ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 November 1909

T O Ú / f Port Lavnca, 7. listopadu.— víme zpěvem, hudbou, deklamace- Ještě něco mám na srdci. Bratři, Přicházím též k tomu debatování o 1 a čtením a v nejbližŠÍ době hodlá všimněte si 41. 10., Hl. V. Podpo- různých projevech stran změny mládež sehráli i divadlo. i ra v pádu smrti. Ten článek též stanov, které se o příštím sjezdě : Protož bratři a sestry hledíme, | nevyhovuje. Budu 10, 15 i vice naší Jednoty propracovati maií. aby ten článek o účelu Jednoty byl! let členem, teď se zmrzačím, neb Myslím, že každý rozvážný bra- ve skutečnosti prováděn a s rado- stanu se chorotn) siným, a teprve tr, kterému rozkvět a budoucnost stí obětujme ten některý cent na až po pěti letech mám nároky na slušnosti. naší Jednoty na srdci leží, bude i českou knihu, která bude t"u pro- polovici svého pojistného, když se "Domiaiko, souhlasit! s návrhem podaným MOC OKOLNOSTÍ. Toho dne za odpoledních obřadů byl íarář velmi smuten. Humorenka. — Dl« Iraoooiuskébo napuln Buká Zpíval "Vení Cteator", ale za Sl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 November 1909

'•••Ur..,;.V"- •" . Oznámeni úmrtí. Se srdcem iarmoiicwiym oznamujeme vSem přátelům a známým, ie náS vroucně mi- lovaný manžel, otec, bratr, zeť a Svakr Tonuli Holí, v sobotu dne 16. října 1909 ve 4 hod. odpoledne zemřel na hlavničku. Zesnulý naro- zen byl v Zadveřidch na Mo- ravě r. 1866, do Texas přistě- hoval se r. 1885 a usadil se při Navidadě, Sublime P. O., Lavaca Co. Náležel k řádu Slovanská Růže, tis. 36. S. P. J. S. T. Pohřben byl oa Vsetfnškěm hřbitově v neděli odpoledne 17. října .0 tichou soustrast' prosí ANNA HOLÝ, truchlící manželka. Anton, Jan Karel- August, Justina; Adolf, Ju- lius,Emma, Elina,Ida,Otto. dítky. Tomáš Holý byl dvakráte žeíiat. První manželka )eho, Kateřina, dcera Jana a Anny Zralíkových, zemřela r. 1994. Z tohoto manželství zůstaly tři dítky, Anton, Jan a Karel. Po druhé oženil se s Annou, dcerou Martina a Veroniky Mikuše, s kterou měl osm dal- ších dítek. Díkůvzdáni. Pokládáme za svoji povin- nost vzdáli srdečný dik ctěné S.P.J.S.T. za správné vypla c...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 November 1909

T1 VOL. XIX. IIAIXE1 rSVILLt, TEXAS, TIIUKS1 AV, NOVEMBER 18,1!IU . NO, 1«. O OBZOR. ROČNÍK XIX. HALLETSV1LLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 18. LISTOPADU 1909. ČÍSLO 16. Entercd as Meond-elaaa mattrr Notember 19.1908, at the pont offlc* at Hallettaville, T**a , uniler Ihe act of Mnrch 3.1*78. o; 3 Crisp, 18. listopadu. Dovolujeme si všem sbratřeuým řádům S. P. J. S. T. oznámiti, že jsme založili nový řád, jenž byl do Jednoty uveden dne 7. listopadu 1009 pod jménem řad "Čechů Do- riiov, čis. 82.," v Telico, Tex., a doufáme, že laskavě v kruh svůj nás přijmou. Náš řád uváděli ná- sledující bratři od řádu Ennis, čís. 25.: br. předseda téhož řádu,Frank Ťoupal, br. Andrew Krutilek a Frank Vrla. Tímto jim vzdáváme svoje srdečné díky za vše, čímž nám přispěli. Řád náš čítá teprve 10 členů a sice: Vinc.Hercik zvolen za předsedu, Jos. Štrunc, dozorce, Vác. Štrunc, tajemník, Lud. Hošek, účetník, Frank Šebek, pokladník, Josef Ťoupal, průvodčí, Frank Štrunc, vnitřní stráž, Jan Šebetka, venkovní stráž, Ant...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 November 1909

Pan Jí b. í h Naplil Dr. J. L. Hrdinu. Musím se někdy smáti těm vel- koměstkým dělem. Mají-li vyko- nati cestu do školy přes dvě, tři u- lice, už — aby se neunavily — mu- sí jeti po tramwa; i. Bohatší lidé nechávají dovážeti své děti do školy v kočáře nebo v automobilu. My chodívali do školy na venku do města skoro půl druhé hodiny vzdáleného. Ráno za tmy z do mova, večer za tmy jsme se vrac- li domů. A byli jsme při tom zdrá- vi, jak ze železa. Ráno jsme mu- sili si pospíšiti, abjclíom přišli v čas do školy a večer jsme se ne- směli taky nikde zbytečně zdržo- vati. Ne že bychom se báli loupež- níků, neboť naše početnice a mluv- nice by nezlákala nikoho na cestu nepravosti, ale bylo to právě v době války Francouzů s Prušáky a my nosívali domů od kupce noviny.Na ty doma už čekávali. Nebýti té války a těch očekávaných novin, nebyl by náš příchod domů tak přísně kontrolován. "Dnes jsi nejspíš zůstal po ško- le", povídal otec, dívaje se na sta- ré dřevěné hodiny "Nebyl jsem po škole, al...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 November 1909

ě KousuliUul zprávu o íemédMstvi v Čechách. $ C V i Konsul Joseph 1. Brittain z Pra. hy podal následovní zprávu do Washingtonu ohledně systému ko- čovných hospodářských učitelů, zorganisovaného zemskou správou českou za účelem poučování far- mářů a jiných v zemědělství zájem majících lidi v různých odborech zemědělství: Nedávno vydán byl program, dle něhož rozdělena jest práce kočovných učitelů zeměděl- ských. Jeden učitel přednáší c mlékaření, pěstování chmele a u mělém hnojení luk, kteréžto obory jsou jeho specialitou; jiný jede do krajin vinařských, kde poučuje vi naře o náležitém zacházení s vin- nou révou a zároveň koná prak. tické přednášky o pěstování zele niny. Mezi učitelstvem jsou také lesní inspektoři, inspektoři dobytka a specialisti v pěstování ovoce. Během leta konají se také na růz ných místech zvláštní kursy lukař- ské. Všichni majitelé pozemků rolníci, učitelé a všichni, kdož pře jí si nabýti v těchto otázkách ná ležitého poučení, jsou oprávněni navštěvovat! kursy p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 November 1909

•) OBZOR. í d80|>ÍM iitispodařsky. poučný a zabaviiý. Orpu 1*. J. S. !• I | x Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. AitríP :"OBZ(>R."HaUett Tlllp.Teias. A Ueiiťrdl Farm nml Famllv Netvspapfr. Or^jan oř tllf 8. ť. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per ycar. Advertisin rates on application. Nežli budete činiti jaké výčitky svým úředníkům, přesvědčte se, zdali jsou skutečně vinnými a ne- konají své povinnosti. A pak ta- ké uvažte, zdaž vy povinností dbáte. Lidskost jest první povinnost! a zároveň též nejkrásnější ozdobou každého člověka. Slovem lidskost vyrozumívá se vše, čeho,každému jest třeba, aby člověkem nazýván býti mohl. Pod tímto označením nemožno si mysleti člověka hrubé- ho, nemravného, bezcitného neb surovce. Máš-li dítky a nemáš-li pro ně statku, který by po tobě dědili, aspoň je dobře vychovej a zvlášť je nauč pracovitosti. Pracovitost nahradí jim statky, ale lenivost promarnila by i tisíci, které bys j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 November 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. ft Smithville, 8. listopadu.— l)o řádu Světlo, čís. 38., byli uvedeni v listopadové schůzi pp. J. F. Mi- kulec a Jan Matoška s manželkou Augustinou. Zároveň jsou tímto všichni bra- tři i sestry žádáni, aby se dostavili <lo prosincové schůze, první neděli přesně ve 12 hod. 30 minut. Přijď- te všichni, nechcete-li platit poku tu. Zajisté je vám známo, že jest to výroční schůze. Na ten den nám připadá volba úředníků a po- slance do sjezdu. Milí bratři, chce- me-li s prospěchem kráčet ku pře <lu, musíme všichni přijíti do vý- roční schůze a zvoliti si úředníky, kteří chtí pracovali nejen ústy, ale i skutkem pro pokrok řádu. Buď- me pamětím, abychom zvolili ta- kové bratry, kteří jsou schopni ú- řad ten neb onen zastávali. Každý bratr, který jest do úřadu zvolen a . nemíní schůze pravidelně navště- vovat!, měl by se úřadu toho hned vzdáti, aby nepřekážel v pokroku iádu. S bratrským pozdravem Jos. Januš, taj. New Ulm, 15. listopadu.— Řád Bratři Jihu, čís. 59 ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 November 1909

Hobson, 2. listapadu. — Nejpr- ve prosím za odpuštění, kdyby ně- kterého člena nebo úředníka něja- ké slovo v mém dopisu urazilo ne- bo píchlo; ať je tak laskav a pro- mine mi to, nemíním někoho ura- zili, ale chci dáti odpověď proti zá- ložnímu fondu, pro který ctěný p. Kulhánek tak horlivě pracuje. To jest strašlivé, co se v té je- dnotě R. V. O. S. děje, neboť 21. července z božího dopuštění po- vstal hurikán a učinil něk!e'ým členům na majetku škody na $23.- 000, ale členové vědí, že mají po vinnost spňsobenou škodu poško- zeným členům nahradili, poněvadž to na sebe přijali, tak jak jim to stanovy předložily. Nyní nastal ještě strašlivější hu- rikán, který chce provésti ctěný p. Ant.Kulhánek v podobě od $59,000 až do $100,000, neboť ji? chce mi' mořádný sjezd svolali a staré sta novy zamítuouti proto, že nejsou prakticKé, poněvadž členové dle nich málo platí; on chce nové vy- stavili a poplatek zvýšiti, stanovy praktické zhotoviti a tak větším platem členy obtížiti. Ale na to so...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 November 1909

Ml*) I ^ c t <? l C 6 C t <? t c I ? t •<? c r. 6 riraciikuM PORT CCONNOR Příští přístavní město na pobřeží. Naše společnost vlastní 70,000 akrů bohatých úrodných pozemků v nejbližším okolí, jež jsou zvláště vhodný pro ovocnářství a zahradnictví a jakmile nakládámy budou zřízeny v našem městě i malé kusy pozemku zajistí osadní- kům dobré příjmy. Důležité položení PORT 0'C0NN0R jako města • přístavního jest zvýšena tou okolností, že má dostatečnou hloubku vody, kteráž umožňuje vývoz i dovoz. Dopíšte nám pro [Ilustrovanou knihu i popisy pozemků a PORT 0'CONNOR. The Calhoun County Cattle Co. Victoria a Port O'čonner, Texas. Aneb A. C. GALLIA, Woodsboro, Texas. Roos Mercantile Co. VICTORIA, TEXAS. WC Největší obchod v městě, kde koupíte vše k úplné Vaší spokojenosti v oboru Železného zboží, kamen k topení a vaření, kočárů, vozů, hospodářského nářadí, Čerstvých grocerií všeho druhu. Za ceny vylučující konkurenci. ( Vyžadujeme si Váš obchod. Přesvědčte se o našich cenách! U nás d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 November 1909

r-V kl Hallettsville. — Členové řádu Karel Havlíček, čís. 4., jsou žádá- ni, aby se do prosincové schňze, jež se bude odbjvati první sobolu v měsíci místo druhé, v plném po- čtu dostavili. Jest to výroční schů- ze, nutno tudíž veškeré záležitosti řádu uvésti do pořádku. Schůze za počne hned po poledni. Smírčí soud,jenž zasedne v Hal- lettsville 22. t.m., má k vyřízení a- si padesát případů pro nedovole- nou hru v karty a domino.' Obža- loby tyto podala poslední velká po- rota a ponechala smírčímu soudu k rozhodnutí. Komisafský soud ustanovil dr. Paul Renger-a lékařem pro chudo- binec a okresní vězení. Dr. Ken- ger jest také méstkým lékařem a zdranotním úředníkem pro Hal- lettsville. Časným užíváním Sv. Nikodéma Balsamie a Chill Toniku ušetříte času, peněz a nebezpečí v léčení kašle a naohlazení. Vyléčí vás v jednom dni. V lékárnách. Pakli váš žaludek, játra, ledvi- ny neb střeva nejsou v pořádku, užívejte Dr. Allen a ''Baby • Red Itinl Pills", ty Vás uzdraví. Ne- má-li je Vaše lékár...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 December 1909

~~ v n & ,J * VOL. XIX. lJALI.EirSTtl.LE, TEXAS, TlIllISltAY, 1IECEMDER 2, 1MU . NO. 18. ROČNÍK XIX. HALLETSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 2. PROSINCE 1909. CISLO 18. Entered as wcond-clasa matter November 19,1908, at the poai at Hallvttsvillr, Texan. undrr the nrt «>f Mitrch 3, IH7*. I fttony laieiiajlmi ítt S. P. J. S. T. Rozpočet na úmrtí čislo 192. a 193. Bratři a sestry' Tímto se Vám oznamuje, že br. Jos. Kossa od řádu Hvězda Ji- hu, čís. 30., zemřel 15. října 1929, stár jsa 29 roků, na nemoc ledvin. K Jednotě přistoupil 12. prosince 1908. Zaměstnáním byl dělníkem. Číslo certifikátu 6270 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce £1000. Jos. Piš ml., od řádu Bílá Hora, čís. r6., zemřel n. listopadu 1909, stár jsa 21 roků, na tyíus, K Jednotě přistoupil u. srpna 1907. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 5C44 a dle stanov opráv- něn jest k podpoře v částce $1000. Tento měsíc také připadá k placení čtvrtletní poplatek na vý- lohy úřadovny Hl. Řádu a sice v obnosu 20 ct...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 December 1909

v LIVREJ. Nupia' Ant. Nutáaek. "Nic?" "Nic!" Oba hlasy zníly velmi melancho- licky a malom>slně Jeden z nich dral se z pod prosívané pokrývky na pohovce, druhý z nitra rozháze- né postele. Oba tyto kusy nábyt ku. pohovka i porte) byly zcela ne obyčejnými exempláři svého dru- hu, nesouce pečeť zvláštního své- rázu a originality. Bvly dílem spo- lečných rukou malíře Macáka a spi- sovatele Součka, jichž přijímači pokoj i ložnice krášli i. Dovedné ruce těchto dvou zajisté neobyčej. ných pánů sbily prostě několik pe vných latí, z nichž urobili jakési žebro pohovkové. Na to položen slamuík a vše pokryto drahocen- ným kobercem, který koupen b>l za tři koruny v Asanaci v jednom speciálním obchodě starými kober ci, pastěmi na myši, lampami a dýmkovými špičkami. Kupní cena tentokráte vyplacena byla hotově, neboť velké účty platili oba páno- vé hotovými. Sídlo obou zajíma- vých mužft bylo náležitě vzdušné, neboť bylo v pátém patře moderní- ho činžáku, poskytujíc zvláště ma lebný pohled n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 December 1909

'.A A) Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA:, l Josef Dufek jr., předsedu, Caldwell, Toim. Josef Mikeska, dozorce, Wesley, Texas, J. R. Kubína, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm. Texas. Účetní výbor: Jan Katera. Elliuger, Těsna, Joaef F. Ressler. ťrelsburit. Texas. J«sef Heil Induairy. Texas. Dftvérnlcl fondoví: Anton Leiovský, Cumeron, Texas, Rudolf Valenta, Shiner, Texas, Josef C. Leiikar. Suiitbville, Texas. Mésifní poplatky do ťimrtnfho fondu, Doba přistoupení na $250 (500 Od 18do21 roků.... 15 ctfi SOctfi.. .... 18 ' JS5ctf .. — 23 " .... 25 ' .... 30 ' .... 35 ' .... 40 ' V % 1 26 ' 1 31 ' 1 30 ' 41 ' ' 45 ' ' 60 ' . SI ' 1 IS3 ' 45 ' W ' 85 ' ?b ' >1000 IH) I .70 % .00 (1.00 (1.30 (I 30 G0 Adresář fúdů. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, F. Fabian, taj., Hallettsville. 5. Jaroslav, Em...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 December 1909

OBZOR. Časopis liospiidářský, putinij n z.ibnvu) Oriíón 8. 1>. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu: > 'OBZOR," llallettsville, Texas. A (ieucral Farm nnd Family Sewspaper. Organ oftlmS. ť. J S. T. Published Every Tkursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertisiu rates on application. Bratři, nezapomínejte,že nastala doba, kdy u jiných spolků bratr- ských zahajována bývá čilá agitace. Není možno odloučiti obchodní cíl od bratrského cíle. Obou je zapotřebí, aby zdravá bratrská or- ganizace vzkvétala a se vzmáhala. Nemůže obstáti nic, co se nepři- způsobí zmíněných poměrům a pokroku; tedy ani ne bratrské pod- podporující spolky nemohou vzkvé tati, zůstávají-li na ztrnulém sta- novisku. Nic nečiní lidi nešťastnějšími, nežli bažení po bohatství a strach před chudobou. Sejměte obé s lidských beder a sňali jste s duší polovici lidských běd a lidských strastí. Bratr, který se nechal z řádu vyloučiti, neublížil nikomu leda ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 December 1909

Waller, 23. listopadu.—V ,,Ob- zoru" ze dne 18. listopadu nalézá se dopis z Hobson, Tex , který je tak důležitý, že onen pisatel, když ho napsal, uznal bezpochyby za dobré, aby nepropfljčil té slátanině svého podpisu, tak ani nevím, ko- mu bych měl za onu laskavost po- děkovali. Celý onen dopis nemá jiného ú íelu, nežli aby sobě pisatel schla- <111 žáhu na nynější úřadovně a to hlavně na mně. — Ať dopis onen psal kdokoliv, jest znáti na celém jeho obsahu, že jej psal odchova- nec Jesuitské školy a dle jesuitské zásady: Nedbej toho, že jedno ho- zení černého bláta na bílou zeď tu- to rázem uepošpini, ale budeš li na ni bláto hodně házeti, bude koneč- ně hodně špinavá." Onen pisatel byl by R.V.O.S. více prospěl,kdy- by byl podal obecnosti nějaký lep- íí návrh na opravu stanov, když můj návrh v jeho očích milosti ne- nalezl, jak by se ona záležitost, o které jsem se rozepsal, dala nej- 4épe upravit ku spokojenosti všeho ilenstva. Ale jemu dle všeho ne- záleží na prospěchu R.V.O.S., ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 December 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Taylor, 22. listopadu.— V listo- padové schftzi nás bylo velice má- lo, tak jsme nemohli voliti úřední- ky, odložili jsme to tedy na prosin- covou první neděli, protože dru- hou nedéli by bylo málo času, aby úČetník mohl vypracovati výroční zprávu. Jest to věc důležitá, neb sjezd je za dveřmi. Bratři řádu Vy- šehrad, jste uctivě žádáni, abyste se každý do schůze dostavil dne 5. prosince o 9 hodinách ráno, aby- chom měli dost Času naše záležito- sti dát do pořádku. Máme voliti úředníky a vyslance do sjezdu, tak přijďte každý, abychom měli v čem si vybrat a nemusili slyšet po vol- bě: "ten úředník nestojí za nicl" Přijďte a zvolte si dobré. Slyšel jsem včera mluviti jistého bratra, že platí více než má platiti do úmrtního fondu, že od 35 do 40 let má platit ři.— Já mu pravil,že $1.20, a že to stanovy z posledního sjezdu dokazují. Já a jeden bratr jsme mu pravili, aby stanovy do- nesl do schůze, že je porovnáme s druhými, neb myslíme, že jsou všecky stejué. On o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 December 1909

o y Meyerhoff-ův Velký Store na Rohu jest to místo, kde máte obchodovati, když potřebujete střižné zboží, stře- více, boty, ženské klobouky a p. neb obleky první třídy. To jediné místo pro nakupování poněvaí koupíte tam vše co potřebujete za ceny nejlevnější. Tedy nezapomeňte MEYERHOFF-ŮV VELKÝ ROŽNÍ OBCHOD. v HALLETTSVILLE, TEXAS. Joseí Stanzcl, Majitel a obchodník pozemkový, VEŘEJNÝ NOTÁŘ. HALLETTSVILLE, TEXAS. Zamýšlíte-li prodali nebo zaměniti svůj pozemek, nebo koupiti jiný, na- vštivte mne, mám výběr farem i nezdělaných po. zemků v mnohých okre- sích za levné ceny a za podmínek výhodných. Kahn Sí Stanzel nejstarší obchodní dům V HALLETTSVILLE, TEXAS. Chová úplný výběr železného zboží, ná- bytku, skleněných a majolikových nádob, kuchyňského a domácího nářadí i zboží plechového Za ceny levnp než kdekoliv, rWPHQMMAPM V. A. Hanák-ův, Zlatnický závod jest svého druhu jediným v Hallettsville chovající velký výbčr ^ FONOG-RAFTJ Edison a Columbia Recordů anglických a českých pí- sní, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 December 1909

OKRESNÍ ZPRÁVY. V pondělí 22. m. m. zasedl smíi- Čí soud, aby rozhodl o ctlí řaiě případň hry v karty, jež velká po- rota proti rozličným občanům na- šeho okresu podala. Okresní ná- vladní odůvodňoval žalobu roz- hodnutím vyššího soudu, jež učině- no bylo před dvouma roky a kte. rým uznáno za protizákonné hráti o peníze jakoukoliv hru kdekoliv ve státě. Obžalovaní odvolávali se, že hráli v privátním obydlí pro zábavu a že sázky byly velmi ma lé a konečně, žt o zmíněném roz- hodnuti vyššího soudu ničeho ne věděli. Porota přijala omluvu ob žalovaných a vynesla rozsudek o- svobcz ijící. Pan C. L. Stawnoha, právník v Hallettsville, sděluje nám, že byl sice z mnoha stran vybídnut, aby se ucházel o hodnost poslance do legislatury, že se však rozhodl u- cházeti o úřad okresního návladní- ho (county attorney). Pan Stavi- noha má na zvolení nejlepší vy- hlídky a nepochybujeme, že téhož dosáhne, an jest všeobecně znám co dokonalý právník, který každé- ho nestranně obslouží. Užívejte Sv. Nikod...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 December 1909

VOL. XIX. IIALLE11SVIL1.K, TKXAS, TlltlKSUAY, DECEMBF.K !>, lilU)). NO. 10. 1 G iBZOK 1/ • ROČNÍK XIX. H ALLETS VILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 9. PROSINCE 1909. r — ČÍSLO 191 Entered aa aecond-claaa matter Novembcr 19.1908, at the post ofí cc at Halktuvllle, Texas, undef the aet of March 3, 1879. 6) £v f LP.J.8.T. Čís. Rozvrh na úmrtí čís. 102. a lilii. 9. I .... .J 55 Čís. 41... 2 ... " 42... .. 18 3... ., 25 " 43... .. 19 4... ti 44-• • s... • 17 " 45... 6... . 42 ti 46 .. .. 18 7... • 3' V11 47... . 48 8... • 31 " 48... 9... . 65 " 49... .. 28 10... 11 5°--. ťi... " 51 • • • . 36 12... " 52... ., 32 13... • 34 11 53- .. .. 9 14... . 28 11 54... .. 13 15... " 55- •• .. 15 16... • *25 '11 56... .. 13 17... • 83 ■i 57-.. .. 13 18... • 5 ii 58... .. 15 19... • 45 11 59... .. 17 20... . 66 11 .. ťg 21... • 25 11 22... • 24 11 .. 6 23. .. 11 63... 24... . 96 11 64... .. 19 25... • 9i 11 65... 26... 11 66. .. •• 7 27... ■ 32 11 67. .. .. 17 28... • 34 11 68. .. •• 3i 29... . 36 " 69... 30....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 December 1909

DEMONSTRACE. , Všichni obyvatelédomu již vědě- li, ze uulilař Hladký lozlouči se > nt-ililižšich dnech s tímto světen . když dnešního rána lékař vyutia zel ze sklepního hym nemocneho, zastavila ho domov uicc, jež číhala Uíiá n- jméně dvě hodinv. a ahy ho nepropásla, po celou tu dobu srnei čila p.1 Lliodli cli v přízemí, jak či- nívala |. n při d Novým rokem, kdy čekala od každého nájemníka zpro piiue, jež bylo ve výši uznání s je jim celoročním uaiiiahánim, a taj- né, iepi tein se ho ptala, jak 10 truiiUieiii dopadá. Lekar svraštil obočí, ntboť ne- dovtiil pochopiti, proč i-e ho do- nu, vnu e v\ ptává, a již chtěl ji jed- noduše a krátce odliýti, že jí do to. ho nic není. Leč vzpomuěl si včas, že domovnice, kdjkoli se nějaký nový nájeinnÍK rozstůně, vždy ho doporučuje a nejednou již ho k no- vému nemocnému přiváděla. Proto s náležitou reservou pro- hodil: "Špatně. "Tedy špatcě je s ním," zavádě- la domovnice rozhovor. "Vědí mi lostpane, mně by po tom nic neby- lo, ale to znají, c...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x