ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

[r— V pátek dne 15. března 1940. BEST THEATRE PRO GRAM TODAY AND FRIDAY "The Grácie Allen Murder Čase" Also BETTY BOOP CARTOON _ v . I _ Manželé Pavel Škrabánkovi na -1 Z města a okresu vštívili rodinu Frank Lešovského v . . , ..... Cameron v neděli. — Členům Slavie: Zpěváci, prijd - te všichni do cvičení příští pondělí; — Paní A. D. Langley z Austin, o 8 hodině. Začne se cvičiti divadlo Texas, je na návštěvě u své tetič- a budeme muset míti několik čísel ky pí. Agnes Plškové, tento týden. pohotově. — Dirigent. j __ „mVhienková , Dal- Milion očekává okresní farmáře — Emil Janský nalézá se tohoto ias dlela na návštěvě u svých pří- 6ATURDAY — ONE DAY ONLY Tex Ritter —in— "Man From Texas" Also CHARLEY CHASE COMEDY "PIE A LA MAID" týdne v nemocnici ve Waco, kde se buzných tento týden, podrobil operaci následkem zánětu slepého střívka. Stav jeho jest u- spokojivý. * • m- Na prodej dobrá dojnice s ma- lým teletem. Hlaste se u Jana Kolá- ře, Rt. 1, West, Tex. (lt-pd) * ' * i — V sobotu nav...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

JL VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. U /'/'t ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou " každý měl věděti. Pouze uv "stí a svorností do- kud® ^ ženský lid v Te- xas- <#■ AND v ESTSKE NOVINY .Sl' jí? ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 12. Entered as second-class matter January 2, 1920. at tto post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. — 22. BŘEZNA (MARCH) 1940. Mussolini radil Hitlerovi V odložili velikou ofensivu Řím, 18. března. — Premiér Beni- to Mussolini radil v pondělí Adolfu Hitlerovi v jejich schůzce v Bren- nerském průsmyku, aby odložil ve- likou německou ofensivu a svolil k ústupkům, které by vedly k míru, jak vyrozumívají vysoké osoby ve Vatikáně, které jsou v blízkém spo- jení s diplomatickou činností. Tyto kruhy, mající blízké styky s událostmi, které vyvrchol...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 22. března 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. Pan Franc se lekl a hájí se: "Právé jsme pracovali v A pan Franc vykládá Lojzovi: "A to si nemysli, že se Houdové, pár grošů si zašetřili a dnes si děláme van- může plivník volat jen jednou za čas! Mň š <h drovnické bene. A že jsme poplatili za toho žebrácká, no, Pánbůh nám to odplatí!" Ve velké šenkovné složili na lavici do kouta pingle a hole, poručili si po holbé piva a rozhlédli se po vybílené místnosti. Hostů bylo nemnoho a pořád se střídali. Ten stál u Šenkýře a poroučel si jen "štoucek", jiný nahonem do sebe překlopil skleničku magadoru, a konečně se míst- nost vyprázdnila, když s věže zazvonili poledne. "Tady je chládek, tady si krásně pohovíme!" rozho- doval pan Franc. "Spěchat nemusíme, — můj mistr, u kterého jsem se učil, vypravoval, že byl na jednom van- dru tři léta a z toho že se přilípl u verpánku jen tři dni. A šel na vandr s třemi groši a přišel z van...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

V pátek, dne 22. března 1940. ČECHOSLOVÁK -\ JAKKDO. Je tomu asi 45 let co v mém rodi- šti v Plockově hostinci byl vyvěšen větší plakát o přednášce v Dušní- kách u Prahy. Na prázdné lince by- lo svolavatelem, který nebyl pode- psán, napsáno "O nutnosti zděláni, a násletky nezdélaní". Bylo z toho mnoho legrace, že ten svolavatel to sám potřebuje. Po několika létech v Německu o- debíral jsem také měsíční revui "Akademii", kterou redigoval Fran- tišek Modráček, později poslanec do říšské rady rakouské, za pražský kraj. V té Akademii byly samé úva- hy, a jedna z nich, myslím že od profesora Drtiny, byla o vzdělanosti. Pokud se po tak dlouhé době mohu upamatovat, psal že vzdělanost byla málo kdy užívána ku všeobecnému dobru lidových mass. Někteří ji uží- vali jen ku ohlupování jiných, jiní k válkám a vyhubení celých národů, a ještě jiní k okrádání jiných na A nyní si všimněme toho vykřiko- vání nazistů, na ospravedlnění zá- boru Polska, že prý polský národ nebyl nikdy schopen sám sobě vl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

Čechoslovák V pátek, dne 22. března 1940. Granger, Texas Ct. čtenáři a čtenářky Čechoslo- váka! — Již chvíli jsem nepsal do novin, za jedno jsem mél pořád cosi večerami délat a v neděli odpoledne vždy k nám nějaký strýček neb kmocháček přijel, a za druhé jsem K jaksi bál, neb budu-ii psát tak, tož se to nebude libit čtenářům, bu- du-li psát jinak, zase by se to mohlo nelíbit redakci, jako pánové Havlí- ček neb p. Šipula a jiní si stěžují na censora. Avšak já dávám za pravdu oběma stranám, jak ct. redace ří- kala, je teď vážná doba a všeci pra- cujem k tomu, aby náš národ, které- ho Je hrstka v moři jiných národů zde v Americe a též jich moc ne- nadbývá v Evropě, byl co celek pev- ný, aby jsme nebyli rozštěpení na různé strany a stranečky, ale pra- covali svorné za získání zase té sa- mostatnosti tam ve vlasti, a když budeme všichni co jeden muž při spívat, Informovat a dožadovat se našeho práva u jiných národů, tak snad přece něco dokážem. Zvlášť Amerika na nás bude příznivěji po- h...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

k V pátek, dne 22. března 1940. ČECHOSLOVÁK V \ V /\ "Po skutcích pozná- te je". Když čtu tu německou propagan- du, která je stále důkladnější, na- padá mi ten cikán, který po zpovědi se svatou nevinností v obličeji řekl knězi: "Pán farár, kupite sobe špek" — z prasete, které mu před tím u- kradl. Už i bývalý Rakušan Hitler pa- pouškuje, že světová válka byla Ně- mecku vnucena, a on že chce odčinit křivdy, spáchané zlými spojenci na německém národu, versailleskou smoluvou. Co měly Anglie, Francie a Rusko do činění se zavražděním Ferdinanda? Co bylo do toho Něme- cku, Bulharsku a Turecku? Proč se Němci v celém průběhu světové vál- ky ani slovem nezmínili o tom za- střelení Ferdinanda, kterého rakou- ský císař na smrt nenáviděl, a které- ho tím atentátem byl zbaven, tak že jeho miláček Karel stal se tak ná- sledníkem trůnu? Z velmi dlouhé řady výňatků z německých časopisů, knih a kaise- rových výroků, vše před světovou' válkou, je bezesporně jasno, že to bylo jedině Německo, které se ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

v pátek, dne 22. března 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKl$fO*fNY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J- Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, jos. Pavlíóek Redaktor—Aug. J. Morris Editor pfcrfpiat.né Ž2.00 Bubscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertlslng rates on appllcation ř^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejm. William McCraw bude se letos anad opét ucházetl za guvernéra, jak se oznamuje z Austinu, a sice následkem obvinění místosekretá- ře státu Claude Williamse, jenž ob- vinil zaměstnance státního odboru lihovin, že pracovali pro McCraw tem a dosadí na jeho místo někte- rého z ráznějších mužů. S nazisty se nesmí zacházeti v rukavičkách, nýbrž s pořádným klackem. • * Spoj. Státy vyjdou z přítomné e- vropské války hůř, nežli z posled- ní i když ve skutečnosti se do ni ne- dostaneme, což se zdá nyní pochyb- né, poněvadž vše na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

V pátek, dne 22. března 1940. Čechoslovák v V A. v' OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvolení za zástupce 11. distriktu. DR. HÁCHA — SMUTNÝ ČLOVĚK. Mexický novinář o svých dojmech v Praze. OKRES McLENNAN: W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W. DUNCAN O znovuzvolení za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa LOUIE GARRISON LANFORD DEVENY EDWARD J. (EDDIE) VRBA za smírčího soudce precinkt čís. 3 JOE STANISLAV za konstebla OKRES HILL: L. F. (JACK) ELSKES za okresního klerka H. A. (AB) WEATHERBY Za okresního klerka. D. L. FUSSELL za komisaře 3. precinktu. (MISS) MUSIE KEELE Za okresního pokladníka (O znovuzvolení) OKRES ELLIS HUGH FITZGERALD sherriffa za GILBERT WRIGHT za konstable 3. precinktu. OBIE FREEMAN za konstebla 3. precinktu. E. J. (DICK) KENDALL JR. Za komisaře 2. precinktu. OKRES BELL MONROE FISCHER Za šerifa Nej vě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

Čechoslovák Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. DO ENNIS A OKOLÍ! Dovídáme se, že náš zpravodaj Job. Vytopil byl nucen do postele u- lehnouti následkem onemocnění a proto budete postrádatl jeho týden- ní zprávy, až se opét uzdraví, čehož velice litujeme a přejeme příteli Vy- topilovi, aby co nejdříve se uzdravil Vydavatelé, )0( SBOR MLÁDEŽE V ENNIS. Asi už každý člen se připravuje na blížící se svátky a už schází Jen, aby ge nabarvily ty vajíčka, abychom se •eáli a hráli s nimi na schovávanou, jieb už jisté každý z vás víte, že jako Jiné roky, letos zase budeme míti "Easter Egg Hunt". V minulé schů- zi členové ujednali, abychom Je měli v pastře Alvína Nesudového. Schůz Farmářská schůze v Ennis 26. března. Nový státní zákon konservace pů- dy bude rozebírán v Národní síni v Ennis v úterý v 7:45 večer dne 26. března. Poněvadž se jedná o tak důležitý zákon v okresu Ellis, Jest žádoucno, aby každý majitel pozemku byl pří- tomen. Některé otá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

V pátek, dne 22. března 1940. i CECHOBLOVÁK f I ✓ Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Jest-il zpráva z Brelína zakládá si na pravdě, pak spojenci prohrávají válku velice ryrtile, vzdor tomu, že ve skutečno- sti armády zahálejí. Dobře informované kruhy v Ber- líně pravily zpravodajům Sdruže- ného tisku ve čtvrtek, že Německo dostalo na Rusku slib zachovati Ru- munsko, čímž si Němci činí zákla- dy k vojenskému vítězství. Že Hit- ler odvádí Rumunsko od Spojenců, jeví se již zjevné známky, neboť Sdružený tisk z Bukurešti oznamu- je, že polovice rumunské armády bude demobilizováno, aby farmář- ští dělníci mohli plniti objednávky do Německa. Německý tisk také varoval malé státy v jihovýchodní Evropě, aby se odtrhly od spojenců ze stanovis- ka co se stalo Finsku, Polsku, Če- skoslovensku a Rakousku. Události v poslední době a nová nazistická diplomacie rozhoupaly francouzský parlament a tisk, jenž naléhá na to, aby spojenci zanecha- li obléhací války a našli si bitevní pole, kd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

^ET1 ttr RT nvÍK V pátek, dne 22. března 1940. Voličům okresu Hill! SI. Musie Keele znamuje o znovu- zvolení za poklad- nici okresu Hill. Slečna Musíe Keele z Hillsboro oznamuje našim čtenářům v okre- su Hill tohoto týdne svoji kandida- turu o znovuzvolení do úřadu po- kladnice okresu Hill. Slečna Keele jest dobře známa občanům okresu Hill, neboť skorém po celý svůj život tam žije. Byla na- rozena a vychována na íarmé a později byla učitelkou ve školách v okresu Hill. Dříve nežli byla zvo- lena do úřadu, který nyní zastá- vá, byla zaměstnána v úřadovně o- kresního agenta v Hillsboro po do- bu čtyř let. ; Slečna Keele má dobrou zkuše- nost v řízeni c křesnich financí a i jest dostatečně obeznámena s po- I vinnostmi spojenými s tímto úřa- q_ dem, a má osobní rekord úslužnosti I a přesnosti, který by měl býti zá- sluhou a měl by také přinésti uz- nání od cbčanů okresu Hill. Ona vítá nejlepší přehlédnutí jejího způ- i sobu jakým vede obecní záležitosti v její úřadovně a na tom základě s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

V pátek, dne 22. března 1940. - - ČECHOSLOVÁK Houstonské iť' A tm ' í 1 Veselé Velikonoce všem čtenářům tohoto listu! Vím, že je z nich každý rád, že již to jaro je konečně zde. Vše probouzí se k novému životu, i ta příroda zdá se jak by odpovída- la na to staré ruské velkonoční po- zdravení "Christos voskrěs!" Vo is- tinu voskrěs!" (Kristus vstal! O- pravdu vstal!) Je to jako vzkříše- ní z mrtvých. Z holých dosud vět- la prsa nad dílem jež vytvořil český duch a české paže. Němci v Praze a v Čechách skoro tu naši výstavu ignorovali, nelíbila se jim ta česká vymaňovací práce z německé nad- vlády, z německého poručnictvi. A my dobří Čechové chovali jsme ve svých srdcích vřelé a upřímné po- city slovanského souručenství, slo- vanské vzájemnosti. Vítali jsme o- kázale, nadšeně a srdečně všechny ty k nám zavítavší naše slovanské pobratimy, od Jadranu, od Baltu, od Visly až k nepřehledným stepím jimiž se plouží Volha. U nás Čecho- slovanů ta idea slovanské vzájem- nosti nebyla nikdy mrtvo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 March 1940

■ Čechoslovák V pátek, dne 22. března 1940. v - — Ve Wichita Falls byla usmrce- — V našem okolí West je mnoho Z města a okresu na v automobilovém neštěstí pětile- farmářů, kteří jsou oprávněni na — tá Helen Bartošova, dceruška man- materiál k zhotovení matrace úpl- — Krajan Tomeš Sypták s man- žeJŮ R0man Bartošových v sobotu, ně zdarma, jak pravil Chas. Dvořá-t želkou a dcerou ze Seymour, zasta- ja^ se dovídáme, děvčátko vběhlo ček, předseda místnoho výboru A.A. | vil se v sobotu ve West na cesté do pj.ecj jetj0Uci auto, bylo sraženo na A., musí se ale o to hlásiti. Ve schú- Bryan, kde jel na pohřeb své tety ujlci a smrt,eině zranéno na hlavě, zi, která se konala v městské radni- pí. Ab. Ritcheové, která byla po- Djtg jjyi0 pQ^řebno v neděli odpo- ci ve West, bylo ustanovena pí. John hřbena v neděli odpoledne. I jecjne pa katol. hřbitově ve Wichita Němečková předsedkyní místního . ' . .. . Falls. Pohřbu se súčastnilo mnoho výboru k vedení této práce, která ST Ztratil jsem ry e ve z ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

t VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. tv ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířenír 4^o listu, šíříte prav- du, '• ^ ^ ždý měl věděti. Pr cč^ ostí a svorností do- ^oslovenský lid v Te- a ^ní a ctí. é ND ESTSKE NOVINY ¥4? V k ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 13. Entered as second-class matter January 2, 1920, at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 1 ^ BŘEZNA (MARCH) 1940, Situace bavlny velice vážná Washington, 24. března. — Briti- cké obchodní autority uvědomily a- merické oficiály, že Spojené králov- ství očekává snižiti kupování ameri- cké bavlny za účelem šetření zahra- niční výměny. Následkem toho zemědělský od- bor předpověděl obtíže s odbytem úrody bavlny v zahraničí v roku 1940 a předpověděl, že vláda bude o- pět požádána o velikou sumu peněz k půjčkám na neprodanou bavlnu. Britické království b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

. ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 29. března 1940. m JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. "Přece vidíš topoly, řada se jich táhne daleko, tam je jisté silnice!" vysvětluje pan Franc. "Ale ze Stupova se mně, na mou duši, nechce! Nevím, co bych za to dal, kdybych večer viděl Menouška pod komínem a slyšel ho, jak volá plivníka!" Šli půl hodiny a opravdu přišli na silnici, ale kam ve- de, nevěděli. Také človíčka nikde nebylo, aby se zepta- li. Šli tedy nazdařbůh, — pan Franc hned připomněl, že vandrovní má jít vždycky nazdařbůh, to že ho jisté potká nějaké dobrodružství. Už se začínalo šeřit, když uviděli stranou od silnice střechy, vykukující ze stromových korun, nad něž se bí- le vznesla tenká kostelní věžička. "Když nedají nocleh zadarmo, zaplatíme si!" plácá si pan Franc na kapsu. "A k večeři si také uděláme be- ne, — proto jsme na vandru, abychom si trochu po- lechtali jazyk!" Hned u prvních chalup pozorovali, že je to jakási ži- vá, družná vesnice, — tu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

V pátek, dne 29. března 1940. J - čechoslovák Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Britické ponorky, pro- klouznuvší německé vody protka- né minami v Kattegat, mezi Dán- skem a Švédskem, potopily první německou obchodní loď v této vál- ce, jak oznamuje brítická admira- lita v pátek. Obětí ponorky byl par- ník Heddernheim o 4,947 tunách, asi naložený švédskou železnou ru- dou. Soudí se, že Britové nyní se pokouší znemožniti dopravu rudy ze' Skandinavie do reichu. To se stalo také v r. 1915 a 1916, kdy během 12 dní v říjnu 1915 bri- tické ponorky u břehu Dánska po- topily 14 velikých německých par- níků, naložených rudou, a přinuti- ly dalších 37 čekati ve švédských vodách, až se jim dostalo doprovo- du válečných lodí. Německo také nezahálelo na mo- ři, neboť jeho aeroplány, miny a zvláště torpéda vyžádaly si od úter- ka 79 životů a devět lodí, jednu bri- tickou, šest dánských, jednu ho- landskou a jednu norvéžskou. Turecká vláda v pátek z nenadá- ní povolala domů všechny ture...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

I « r* 11 I co jej byli shlédnout, velice líbil, ské Sestry ze Seaton, šatstvo, prádlo, ZprávyzokresuBell. {-*** SK NU. Kamila_Foitá5lcová. Lfk £ Letos nějak neradostně vyhlížely. alg gt ge jeli i do Temple naň po- j Mareš, šatstvo. — Vsem darcum ja ty svátky velikonoční. Za prve, to dívat Mému manžeii se libí vůbec kož i výboru sběracímu srdečné di- chladné, větrné počasí nás nijak ne-1 všechny české filmyi které ovšem ky. . . . '•= - -« ' r" pále uvědomuji naše krajany, by si laskavě zapravili členský příspě- vek na rok, který obnáší nepatrný obnos 25 centů. Své členské příspěv- ky zapravili tito za tento rok: P. a pí. Matush $5, p. a pí. Joe Zvolánek $2 50; po $1.00 pí. Frances Huňka, p a pí. Fr. Maresh, p. Fr. Špaňhel, pí. Anna Špaňhel, pí. Ros. Diviš, p. Jan Chlápek, sl. Ellen Klusáček, p. J. F. Fojtáček, pí. K. Fojtášek, p. J. J. Břenka, p. J. J- Mikeska, pí. J. J. Mikeska; po 50 centech: p. Fr. Mi- kulaštík, p. Štěp. Hruška, pí. Štěp. Hruška, p. a pí* E. Řezníček, p. Jar. Beč...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

V pátek, dne 29. března 1940. OtcHOSLOVAK SEND IN CARD FOR BOOK ON MIXING DRINKS. Have you heard the story about the Frenchman? "You, Americans", one of them remarked regarding the drinking of whiskey sours, "I do not understand. You use whiskey to make eet strong, water to make eet weak, lemon juice to make eet sour, and sugar to make eet sweet and then you say 'here's to ycu' and drink it your- self.'" Told in the free booklet offered this week, this anecdote is accom- panied by 17 recipes for famous Kentucky Drinks. This include Whiskey Flip, Bluegrass Lime Ric- key, Kentucky Toddy, Mamie Tay- lor-Fashioned cocktail, Manhattan cocktail, Kentucky Mint Julep, Der- by speciál Tom and Jerry, bcwl of Eggnog for a party, milk punch and others. You may obtain this booklet with- out charge or obligation by simply sending your name and address to me, having it reach Čechoslovák Pub. Co., by not later than April 5, 1940. If you care to inclose the names and addresses of you friends, copies...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

V pátek, dne 29. března 1940. ČECHOSLOVÁK DROBNÉ ZPRÁVY Z VLASTI. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Vklady v amerických bankách brzy po svém nastolení konference' čím člověk blíže sleduje denní OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. i dostoupily v roku 1939 na neslýchá nou výši — na $56,076,000,000, ne- I boli o 13 procent. Co to ale pomůže lidu? Kdyby tyta peníze byly dány do oběhu, pak by to néco znamena- lo, ale takto jsou jen nečinnou hmotou. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscriptlon Ceny oznámek sdéli se na požádání Advertising rates on application ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého cbsahu se neuveřejní. Pamatujte, že po prvním dubnu nesmíte na cesty se starou licensni tabulkou na automobilu neb truc- ku, neboť byste platili pokutu, kte- rá by vás stala více, nežli stojí li- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 March 1940

I 1 V pátek, dne 29. března 1940. čechoslovák /\ V OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů y demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu VV. R. POAGE O znovuzvoleni za zástupce 11. distriktu. zapas s nedostatkem suro- vin v "protektoráte. OKRES McLENNAN: W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W. DUNCAN znovuzvoleni za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa louie garrison lanford deveny edward j. (eddie) vrba za smírčiho soudce precinkt čís. 3 joe stanislav za konstebla okres hill: l. f. (jack) elskes za okresního klerka h. a. (ab) weatherby Za okresního klerka. d. l. fussell za komisaře 3. precinktu. (miss) musie keele Za okresního pokladníka (O znovuzvoleni) OKRES ELLIS HUGU FITZGERALD za sherriffa gilbert wright za konstable 3. precinktu. obie freeman za konstebla 3. precinktu. e. j. (dick) kendall jr. Za komisaře 2. precinktu. OKRES BELL monroe fischer Za šerifa národní rada pro Čsl. upr- ch...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x