ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 August 1900

. ,i. v , 'inf TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDÅ' Utt DEN Ö AUGUSTf 130:. \ f A v UPPSATSER >• OM •< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Svafveletern som njut- ningsmedel. i ■ Från Galizien berättar "Wien A lig. Z."att lakar ne därstädes lagt märke till ett nytt slag af utsväf- ning i fråga om dryckenskap. Det har nämligen upptäckts att bland landtbefolkningen isynner het den fattigaste har svafveletern fått användning som berusnings- medel. Den blandas med en ringa mängd alkohol, och drycken förtären i otroligt stora kvantiteter. Verkan är mycket skadligare} af den- na dryck än af alkohol. Eftertillsatsen förorsakar en all- män nedsättning och dess förstö- rande verkan på nervsystemet ö kas af alaoholen. Den som slaf- var under denna last blir snait alldeles aptisk och störningar i or- ganismen uppträda. Drycken verkar i början som ett vomitiv,men man har förunder ligt hastigt vant sig vid densamma och funnit smak * däri. Orsaken till att den först försökts kan möj- lige...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 August 1900

&*? TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. <THE TEXAS POST.) Publlsbed erer weeU In Auitln, T"**1 bv the Bwidish Amehican Fcblibbiwo Co. The onlySwedUh paper In TexM, and the best ad*ertUlnK medium to reach tbla cIumh of cltlietm. _ ' j ->+<- J. M. Ojehholm, Editor. M. J.Knapk, Manager. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter. Prenumerations-pris: Ktt &r, förskottsbetalning, - - #1.00. Ett ftr, på kredit, ----- $1.50. Ett hälft ftr, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft fir, pi kredit, - - - -75 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst Ex- press- eller Postanvisning eller 1 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, 106-108 E. 9th St., Austin, Texas. eller "Gula hafvet". Si-Kiang, Pe-Kiang och Tung-Kiang menas resp. "Vestra", Norra" och "ö- gtra floden". Desse 3 floder, hvil- ka flyta tillsamman vid Canton, bilda där Chu-Kiang. "...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 August 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDAI EN DEN 9 AUGUSTI 190C. AMERIKANSKA NYHETER. A V A V Också en eldsvåda. Sioux City, la., ilen 2 aug. En kärleken eldsvåda utbröt här om dagen i ett hotell i Sioux City. En cigarrmakare vid namn J. L. Mer- rill friade nämligen vid bordet till en vacker nppasserska och för följde henne sedan med sin upp- märksamhet hotelser så svårt, att man måste bortvisa honom från hotellet sedan värden först haft ett slagsmål med den glödhete äl skaren. Uppasserskan blef för- skräckt och flydde utan att låtu någon veta hvarthän hon gick, på det, att den rasande friaren ej skulle få reda på hennes vistelse- ort. En liten Lasse Maja. Chicago den 1 Aug. En kon Stölder uppe i stapel anstäld vid polisstationen i Woodlawn arresterade häromda- gen en 14-årig flicka som i grann- skapet gjort sig skyldig till några snedsprång. Hon fördes till polis- stationen och omhändertogs af matronan, hvilken dock snart kom underfund med att flickan icne alls var någon flicka, utan en ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 August 1900

4EM -j * * ■ ' TBXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 19«C SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN ?LGABRIEL FERRY. —Välan, du hund till meeti?— du den hvite rasens utskum.—I, [kringstrykande Cindianer—vågen i hU komma fram ur era hålor och stiga upp hit i ropade kana- dkrn, öfverlemnande sig ut ett af «le nämda vredesutbrotten och till- talande på en och samma gång wttodhand, mestizen och deras bundsförvundter;—vi aro nu blott två, som här vänta på er. livad Aren krigare utan gevär i Ett majestätiskt åskdunder-biand de svarta molnen förtog kanadierns stämma, men baus utmaning tyck- te ha blifvit hörd. En annan in- dian, som tog nästan samma väg som den nys stupade, hade kommit ned bland buskarna i gulddalen, men han dolde sig såsorgfällig.att man endast såg hans ögon, hans iijeBsa och de röda band, som prydde hans hår. Ah, det är han, det är den hun- dan till mestiz! ropade José, som tyckte sig igenkänna Ködhands son, och han sökte med banden den bredvid hono...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 August 1900

A V A fran allhanheten. Arbeta. Om lifvet blott en didiös vexling vore Emellan makligt niuta, ömkligt lida, Hur slappt, hut trögt dess tlmmar.skul* le skrida, Om ock de stundom som minuter (ore! Jag tackar därför Gud, att jag fått veta Hvad det vill säga att ined lust arbeta. Väl kan jag taga del i stundens nöjen Och glad mitt dolce far nlente njuta Ja, tycka om att öfver miilet skjuta Med ordens pilar under skämt och lö- jen; Men länge kan mig ej dtn lusten reta. Den tröttar vida mer än strängt arbe- ta. Och får jag ock e.t himlal&n mig gif- vet, En verkligt stor guds äfva utaf höjden, Neg tager jag med tack emot den fröj- den Och ser I den ett kapitel för lifvet, Men lefver Icke på det; lagom feta I ess räntor varda, ty jag vill arbeta. När så från minnets dunkla vrår sig niirma An ett, än fler af dagens små bekym- mer Och, lika mygg, när kvalmig afton skymmer, Med retsam sång Ihärdigt kring mig , svärma. Jag bryr mig ej bland mängd af vapen leta; Det finns blott, ett, som bit...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 August 1900

s TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 1900. H varför salj vlflere spislar än ni{otannat hus I staden? Emedan: * Vi handla med de bästa varorna pengar kunnat köpa. Vi föra det bast sorterade lager att välja frän. Vi garantera hvarje spisel vi sälja. Våra priser äro re sonliga. Besök oss innan ni gör uppköp annorstädes, ty vi kunna bespara ®der fien^ar. 5ii CONGRSS AYENUE, Oscar Widerstrom, svenskt biträde. Agenter för NOVELTY BLUE FLAME OI JE-SPlSLAli. LISK'S ANTI-ROST BLECK VAROR. H. H. VOSS & CO. AUSTIN. t Profnummer af Texas Posten •Andes fritt på begäran. Boraullsmasken är här. Den *f bomulUoiilare fruktade "boll- niasken" har börjat f.itt förstörel- severk på bomullen i dessa trak- ter, ehuru skadan ännu ej är så stor. Långväga besök. Mr John A. Brink från Cypress, Texas, hälsa- de på i vårt kontor i förra veckan. Mr Brink var här för att se sig om efter ett litet hemman. Wäl- kommen till dessa trakter! Upplöst bolag. Ilyrkuskiirman Ctervin & Hoffman har ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 August 1900

■fr ti V t s TEXAS • • *: T ht UnivC' si ty POSTEN. 5te Årg. Löp. No. 228. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. En sommarkväll. Nordens sommarkväll, du underbar , Hvllken fäjrring miiter sig med din 1 Se blott, huru vikens vågor klara Vaggas leende 1 slummer In! Huru lundens kronor tyckas dröm ma Om de toner, där förklingat re'n. Och hur västerns skyar ännu gömma Utaf solens glans e återsken! Doftet Ifrån ängens blomsterkalkar Täflar ljuft med det från kullens lind; Då och då en fliikt, en härlig, svalkar Glöden på vår panna, på vår kind; Boskapsulockor svagt på afstånd hö- rns, Vassen hvlskar vemodsfullr vid strand, Åkerknarrens tou*r till oss föras, Och en båt styr sakta in till land. Skogen står på berget tyst och stilla, Som ett minne uppå trofast gruud, Och där borta—det är ingen v.lla— Dansa älfvor gladt i gräsels rund; Lekfullt öfver sjö och strand de svin- ga Slöjorna af luft och silfvergarn, Som sin aftonhälsning tyst oss brin- ga. Dimmor kallade af jor...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 August 1900

SVERluE. TORSDAGEN DEN 23 AUGlTSTI 1900. TEXAS POSTEN, ACSTIN, TEXAS Stockholm. CInnebaf våren af Södermalms mekaniska stenhuggeri, Frans Jo han Friberg, trallades den '20 juli af slag och afled strax därefter Han var 52 år gammal och efter lemnar maka och barn. —Till de nödlidande i Indian ha i år genom Fosterlandsstiftelsen redan utbetalats 95,000 kr. eller föga midre än föregående år Emellertid har därigenom instm lingen till de allmänna missions kassorna minskats med 45,000 kr —Den 22 juli seglade två unga män omkull med en båt i Värtan Hå t en sjönk genast. En af de båten varande,en tryckare Petters son från Gotland, gick därvid ock- så till botten. Han var omkring 20 år. Kamraten, en 16 års yng h'ng, som i motsats till P. var sim knnnig, räddades. —Ivan Agelii, den unge sven- ske äfventyraren, som i Deuil, Frankrike, affyrade två reyolver- skott mot tjurfäktarne, undergick d. 21 juli slutransakning inför straffdomstolen i Pontoise. Age- lii dömdes till 3 månaders fängelse med ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 August 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA' EN DEN 23 A.UGUSTI 190C. r UPPSATSER >• OM «< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Hvarför man blir sjuk. Denna fråga beBvaradee på föl- jande sätt af en norsk tidning föi hygien: Man blir sjuk. därför att man ä- ter för mycket och för fort, slu kar mat, som är illa tuggad, dric- ker for mycket till måltiden, sit ter sent uppe om kvällarne och sofver länge om morgnarna, an- vända kläder, som sitta allt för trångt ochihindra blodomloppet; vidare emedan man bagagnar för tunnaskor, försummar att taga tillräckligt kroppsrörelse och att hålla händer och fötter varma; e- medan man icke tvättar hela krop- pen ofta nog för att hålla hudens porer öppna; emedan man klär sig för varmt inomhus och använder för tunna kläder vid sena afton samkväm; emedan man ständigt är benymrad och upphetsad, plå- gar sitt sinne med inbillade be- svärligheter samt slukar arcan^ eller begagnar kvacksalfvareku- rer, då man tror, att man är sjuk. Råd i fråga om familjel...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 August 1900

f TfcXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 23 AUGUSTI 1900 TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PublUhed every weelc In Auatln, Texas, ty the Hwidibh Amkhican Pdblibhlmo Oo. Tbe only Swedljh paper ln Texas, and the best advertlslng medium to reach tbls class of cltlsens. ^—) >K- J. M. Ojerholm, Editor. M. .i. Kkai-e, Manager. Entered at the Post Office in Aus- tinas second class mail matter. Prenumerations-pris: JCtt år, förskottsbetalning, - - 11.00. Ett är, pä kredit, ----- $1.50. JStt hälft är, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft är, på kreJlt, - - - - 75 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst Ex- press- eller Postan visning eller 1 2-oents frimärken under adress: TEX-A-S POSTEN, 106-108 E. 9th St., Austin, Texas. Advertising råtes. Display ads 33c pr in. pr issue. Locals 10c pr line first inser- tion, After first insertion 5c pr line pr issue...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 August 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA' EN DEN 23 A.UGUSTI 1P0C. \r A i K Y AMERIKANSKA NYHETER. Kalken är farlig: Rockford, IU., dea 17 aug. Oscar Schubert blef i torsdag förra veckan illa bränd genom en explosion af kalk som han höll på att släcka. Han hade kalken i en hink och hällde vatten öfver den- samma hvarvid gaser formerades så hastigt att en explosion inträffa- de. Han brände sig illa på an- siktet, händerna och armarne och det ena ögat skadades. Skenande hästar. Rockford, 111., den 17 aug. Emil Hultberg, anstäld hos Hix- son & Son, blef i lördags skadad ■då hans häst skenade. Hästen blef på East State street skrämd af en spårvagn och en del af selen gick sönder gick vagnen på sned och träffade en telefonsthlpe hvar- vid Hultberg våldsamt slungades ur vagnen. Han skadades rätt illa i hufvudet och ansigtet snmt i knäet. Sedan hästen frigjort sig från vagnen stannade han på andra sidan gatan där han helt lugnt tog sig för att beta på en gräsplan. En svensk trumkår. Rockford...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 August 1900

'i TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 2ä AUÖUStllWC SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN ___?LGABRIEL FERRY. —Det är blott fem dagar, sedan jag •Jtred på lif och död med dessa oförson ligr fiender, svarade Enci Ingenting, som bade kunnat gjfva anledning ti 1 oro, hi nle hel- ler de resande under den första dagsresan. Endast på aftonen, då de nästan hade hunnit till raste- stället för natten, mötte de två ryttare, hvilkas utseende var säll- samt och i ögonen fallande. Den ene af dessa båda var en yngling, den ande en gubbe. Beg- ges hår var baktill hopbundet med en oararfvad läderrem, och ett slags liten mössa, prydd med en fjäderbuske,jbetäckte deras hjässa Hela öfre delen af deras kropp var insvept i en yllefilt, så att de ras drägt liknade papagosindianer- nes, blott uied den skilnaden, att de båda ryttarne i stället för båge och pilar buro långa bössor, som voro Inslagna med kopparnaglar. Ehuru de begge männen inga- lunda lade något hinder i vägen för de résan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 August 1900

* ~*'jk t \ ti 4'V FRÄN ALLMÄNHETEN. På rått tid och rätt plats. Allt p4 sin tid och på sto plats, (>m mindre eller mera, Det är en gammal välkänd sats, Vil v«rd it acoepiera, öf väal|Kt ord, <ia missmod rår Görj TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS Ttld 'gi I torka svår god11 rågen En vink är nog för den, somjvill Ha sällskap in på krogen — En enda gnista räcker till Att tända hela skogen. Att sist ett steg Ull målet för, Man tvitta el beh:jfver— Det blott en dropJ)e är som gör, Att bägann flödar öfver.. Det skalet är som formen ger Ål nöten och åt ägget, Och hårstrån, färre eller fler, Utgöra hela skägget. Den minsta slant sitt värde har, Och mau bör honom skona; ^Ty den, som icke öret spar, Får aldrig någon krona, Del är ei något ondt uti Att lägga hop och spara: Men för allt lumpet gnider! Må himlen oss bevara. Tid är minut laed till minut Som I ju alla veten— Och uuf tid, som ej tar slut, Uppkommer evigheten. En vän är nog om han är bra . Och faller oss i tycket— Atl blott en enda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 August 1900

J7* Y r AUGUSTI TORSDAGEN TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS H varför sälja vi flere splslar an något annat hus i staden? Emedan: Vi handla med de bästa varorna pengar kunnat köpa. Vi föra det bäst sorterade lager att välja frän. Vi garantera hvarje spisel vi sälja. Vära priser äro resonliga. Iiesök oss innun ni gör uppköp annorstädes, ty vi kunna bespara eder pengar. 5II CONGRSS ÅYENUE, Oscar Widerstrom, svenskt biträde Agenter för NOVELTY BLUE FLAMK OLJE-SPISLAR LISK'S ANTI ROST BLECKVAROR. H. H. YOSS & CO. ALjSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. Notis. Jordbrukare, som ön- ska bomullsplockare, skola finna det till sin fördel att stanna vid Bertram llouse och höra efter. Angbätsnotiser. Ångaren Nor- ge lemnade Christiania den 19 aug. mod 61 hytt- och 308 mellandäcks passagerare, och anländer hit om- kring den 24 aug. Ett Stocktiolms-bref, uuder- tecknadtaf fyra välbekanta ung- herrar från dessa trakter, blir syn. ligt i nästa nummer. Skaffa disr Texas Posten, så ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 September 1900

■■I I ■ ■■■ I -r!S" • - HM TEXAS POSTEN. Tha UoiTf it> Sfe : ■ '"V-'-. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA, 5te Årg. Löp. No. 233. Austin, Texas, Torsdagen den 27 September iqoo. Vol. V. No 39. Du svaga mänskobarn Dj svaga muukobarn,,ilu tror, att Allt bur alltid varavurmt ucti irisktoch , SOlltft, 5ch hval som dunkelt är och mörkloch kallt, Ju tioner armt och glädjelöst otroligt. 16å ur det *). Förutau molnens dok Bj fusteis sol så härligt skulle skina; Om nöjets gud ej bure nyttans ok, Han skulle utaf lust förtvina. Du hälsans niutuiug känner först som sjuk, Och hviiaus sötma räcks %af sömnlös phijta, Och f6'si uär himlafästets blåa <2uk Af mörker tacks, du ser, hur stjärnor låga. 0 1 "V Bj täå ock med sorgen. Den är ^lidjens bror. Som tvillingpar ur saai;aa sUijic spruDg- n a, De vuxit samman, och där sorgen bor> Där ti 1111 s ock glädjens fröjd>-r maiigoe- sjungna. Ty SJrg ej länkas kan förutan fr jU, Liksom ej mörkret finnes utan ljuset. Om Uu i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 September 1900

TKXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 27 SEPTEMBER 1900. SVERIUE. Stockholm. Manskapets vill armeen bespa- ringar utgjorde vid 1899 års ut- gång 3,949,544 kr., däraf 3,688,- 855 kr., enligt kungliga förordnin- gen insatta medel och 260,6*9 kr. under befälets vård frivilligt in- satta medel. —Godsägaren K. F. Höglund pä Götarsvik i Lillkyrka söker patent på en anordning vid larnp- tändare och godsägaren Ivar Lind- ström på Norrtorp på en anordning för ändring af utväxlingen vid velocipeder med rundgtiende tram- por. —510 kyrkor och kapell äga baptist- och metodistsamfunden i Sverige, däraf det förra 383 och det senare 127. Baptisternas kyr- kor ha ett sainmanlagdt värde af 2,980,460 kr. och en skuld af 914,- 180 kr., metodisternas ett värde af 1,485,027 kr. och en skuld af 536,- 552 kr. —Holländske vicekonsuln här- städes, Pieter Jean Maurik drunk- nade d. 29 aug. vid Granholin utanför Vaxholm. Han hade nyss förut blifvit sed på en klippa med metspö i handen. Senare anträf- fades...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 September 1900

«mmm A K K TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA< EN DEN 27 SEPTEMBER 1D0C. UPPSATSER >• OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. ^.- sss^jkssssssnsassssssssssssss^kssässssäs Hälsoreglerna sammanfattas i korthet på| följan de sätt: ^Drick mindre, andas mera, ät mindre, tugga mera, åk mindre, gå mera, slösa mindre, ge mera, läs mindre, sk.if mera, predika mindre, praktisera me- ra! Mera arbete, färre bekymmer, flera bad, mindre kläder! Papper af ormbunkar. En författare i tyska facktid- skriften "Wochenblatt fur Papier- fabrikation" uppger, att man af ormbunkar, alla arter, erhåller en tiber, som utmärkt lämpar sig för papperstillverkning. Denna tiber är, säger ha a, myc- ket fast och liknar till sin konsis- tens hampfibern. De försöK,[som anstalts med ormbunksfibern, ha gifvit ett mycket godt [resultat, trots det att de utförts med«primi- tiva hjälpmedel. Enkelt medel mot sol- sting. Ett enkelt medel mot1 solsting, som med fördel användes i hölländ ska kolonierna på Sumat...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 September 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 27 SEPTEMBER 1900. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne I Amerika. w-nnr-r/JWIV - TEXAS POSTEN. (THK TEXAS POST.) Publlshed every week ln Aimtln, Te* *, by the Swmjihh AMIBIC4 Vd lj8BINO Co. The only Swedlsh paper ln Te x a , nd the best advent.Idk medium to reach thli clubb of oltlien J. M. Ojekholm,.. M. J. Knape, Otto Knape Ed i tor. ,... Manager. . .Reseagent. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter. Prenumerations-pris: Ett fir -------- 1-50. BtVhalftftf - - - - - --"H H5. Ett år till Sverige ----- S2 09 Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst Ex- p ess- eller Pos'aiivlsning eller 1 2-ctnts frimärken under adress: TEZAS POSTEN, 106-108 E. 9th St., Austin, Texas. Advertising råtes. Display ads 25c pr in. pr issue. Locals 10c pr line first inser- tlon. After first insertion 5c pr line pr issue. Death notice, with börder, 50c. On larger advertisements råte...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 September 1900

NHMMMMNH TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA' EN DEN 27 SEPTEMBER 1Q0C. t ty « _ t A V A V AMERIKANSKA NYHETER. A i -r Vill byta om. Portland, OrM den 20 sept. Nils - Peter Jonason önskar ändra sitt namn till Fölen. Han bar sitt båtsmausnamn—Fölen—kvar se- dan han var i Sverige och hans vänner kalla honom vid detta namn ännu, hvarför han anser att han lika gerna kan uppgifva sitt födelsenamn helt och hållet. Farlig hjuläkning. Santa Monica, Cal., den 20 sep. Mr Ch. Johnson, en af förmännen å varfvet, hade häromdagen olyc- kan att falla af sin velociped som -gick sönder under det .ian i full faVN^kte å densamma. Hän kasta- des framslupa och slog ansiktet sa hårdt att han låg utan medvetande ett par dagar och liikarnc frukta det värsta. Underrättelse fur sjömän. Svenska och norska konsulatet i New York har från vederbörande erhållit uppdrag, att åtvarna skan- dinaviske sjömän att taga hyra till öst-asiatiska hamnar, då enligt meddelande från Generalkonsula- tet i Shanghai stor svårighe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 September 1900

TEXAS PC STEN, AUSTIN, TEXAS, 10KSDAGKN DEN 27 SEPTEMBER 190C ❖ *•* *♦* ❖ <* ♦ ❖ ❖ ❖ ❖ ♦ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ♦> ❖ •> ❖ ❖ I ❖ ♦ ❖ ♦ ❖ «► •> ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN „ 5LGABRIU FERRY. SKOGSLOPAREN <• ❖ ❖ v ❖ v Forts fr. förejj. n:r. ❖ <• ❖ ❖ * * * •> ••• ••• •> •> •> ❖ ♦ ❖ •> ❖ ❖ ❖ ❖ ♦ ❖ ♦ •> —-Vbst icke, Jose, svarade Ko senholz; men du såg lika väl som jajr, huru ban mod den största lifs fara störtade sig i Saltö de agua i denna underkastelse å hans sida ligger något, som oroar mig. U tan tvifvel var ban sårad, kanske vanmäktig, och detta förklarar . Det är ej osannolikt, afhröt honom Jose. Din äsikt har myc ket, som talar för sig. —Min Gud! Min Gud! utbrast Roscnholz bekymrad, hvarför skulle detta oväder bortskölja hvarje blodspår, hvarför skulle det utplåna alla fotspår? Eljest skulle det farit sa lätt att atei lin- na dem, hvilket skulle förklaiat m veke t, som vi önska veta. Såg ni ej, Gayferos, om hatten, som tlöt på vattnet...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x