ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

Čechoslovák V pátek, dne 29. března 1940. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. PROČ? Život lidský je tak krátký proti trvání svéta a ještě přináší sebou mnoho smutných chvil, od kterých by měl býti člověk ušetřen. Vždyť když člověk pozoruje tu němou tvář, to dobytče které kolem sebe v ho- spodářství vidí, tu musí doznati, že to dobytče tolik netrpí a tolikrát Jako ten člověk, který za dobu své- ho žití ztráví dosti času v posteli. Proč? Za co? Ztrávil jsem celý týden ve zdejší nemocnici, ať se mi to líbilo aneb ne, byl jsem rád že jsem tam byl. Druhý týden ještě doma sám jsem hleděl moji tělesnou schránku udr- žeti ještě nějaký čas k pobytu na tomto světě. Onemocněl jsem podobným pří- padem jako ve Flatonl roku 1937, o- travou z jídla, jenže hodně v lehčím' TÝDENNÍ ZPRÁVY. — V posledním čísle Čechoslová- ka bylo oznámení farmářských schůzí, které se pořádaly v různých částech východní strany našeho o- kresu. Takové upozornění mně při- ne...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

V pátek, dne 29. března 1940. Čechoslovák Z OKRESU FAYETTE Temno. Do Cameron a okolí Nový pohřební domov otevřel Bili Marek. V hodině žalu najde- te u nás nejlepší obsluhu a ceny laciné. Ambulance ve dne i v noci. Telefon 546. BILL MAREK & BILL BURNS Funeral Home Cameron, Texas. Člen S. P. J. S. T. V zákulisí se ví, do jaké míry Sta- Miles Wasson, hlavní zástupce jjnovo Rusko poškodilo naděje Ce- státni vetsránské úřadovny, dlel v s^oslovenska, a že jedinou nadějí našem městě v úterý, by vypomáhal jgou Anglie a Francie. A ježto i mezi nemocným vysloužilcům a případně (_gm^ ^teri jinak jdou s námi, občas vdovám a sirotkům po vysloužilcích, • některý až dosud nezapomněl na to v jejich různých záležitostech na slovanské, bratrské Rusko, nárocích. Sbor Americké Legie čís. jsme Sj kdysi představovali 102. jest mu v jeho práci velmi ná- — a ^ SVg^0 idealísovali — nebu- pomocen. . 'de mi snad zazlíváno, podíváme-li Schůze S.A.C.T. bude se konati v se trochU na to Rusko, jaké ve sku- ka...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

Čechoslovák V pátek, dne 29. března 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Claudette Colbert Henry Fonda —in— "Drums Along the Mohawk" In Natural Technieolor Also TERRY TUNE CARTOON Z města a okresu — V neděli 24. března narodilo se i hezounké děvčátko manž. í \. Norsivým. Gratulujeme. I — Ve čtvrtek ráno byla probuzena — Manželé Theo Hruškovi s dít- j ředina Louise Chuděje koleni čtvr- kami i C.ipus Chilští dleli naváté-1 : té hodiny plameny, které vyeháze- vou rodičů, manželů Frank Strmis-j ly z hořhí garáže při jejich domo- kových v Hillsboro, také u rodiny i vé na farmě, západně od Abbott. Ant. tiuzna v Psnelope přes svátky — Slečna Albina Bílková, zamě- Garáž brzy byla pr:měněna v po- itlikonoční. Oznamují, ze v Corpus pol a v ní auto Ernesta, syna Chu- jest stále sucho. Vyřizuje také po- stnaná v Dallas, podrobila se v so- dějových. Škoda jest částečně hra- zorav od rodiny Tr-UJiio\é. Diky. fcotu operaci následkem zápalu sle-1 žena pojištěním. Jak oheň povstal, _ * * péh:...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA ^"VÉMU SOUSEDU! +/ — c v ^ <9 .im tohoto listu, šíříte prav- & Kterou by každý měl věděti. ^ iV <f a >uze uvědomělostí a svorností do- Vv oude si československý lid v Te- xasu uznání a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 14. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 5. DUBNA (APRÍL) 1940. 0'Daniel chce opět daň z převratu Austin, Tex., 3. dubna. — Guv. W. L. 0'Daniel dnes na celostátním rá- dio rozhlasu oznámil svoji kandida- turu o znovuzvolení a mezi jinými jeho zásadami oznámil, že jest pro "jakýkoliv daňový plán", který by přinesl $60,000,000 na státní povin- nosti vůči sociálnímu zabezpečení, zlepšení vzdělávacího systému v Texasu, odstranění "ohňových pa- stí" v ú...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

Čechoslovák v pátek, dne 5. dubna 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝOH TAŠKAŘIC. "No, kdo jiný, než Rybáček?" rozkládá podruh. "Vše- chno bylo na poli a já vyhazoval příkoupek, za lískov- čím, mě Rybáček, chlap mazaná, neviděl! Vidím ho lézti do komory, vidím ho chlapa lézti z komory s u- krutným rancem, to odpřisáhnu před oltářem, tři pr- sty nahoru!" "Tak to zej tra, Slavíčku, dosvědčíte žandárům, teď se tuhle posaďte a dejte si nalít holbu — Teď vstává dědek Frajmonú, kterému mezitím pan Franc všechno dopodrobna vypravoval, obraci se k celé! déjsky pajtovat! Ale neusínali. Lojzovi se hlavou neustále pletly modré Rozálčiny oči, a pan Franc přemýšlel, jestli ta rozmilo- vaná šenkýřka ho nebude ještě pronásledovat na pět mil daleko. Po čertech hluboko jí padl do srce, — to jednou bude u mistrovského stolu o té šenkýřce vypra- vovat lechtavé historie! Nespali, jen tak organtýnově dřímali a labužnicky se protahovali v měkoučkých, čistých peřinách. Až naj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

V pátek, dne 5. dubňá 1940. ■ ČECHOSLOVÁK / \ \ / Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Poměr mezi Britanií a sovětským Ruskem stal se v pá- tek velice pochybný, co Britové o- devzdali svému spojenci Francii dvě zkonfiskované nákladní lodi a jsou hotovi obkličiti německé lodi, pokoušející se proklouznout z ho landské Indie do Vladivostoku. Naproti tomu, sovětské kruhy, vysvětlující své stanovisko, vysvět- lovaly: 1. Vzdor "novinářským zprávám", Rusko nemá žádného politického neb vojenského spojení s Němec- kem a není jeho spojencem. 2. Rusko "touží" po větších a přá telštějšich stycích s Velkou Brita nii, ač žádná dohoda není zamýš- lena." Ale, jak se zdá, Britanie a Fran- cie se rozhodly na vedení "hrubé kampaně" proti Rusku, jak sovětské kruhy dodávají, a pokouší se očer- niti Rusko v očích britického lidu a celého světa." V pátek se opět dostali do vlasů nazističtí vůdci a americký tajem- ník státu Cordell Hull. Hull v pátek večer nazval faleš- nou bílou německou listinu, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. dubna 1940. Enniský Věstník POHÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte Jemu. CO POTŘEBUJEM. Postrádáme trochu více informací od našich vůdců, kteří stojí v čele naší československé akce, od vůdců kteří stojí v čele naší prozatímní vlády, která je usazena v Paříži ve Francii. Doposud jsme od těch vůd- ců neslyšeli mnoho, takřka nic. Či Amerika toho není hodna? Dnes ne- ní co bylo kdysi před 25 lety, kdy Amerika se hemžila přistěhovalci, kteří přijížděli a dodávali mízu naší české haluzi. Rádi by jsme zde v A- merice něco více slyšeli o naší prá- ci, co se dělá anebo zdali se něco dělá. Jsme zde jaksi odbýváni jen urývkami, které se občas vyskytnou, ale částečné skutečnosti není nám mnoho podáváno, ač my zde bychom potřebovali více zpráv pro naši vět- ší činnost zde v Americe. Všechno kdesi se pomalu uspává, ať je to akce válečná, práce pomocná neb organisační pro tuto věc. Slyšíme TÝDENNÍ ZPRÁVY — V Dallas, kde trávila klidné stáří u její...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

V pátek, dne 5. dubna 1940. Čechoslovák w /l\ I s/ A\ ní/ Německý imperi- alism a meziná- rodní právo. Charles Gam. Chceme-li vyjádřiti jasně a krát- ce základy německého imperialis- mu, stači na to první tři slova zná- mého hymnu: Deutschland ueber Alles (Německo nade vše). Toto po- výšení Německa ve dvojím charak- teru a symbolu všeho německého nade vše na světě, shrnuje samo veškeru morálku, politiku, filoso- fii, vědu a snahu dnešního Němec- ka. Není to jen projev vlastenectví, ale přímé vyjádření zákonité po- výšenosti. Je to projev vyjadřující všeobecné, úplné a žádoucí povýše- nosti nad veškerým lidstvem. Nemám zde místa, abych mohl uvésti nespočetné "perličky" — ča- sto naivní— z německé literatury, vyjadřující tuto "biologickou" su- perioritu německé rasy. Podobný pokus by si vyžádal podrobný roz- bor celého duševního života Ně- mecka v posledním století. Bude však stačit poukázati na prameny odkud Němci čerpají nauku k je- jich politickým heslům. Je to stu- dium filosofie ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. dubna 1940. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. officers: Aug. J. Morris, President Jos. f. Holásek, Sec'y-Treas. directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Ceny oznáraek sdéli se na požádání Advertislng rates on appllcatlon E^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. cent ve větším nebezpečí života, nežli student letectví, Řidič, který projíždí signál k zastavení, jest pouze o 20 procent v menším ne- bezpečí, nežli britický námořník ve válečné oblasti. Žena, která pere doma šatstvo naftou, benzinem neb gasolinem, jest ve vétšim nebezpe- čí, nežli student letectví. Lid v A- merice jest napomínán časopisy, rozhlasem, návéstími o nebezpečích na silnicích, na ulicích a všude, ale dále slepě vrhá se do náručí smrti. vuzavedení demokracie v Evropě a pomáháme trpícím. Kdo můž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

V pátek, dne 5. dubna 1940. Čechoslovák V /\ ! Voličům okresu Bell! Zprávy z okresu Bell. John R. Bigham o- znamuje za šerifa o znovuzvolení. Pořádá Kamila Fojtášková. ! kdy konečně tomu jeiich řádění bu-1 *J ' Dl de konec. Hlavně bychom si asi vši- £ pravy Z I dlGiOpe. chni přáli odplatu za ty jejich hroz- né činy na našem národě páchané. Slunečko mile vysílá svoje paprs- No to jsem ale daleko zajela ze ky na naši zemi, takže máme krásné své dobré jarní nálady, to je však asi ideální jarní počasí, že je mile poby- tím, se nelze se nám upřímně rado- ti venku v přírodě. Již ta práce na- Jaro je tady, slyšet je všady, slu- níčko hřeje, všecko se směje . . . , , , I tlili, IC llCiíiC OC Udili UJ/1 Ullllb i uuv-/ j —• * í*" ** ■ w **vv 4*w A dnes obzvlast. Je krásny, teply yat při vzpomince na na§e krajany, stává jak rolníkům tak nám hospo- "Při oznámení mé kandidatury o bychom si právě v tento pěkný čas (^ aspoň těši to vědomi, znovuzvolení do úřadu šerifa, činím přáli, aby to milé slu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

CECH OSLO V AK V pátek, dne 5. dubna 1940. Texasu. Pak tam byla jedna paní, která je vdovou, ale ona sama neu- mí naši řeč, její babička byla Češka. Tato paní se jmenuje S. Hájek Fields; jméno Hájek si dává vždy do předu a pak jméno svého muže. Tato paní mi řekla, že by dala neví co, když by mohla mluvit a rozumět naší řeči. Tato paní též vše podpo- Fort Worth, Tex., 1. dubna. — . Cténá redakce Cechos.ová^, .éí WřX min Me- Všichni čtenáři! se o tom dozví. Véřte mi, milí čte . .. TTÍ „fpřpi náři, že mně to velmi potěšilo, když Dnes je prvního apnla. Už přesel ^ mJuvila Q půl třeti hodině rok, co naše vlast byla ukr^na "a- programi byl zahájen bratrem Zlsty. Snad všichni ]sme doufali, ze Rendlem Rdyž opona vyšla nahoru, do roka bude osvobozen z drápu pro- orchestra skládající jetého Hitlera a jeho pochopu,^ 2*ehudebniků, kteři se svým vypadá, že je to tam čím dale um VYNIKAJÍCj LÉKAŘ OSLOVIL NAŠE STUDENTY. Jiflře. Mladý lid je hnán do otroctví, je ničen, a staří naši buditelé jeden za...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

V pátek, dne 5. dubna 1940. ČECHOSLOVÁK Neomalenost. Už v mládí jsme'slýchali a čítali to označení, snad tó mělo ten samý význam jako to slovo hulvátství, pr: kteréž je snad v každé řeči o- značení v tom samém smyslu. Pol- ští inteligenti po delším pobytu v Praze si stěžovávali na tu 'polskou, příslovečnou neomalenost'. V dubnu roku 1904 jsem čekal v Lipsku na západní vlak, na cestě z návštěvy v Čechách. Ve velikém korridoru u širokých, dvojitých a dosud zavřených dveřích nás čeka- lo veliký počet; bylo to v neděli, a na těch hlavních tratích v Němec- ku cestovávalo tehdy mnoho lidí. Bylo asi 10 minut do odjezdu vla- ku, když přišij několik zřízenců, a volali, abychom se rychle roze- stoupili, že několik set zavšivených Poláků nastoupí napřed. Byli na cestě do Ameriky. Hrnuli se jako stádo splašeného dobytka, u dveří se ukrutně cpali, zřízenci kleli a rozráželi je. ale marně. Jeden mla- dík mi silně stoupl na nohu, ale rychle řek 'Pm p:ustť; vrazil do vedle mne stojícího starého Něm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 April 1940

ftrrffORT,ovA*r V pátek, dne 5. dubna 1940 SE NEČEKEJTE AŽ PYRRHEA USADÍ! Nevypadají vaše dásně dobře? fW West Flour Mill má vždy nej- lepší krmivo pro drůbež. Žádejte "Vitamelk", který obsahuje všech 11 „ . ... . vitaminů. Krmte nejlepší. Zde ne- Svědí vás tyto? Lekarmk vrati vam . vJce _ West Flour Mill ve peníze, když první láhev '"LETO'S" Westi Texas. (14dz) neuspokojí. I • • OLD CORNER DKUG STORE ^ Čechoslovák novomanželům zf "Pouze to nejlepší" | qoo ročně. Využitkujte této příležl Telefon 7. West, Texas, iostl (d2) BESTTHEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Jane Withers —in— ť'High School" Also "FASHION FORECAST" Z měst^ a. okresu j — Host Fred a Anton Bačák ml. I a Ernest Pešek z Jourdanton, přijeli I do West v neděli navštíviti své pří- buzné, ale v pondělí již spěchali zpět Okrsková schůze Farmářské ligy domu. Jak nám sdělili, také tam se | nedostává deště 2 Přijďte do FAMOUSpro Jarní a latní Zboží Úplné zásoby jarního a let- ního zboží jsou zde. Nové vzo- ry v každém odděleni o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na pul roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. * ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA ^MU SOUSEDU! <V cohoto listu, šíříte prav- ju by každý měl vědětL avědomělostí a svorností do- ^ si československý lid v Te- ^J? u uznání a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 15. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 12. DUBNA (APRÍL) 1940. V DÁNSKO, NORSKO PŘEPADENY LUPIČI Největší námořní bitva v historti-Němci bití Nazisti se tentokráte přepočítali ve svém strategickém tažení na Skandinavii, neboť učinili právě to, co Britanie chtěla — aby totiž vy- pluli se svým válečným loďstvem na otevřené moře ze svého úkrytu v Baltiku. Německý "blitzkrieg" na Norvéžsko a Dánsko v prvním okamžiku o- chromil celý svět, i spojence a jejich válečné loďstvo, které neočekávalo tak odvážn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 12. dubna 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. le? Takový lakomec je jako ďábel, když se mu kousíček majetku udrolí! Kobylka se činila dost a dost, ale všichni tři uznali, že tam tomu koníku nestačí. A vrátilo se s lhostejným pohledem, trpělivé naslou- chalo Sakulínovým lichotkám i žadoněním ješté o jednu hubičku. Přineslo ochotné i dvě holby piva, ale ze šenkovny se nehýbalo; snad páně Francovy vejšplechty ji mimořád- né bavily. Do šenkovny vešel člověk v dlouhém kalmuku, s krt- ci čepici na hlavě, s dlouhou holí v roce, čekavých, ti- chých očí. Chtěl si sednout u dveří, ale pan Franc hned ho zval, aby přisedl, že si spolu pošprochuji, že je jim dlouhý čas. Vážný, melancholický člověk mlčky přisedl, dal si na- liti holbu piva a nepohnuté naslouchal švadronění pa- na France. Ten pořád ještě zlobil hezkou děvečku, poroučel si žejdlík opencového vína, nebo žabí ocásek na paprice, nebo jí ukazoval nejnovější vídeňský tan...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

V pátek, dne 12. dubna 1940. 9 ČECHOSLOVÁK s/ Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková. "Komu se nelení, tomu se zelení!" Tak nám sice praví staré české pří- sloví, já však k tomu dodávám, ne vždycky. Ač se denně pilně jak ten krtek hrabu v zahrádce, přesazuji, rozsazuji, ne a ne se mně zahrádka pořádně zazelenat. Co večer vsadím, ráno už je po tom veta. A když hra- bu, vždy najdu nějakého červa, který se na mé sazenici bud' popásl, í""1 "a T°,' *"• v i i T i b. i t ,T Ikovou a byla jsem potěšena, ze se 31 di jsem se velice zajímala o hvězdy a i knížku s vyobrazeními jsem mě- la, kterou mně bratr Sláva koupil, někomu jsem ji však zapůjčila a jak se tak často stává, že mně nebyla více vzácná. Časem jsem i na to za- poměla, komu jsem ji půjčila. Proto není příliš radno knihy půjčovat, neb tak nejsnadněji přijdete o ně. Já aspoň tak pozbyla mnoho knih, některé i pro mě památné, s kterými se ovšem již více neshledám. Ve středu jsem se byla podívat 0- pět na naši pacientku pí. Jar. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

Čechoslovák V pátek, dne 12. dubna 1940. mmm~á Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Britičtí letci učinili nálet na nazistickou námořní zá- kladnu Wilhelmshaven, kde pumy zasáhly čtyři destroyery a jinou vá- lečnou loď, jak se sděluje z Londý- na. V Berlíně úřední mluvčí pravil, že vrchní velitelství nezapírá bri- tlcký nálet na Wilhelmshaven, ale dodává, že britfčtí letci byli zahná- ni zpět aniž by spustili nějaké bom- by na německé loďstvo. Páteční zprávy věnovaly důleži- tější pozornost obšírným krokům Britanie a Francie k hospodá/skému udušeni Německa a k upevněni svých vlastních hospodářských, po- litických a kulturních styků. Georges Mannet, francouzský mi- nistr blokády odletěl dnes do Lon- dýna ke konferenci s britickým mi- nistrem hospodářské války Ronald Crossem. Tito dva muži řídi spo- jeneckou blokádu. V konferenci o- brátill svoji pozornost na Balkán, který jest hlavním skladištěm pro německé zásoby. Mannet pravil v pátek večer: "Jsme velice spokojení s výsledk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

V pátek, dne 12. dubna 1940. ČECHOSLOVÁK UNIVERSITNÍ ROUND-UP. (Piše pi. J. M. Matějek) y Koncem tohoto týdne, totiž dne 4., 5., 6 a 7. dubna, je tady v Au- stinu velmi živo, neb se odbývá vý- roční Universitní Round-Up. Je to slavnost, ku které jsou pozváni vši- chni rodiče studentů a bývalí stu- denti. Sejde se jich tady na tisíce každý rok, aby se lépe seznámili a vynašli, co se tady dělá. Na druhý den, pátého, máme krásnou poulič- ní parádu okrášlených povozů (le- tos je jich asi 70), které se vyna- snažují co nejlépe, aby dostaly prv- ní cenu. Tato paráda je jedna z nejlepších, co kdy možno vidéti. Pak večer je veliká promenáda (asi 280 dívek) Blue-Bonnet Belles a vyvolených krásek z jiných škol po Texasu. Mezi těmi 280 je 8 čes- kých dívek. Je to veliká represen- tace z tak málo českých studentů v Austinu, asi 200. Při této promenádě se také oznámí a představí dívka, která byla zvolena za "Sweetheart of Texas University". Je to vzácná podivaná na tolik dívek ustroje- ných v kr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 12. dubna 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdélí se na požádání Advertlslng rates on application ÍÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. TEXA Gratulujeme W. A. Halamičkovi k Jeho vítězství v zápasu o úřad sta rošty města San Angelo, v západ ním Texasu. Pan Halamiček musí toýti váženým občanem tohoto mě sta, poněvadž jej nezvolili naši kra Jané, nýbrž Američané. Našich kra- janů jest tam jen malý počet. * * Kaprál Hitler učinil vlastenecký Čín pro německou říši — daroval o- hromné bronzové dvéře do říšské- ho kancléřství na kanóny a nechal * je nahradit! dřevěnými. V Němec- ku se totiž sbírají všechny kovové •věci, z nichž jsou vyráběny zbra...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 April 1940

V pátek, dně 12. dubna 1940. Čechoslovák v Naši krajané pro Roosevelta Dle slaměnné volby Čechoslováka, Balkán se též třese před nazisty Bělehrad, Jugoslávie, 9. dubna. — naši krajané jsou šmahem pro třetí Balkánské státy v úterý třásly se o lhůtu presidenta Roosevelta a se- bavou, že evropská válka rozšíří se kretáře státu Cordell Hulla jako na jih, co neutrálové skandinávští druhý výběr, jak někteří pozname- nali. Zajímavým jest čisti různé po- byli zákeřně přepadeni dnes v noci Německem. Neutrální země na jihu třesou se strachy, co se vyskytly známky od krajanů, kteří zaslali zprávy, že nazisti naléhají na to, že nám hlasy. Několik jich píše nám,;musí dostati právo patrolovati Du že jsou pro pluk. Enest O. Thompso na za guvernéra. Dva neb tři po- znamenali, že volili posledně pro O'- Daniela, ale že více by pro něj ne- hlasovali a že jsou pro Thompsona. Výsledek volby Čechoslováka do čtvrtku tohoto týdne byl: Roosevelt — 516 Hull 1 Farley 1 Garner 1 Dosud jsme neobdrželi ani jedi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x