadla, které bylo westskou Slavií u nás v řádové síni na Seaton hráno s velkým úspě- chem. Ovšem, dalo by se to napsat několika slovy. Přijeli, líbili se a ú- spěch byl všestranný. Ale to já zase nechci, neb zasluhují si všichni o- pravdu náležitého ocenění jejich zá- služné a obětavé práce na poli ná- rodním, kterou konají nezištně a s láskou, zpěvy, divadlem a krásnými vlasteneckými a povzbuzujícími přednáškami. Není to poprvé co me- zi námi byli a dosud nás nikdy ne- zklamali, vždy u nás zanechali za sebou milé vzpomínky. Rádi je ve svém středu vždy vřele vítáme a o- ni, jak pravil br. dr. Pázdral i br. Fr. Moučka, vždy k nám rádi na naše pozvání přijedou, jako k svým do- brým přátelům. Abych však nepřed- bíhala událostem, hodlám vše vy- psat pěkně po pořádku. Zajisté, že...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x