ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 October 1909

i SSCMILENBURG 0ILI1LL Založena r. 1882. CHRIS. BAUMGARTEN, majitel. G. A. BAUMGARTEN, řiditel Kupuje semeno bavlnové po celý rok a platí plnou tržní cenu. Moníku a šupky má vždy v zásobě za levné ceny. ZKUSTE BAVLNOVÝ OLEJ na vaření a pečení; Čistší a levnější než sádlo, máslo neb 10j. Máme po ruce pro naše zákazníky vysoce čištěný olej bavlnový. Pakli jste olej ještě nezkusili, dánie Vám vzorek na zkoušku. G. A. BAUMGARTEN. Wm. Keuper, Jr. Schulenburg, Texas. ilMnttlg ve velkém výběru za levné ceny. Kupuje farmářské výrobky. BAVLNU prodáte tam za nejlepší tržní ceny. Southern Produce Co. R. C. BOETTCHER, moj. SCHULENBURG, TEXAS. KUPUJE ZA HOTOVÉ: Veškeré farmářské výrobky, vejce, kuřata, slepice, krocany a plati nejvyšší tržní ceny. Navštivte ja kdykoliv máte něco na prodej. F. A. Bezecnf, v SCHULENBURGU, má ten největší sedláfký závod mezi Houstonem a San Antonio. Na všem cokoliv u něj koupíte neb objednáte u- šetříte nejméně 20 procent Podporujte našince, zvláště když u něj koup...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 October 1909

U vdovy,chléb hotový Pjrldka (i-1 M. BHluckťho. Nevím, zdali zuaie kolářku Am lirnžovou? Kdo bývat na výroč nich trzích nebo na poutích v Bo- číme. Uilove uedo D"bčicícb, ten si jí musil jistě všimnuuti; vždyť byla roba poradně vytostlá, široká v prsou, s tváří velkuc červenou jak úpluék, když ponad lesem vy- onázi. Když uě-dy žertem stou pila na městskou váhu, na které se taživai (louytek, ukázalo se, že tněla bez mála dvě stě liber váhy,z čthož arci někulinácte bylo třeba odčítati na šaty; neboť ráda na se be nabrala šatstva co nejvíc, aby jiné ženy v oči píchala hojným o děvem a mužským aby se ukázala uaotiojena. Když na sebe nahá- zela naškrobených sukní, jednu krásnější než druhou, tu by ji v pasu ani dva chlapi nebyli obem- kli, a co nad to bylo ještě vyšíva- ných šátku, zástěr, batystů, tím by se byl mohl zásobiti celý krá- mek židovský.— Co pravda, baba nebyla ani mla- da ani krásna, ano i osyp^ami po- ďobána i velké vole měla na krku. Ale vole zakrývala několika šňů- rami t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 October 1909

♦ ? ? ! SHINER OIL MILL & MFG CO., ♦ E. F. W0LT1ÍRS, pWs. " « — 1). C. DANIEL, ředitel. PEÍ K WELHUSEŇ, pokladník. NEJLEťSl JISTOTA JEST -A. Shiner, Texas, /j. našim přátelům farmářům: záři JQŮQ. Proč mtte podporovat olej drnu v Shiner dodáváním semene bavlnového: Jsme zde proto^ abychom kaz iou dobu v roce kupovali Vaře semeno zi nejvv.fi/ tržní cenu a zásobili Vás štipkami a moučkou za cenu, kterou při doptáváni shledáte ocl 10 do .'5% levnřjší nei v/tšina okolních olejáren dostane za jich výrobek. Prodá let i nám Vaše semeno, budeme s to zásobili Vás šupkami a moučkou po 'celý rok, kdeito ne- iháte/i Vaíe semeno vyvezli, naše zásoba š,upek a moučky bude vyčerpána a tvlo budou mtnet být dováleny za mnohem vyšít e nu. Na důkaz tohoto tiřzeni můžemepoukážou na mnohá okolní mf.ta, kde lupky byly prodávány až za $i3.oo luna bfhem mm. Jara a léta, když my prodávali jsme naše Šupky za $7.00 lůnu, kterýž rozdíl v cenf byl zavi- nln tou okolnosti, íe šupky byly dováženy do onoho místa...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 October 1909

I>o středu zemí'. V Pařížském časopisu "Matinu" podává francouzský učenec Cam. Flammarion vysvětlení k svému nedávnému návrhu na prozkoumá' ní vnitřku země. Hloubka země až ku středu obnáší 6731 km., nej hlubSí otvor do země obnáší však pouze 2000 metrů. Aby ze země prozkoumala jest potřeba otvoru velmi hlubokého a ovšem také ši- rokého asi 100 až 300 m. v prů- měru. Vykopaná země odvážela by se do moře, čímž by se získalo kus půdy. K provedení této my- šlenky navrhuje Flammarion me- zinárodní vojenské legie, čímž by vojáci v míru užitečně byli zamě- stnáni a náklad na tyto výzkumy nebyl by žádný, neboť na vojsko musejí platiti všichni národové. Vojáci místo s děly, puškami, gra- náty, torpédy a jinými smrtícími nástroji pracovali by svorně na vědeckých objektech. Tak Flam- marion doufá bez haléře prozkou- mali, co pod našima nohama jest skryto. Pěstitelflm vepřového dobytka. Mám na prodej pěkné vepříky, přes tři měsíce staré, na výkrm nebo plemenitbu. F. R. Olšovský, Breslau, Te...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 October 1909

•V -l*i VOL. XIX. HAL1XIISVILLE, TEXAS, THCKSlIAT, OCTOBEB 21, so. 18. C )BZOK J • ROČNÍK XIX. —\ ■'— HALLETSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 28. ŘÍJNA 1909. ČÍSLO 13.—- A- Entered aa eccond-ela** matter November 19,1M8, at the poet ofliet at flallettsville, Texae. ander the aet of March S, 1871. í I « P J. S. T sP°'c'ch anglických. Naše Jedno- ženy v ohnivzdorném oddělení ně- ta by měla z toho si vzíti poučení které banky neb Trust 'Company, a nemysleti pouze jen na přitom*- k uschování ve skřínce k tomu cíli Fayetteville, 3. října. hlaso nosti náhledu ta doba zakoupené neb pronajaté, a od kte- není příliš vzdálena, kdy budeme ré mohou býti 2 neb j rozličné klí- potřebovali každý cent přítomných če od tolikaž zámků a po jednom poplatků na zaplacení běžných lí. klíči nechť obdrží rozliční úřadní- mrtí. Kde před ro lety jsme měli ci Hl úřadovny. Také může bý i jen jednoho člena přes 60 roka sta- zvolen dozorčí výbpr, jehož povin- rého máme nyní 1:5, jednoho 70 a ností bude občas za přítomnos...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 October 1909

1 — OBZOR. časopis hospodářský, poučil} a zabavný, Orgán 8. P. J. 8. T. Vychází kaídý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adre8á:"0BZ0R,"IUIlett8Ttlle, Texas. A General Farm and Family Sempaper. Organ of the 8. P. .1 8. T. Pablished Every Thursday by F. Fabian, Hatlettsville, Texas. Subtcriptfon, $1.00 peryear. Advertisin ratci on appltcatton. Ve_spojení je stla, a sily jest za- potřeb) dnes vlce než jindy, nebot Časové jsou zlí a nepřítel číhá za každým krokem. F* Niž lid jest lid dobři vůle, avšak třeba mu^poúíemTpovzbůzenf, od. krytí pravdy—a pak půjde ochotní za svými vůdci. Liknavost a lhostejnost k Jed- notí jest největším břemenem Jed- notu zdržujícím od 'pokroku a vý vinu Kde (lenové raději přetřásají u veřejnosti vady Jednoty než její dobré stránky, tam zdaru se nedo- čkáme. Rozumný tlen jednoty nebude očekávali, že jakéhokoliv spolku stanovy se vůbec kdy [tak upraví aby každý úd nadšeně mohl zvo- lali: "Teď je to dobré, teď 'jsem spokojeni" Avšak rozum káže, aby- chom stanovy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 October 1909

{©> é) ^ 1SCHULENBURG0ILMILL Založena r. 1SS2. CHRIS, BAUMGARTEN, majit l. Kupuje semeno bavlnové po celý rok a platí plnou tržní cenu. Moučku a šupKy má vždy v zásobě za levní ceny. ZKUSTE BAVLNOVÝ OLEJ na vaření a pečeni; Čistší a levnější než sádlo, máslo neb lůj. Máme po ruce pro naše zákazníky vysooe čištěný olej bavlnový. Pakli jste olej ješté nezkusili, dáme Vám vzorek na zkoušku. G, A. BAUMGARTEN. G. A. BAUMGARTEN, nditel Wm. Keuper, Jr. Schulenburg, Texas. ve velkém vy béru za levné ceny. Kupuje farmářské výrobky. BAVLNU prodáte tam ta na/Upil trint ceny. Sonthern Produce Co. R. C. BOETTCHER. rao). SCHULENBURG, TEXAS. KUPUJE ZA HOTOVÉ: Veškeré farmářské výrobky, vejoe, kuřata, slepice, krocany a platí nejvyšší tržní ceny. Navštivte ja kdykoliv máte něco na prodej. F. A. Bezecný, v schulenburgu, má ten největíí závod mezi Houstonem a San Antonio. Na vlcm cokoliv u něj koupíte neb objednáte u- JetříU nejméně 20 procent Podporujte našince, zvláitě kdyl u něj koupíte laciněj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 October 1909

Znám i velice cenná farma Rabb- ova koneíně je na prodej. Obsa- huje iooo akrů. Neni lepSfho po- zemku v Texas. Podrobnosti zdili John \Vood , 2231 Buena Vista, San AntoniOi Texas. Elgltl, 18. října. — Tímto stvr- ,-;«ujřpHjem milodarů pro br. Šille- ' ra od fádu Jan Žižka, čís. 18., jak íf^ásleduje podie čísel řádu: Č|s. 17., $2.30; čís. 25., 12; čís. 'šjřo.,jíl.60; po *1.25 čís. 24., 39.; (Sftolji iís. 1., 7., 9., 10., 35., 47-1 rjsa.jlpo 75c čís. 4j„ 65.; čís. 14., ■ íy5=|; po joc^tís. 3., 5., i2„ 13., j V5„:l6.> '9 > *9-. 33'. 34'1 3&-.37-, | ., 42■ 1 43*I 44*t 4&-> 4^'i 49- 5'-< . 54; 56., 57., 5«-i 59*. 63 .64-. ' B6-,Í68., 70., 71., 73., 75., 77., 78.; jpjs. 79., 40c; po 25c čís. 50., 67., t Í9.,:74., 8l. . .... Víem sbratfeným fádflm VfAi- UJ neb střeva nejsou, v pořádku Aiám irdečný dík a jest-iiv jJžfcÍCTý' užívejte Dr. Allen a "Baby >Red lád shledá nčjakou chybu, lidim,' Btld Pllls", ty Vás uzdraví. Ne Aby vnutí uvědomil, já milerád ehy.Hná-li je Va...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 November 1909

vN TOI. XIX. ■ :« ' ' í- r ; . .<*> > ' % HJJ.LE1 révíLLE, TťX , , THDMXIAV, XOVEMBER 4, IDOU. NO. H. ročnIkjxix. HALLETSV1LLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 4. LISTOPADU 1909. ČÍSLO 14. Entered as Mcond-clasa mktter November 19,1908, at tha po*' oflíce nt klallettttville. Texas, under the uct ot March 3,187H. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ dostává. Tento rok odžinováno stonu nemělo by nic společného se ] dělník rolníka a celkem jsou si a Ším důkazem a není třeba žádných •« bylo v našem městě asi řest set ba-1 spolkem pokrok, neb spolek Po- musí si býti ruka v ruce. řečníkň a vysvětlováni. East Bernard, 18. fíjna.— De-; líků bavlny, vloni 2600. Dle toho | krok se nestará a nebude jednati bata v Obzoru právě vedená nutí vypadají mezi rolníky i obchodní- mne ku psáni, vzdor tomu, že )sem kv ne příliš utěšené poměry. Ku- úřad dopisovatele jil dávno vypo- věděl « to jedině z té příčiny, že neteří bratři našeho řádu spatřo- val! v mých některých dopisech (snad!) velkou svobodomyslnost a névěreckost...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 November 1909

lai S. P. J. S. T. Rozpočet na úmrtí číslo 188., 189. a 190. Bratři a sestr) | 188. Tímto se Vám oznamuje, že br. Rud. Rozacky od řádu Praha, číslo 29., zemřel dne 29. září, stár jsa 46 roka. Příčina smrti; spá- chal samovraždu zastřelením se. K Jednotě přistoupil 17. března 1901. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 970 a dle stanov jest oprávněn k podpoře v částce íiooo, avšak následkem samovráždy jen k $500.00. 189. Fr. Fojtík od řádu SI. Bratři, číslo 34., zemřel dne 30. září 1909, stár jsa 36 rokfl. Příčina smrti: otrávil se v úmyslu sebevra- žedném. K Jednotě přistoupil 6. prosince 1903. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 2645 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000, ale následkem sebevraždy podpora snížena na $500.00. 190. Tomáš Holý od řádu SI. Růže, číslo 36., zemřel dne 16. října 1909, stár jsa 43 rokfi, na tyfus. K Jednotě přistoupil 1.1. října 1903 Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 2571 a dle stanov jest oprávněn k podpoře v částce $...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 November 1909

4 I Taylor, 26. října. — Nemínil jsem už ani psíti, ale poslední do- pis br. Dámka mě zase k tomu nu- tí. Ctěný bratře, dříve než Vám odpovím, podám Vám též příklad. Mám právě po ruce "malý Ozna- movatel" americké jednoty Dřeva- řů světových. Ta jednota jest snad ta nejjistěji! ze všech jednot, tak jistá jako pokladna anglická, neb spojených států amerických. Tam stojí napsáno: že její souhrn- né členstvo se páří přes 360,000 duší. A majetku, totiž íondů, že vlastní přes $3,500,000. Pak že vyplácí každé 4 hodiny jedno úmr- tí čili 6 úmrtí denně, nebo 180 měsíčně. Jest to ohromné členstvo a též ■velký kapitál. Ale když'se to roz- třídí na členy, netrefí ani $10 na jednoho. Vyplatila již přes Í20,- 000,000 úmrtí za 19 let svého tr- vání. "Tak proč my bychom ne- mohli míti dostatečný fond, když jak sám doznáváte, máme přes Í16 na člena, ale to není myslím počítáno dobře, neb když to bude- me počítati s reservním fondem, udělá to přes $18 na člena. A do sjezdu myslím nebude mnoho chy- b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 November 1909

OBZOR. C'iM pin hospodářský, poučný a zábavný. Orgiiu s. F. J. 8. 1. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailrom:' 'OBZOR," Hall<-ttisvill«-,Texas. A Ucnmil Farm aml Famllv Sswspapfr. Organ of thr S. I'. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertisin rates on application. Nezapomínejte, že není správné, jestliže členové zaplativše si pří- spěvky a assesmenty, odcházejí ze schůze spolkové, nebo ještě hůře, když platí v doměúčetníka. Kdy- by tak činili všichni, tu žádný spo- lek, následkem toho pak také žá- dná jednota, nemohla by existovat. Pomysli si každý, že nejsou o nic více ani méně nežli druhý bratr a plň každý svoji povinnost — bnď přítomen celé schůzi svého řádu. Důvěra jest nutná ke zdaru ka ždého podniku, tudíž i bratrských jednot. Žádná jednota ani spolek nemůže pokračovat, kde členstvo s nedůvěrou pohlíží na své úřadní- ky. Pamatujte, že všichni nemo- hou býtí úřadniky, ale všichni mají úřadniky ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 November 1909

JJUUir.MT 'i.'T 1 a ! ♦ ♦ x X X Wsler & Scbawe, ROSENBERG-, TEXAS, Chovají největši sklad G-ROCERII, STŘIŽNÍHO ZBOŽÍ NÁBYTKU, FARMAÍJSKÉHO NÁŘADÍ a kupují za nejvyšší tržní ceny veškeré farmářské výrobky bavlnu, kom, seno, slepice, vejce a j. Zeptejte se u nás na cenu než koupíte jinde. Náš p. H. Křenek Vám ochotně poslouží. City Drug Store W. L. NESBITT, majitel. Chová úplný výběr lučebnin, drogu, patent, léků Severových a a jiných, toiletních potřeb pohle- dnic,papíru a psacích po- třeb. Zaměstnaný tam ml. Paulus z Hallettsville tuží se v češtinč statečně. ♦ ♦ L. W. CUMINGS, ROSENBERG,TEXAS Not Tuftrt Guaranteeí 20 Years WT1ESS chová největši výběr nábytku všeho druhu koberců, rohožek, papíru na stěný, šící stroje $25.00 výše. Zaručuje uspokojení. Babí, Ml! a ?58 i ié Éru lálftil. Sílvcr 1Ríng Saloon Wm, KIRSCH, majitel. rsi v ROSENBERG, TEXAS, přímo naproti "Union Depot" Zastavte se tam na přiví- tanou a neopomenete se staviti na rozloučenou. Dostanete tam pivo jako křen, whi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 November 1909

Nsíw Ulm, '25 říj.ia. — Mne ani hrjiu ncí.aui|e, já jsem pevný jako skala a zdravý |ako bor, takovou jsem doptal odpověď, když jsem nabí/.el jednomu krajanu naši mi. Ion Jťdootu a brn ranou podporu. Pravil jsem mu: M.lý brachu, tak pevný rn-jsi. aby té smrť nezmo- hla, a to tfeuas dosti brzy. Co nečteš v novinách, íe umírá vLe mladých než starých? Inu to je pravda, ale to placení každý mě- sic, to aby byla kapsa pořade pl- ná, a jak jsem slyšel mám dát po. lovici úřadníkňm! Pravil jsem n u: Ty jsi jen namluvený od jednoho nepřítele, který nenávidí naši mi- lou Jednotu. Máš naše stanovy, do kterých můžeš nahlédnout! a též můžeš si před platí ti na náš or- gán, pak v ném rnftžeš pilně čisti a tu hned poznáš, že jsi byl klamán. Co se týče platu našich úřadníků, to není tak zlé. Když ty se k nám přidáš a budeš úřaduíkem, zajisté budeš též chuti nějaký plat za svou práci, co? Snad bys nebyl takový, jak jsou naši úradníci od řádu Bratři Jihu, když jsme jim nabízeli tolik a tolik každému, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 November 1909

$ 15 % i JIŽ VYŠEL — Ji-dná-ii se vám o úspora při ná- kupu svých potřeb, pibte si o náá nový český katalojr, v němž n*lf- žnete vše, co vůl** kdy kupovuti Vám napadné, h důkladnými popi- sy a vyobrazeními předmětů i ce- nami. V katalogu nu^em se pfe- Hvědčfte, že u nás dostanete zboží o 25 až 50 procent lacinéji, než u vás. Katalog ntMtoji vás nic. než zaslnti nám poitovnf lístek ae správnou adresou. Zasílá se zdarma Právč v těchto dnech vyiel Jiový velký český katnfojr vřech potřeb zaujiinajici 470 .Uran u kolem pěti tisíc vyobrazeni. Byl vydán známou ěeskoslovanskou firmou U. S. MAIL OKDKK HOUSE, Marshall lloul. &21. St., Chicatro, III., která zi'.sflá jej každému zdarma a vyplacené, kdo o něj požádá, krmné starých zákazníků, jimž poaílá se pravidelně, jnk vyjde. Piďte si o tuto knihu, neboť vás nic neduji a přin.a? V^m prjspěrh. Nový velký český katalog firmv TJ. S. MAIL ORDER HOUSE M^r^lian^BouL^ CHICAGO, ILL. V katalogu tomto naleznete seznam, vyobrazení a ceny všeho, čeho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 November 1909

mfiuMiiiHummCHyMBH Bryan, 17. října.— Tímto se 0- znamuje, že br. Frank Matulík od řádu Nová Ratolest, čís. 41., z Port Lavaca přestoupil s přestup- ní listinou k našemu řádu Bedřich Smetana, čís. 39. Zároveň se oznamuje všem bra- trům, že výroční schůze se bude odbývali první nedéli v prosinci na místě třetí,jak obyčejně bývala. Jos. F. Žák, taj. ShiMer, 23. října. — Do řádu Vlastenec, čís. 45., přijati v minu- lé schůzi Vác. a Josefina Lahodný s přestupní listinou od řádu Svo- jan, čís. 11. Zároveň uvědomuji všechny Členy našeho řádu, aby se do příští schůze, dne 14. listopadu, v plném počtu dostavili, neboť nám předléhá důležité jednání o opra- vách stanov, které se mají státi na příštím sjezdu S. P. J. S. T., kte- rý bude odbýván v prosinci t. r. J. H. Elšík, taj. Kovář, Texas. — Tímto ozná- mením se dává na vědomost všem Členům patřícím k řádu Osvěta, č. 52., aby se dostavili vŠichui do příští schůze, která se bude odbý- vati druhou neděli v měsíci lišto padu o 1 hodině odpoled...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 November 1909

VOL. XIX. •? 9 O 23 H1I.LEI fSVHXK, TtXjS, TRtRSDif, SOTEMBEB 11,1909. ROČNÍK XIX. .10.1*. HAIXKTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 11. LISTOPADU 1000. ČÍSLO IS. Něco' o stromkách. L J. Flllip, L 0r#ng«. Textt ^ Doufám, že túai ctěni čtenářové me, ^ čtenářky prominou, když je mou ; jest neilepSl škrabamcí budu duditi. Nemíním tím nikoho>urazit, neb pohněvali a důufám, ie nebude iod místa, když laskavostí p. vydavatele "Obzoru" s'e zmíním několika řádky V oboru tom, neb cestováním pro rahradu sé nám poskytne dostr příležitostí; •bychom jiné starší a | zkušeněji! milovníky zahrad vyslechli a je byl ve Stromovce. Nikdy ale ne- pozemku v Colíege Station, Tex.. hnojme stromkům při sázeni, neb a také p. ,J. Damek ve Frýdku, tím je poškodíme a mnohdy zničí- Austln Co., má ve své zahradě a Obyčejně dobrá volná hlína nebo více kafrové stromky, které v Hnojiti můžeme až poměrně krátké době vyrostly stí- .. .. ' Miiiaivy ac ueugri. jich dobrozdání a přesvědčení sdf-j Také |est dobře stromek obrátili...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 November 1909

" " OBZOR. 11 - čwopln ho |>o(!ál ttký, poučný • zabaruý. Orgán S. P. .1. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročné $1.00. Vhodné doba pro agitaci. V letni době, v které každý člo- vík touží po čerstvém vzduchu ve ; volné přírodě, spolkový život Jo- chabuje, schůze jsou slabě navště- vovány a po většině jen ty nejuut- nější záležitosti se vyřizuji. Člen Adreia'OBZOR,"Hallettsrllle,Teian. stvo má své "prázdniny", žádná — •—!- : ' - ■ j čilejší působnost se nikde nejeví. Proto všechny spolky a jeduoty je- K Oeneral Farm and Kamily Ne «pnpor. v' každým rokem v létě Ocl.ablosť Organ oftheS. P. i- S. T. ; Jest to přirozený výsledek okol ~ ! nostl, v nichž žijeme. Měšťák ! touží v létě po venku a fartner, venkovan má zase v létě nejpilněj Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Snbscription, $1.00 pcr'year. Advcrtisin rates on application. Placení měsíčních poplatků u bratrských podporujících spolků nemělo by býti považováno za vý- lohu, nýbrž za placeni do bez...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 November 1909

.5- 1 9 ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 0 ;)/ Ullhislcr & Scbawe, ROSENBERG-, TEXAS, Chovají největší uklnd GROCERIÍ, STŘIŽNÍHO ZBOŽÍ NÁBYTKU, FARMAŘSKÉHO NÁŘADÍ a kupují za nejvyšší tržní ceny veškeré farmářské výrobky bavlnu, kom, seno. slepice, vejce a j. w ! ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ : ♦ ♦ ♦ x ♦ t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ x ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ x x Zeptejte Ne u ti.is na cenu uež koupíte i In do. Křenek Vňm ochotné poslouží. Nóis p. H. City Drug Store W. L. NESfllTT, majitel. Chová úplný výběr lučebnin, drogů, patent, léků Severových a a jiných, tviletních potřeb pohle- dnic,papinia psacích po- třeb. Zaměstnaný tam ml. Paulus z Hallcttsville tuží sc v ťeštiuč stateční. L. W. CUMINGS, ROSENBERG, TEXAS ffJWf No! Tufted Guaranlred ZO Years chová největší výběr nábytku všeho druhu koberců, rohožek, papíru na stěny, šicí stroje $25.00 vyše. Zaručuje uspokojení. Rakve, míly a vše io loho Éra nleieii. Sílvcr 1RÍIH3 Saloon Wm. K1RSCH, majitel. Mí 8É v ROSENBERG, TEXAS. ' pffnm nniimU "1'nion IK1 p,,1" Zastavte se tam na př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 November 1909

Z Victorie. 0 Pile CHAS. VELOO. Byla to první má návštěva ve Victorii a byl jsem zvědav na se- znáni města. Okolní krajinu dra- hou jeda přes Wharton a Jackson Co. shledal jsem z většiny plani- nou a také chudého vzezřen! a pou- ze blíže potoků Mustang, Navidad a Lavaca oživenou, takže místo Victoria, sídelní to místo okresu téhož jména, činí dojem královny pouště. Jako mnohé ze starých měst na Jihu byla Victorie již za dávných časů střediskem obchodu dalekého okolí, ale kdežto jiná po. dobná města založením menších městeček v okolí ztrácela na důle- žitosti, Victoria dovedla své po- staveni udržeti a zvelebuje se stá- le, čemuž nasvědčují mnohé novo. stavení v obchodní i residenční čá- sti. Jest položena z části na mír- né vyvýšenině a činí svou (Správno- stí a čistotou dojem velkoměsta, u- pomínajíc silně na Brenham, k če muž ovšem přispívá v obou mí- stech hodně vyvinutý živel něme- cký, arciť zamerikanisovaný. Vic- toria má dvě náměstí a celý počet ulic. Jako většina měst poblíž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x