ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 May 1900

AMERIKANSKA NYHETER. Egendom' i gt s&mm&ntrii ifande. Chicago.den 23 maj. Bland dem, som sistlidne torsdag undersöktes angående sitt sinnestillstånd i den för detta ändamål upprättade dom- stolen, befunno sig äfven tvänne svenska tjänstflickor, Bertha Pe- terson och Martina Jobnson. E- hura badas hjärnor befunnos vara omtöcknade, igenkände flickorna hvaraudra såsom barndomsvänner, hvilka icke sammanträffat, sedan de växte upp i Sverige. Bägge affördes till dårhusanstalten i Dun- ning. • Dä oyckan är framme. Chicago den 23 maj. Sistliden fredag råkade en spårvagn i hör- net af Noble och Sheflield avenues sammanstöta med en firman Alli son & Co. tillhörig vagn med den påföljd att körkarlen,A. Swanson, slungades till marken, och tillfo- gades han därvid så svåra skador i hnf vudet att han i sanslöst tillstånd måste afföras till ett lasarett.— Samma dag nedföll arbetsren Frank Danielson från åttonde vå- ningen af en i HO Jackson boul. befintlig nybygnad och upptogs som ett b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 May 1900

KK.m0'Sfi tf* v* > SKOQSLÖPAREN. SK1LDRINQ FRÅN AMERIKANSKA VESTERN SLÖABRIEL FERRT. Emedan ban kände sin oför- skämdhet växa i samma mån, som han ej afvisades, så fortfor han,då han märkte allas högtidliga utse- ende, med hög röst sålunda: —I ären sysselsatta, som lag ser, och kanske är det ogrannlaga af mig att tränga mig in här; jag drar mig alltså tillbaka. Det gifves ö- jponblick, då man ej tycker om att bli störd; jag vet det af egen erfa Tenhet. Vid dessa ord gjorde Cuchillo min af utt vilja allägsna sig; men kanimierns sträfva stamma höli honom tillbaka. —Stanna kvar, så framt er själs fiälsnin , är er kär, senor Cuchil Jo! sade jägaren till honom. De bchöfva migJ«sade Cuchillo • för sig själf. Till slut är det än- då bättre, att jag delar nfed dem, än att jag får ingenting alls; men säkerligen är denna gulddal för- hexad.—livad behagas, herrjkana- dier? yttrade ban hiigt, i det han vände sig till Kosenholz. Och i det han vid åsynen af sin anförare hycklade en öfverrask- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 May 1900

FRAN ALLflANHETEN. Craig-bref. Craig i mai 1900. JLrade red. af Texas Posten! Det höres aldrig något ifrån denna del af Texas, hvarför jag vill taga mig före att skrifva nå- gra rader i det ljufva hoppet, att de skola gå förbi den väldiga pap- perskorgen. Craig ar en vexelstation, som upprättades förliden vår endast och allenast för skeppning af vat- tenmeloner och bomull. Mr F. Oliver har en butik och gör goda affärer. En tredjedels mil söder om Craig börjar det lilla svenska nybygget af idoga Texas-furmaie, af hvilka de fleste äro från Travis County. Det ser ut som om sven- skarne från mellersta Texas icke fruktade för att komma och bosät- ta sig i denna trakt, och de som bo här äro väl belåtna med sina hem. Klimatet här är godt; den goda hafsvinden gör det alltid hälso- samt. Jorden är blandad; en del är svartjord,medan somliga sträc kor utgöres af mera sandig jord- mån; men det växer både majs och bomull här,om arbetet på åkrarne ej försummas. Det enda, som återstår oss att önsk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 July 1900

W- *—^ V, W V rw TEXAS POSTEN, ACST1N, TEXAS TOKSDAGEN DEN 12 JULI 1000. SVERIUE. Stockholm. De bédu dödsdömdas afriittnin" k©uuu8r att a^a rum först i bör- jan af augusti. —I eo af de senaste konseljerna erhöllo lé personer tillåtelse att ingå giftermål, oaktadt de ännu ®j upjm&tt för äktenskaps ingåen- de föreskrifven ålder. —Höstens stora täflingsskjut- ninjjar, till hvilka k. m:t anvisat 15,Ot*o kr., komina att äga rum i Stockholm den 21, 22 och 23 sep- tember. —.Närmare ett trettiotal domsa- ,$i>r stå f. n. obesatta, och bland märkas il c ra som äro förena- de med särdeles stora inkomster. —Lektor Waldenström demen- terar uppgiften, att han skulle va ra sysselsatt med att utarbeta en )ny lärobok i kristendom. —Med full armering läranume- jr Mälarbåtarne gå. Som en följd af dramat å "Prins Carl" har allt befäl å båtarne försetts med re- volvrar. —Statsgeologen Holst har nu Hill justitieombudsmannen ingifvit sina slutpåståenden i fråga om kassatialansen vid geologiska by- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 July 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 12 .1ULI 1900 UPPSATSER >o OM « Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. ? ^S888888K88888 SgS8 SS8888SV8 fi08SS88SS SV>« rfKOÄKSWMWÄS Red Poll rasen i Texas. Under de senaste 3 åren har man från de norra staterna inskeppat till Texas öfver 500 registrerade Red Poll kreatur, som blifvit in- valda nästan uteslutande på grund af deras förträfflighet för biffpro- duktion. Dtnna kreatursras lämpar sig mycket väl efter klimatförhållan- dena och synes trifva lika bra i varmt och kallt klimat. Förliden höst uppvisades några präktiga exemplar af denna ras vid statsutställningen och väckte berättigadt uppseende. Sedan dess ha uppvisningar ägt rum i andra stater och följden har blifvit den ofvannämda, att mer än 500 djur inköpts i Minnesota och närgrän- sande stater af farmare och krea- tursuppfödare i Texas. Klimat- ombytet kan lämpligast ske om hösten. Hvad är en gentleman? En engelsk tidning utfäste ny- ligen ett pris för bästa svaret å denna ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 July 1900

T V-. Ji / ' T % «E£ TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA' EN DEN 12 JULI ltHK. i *<. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week in Austin, Texaa, 2>y the Swbdihh Amehigaw Publi0HINO Oo. The; only Swedish paper in Texas, and the . -1 .. .. <1 1 ■ ■ Mn 4 /> Mit.å ftll t I k I U P 1 lLkU 1 DC unijf nwrumi iu * ^< «- — best advtTtlNlriK medium to reach tbls elans of cltlsens. J. M. Ojeuholm, Editor. M. .T. Knape, Managor. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter. Prenumerations-pris: JCtt år, förskottsbetalning, - - $1.00. Ett fir, på kredit, ----- $1.50. Ett hälft är, förskottsbetalning, — CO. Ett hälft år, på kredit, - - - -75 Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar 1 förskott <>oh penningar böra sandas medelst Ex- press- eller Pos anvisning eller 1 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, 106-108 E. gth St., Austin, Texas. Advertisi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 July 1900

texas POSTEN, austin, texas, torsdagen den 12 juli 1900 The Original Räcket Store, 914 Cong. Ave., Austin, Texas. Åkjortväst-Försäljning. Alla efter sista årets mode. Hvarför besvära sig att själf sy dem desse varma dagar,då ni kan köpa dem så billigt! Somliga af dem äro utmärkta. Några kanske äro litet för varma just nu, men hösten kommer snart. Percale västar, val gjorda, med axelok. Endast 42 kvar af 75c slaget,som säl- bq« jas för Ulf t Kalikå västar med äkta färger. Några med hvi- ta axelok. Endast 45 stycken kvar af 50c sorten, som säljas Percale och dimity västar, lätta och svala. Endast 59 kvar af $1.00 sorten, som i7Qr säljas för ' Percale västar, kulörta, somliga med hvita axel- ok, andra helt hvita. Endast 25 kulörta och 15 hvita kvar. Ko- stade 85c, men säljas nu C0« för A. J. Sauter Fancy dimity västar, veckade i ryggen, svala. Endast 17 kvar af $1.25 sorten,som du AA säljas för ijl.Uv/ Svarta lawn västar, med två rader trimming. Särdeles väl gjorda. Endast 7 kvar. Pri-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 July 1900

"r n 'Hl'®**! TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDA' EN DEN 12 JULI 190C. SKOGSLÖPAREN, SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN ?LGABRIEL FERRY. Å nyo gladde haD sig åt, att hans list hade lyckats, och tänkte redan på, hjru han skulle Htällu till, för att hemta upp någon del af skatten och gifva den till me- stizen utan att för denne yppa till varon af hela skatten. liödhand och Bastarden åsågo otåligt indianernes långsamma förberedelser till anfall, och me dan dessa förskansade sig bakom uppstaplade risknippor, stötte me- stizen under svordomar bösskolf- ven mot marken och bannade dem för deras långsamhet. Då deändt- ligen blifvit färdiga, kastade han på Baraia en blick, som koin den- ne att darra, och sade: —Och hvilken rol vill du, din skälm, spela för att hålla ditt löf- te? Baraja visste ej, hvad han skulle svara. Blott så mycket visste han, att han hade öfvertagit rolen af en sjakal, som förenar sig med en hop tigrar för att jaga. Emellertid sökte han visa sig så lugn som möjligt och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 July 1900

■ jrr ■ mj ,.'1^rrT sr*? frän allhanheten. Jordgloben. f U ■ Soldater, förstån I, alt jorden är rund' —Sergeant, vi förslå! — Den svänger kring axeln hvarenda se- kund; gå bär lär den gål Begripen I, gossar, alt haf är det blå, Ken land är det gula, och land är det röda, Där krigsmän få kämpa för äran och blöca? —Sergeant, vi begripa, vi längta tt slåss!— Nåväl, när bärnäst Det smäller kring knutarna, gäller det oss. Majoren till häst Skull (öra oss fram, där det bvlner som bäst.' Lägg handen på klotet! Den värld, som du täcker, I morgon kanhända en trumhvirfvel väcker. Trumpeterna sjunga som älskares ord; ty jorden är skön. Man kämpar om henne i söder och nord, På kullarnas krön. 1 dalarnas djup. Men den stupades lön Är gåfvan att njuta, som älskarn sitt möte, Sin hvila bos henne, 1 jordenes sköte. Begripen I, gossar, alt ulfvta i skog, Som rlfver en lå, ■Och järven, som biter sig fast i en bog, De sarga och slå För sargandets skull och lör födan, de få? Men krigarne kämpa för bygd...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 July 1900

!■ * T 9 ; ' >kiisr< t " fl. TORSDAGEN DEN 12 JULI 1900. Hvarför sälja villerespislar än något annat hus i staden? Emedan: VI handla med de bästa varorna pengar kunnat köpa. Vi föra det bäst sorterade lager att välja från. Vi garantera hvarje spisel vi sälja. Våra priser äro resonliga. Besök oss innan ni gör uppköp annorstädes, ty vi kunna bespara eder pengar. Hit UflQQ Xl M 511 COMGRSS AYERUE, • ila I UDD OL vv« uscar Widerstrom, svenskt biträde Agenter för NOVELT^ BLL E 1> LAME OLIE-SPIbLAR. LISK'S ANTI ROST BLECKVAROR. : ms. tyska Lloyd bolagets dockor i Ho- b ken.^ivarvid flere af deras ång båtar af ven brunno upp. Af ven Skandinavian- American liniens docka förstördes, men som inga af deras ångbåtar skadades, kom- mer traftiken att oafbrutet fortgå. New Andrew Johnson voro hela förra York i lönlags kl. -j e. m. från 6 veckan ute ocii tiskade. De omta- j gatans docka i Hobokent meddelar pass. *orK, AUSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. Fiskade fisk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 July 1900

TEXAS 5te Årg. Löp. No. 224. POSTEN. i'ui UoiYCiiity « « m * 1 LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 26 Juli iqoo. Vol. V. No. 30: Årstidernas uppkomst. En engel fr$u sin höga himmel så?, Hur lorden mcrk och tyst och ö le läg, Med Ingen lummig lund, ej smyckad kulle— Det tyckte engeln var ej som det sUutlr. Tram till Allfaders tron han steg och bad: / —Låt mig om riiojllgt är, få gå åstad, Au väcka ii t på denna öde stjärna— Blir vägen lång, jag går Gen ilock så gerna. Och svaret från den högste lydde så: — Din bön beviljad är och du må gå— Tag min välsignelse med dig på färäen, Ned till den lilla, mörka, öde världen. Kom så till jorden Vårens engel ned Och lif och fägring kring dess nejder spred—■ Och gräsen spirade och knoppar svalde, Allt under unge hersknrn's herravälde. Det häpnad blef bland t ngiar inlör Gud, Att skåda jorden i dess nya skrud. Dock därom enade sig englars sUara, Att vår det kunde e) för evigt vara. Så trädde fra...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 July 1900

f - \ Ar/ ™1WW— ' , \ A SVERIUE. Stockholm. Margarethahemmet har på*prin- sesiaan Margarethas födelsedag ge- nom prins Carl fått mottaga 1,000 kr. från okänd person. —Prins Eugen har, enligt tele- gram från Paris,vid världsutställ- ningen erhållit andra medaljen för målning. —Kung Menelik i Abessinien, som för några år sedan utvisade svenska missionärer, har nu gif- vit en af Evangeliska fosterlands- stiftelsens infödde arbetare, Taje- lenj, fullmakt att ostörd få utöfva sin andliga verksamhet därstädes. —Kammarrätten har ogillat de besvär, frälsningsarmens förslags- aktiebolag anfört öfver Stockholms stads pröfningsnämds beslut,hvar - igenom bolaget för i fjol i Stock holm taxerats för 60,000 krwnors inkomst af rörelse. —Svenskt papper och svenska tändstickor efterfrågas allt mer i utlandet. Af papper exportera- des vinder de 5 första månaderna i år 1*J,376,000 kg. mot 14,5412,000 kg. samma tid i fjor och af tänd- stickor 7,548,000 kg. mot(5,450,000 kg. i fjor. —Inför en afdelninga...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 July 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 26 JULI 190C UPPSATSER >o OM « Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Lungsoten är icke ärft- lig. Detta eäges i en artikel utaf professor O. V. Pettersson i Up- sala. Medfödd tuberkulor är visserli- gen möjlig, säger han, men före- kommer likväl endast i sällsynta fall. Efter all sannolikhet utbre- der sig lungsoten hufvudsakligen genom upprepad smitta under lif- vets gång förmedelst utifrån kom- mande tuberkelbaciller. Men i ett hem, där någon af föräldrarne el- ler bägge lida af tuberkulos, är naturligtvis möjligheten för smitta betydande. Detta frågans läge äger synner- li gen goda förhoppningar i afse- ende på utsigterna i striden mot tuberkulos. Är förhållandet det, att sjukdo- men i de ojämförligt flesta fall förvärfvas,ställa sig möjligheterna att bekämpa densamma rätt gyn- samma. Det gäller då att oskad- liggöra smittämnet, och dettu kan i stor utsträckning ske genom att den sjukes upphostningar upp- fångas i lämpliga kärl och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 July 1900

1 tpf TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA( EN DEN 26 JULI 190C. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed every week ln Austin, Texas, by the Hwkdihh Ahkhican Pubmbbimo Oo. The only SwedlHb paper ln Texat, and tbe bett advertlklng medium to reacb tbli elan of cltltena ^ -) «->♦<- J. M. Ojekholm, Editor. M. J. Knafe, Manager. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter. Prenumerations-pris: Ktt är, förskottsbetalning, - - SI.00. Ett Ar, pft kredit, ----- SI.50. fitt hälft är, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft fir, på kredit, - - - - 75 Ett ftr till Sverige ----- 1,50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott oon penningar böra sandas medelst Ex- press- eller Postanvisning eller 1 2-oents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, 106-108 E. 9th St., Austin, Texas. Advertising råtes. Display ads 25c pr in. pr issue. LocaLs 10c pr line first inser- tion. After first insertion 5c pr line pr is...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 July 1900

AMERIKANSKA NYHETER. TEXAS POSTEN, AUSTLN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 28 JULI ISKlC Tr.iffad af bixten. Omaha, Nebr., den 12 juli. För- liden tisdagsnatt under det myck- na hagel och de starka åskdun- dren, slog askan ned i Sv.Ev. Luth. Immauuelkyikan, men för- orsakade dock ingen skada till kyrkan, emedan åskan följde åsk- ledarne ned åt marken. Annat än i Texas. New York den 19 juli. Sexton personer tingo i måndags solstyng. Termometern visade 03 grader på e. m. På aftonen blef luften nå- got afkyld, och fuktigheten i luf- ten gictt ned till 46 procent kl. 8. I tisdags blåste en frisk vind,hvil- ket gjorde ställningen något dräg- ligare. Egendom ig olycka. Sank Rapids, Minn., den 18 ju- li. Under det Ernst Boström för några dagar sedan höll på att flytta in i sitt nya hus, inträffade en svår olycka. Vid det han kör- de ett lass flyttsaker, kom öfre de- len af lasset i beröring med en ståltrådslina förkläder. Vi'l för- sök att lösgöra linan, gick den af och for tillbaka med sådan fart, a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 July 1900

►4tr/ "* T N j i i—wi" TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA( EN DEN 26 JULI 190C. SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN ?LGABRIEL FERRY. Forts fr. föreg. n:r. Diirpå meddelade kanadiern si- i hau räknat efter, medan hans far, Da l>'e<"re kamrater i få ord biörn-1 som var något lärdare än sina vil- standigheterna vid indianens ned- da kamrater, skref upp detta tal i störtande; han berättade för dem, sanden. huru för hans ögon plötsligt, visat Då det var omöjligt att kalla till baka de fyra indianer, som höl- tsig en underjordisk öppning, som tycktes förena sjön och det inre af Töcken bergen mod hvarandra. Detta kunde möjligen rädda dem. Sjön var dock djup, och man kunde ej hopjwis att nå öpp ningen utan att väta krutet och sålunda beröfvu sig vapnens bruk. Men den orubbliga klippan kunde man ej heller rycka lös som den simmande ön. Medan de tre kam rater no råd- slogo härom, förhöllo sig fiendor- ne lugnt och tycktes sinnade att fortsätta belägringen. XXXIII. Indianern...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 July 1900

fr an allhanheten. Poesi. Gömd i blommans ljufva knoppar, Gömd 1 legneis klara droppar, Skimrar poesi; Tonar skönt 1 morgonsången Som 1 åskans däa, fast mången Endast "oliud" hör diirj Under granarne 1 skogen Går en flicka, öm och trogen; < . fca. Ljuft höjs hennes barm. Glact, fast fuktig, blicken strålar. Kärleken i purpur'målar Hjärtats framtid ljus och varm. Huru än all världen larmar, Barnet, tryckt i moderns armar, Huldt och lyckligt ler. Se hur hoppets ljusa floder Gå kring fader, gå kiiug moder— Hemmets poesi du ser! Ynglingen för fosterjorden Trotsar svärden, elden, morden, ■ Stark och djärf och Iri, Ungmön vid den fallnes sida Gjuter tårar, bittra, STida — Det är sorgens poesi. Forskarn'kämpar 1 sin kammar, Timmermannen med sin hammar, I sin auleis svett; Uch i bådas varma sträfvan Stark, fast stundom följd af bäfvan, Poesiens glans du sett. Gubben, stödd pi pilgrimsstafven, Ler blund blommor öfver grafven— Det är potsi. Pilten leker yrt på stranden, Bygger höga slott, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 July 1900

SF* r TkSRS .. .T : . V au *rt«r *M*£ TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 26 JULI 1900. ' ! ;v \ Wm i H varför sälja vi tlere spislar an något annat hus i staden? Emedan: Vi handla med de basta varorna pengar kunnat köpa. Vi föra det bäst sorterade lager att välja från. Vi garantera hvarje spisel vi sälja. Våra priser äro resonliga. Besök oss inntin ni gör uppköp annorstädes, ty vi kunna bespara eder pengar. 5n CONGRSS AVENUE, Oscar Widerstrom, svenskt biträde. Agenter för NOVELTY BLI L I* LAM K OI-JK-SPISLAlt. L1SK'S ANTI KOST BLECK VAliOK. H. H. VOSS & CO. AbSTIN. Prof nummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. r1 Ångbätsnotis. □ Firman A. E. Johnson & Co. i New York med- delade (lon 21 ds., att ånfartyget Norge lyckligt anländt till Kristi- ansand föregående kväll. Allt vid ombord. Herr Eric Svenson kommer ef- ter den 1 ang. att upptaga sin gam- la plats hos Ash & Hirshtield och vill bli särdeles glad' om hans många vänner och bekanta vilja hälsa på hos hon...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 August 1900

v TEXAS i. Tbt Uoireisity POSTEN. y 5te Arg. Löp. No. 226. UBERAI, POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 9 Augusti iqoo. Vol. V. No. 3a. För Finland. Vid fftsten för finska sångkören i rialmö. Finland! nar del namnet höres Fins ett hjärta, sona ej röres Hvart 1 Sverige man må vandra Längst 1 söler, längst i nord. Gångna seklets rika minnen Mala oss om svensken, tinnen Städs tillsammans med hvaracdra Uti kamp för fäders jord. De ha delat nöd och gamman De ha blandat bl&d'illlsamman, Hvar den ene vunnit ära, Där var ock den andre med. Samma andelifvets strömmar Delte de t krig och fred. t Och fast lången tid förrunnit. t Fastän snart ett sekel svunnit Sedan Finland blodigt rycktes Bort från Sveriges brutna arm— Hvad som mellan dem harivarlt Ej som rök och dimma farit, Outplånligt in det trycktes 1 vår anda, blod och barm. Vi tro ej den falska lära, Att det är en vinst, en ära För ett folk att lösa banden, Som historien har smidt. Där som se...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 August 1900

p *- . a ■•*3rv w TORSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 1900. SVERIUE. • i Stockholm. I sitt 79de år afled i Stockholm den 9 juli friherre J. L. S. Banor. Friherre Baner var född den 30 november 1821 samt har i många år varit bosatt i hufvudstaden, hvarest han gjort sig känd för flera originella sidor. —Under det gångna halfåret ha 163 stämningar om skilsmässa ut- tagit i Stockholms rådhusrätt. Genom utslag ha i 83 fall makarna blifvit skilda. De flesta äkten- skappsskillnadsmålen ha afejorts på grund af oenighet i äktenska pet och efter föreskrifna varnin- gar inför kyrkorådet. —För innevarande år äro i huf- vudstaden oj färre än 211 enskilda personer och bolag taxerade till en inkomst af 50,000 kr. och därut- öfver. 1 Göteborg skatta för sam- ma inkomst och därutöfver 94 en- skilda personer och bolag. 1 Stock- holm äro tre uppskattade för en inkomst öfver en million och 9 för i million kr och mer. —Till äktenskap lediga kvinnor Ogifta och änkor, funnos vid sena- ste mantalsskrifning med hufvud-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x