ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 October 1908

Nykterhetskafeet ==SVEA= lOfh & Franklin Sts., 1 kvarter frän Broadway, Oakland Erbjuder till edert bepröfvanele en första klassens svensk matlagning till liigsta möjliga priser. Kafeet har nu igen lyckats lift en äkta svensk kock, FRU ANNA KRANTZ som istockholm innehaft en större matservering i åtta år. Gör ett besök. Sveriges tidningar och böcker finnes å platsen. FRU ANNA KRANTZ, Förestånderska. James Jackson, en vagnmakare i Fitehburg, öfverföll ett par personer med en revolver i lördags och affyrade flera skott mot dem i en krog kallad Half Way house ute å San Leandro road. John Hammer och Fred. Schmidt iiro de personer, som Jackson råkade i gräl med och besköt. Af dessa tros Hammer komma att dö af sina sår medan Schmidt är ganska allvarligt särad. Jackson flydde uppåt bergen och eftersattes af ett antal konstaplar, men liar ej anträffats. De försök, som i år hafva gjorts af Richard Smith visa tydligen att ris kan med fördel odlas utmed flodbottnarne här i staten. D...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 October 1908

n. VTlSTRTTSTTTtf. TftTs- '- fla^n ilenn 1 Oktober 11«. DEN GAMLES ORD. 'Min son, loll don gnnilos nf<l. Siik i diit minno fiisui, All främst;! plikten pii vår Ar kärlek till var niisln. Ej lilnii pii <len som iilskviini Är Mil dock din kiirlek fulla, Xej. kärleksbudet innebär, Al I 'In ^kiill älskn :i 1 ht. A':ii- vänlig uti säll oelt skick Der diiid värf dit skoter Ett vänligt ord, en vänlig hliek När du din grnnne möter. Dock viinligliet ej blott mot den, Som di»' sin vän fä i" kal l:t, Xej. \ iiitskjipsbudet lyder itu ; Var vänlig emot alla. Till nit förlåta Villig var, Den ofärd jag bereder; Skänk tillgift den dig smädat har, I)å lian derom dig beder. Dock ej blott den, som ångra vet Sin bitterhet och galla En krisfens plikt och skyldighet Sin bitterhet och galla En krisfens plikt och skAr alt förlåta alla. Om på din viig du armod ser, Var snar till Itjelpen gifva, Oeh broder, som om hjelp dig ber, Lät ej ohulpen blifva. Dock icke blott mot ilågt;a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 October 1908

KURSKO OLE OID, VIGOR! och UTERINE till salu hos MRS KATE OLSON 16th och Dolores Street, San Fran. I DOLORES MARKET. TVA FLAMMOR AF HERMAN BJURSTEN, Fort. fr. för. n:r. Löjtnant Tornérsköld var van vid lätta segrar inom salongerna. Han brukade skryta af, att lian ännu icke funnit någon kvinnlig dygd nog stark att motstå hans förförelse, så framt han riktigt på allvar bemödat sig om att vinna den. Löjtnanten hade satt förförelsen i system. Genom en mångårig vana hade han förvärfvat en otrolig sjelfbehärskning och en skådespelare-talang, som sökte sin like... Ingen kunde vara skickligare än han i att ljuga känslor, hyckla dygder, dölja laster... Dessutom (£de han en ovanligt skarp blick och förstod genast att finna rätta sättet att skicka sig i de mest olikartade sällskap... Konsten att behaga... denna konst hade han gjort till sin lefnads hufvudstudium... och han hade lyckats... Han var en sannskyldig Alcibiades i 19:de århundradet... och när han ville, kunde lian intaga alla, både m...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 October 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen denn 1 Oktober 1908. Sorensen & Hjelte Skräddare Förstklassigt arbete till resonabla priser. 109 MONTGOMERY ST., San Francisco, Telefon Kearny 2984. C. M. BECK. R. M. DONNELLY RED SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Market 'IVl mellan Castro och Hoc, 18th och 19th. CAFE DU NORD 1 Svenska Hallbyggnadens Källarvåning, 2170 Market St., SOM KOKS AF > t f •r t ❖ "THE SWEDISH = AM. MERCANTILE CO.- "- , är 1111 öppen för publiken. Alla välkomna! Aila slnjs importerade och Inhemska Viner och l.lkörcr. Skandinaviska och Tyska dclikatcss-ratlcr serveras. £ * -j. {• .5.* >:• * * >:• * >:« >:< * * * * * *♦ * * * * ❖ ❖ * * * ❖ * * •> *♦♦♦♦ HENRY JOHNSON i. SON IMPORTERARE AF SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla slags goda matvaror frånGamla Landet. 12 SQUARE, Midtemot 8th och Market Sts. (Förut i uo. 1045 Howard St. uiella...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 October 1908

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning fiir sven•"Iraruf å St'llahafakusten. tTtgifves hvarje torsdag. vr.rtifortrn är spridd utmed heta Stillahafskusten och utgör derföi ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning ioc. pr rad. Prenumerationspris år $2.00 I Fjerdedels år $0.65 JTalfl år.... ..1.25 I Rtt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Västkusten.- " AF ALEX. OLSSON. 'I HEMBYGDENS SKOGAR OCH DALAR"- . Vid mitt förra besök i Göteborg hade jag icke haft tiil att se mig omkring vidare, men nu skulle det bli några dagars frist. Bland andra skulle jag naturligtvis besöka min trogne vapendragare Gisslows broder, skolläraren Gisslow i Göteborg'- . Jag fann honom vara en treflig' och rättfram person, mångsidig oeh driftig, som vestgötarne vanligen äro. Gisslow är sångare liksom den härvarande brodern — och sånganförare dessutom. Som bevis på den aktning sångarne hysa för honom kan jag ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 October 1908

2. VESTKTJSTEN. Torsdagen äon 8 Oktober 1008, Sverige-nytt. STOCKHOLM. Landshöfding P. ö. W. Isberg har aflidit. Efter en längre tids sjuklighet afled i Stockholm den 10 september landshöfdingen i Stockholms län Paul Gustaf Waldemar Isberg. » Född i Lund den 2 september 1848 och son af handlanden P. Ohr. Isberg och hans maka, född Hesselgren, aflade han mogenhetsexamen vid Lunds katedralskola och inskrefs derefter år 1866 vid universitetet i sin födelsestad. Efter att år 1870 ha aflagt examen till rättegångsverken, satt han sina ting och blef vice häradshöfding 1874. Han hade fäst nppmi!rksamli(v ten vid sig på grund af sin gedigna kunskap och begåfning och fästes vid Skånska hofrätten som fiskal 1880 och assessor 1881. Samma år blef lian tillförordnad revisionssekreterare och konstituerades som sådan 1887. Två år senare kallades lian till e.xpeditionschefsposten i justitiedepartementet, som han beklädde till dess han den 30 augusti 1889 utnämndes lill häradshöfding i Luggude domsag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 October 1908

DR. GIBBON Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhse, Gleet, Striktur, .Syfilis i alla dess former. 'Hudsjukdomar, Neivösa .åkommor, Allmän svaghet, förlorad könskraft |m. m., vare sig sielfFörIvållad eller ejoch hil |mm., are ig sielfFörIvållad eller ej, och hvil symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honompch begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. .Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter b®tasi hemmet »r.J.F.GIBBON, 1944 California &t.9 8au Francisco, Cal. När ni skrifver nämn annonsen. NORGE. Ryska enkekejsarinnans Kristianiabesök. Den engelska drottningen och den...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 October 1908

AFFIMKKAD MED THE MERCHANTS NATIONAL BANK i CHRONICLE BUILDING ❖ * / t Depositary of the United States Government. t t Auktoriseradt Kapital (tillsammans) $800,000.00 Kapital och öfverskott $385,000.00 San Francisco. Svenska sällskapets fes! komité förbereder ett omfångsrikt program för sin årsfest den 17 dennes. Musik, sång, tal af Emil Högberg, dr. Fr. Westerberg oell Alex. Olsson samt som afslutning bal erbjudes publiken vid delta tillfälle. Hela byggnaden kommer alt upplåtas åt de besökande denna afton. Om ni önskar en finare kaffefrukost, en "sill och potatis-lunch" eller en smakfull supé så besök Café du Nord. Svenska hallbyggnadens källarvåning, 2170 Market st. De bästa cigarrer oeh likörer i marknaden tillhandahållas. Rebeckalogen "Freja" kommer att som bekant gifva sin årsfest i Svenka hallen den lö oktober, vid hvilket tillfälle damerna inom denna energiska förening komma att bjuda publiken på något, som vi icke på länge haft tillfälle alt se i staden, nemligen flera stora...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 October 1908

Eagle Bnecuepy Konlor Tel. Main 91. Bostarf Tel. Main 312. San Jose, cut. Stillahaf skutten. TTacoma, Washi Mtivom dagen återkoiniuu Irouh^klÖ Verna Jolm E. Johnson ocli (,- 'ux, Carlson från sin Svrri.ucifisa. Alt döma efter deras ulsecnhar 1'äi'Uen gjort dem godt. De ioret'alla Iriskare ocli mera välmående än då de reste. I Sverige blefvo de på del lijertligaste mottagna i sina nvspektiva hemorter, .lohnson i Vwtnnno och Carlson i Voxiö-I rakten. 1 »st håda äro smålänningar oeh de 'meil förkärlek dröjde i Hmåland.-sbyg-i.eriia, så försummade de dock ej tillfället att äfven orientera !?ig å andni trakter i Sverige. De besökte tude Stockholm och Göteborg samt manga undra at de större städerna. Dc äro högeligen belåtna med hvad do sago och upplefde i gamla landet, oeh JohlisoH uttrycker sina känslor sålunda: "Ti' [ had the money and time, I world go back again right away.- " — Ånyo har en af de äldre svenskarna i Tacoma gått bort, i det Charles Hallin aflidit i följd af en svår magsj...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 October 1908

DR. E. THIELE, Den Tyske Specialisten förKroniska och Privata sjukdomar hos MÄN och KVINNOR har återvändt till staden och öppnat kontor i no. 1979 Sutter Street, nära Fillmore Street. Om ni är lidande Trän privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag,onaturligaoordningar, striktur, svullnader eller bölder, blås- och njurlidanden, och har sökt hjelp utan resultat kan jag bota eder genom min nya tyska metod. Jag-misslyckas al drig och garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. Rådfrågniugar fritt. Telefon Park 2775 Haight St. Floral Co. gN. Heterson, Egare Fönster- och Trädgårdsväxter, Blomsterprydnader, Buketter 324 Fillmore Street, nära Haight St., San Francisco. Telefou Market 2183 C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, GLAMS, KRABBOR och RÄKOR. 440 VALENCIA ST.. mellan iQth och 20th. San Francisco S. M. ISING, av1fk Jernhandel 215 Church St., hörnet af Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg och jernsaker. Oljor, målarfä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 October 1908

KURI KO KURI KO «16 o». »140*1 * WEWIE «16 o». »140*1 * WEWIE till salu lios MRS KATE OLSON T6tli oclt Dolores Street. San Fran. 1 DOLORKs m arket. O. BLOMÖI IST Urmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., midt emot Mills fildg. Ur, Klockor, Juvelerarcarbctcn Etc. repareras noggrann!. Stort urval af UR, KLOCKOR, DIAMANTER och GLASÖGON. Alameda Cafe 7 Market Street San Erancisco. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna S.F. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Tivoli Cafe Kafé och Lunch House. Oj»pet hela natten. 50 Ivddy SI., San Francisco. färska ägg direkt från farmen hvarje dag. Cari, O. Larskn, Egare. • R. h. RICHARDS Law and Collection Company ; Mechanics Savings Bank Bldg, 918 Market St., Rum 309. Kria råd i alla lagliga spörsmål gifvas. Kiikningar och skuldsedlar inteckningar o. d. utredas jemte skils-mosso-sakor. och art'- . "Searchers of Hecords- ''- . Hemliga undersökningar. Rank rcferencer. Etablerad 20 år. P.tablerad 5 Jan. 1S79. Svenska föreningar. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 October 1908

8 VESfETJSTEIf Tcrsdagfn dfr. 8 Gktsfer 1S6S, SVKNSKA I,HTH. HBENF.ZI-R KYRKAN, 15:4V och Dolors St.. -öridagar. Högraesfia kl. 11 f. in., afi.öriBÄng kl. «. Söndagsskola t). 9:45 f. rn. UriBdomstnöte hvar fredagskväll. telefon Market 3305. Philip Andrlkn, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., stra* intill kvrkan. SAN FRANCISCO. Dr. G. Bergström, var Itekanto tandläkare, har nu sitt nya kontor i fullständigt skiek i no. 2.'18 Dolores st. lians nya telefonnummer är Park 18:11. De personer, som önska deltaga i den välkomstfest, som gifves för mi Alex. Olsson oeli dr. A. O. Lindström böra anteckna sig med snaraste hos mr (.- 'lins. Ramberg, så att knmitén erhåller underrättelse om huru många som Önska deltaga. J-ti 1 jet t er $1.50 pf kuvert. Komitén. Läs våra nya roman, "Sune Vegult"- , hvilken framställer en svenskamerikans lefnadssaga. Författaren, Olle Bergqvist, är en af våra yngre författare oeli utan tvifvel kommer lians skildring att läsas med intresse af våra läsare. Kom derf...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 October 1908

VESTKUSTEN - Liberal Tolitisk V*v:KQlk\liing för svenska rne & StillahafsLusten. Utgifves hv?^ årsdag. Vestkdsten är spridd utmed hela Stillahafskuste&lJrch utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: soc> tum; bland läsning ioc. pr rad. Prenumerationspris e!ftäI * $2.00 I Fjerdedels år,,- .- . $0.65 Är 1.25 I fctt år tiU Svtfige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition Adresseras:''Västkusten*- '' ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN —The West coast. IndependenSwedish Journal devoted to Literature, Politics aud Gener"Vestkosten" is the oldest Swedish Newspaper publishPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Licount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 October 1908

r 2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 15 Oktober 1908. Sverige-nytt. i — STOCKHOLM. Konungen lyckönskar Sven Hedin. Enligt telegram från Simla har konungen af Sverige sändt Sven Hedin ett lyckönsknings telegram. Konungen uttalar häri, att han är stolt öfver Hedins bragd. Hedin har mottagit en mängd telegram, innehållaande anbud från förläggare i alla verldsdelar. Den 24 sept. höll Hedin ett föredrag i vicekonungens palats. i Sedlighetsförbrytelser. Det ek t iva polisen sysselsätter sig för närvarande med en undersökning' rörande ordinarie folkskolläraren i Matteus församling- ' M. Lindman, hvilken af föräldrar blifvit angifven för sedlighetssårande uppförande mot angifvarnas minderåriga flickor. Dessa barn har Lindman haft i sin vård under sommaren, då han jemte sin hustru förestått en skollofskoloni i skärgården. L. är en 36 års man. Gröndals villastad har af finuan 'Asch & C:o sålts till Stockholms södra tomtbolag till ett pris af 1 kr. pr kvadratfot eller i allt kr. 3,500,00...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 October 1908

VESTKUSTEN. Tors'dagen den 15 Oktober 1908. 3. DR. GIBBON Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhae. Gleet, Striktur» Syfilis i alla dess former. Hudsjukdomar, Newösa åkommor, Allmän svaghet, förlorad könskrafl in. m., vare sig sjelfforSld ljh hil in. m., ag jSvållad eller ej, och hvil ka.--> symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga h 110111 och begagna sig af hans erfarenhet ■ >rh skicklighet. Han botar när alla misslyckas. l '- "- .rsö h'»110111 Bot garanteras. Patienter- '- botas i hem 1 ,. »r.J.F.GIIIIION, 1^44 California S Han R raiicisco, Cal. Näi ni skrifver namn ctnnonsen. San Carlo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 October 1908

uaKtieDoia™1 Göteborg, Sverige. Tillgångar: $10,916,520, EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter Alaska Commercial Bltlg., California & Sansome St., San Francisco, Cal. JAS. W. REA CO., Agenter, San Jpse, Cal. Ämnar Ni resa till "Gamla Landet" eller sända efter slägtingar? esggJernvägs- och Ångbåtsbiljetter ined ALLA IJiiier till Billigaste priser. Hilliga biljettpriser äro 1111 gällande från Skandinaviska länderna till California under Sept. och Okt. 190S N11 är rätta tiden att sända efter edra slägtingaroch vänner; Anvisningar försäljas på ledande Banker i alla länder till lägsta kurs. "Ltf Cdi" (kdii) h "TlCh"äljf gjpg"Letters of Credit" (resekreditiv) och "Travelers Checks"- , säljes af Halvor Jacobsen & Co., 773 Market St. 8- , Tklkkon Douglas 1782. Uuiu 1». Bostad: 1499 Masonic Ave. Phas. Carpy, Pres. LA. Bousqukt, STCC'Y. 1*- . A. Berc.krot, Advokat. PArthur Lec.au.et, 1st v. Pres. Lkon Bocoueras, 2nd v. Pres. French-Am. Bank. French Savings Ba...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 October 1908

U . - VESrTKUSTE».- Torsdagen den 1!5 Ok|obev 4008. 5. Eagle Bpeuuepy Nan Jose, Cal. IW. L. WOODROW IT'S PURE, THAT'S SURE,. I Begrafningsentrepreniir och Balsamerare II7 So. ist St., San Jose, Cal. Kontor Tel. Main 91. Bostab Tel. Main 312. r iir 1IIHI—iiiiii—IIIH—i—— OLD JOES STEAM BEER II L. Woodrow Fres. & Mgr. NELS BENSONS kötthandel When in doubt? T'arti ocli Miu'it. Butik: Vine & Auzerais Ave. Tel. Red 3263 Filial: East St. & Park Ave., SAN JOSE, CAL. CALL FOR A GLASS OF Svensk Tandläkare Timmar: 9 — 12, 1 — 5. San Jose, Cal. Kapital Stock $250,000.00 Surplus and l'rofits $156,921.04 Platsen att insätta edra besparingar. GARDEN CITY BANK BLDG., SAN JOSE, CAL. Telefon John 681. DR. HERMAN P, HANSON GARDEN CITY BANK AND TRUST CO, G. A. KAEDING Svensk Skrädderiaffär. 118 VV. Satila Clara St., SAN JOSE, CAL Telefon White 1341 5 acres Hem endast $575 i Alameda County, Calif. Rikt jemnt land, invid två jernvägar; två stationer på landet. $25 kont...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 October 1908

B. VESTKUSTFiM. YorsSagen flen 1P> öktofier j9ö8. / SUNI: VEGULT 1 ii Svensk Amerikans Koman AP BliKliQVIST. W'cikIcI cllor Sumi kallade siu. Beri il som lim t;i reda )>ii 1111 s < «1 n :r .- "i 71 street. Del befanns varn ne ftUrk Vegult, att leSouth Main en fvia va¬ W'cikIcI cllor Sune mi kallade siu. ftUrk na familj Sune lian stannade sig omkring, från den plats. ii ingar hög tegelbyggnad, som svenskarna i Center City izitvit namnet "Skandia- "- . dels emedan deras äldsta oeli största s.jukföretiing, som liar samma namn, der kjule sina möten och lester i en större sal, dels förmodligen emedan de båda butikerna a nedra bollen under en längre tid varit uthyrda till svenskar, oell äfven våningarna i huset innehades oftast af familjer af samma nationalitet. Att en ung man bodde pä ''Skandia" betydde vanligtvis, att han var inackorderad hos familjen Norman, som under flera år der haft s. k. "boardinghouse"- . Det var till ileniimnade sig. p...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 October 1908

O. BLOMQUIST Urmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., midt emot Mills Bldg. Ur, Klockor, Juvelcrarcarbetcn Etc. repareras noggrann). Stort urval af UR, KLOCKOR, DIAMANTER och GLASÖGON. KURIK O OLE 0ID, VIGOR I och UTERIKE t.ii salu hos MRS KATE OLSON 16th och Dolores Street, San Fran. I POLORES MARKET, 435 Duboce Ave., Vid början af Fillmore St. Tel. Park 2831 The Elite Cigar Store Alf Turnross, Egare Alla slags Cigarrer, Tobak, Cigaretter, och Svenskt snits. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Market 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu. Salubrir, Pengar önskas. Är ni tillfredsställd med 4 procent intresse, då ni kan få så högt som 7 och 8, netto, på första inteckningar af bästa fastigheter. "Titles" garanterade utan utgift för lånaren. :: :: :: :: :: :: :: J. A. HAI„PIN, RUM 307 - 308. Mechanics Savings Bank Building 948 Market St., hörnet af Mason. Wademecum tvål, Aseptin tvål, Oppoponax tvål samt Wade...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 October 1908

C. M. BECK. R. M. DONNELLY »<>" RED SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St, Telefon Market 232 mellan Castro och Noc, 18th och 19th, SYKNSKA LUTH. KDHNEZKR KYKKAN, t5:de och Dolores St., söndagar: liögmesstt kl» It f. m,, aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9:45 f. ni. (Jngdomsmöte hvar fredagskväll. Telefon Market 3305. Teol. Dr. Philip Andref.n, Past. Bostad: 208 Dolores St.,vid kyrkan SAN FRANCISCO. Kontrakt liar omsider afslutats för Uppförande af det nya '' Klipphuset"- , hvilket kommet att uppföras för en kostnad af $42,549. l)et kommer att denna gun;* Wii'va endast envåningsbyggnad. Djer'va rånare utförde i fredags' tHt inbrott i Standard Tool works verkstad, 14M1 Mission st. och sprängde kassakistan genom att använda nitroglycerin, men ingenting af störro värde fanns utt stjäla. Dubbelt så mycken färsk frukt liar i år utskeppats till östra staterna från California som föregående år. Hittills har utskeppningen utgjort omkriug ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x