ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 September 1908

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å St«llahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela StiHahafskusteu och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annansprw; 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år Halfl år i, .....$2.00 I Fjerdedels Ar $0.65 — 1.25 I Ett år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkdsten.- " JKJU ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. I 30 Sharon Street, san Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMP...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 September 1908

Sverige-nytt. STOCKHOLM. Konung Gustafs "Le Gaulois" uppger, att t; u för' konung Gustafs ankomst ill Frankrike är bestämd till om- !■: ilig do 7 oller den 10 november. Iv muny n t.Ti ..r Paris en veckas tid oeb lienor k- fran till Eneland. Sven Hedin på väg till Simia. Ett t i ,iam från Stockholm af den 31 .ugusti omförmäler, att dr. Sven Hedins föräldrar der mottagit ett bref från Hedin, deri lian meddelar, att såväl han som hans sällskap befinner sig i hög grad önsklig välmåga samt att han ämnar anlända lill Simla i början af sept. Ef Ut Maimö-attentstet. Kritiska rea'*ringt?» iterant älW ho- den sv«M i ka underhandlingar i syfte att för britiska undersåtar! i Sverige vid olycksfallsförsäkring ernå likställighet med svenska undersåtar enligt 1901 års lag. Den engelska lagen gör i detta afseende ingen skillnad på egna undersåtar och utlänningar. Svenska regeringen har meddelat, att den är villig att ingå på sådana underhandlingar. Rättegång om John Fröbergs liff ii.ringar. Delegar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 September 1908

SVERIGE-KRÖNIKA. Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska Pressbyrån Stockholm. Nu börjar lite af hvarje här hemnia. Först börjar hösten med stormig blåst öfver fjärden, med gulnade löt' och mognande frukt, med mörka kvällar och en kännbar saknad efter våra så vackra och ljusa sommarniitten. \ i ha visserligen förtjusande augusti månsken, mer förtjusande här vid Furusund, ;in mångenstädes i Sverige. Men allting här ute manar oss likväl att öfverge våra idylliska, nu afblojtnmade sommarnöjen och flytta in till sta- '- ti. Ty nu börjar säsongen der inne på fullt allvar. *- Man liar öfver allt i Stockholm börjat repetera för säsongens teatraliska föreställningar, ja, jag menar nit endast dem som komma att framställas, på teatrarnes tiljor. Skådespelarne på den privata eller offentliga verldsskådeplatsen hålla nog på hela lifvet igenom. Sådana ta' sig sällan någon rast. förrän den obeveklige kommer och säger att skådespelet är slut. — Folk här i Stockholm, som bo i någo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 September 1908

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 17 September 1908. ÖNSKAS En hjelpare önskas i en 1 :sta klassens skrädderiaffär. 10!) Montgomery st., San Francisco. FOR RENT. A new flat to rent reasonable. Six rooms, bath, porch. Very convenient. Have to be seen to be appreciated. 116 27th st., near Guerrero. KUIUKO, Ole Oid och andra af dr. Kahrneys mediciner finnas ständigt på lager i no. 30 Sharon st. nära 1 r,i b st., nära Märket, mellan 15tli oeli <0 $50 BELÖNING! Denna summa utlofvas till den som kan gifva nuvarande adresseil på en skandinav vid namn B. Goldsmith, hvilken före branden hodde med sin hustru i no. 3rd st. Svar kunna inlemnas å Vestkusten kontor. ÖNSKAS. ATT HYRA. 2 rum, ljusa och stiliga, med egen ingång. Stor bakgård. Hyra endast $12 i månaden. 800 Noe st., nära 22d. Ett svenskt medelålders fruntimmer som vill hushålla för en liten familj på landet, kan erhålla en lindrig plats, om snar ansökan göres. Endast två i familjen. Adressera N. Anderson, Agua Caliente, San...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 September 1908

< 5 acres Hem endast $575 i Alameda County, Calif. Rikt jetnnt land, invid två jernvägar; två stationer på landet. $25 kontant och $10 i månaden. RICH VALLEY LAND CO., 546 market St., San Francisco, Tr .. Skonhet, stil oclikomfortfinuasalla forKostymer till billiga priser. Rengo- enade i korrekt afpassade glasSgou. Vi rlI1g> pressning och reparationer. egna stor tippmarksamhet at de sm& deG. A. KA^DING taljerna 118 W. Santa Clara St., SAN JOSE, CAL Telefon White 1341 ^^KfptiCiCin 156 5. first St. Sail Jose. DR. HERMAN P. HANSON GARDEN CITY BANK Svensk Tandlakare AND TRUST CO. Timmar: 9— 12, 1 —5. San Jose, Cal. Kapital Stock $250,000.00 GARDEN CITY BANK BLDG., SAN JOSE, CAL. Surplus and Profits $156,921.0-1 Telefon Tohn 6S1. Platsen att insatta edra besparingar. NELS BENSONS When in doubt? . KttTTHANDEL Parti ocli Miuut. CALL FOR A GLASS OF Butik: Vine & Auzerais Ave. Tel. Red 3263 Filial: East St. & Park Ave., SAN JO...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 September 1908

THE SALUBRIN LABORATORY, ❖ åt * ❖ Grand Crossing, Chicago, 111. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-siiaiJe (soui ofvan) linne* å hvarje flaska ii k t a Saln 1) r i 11. ❖ ^ ^ *»• •£* *5" »t* >J» »J» •$» »J» ►*< «$» •£* «2» »J» »J» »j» *** »$» »J< «$» »J» »j« ♦$» «j» «$» »*« »** ♦$» #$• »i fr «$113* »*« «$• ►> NÅGOT OM ATT GIFVA. T'li skriften slår dol skrilYet, ),\ till den som hjelp lierar; livad ;if bjert a t varder j;i f vet Ku bpliaglig gerning ii r. Allra minsta gifva gäller Om ined gifmild hand man ger, Alen det skadar inte helht .\ti ge litet mer. En dryck vatten den som beder Och som törstig iir <><*h svag. Det iil gifvaren bereder Himlens stora välbehag. Sa del lärdes uti .Tilda Och star tryckt på skriftens blad, Men det hindrar ej att bjuda Pä en kopp choklad. JBryt ditt bröd åt hiingrig like, Så är budet, som man hör, Och du lår i himlens rike Lönen för hvad sfl du gö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 September 1908

KRUMB & MIERSON Cigarrer och Tobak Högkvarter af Martin Peterson. 1 Stockton Street, San Francisco. Telefon Temporary 2087 J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt P. W. I. MURTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister Street San Francisco. Andrew Nki.skn, Egare. Market Upholstering aud Furniture Co. MÖBLER Möbelsloppuing, tillverkning af Madrasser, Carpetlagning & Cleaning, Bolstrar, Rullgardiner, Linoleum, ni. ni. till salu. 2176 Market St., bredvid svenska hallbyggnaden Svenska Föreningar. SVENSKA DAMSÄLLSKAPET af håller hädanefter sina reguliära möten i S\vedi=h-American Hall, 2174 Market St., tredje Torsdagen i månaden. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco afhåller möten Swedish-Ameri-can Hall,2x74 Market st., hvarje Torsdags afton, artärsmöten andra och fjerde Torsdagsafton i män. kl. 8. Tel. Park 4571 SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhåller regulära möten i K. of P. hall, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 September 1908

5. VESTKUSTEN"- , Torsdagen den» 17 September 1908. SVENSKA LUTH. EBENEZER KYRKAN, i5:de och Dolores St. söndagar: Högmessa kl. ii f. m. aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl 9:45 f. m. Ungdomsmöte hvar fre dagskväll. Telefon Market 3305 Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad; 208 Dolores St., strax intill kyrkaa Svenska Damsällskapet gifver lörilajjsaftonen den 26 dennes en aftonunderhållning och bal i Svenska Hallen. lill hvilken den skandinaviska publiken vänligen inbjudes. Alla utlofvas en treflig afton; förfriskningar serveras och inträdet är blott 25 cents. Western Pacific jernvägsbolag kommer att utfärda oeli försälja obligationer (second mortgage bonds) för 2.) millioner för att. komplettera banan mellan Salt Lake City och San Francisco saint inköpa nödiga redskap o. d. Genom utfärdandet af dessa obligationer komma <le allmänna affärerna att ännu mera stimuleras och sa mycket mera penningar att cirkulera i inarkiiadcn. 4,200 män äro t'- , n. sysselsatta med arbete på...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 September 1908

San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 24 September 1908. 23:je årg. No. 39. På Turi^lfärd genom Amerika och Europa. AF ALEX. OLSSON. Stockholms omgifningar. Man kan resn omkring i Stockholms omgifningar en hel sommar utan att tröttna på att betrakta naturens skönhel och de omvexlande scenerierna, vare sip man beger sip- utåt Saltsjön eller inåt de fagra vikarne i Mälaren. En härlig afton begåfvo vi os.s i sällskap med fröken Wilma Dybergh, en syster till vår bekante föreningsordförande och energiske jernvägstjensteman mr K. Dvbergh, ut till Drottningholm. Först bestegs hissen vid Mosebacke., från hvars bro man har Stockholm för sina fötter, derefter togs färden ner till Munkbron, der ångaren till Drottningholm låg färdig för resan. Detta var Oscar II:s favoritslott, sorn det påstås, men det utgjorde äfven långt förut "tjusarkonungen "Gustaf 111 :s m. fl. svenska konungars hvilo-och förlustelseplats. Färden dit en vacker afton, då solen håller på att sänka sig bakom li...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 September 1908

Sverige-nytt. STOCKHOLM. Envoyén Lagercrantz, som några, dagar vistats i Stockholm, har afrest till sin egendom Wirsbo för att i början af september afresa till sin sändebudspost i Washington. Karl XV:s staty. Den a f skulptören Friberg modellerade statyn af Karl Xy har i dagarne gjutits färdig hos Otto Meyers konst-, metall och zinkgjuteri, och sammansättningen af de olika delarna är också i det närmaste klar, så att man på gjuteriet beräknar att ha statyn fix och färdig till uppsättning om sex a sju veckor. Man liar beräknat att ha Karl NV:s staty färdig till af täckning nästa år den 3 maj, konungens födelsedag, och så vida inga oförutsedda hinder i form af strejk eller lockout komma emellan, skall allt gå efter beräkning. Repetitionskurser i gymnastik för folkskollärare och lärarinnor. Sedan riksÄagen till anordnande af repetitionskurser i gymnastik för folkskollärare och lärarinnor på extra stat för år 1909 anvisat ett anslag af 12,000kronor, har k. m:t uppdragit åt direktionen ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 September 1908

Oscar II afgår Frän New York TORSDAGEN den 15 Okt. Derpå följa Fr. Köpenhamn• Fr. New York: Okt. 1 C. F. TIENTGEN Okt. 22. Okt. 8 HELLIG OLAV Okt. 29. Okt. 22 UNITED STATES Nov.12. Okt. 1 C. F. TIETGEN Okt. 22. Nov. 5 OSCAR II Nov. 26 Nov. 12 C. F. TIETGEN Dec. 3. Inget ombyte. Snabb resa. Storartade bekvämligheter. Allting nytt. Modernt inrättade. För närmaie upplysningar hänväna'e mat. sig till HALVOR JACOBSEN, Agent. Scandinavian-American Line 773 Market St., Rum 10 San Francisco. John A. Halpin, Attorney At Law. Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsmessomål. Fastighets- och inteckningsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. 966 Market St., (Dean Bldg) Room 33 (förening med Turk och Mason Sts.) Bekins Van & Storage Co. SKEPPHING och EXPRESS ' till lägsta priser 968 Broadway, Oakland Telefon Oakland 907 13th & Mission Sts, San Francisco. Telefon Market 13. Chäs. Anderson 8VEN8K SKOHANDLARE 1633 Devisadero Street Mellan Post och Sutt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 September 1908

4. VESTKUSTEN. Torsdagen de 24 September 1908. Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Sven6karne på Stillahafskusten. Utgttwes ToPBdng —från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez Prenumerationspris. Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 60 Ett år till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen -ippmärksamhet vid desamma. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. Vestkustens telefon: Market 4851. TILL VÅRA LÄSARE. denefter '' nä-Utgifvaren-redaktören fattar ita vecka åter pennan för att 5 månaders frånvaro återgå till ' ringarne"- . I)et kännes skönt att efter 20 års nästan oafbrutet arbete få hvila ut litet, isynnerhet 0111 denna hvila kan erhållas i <let gamla fäderneslandet. Ty hur det iin är ligger dock fosterlandskärleken pä botten i hvarje idealistiskt stämd människas bröst, ja äfven ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 September 1908

iw. L. WOODROW IT'S l'URE, THAT'S SURE. Eagle Breujery ttegratiiingseutrpprenör och Ilnlsainprare I 117 !»«. i Hl Ml., »hi» .lost;, Cal. U Kontor Tel. Main 91. BosUrf Tel. Main 312. San Joie, Cal. Oakland, Alameda och Berkeley. Under ett anfall af nervositet begick den 19 år gamla hustrun till telegrafoperatören F. R. Jager i onsJags sjelfmotd i sitt hem, 703 14th st. i Oakland, genom att dricka karbolsyra. Hon var moder till ett tre målader gammalt barn. Den gamle " banbrytaren" Granyille Wall, som härom dagen afled i Oakland, begrofs i måndags i Mountain View kyrkogården. Han var 92 ir gammal och kom hit från Maine för 50 år sedan. 32 personer hafva i en petition till stadsstyrelsen protesterat mot att bårhuset i Oakland fortfarande bibeliålles på den plats der det nu befinner sig, i residensdistriktet vid 18tli st. och San Pablo ave. Helsovårdsnämnden har tagit hand om petitionen och kommer att vidtaga undersökningar. Mrs Melissa Nevins begaf sig i måndags efter alt hafva lemnat ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 September 1908

B. VESTKUSTEN. Torsdagen den 24 September 1908. MOR. Om verlden vote än så vid och stor Och dref mig kring likt flarn på vida vatten, Mig lyste tanken, ljus och skön, på ' Mor — Som ögat söker stjernorna i natten. Jag ville sjunga djupast ur mitt bröst Om kärlek, som blott ger men aldrig tager, Ty så gör mor, som nu nått årens höst Med själen ung, — för barnen lika fager. När febern glöder het på barnets kind Oeli modershand är sval som aftonvind, När hemmet blott det sköna, goda bjuder, Då födes, växer kärleken till Mor Så stark, så innerlig, så skön och stor, Att som ett tack till Mor min sista hviskning ljuder. Sven Falk. HVAD ÄR HEMMET. Då Jenny Lind en gång i den gamla Castle Garden i New York inför tjugutusen menniskor med djup känsla sjöng: "Hem, ljufva hem, ej finns en plats på jorden som du, mitt sköna hem"- , greps folkmassan liksom af en osynlig makt och utbröt i sådana applåder, tårar och rop, att sångerskan måste göra ett uppehåll, kilian lion kunde fortsätta. "Hem" var...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 September 1908

• uuiL»ii»iRU«iv ftr.STKTTSmr. Tittan flen 24 September 1908. 7. TVA FLAMMOR AF HERMAN BJURSTEN. xvni. NYA SKADESPELÄR E. Grefven trodde, att han skulle finna sin dotter försänkt i tårar och förtviflan. Till sin förvåning' träffade han henne, dä han inträdde i rummet, lugn, fastän blekare än vanligt. — Nåväl, Svanhilda — sade grefven med illa dold lilllVedsställolse. i det han satte si? |ui en soffa — din Theodor har utrymt platsen, liksom hofmarskalken, ehuru af andra skäl... Nu är det således grefve Yxenhjelm, som beträder scenen. — Jag fruktar att han blir en rinna sämre skådespelare — sade Svanhilda kallt. — Men han blir dock den lycklige — sade grefven. — Ocli jag den olyckliga — sade den unga flickan. — Glöm ej diu od, mitt barn... Inga invändningar mot partiet!... var det icke så? — Jag skall icke heller någonting invända. — Godt!... Jag svarar i morgon på Yxenhjelms bref... Jag skall bedja honom vara välkommen hit tillika med sin mor, ett ganska aktningsvärdt fruntimmer, som...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 September 1908

8 ... |NL Jielsons Speccpihandel Viner och Likörer. Gods levereras öfverallt i staden 300 Chufeh St.. hörn. af 15th, S. F. Tel. Market 922. SVKNSKA I.UTH. F.BRNRZKR KVKKAN, ff,:de och Dolores St.- • sondagai Ifögmessa kl. 11 1. m.- « aftonsång kl. 8; Söndagsskola kl 9:45 1. m. V ng<lonismöte hvar fre' dagskväll. re le foil Market 3305Philip Andreicn, a. m. Pastok. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kvrkan SAN FRANCISCO. Född. Till mv och mrs fif>or»r Movcii, tlen 21 sept., on son. Kb mil jens raåugn vänner gratulera. Säsongens första regn föll i tisdags å. fl., öfver en stor flel af staten samt i vestra Nevada. Glöm ej Dramatiska klubbens teaterföreställning och dans i New Club Hall lördagen den .- 'il ok t. Ännu en ny jernväg kommer att byggas Inir i staten, denna gång en. som skall anläggas mellan San Francisco och Sacramento, genom counties norr om hamnen. Det nyinkorpo re rade bolaget kallas "The California Company.- " I lagens nät. Två. af Abe. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 October 1908

AF ALEX. OLSSON. Stockholms omgifningar. (Forts. fr. föreg, nr.) Som läsaren kanske liar sig bekant företog min gamle väii musikdirektören A. O. Assar i somras rena till Ryssland, hvartill han lian erhöll statsunderstöd, för att derstädes studera marknaden för musikaliska instrument, företrädesvis orglar ooli pianon. Som jag gerna önskade träffa honom innan jag af- . teste frän Stockholm biet' min vistelse derstädes fördröjd rätt länge. Under tiden sökte lians älskvärda fru med framgång lmresentcra den svenska gästfriheten i huset och en vacker dag pinglade det i telefonen och det glada budskapet om att Assar undgått ile fruktansvärda ryska bomberna "vodkan"- , nihilisterna och allt annat elände och nu befann sig helskinnad hemma, nådde oss. Sedan biet' det diverse utflykter hit och dit. Vi besågo riksdagshuset utan och innan, bestego t. o. 111. dess tak, från hvilket man har en härlig utsigt, intogo en "vigtig" ställning i talmansstolen och lät vårt öga segerstolt öfvertala de tomm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 October 1908

— Åhnej. — Men man har sagt mig, att för åtta dagar sedan fyra meuniskor drunknade der. — Ja, men dom kom inte öfver — båten kantrade midt på sjön. Läraren: — Kan du säga mig Pehr, hvarför sillen är salt? Lärjungen: — Derför att den lefver i salt vatten. Läraren: — Ja, men min hustru badade i fjol hela sommaren på vestk us ten och hon blef likväl icke salt. Lärjungen: — Ilar magistern bitit i henne då? Beväringsmannen nr 37 Johansson har fått oproportionerligt långa armar på sin vapenrock. Löjtnanten vid en uppställning några dagar efter inryckningen: — livar har 37 sina händer? 37 Johansson: — Dom har ja inte sett, se'n ja' kom hit, löjtnant! Akta er för katarr>sa)\or som iti» t** lieliälla qvicksilfver, eftersom qvicksilfver säkert vill fördArfva smak sinnet och fullständigt ödelägga hela systemet, nAr det får Intränga genom slemhinnorna. Sådana saker borde aldrig brukas, undantagandes efter skicklig lAkares förordnande, ty den skada de åstadkomma år tio gånger vårr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 October 1908

VESTRUSTEN. Torsdagen den 1 Oktober 1908. DR. GIBBON Denne gamlr tllllbrUtll* j?e och välfcsxtdé speela» list i san FraiicH<»eo fcfcv far att kurrrft alla sjukdomar sösora 0«»öovrlut*- , Oleet, Striktur, Syfilis t alla CWSA fotuaff» Hudsjukdomar, Nei- .- vÖsa åkommor, Allmäl» svftRhet, lorlorad ktfriskraft Bj^m. m., vare si# jHelfftitj^allrt lljchvil Bj^m. m., ai# j^vallart eller ej, ocn hvil "- symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, tingning i öronen, brist pä sjélfitllit, tillbakadragen, het, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, löt. lust ät minnet, finnar i ansigftet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat l San Francisco i 47 år^och lidaude skulle icke tveka att rÄUfrftga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslycka». Försök honom. Bot garanteras. Patienter boUty i hemmet. I»t\ j. I .CilBIIOX, 1944 Ca* llförnia»t., San Francisco, Cal» När ui skrifver nämn .- annonsen, San...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 October 1908

San Francisco. Född, den 1 <5 sept., åt mr och nirs Alfred Anderson, 2255 Geary st., ett välskapadt gossebarn. Flera restauratörer hafva de senaste dagarne blifvit bötlalda emedan de sålt mjiilk som innehållit 011 allt för ringa procent af smörfot t. Stenbrottet vid 2(ith och Douglas sts. kommer icke att erhålla tillstånd att fortsätta med sin verksamhet der i trakten enligt stadfcstyrelsens beslut i måndags. Byggmästaren mr Guslavo Peterson, 2"- ) Devisadero st., har erhållit kontrakt för byggandet af ett tvåvåningars "steel frame" residens mellan llyde och Larkin sts. En ny platsanskaffningsbyrå har öppnats här i staden af miss Ella Johnson i no. 1804 Sutter st., dit våra svenska flickor med förtroende kunna vända sig vid förefallande behof. Nu kommer hösten mod sina trefliga tillställningar. Den bästa af alla blir logen Fylgias årsfest den 17 oktober i Coll ilion hall, med de svenska nätionaldanserna. Glöm icke dagen. California Womens Hospital har på senare tiden ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x