ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 May 1900

Texas The Univesity posten. UBERAI, POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 5te Årg. L öp. No. 214. Austin, Texas, Torsdagen den 17 flaj iqoo. Hvad man tappar. En liten visa jag nu vill lappa Ihop, om allt liv id som man kan tappa Ooh det jas såser och vet oc!i tror, Att ingen män'ska på jordan bor, Som icke någon gång gått och iannat, Samt tappat bort både ett och annat Ja, om du kunde tillhopa snappa En liten del af hvad tolk lär tappa. Du hade pungar uti din pung Att lefva storarladt som en kuug. Och ringar, klockor, samt granna klä- der Du hade godt om i alla väder. Mest lappas pengar: på spel och dric- ka, Samt ur din trasiga byxeflci;a. Oc 1 ledsamt vore om du del gör, Ty då du tappar ju diti. humör, Och hustru din tappar säkert sinnet, Och troligt är att du tappar minnet. Och kvinnor tappa såväl som männen, De tappa hjärtan till lille vännen. Ja, har ni hört nuru ryktet går Om frun, som lappade allt sUt hår ? Och ännn värre—när sist på klubben En utaf damerna tappa ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 May 1900

1 TEXAS POSTEN. ALTSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 17 MAJ 1900. ' SVERIUE. Stockholm. Konung Oscars afresa till Eng land, hvilken länge bebadats, ägde rum den 10 april. —"Dagens Nyheters" aktiebolag hade i fjol en vinst a 170,'JlS kr., hvaraf efter afskrifningar till ak- tieägarne utdelas 160,000 motsva- rande 8 proc. Till bolagets verk- ställande direktör har valts redak- tör O. von Zweigbergk. —Statsverkets inkomster af de indirekta skatterna under fössta kvartalet 1900 utgöra 17,210,410 kr., mot 17,'JlH,C2Si samma tid fjol. Minskningen kommer på bränvins- och järnvägsmedel,hvar- emot tullmedlen fortfarande stiga. —Inbjudning till bildande af ak- tiebolagets Frisörernas linnedepot för åstadkommandet af en egen tvättinrättning, har vunnit sådan tillslutning att i dagarne ej blott minimikapitalet, 25,000 kr., full- tecknats, utan det tecknade be- loppet utgör öfver 30,000 kr. —Professor John Börjeson har den 17 april till de förenade konst- gjuterierna för gjutning i brons af- lemnat den ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 May 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 17 MAJ 190C I UPPSATSER >« OM i Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Ir Z% • • • •Cé t • • • • • i Den nya behandlingsmetoden för kalfningsfeber. Om värdet af den af vctciiiuu Schmidt i Koldins: för ett pur år sedan uppfunna metoden att be- handla fall af kalfningsfeber me- delst insprntning i jufretaf jodka- liumlösning kan man bilda sig ett klart omdöme nu, då statistiska uppgifter från flere land förelig- ga. Beträffande resultatet af de un- dersökningar,som ligga till grund för desse, meddelar marshäftet af "Maanedsskrift for Dyrlseger"fol- jande: "Enligt den nu föreliggande statistiken, som omfattar 2,540 djur, torde man väl kunna betrak- ta som fastslaget, att återgång till hälsa nås i cirka 80 proc. och att själfva sjukdomen blott medför döden i 12—14 proc. fall." Förr i världen ansågs, som be- kant, dödsprocenten för kalfnings feber vara innemot 50 proc. O. I. J—N. saker äro också mycket skadligu för tänderna. Då någon ihåligh...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 May 1900

.-•J i™ II TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDAGEN DEN 17 MAJ 1W€. I i: t lEXAS POSTEN Vy het och Annonat.lning för Sven- karno i Amerika. p- y * o \ krönikören niinide för en tid se ' ■C' qrxAä P°aT) re"* ^an' ^an vore *nno ^'r tt^t dam- Puhllbhed everv the by Ihé SWBlliKH •*•*1,1 cl "* Ke onljr ' SfuCt" «•"* att .idvertittin* 1,3 f ciuicn . Ed Hor* t u OJ Manager. i j Kwaf* Reseagent. i' jerÄWL°ve. Men för rekoID'^tÄr emot henotn, ar- den HO™v*ro etno\, det svenska fol- aI i tet* r åtminstone vår tanke ket. V i tmkeo- Khatb,- xxcaa:^Tgt the post officr i n Austin &>te*t rfcond-class maL m ätter. It**' " Prenumerations-pris: 0H ftr, förskottsbetalning, - - •1.00. Bit Är, p& kredit, ----- ti.50. Ku hälft år, förskottsbetalning, CO. Eli hälft år, pi kredit, - - - — 15 Kil ftr till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 försl.ott oeh |>ennlngar böra sandas med«;lst "Po- stat Note", "Moiv y Orders" ellerl 2-CL'nts frimärken under adress. TEXAS POSTEN, J0C—,08 Kus...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 May 1900

V--* T amerikanska nyheter. Bekommenderande för Texas. Minneapolis den 8 maj. Förli- den lördag afgick ett tåg beståen de af 40 fraktvagnar lastade med tröskmaskiner till Texas. Detta är den största last af tröskmaski ner som någonsin lemnat staten på en gång. Texas har heller icke en enda gång mottagit en så stor försändning af nämda sorts maski- ner. Svagsint af sorg. Chicago den 9 maj. Anton Lam- bert, hemma i South Bend, Ind., påträffades i lördags i South Chi- cago i svagsint tillstånd. Polisen tog 16-åringen om hand och sände bad till hans föräldrar. Vid an- komsten upplyste fadern, att gos- sens förstånd varit förvirradt se- dan dea 25 sistl. ' april, du han af våda råkade skjuta till dö Is en lekkamrat. M. E kyrkans världskonferens. Chicago den 9 maj. Methodist- episkopalkyrkans generalkonfe- rens, som begynte i början af gångna veckan, då något öf ver 700 delegater, präster och lekmän, ha- de kommit tillstädes, har pågått hvarje dag sedan å Auditorium och Studebaker Hall. D...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 May 1900

■ 7 ~3 tv t K TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TORSDA( EN DEN 17 MAJ IKK. SKOöSLÖPAREN, SK1LDR1NQ FRÅN AMERIKANSKA VESTERN 5LGABRIEL FERRT. Hvem båcer er, att jag ej redan nu släpper den ? sade Baraja med dof röst. Forts. fr. föreg. n:r. då, när jag finner det för godt,och detta är afvenledes en rättighet, j hvaraf jag tänker göra bruk. Jag —Er egen fördel! sade gambusi- måste säga er detta på förhand. non, i det hans röst darrade. —Godt, jag släpper ej linan. Men blott mot ett vilkor. Jag tuåste ensam ha detta guld... all- deles ensam.. .förstår ni mig? Gif mig det.. .eljest låter jag er nedfalla i afgrunden. Qaktadt sitt stolta svar insåg nog den förut varande yngre so- nen 1 familjen, att en betydlig skilnad förefans mellan den yng- ling, som nu upphäfde ig till hans domare, och det barn, som tjugu år förut hade darrat och gråtit för honom i slottet Elanchjvi. Den En rysning af fasa trängde ge nom märg och ben påOroche. Ett rädda örnungen hade uu blif. it en ögonblick förbannnade den ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 May 1900

fK fran allhanheten. Nebraska-bref. Albiun, Nebr., i maj 1900. Ärade red. af Texas Posten! Efter något öfver 3 års vistelse i "The Lone Star State" är jag Gud vare tack. åter tillbaka i det gamla goda Nebraska. Jag lemnade Louise, Wharton county, den 11 mars, och jag ser genom Texas tidningar såväl som genom andra att Texas sedan den tiden varit välsignadt med mera regn än som kanhända kärt varit ehuru Texas landagenter nog vilja linna ut något, som det varit godt för. Dock måste jag beklaga den stora förlust, som Austins goda in- vunare gjorde, då den storartade och prydliga dammen samt det väldiga maskinhuset m ad allt du- kade under för de mäktiga natur- krafterna, lör att icke nämna den sorg och saknad öfversvämningen åstadkom i en del familjer, där det nu saknas en liten älskling mun- tra lekar, eller där en sörjande en- ka nu lemnats att ensam med sina små kämpa lifvets hårda strid för att kunna underhålla sig och de faderlösa barnen. Under min korta vistelse i Au- stin blef j...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 May 1900

> —"• TT* ■ I ; t "Garland" Spislar och Ranges C <*3 la <*■ cö •—i *3 > C8 b<) « « u, ■t C O. C/l t/> rf- IL cn rt> O Sa -t SJ 3 «-*■ fC -t fc3 c. Kom och låt oss visa or cn ärlig spisel från 80.00 och högre. Handla i kruk- kärl, glas- och II.II.VOSS&CO.. silfvervaror, spislar och hushållsartiklar. Specielt lågt pri* på stål- trådsnät, fruktkannor och icc-creamfrysare. Mrf. OSCAk WIDERSTROM, Svenskt biträde AOSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt på begäran. Pesthuset stängdt. Pesthuset, där smittkoppationterna isolerats och vårdats, är nu stängdt, sodan inga flere patienter firnas för det- samma. White iswan mjölet är det bä- sta i marknaden och finnes till sa- lu hos Dkkn & Wai.iano. Ni vill finna de nya Decring slåttermaskinerna och extra hos Prewitt i Elgin, Tex. hästar till Sydafrika. Houston & Texas Central banan har i da- garne fraktat åtta järnvägsvagnar fullas tade med hästar till Gulve ston härifrån staden, för att från förstniimde ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 May 1900

Th« Uaiveisity Texas posten. 5te Årg. Löp. No. 215. UBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 24 Haj 1000. Vol. V. No. 21. Hvarken det ena eller det andra. Elt blygsamt rSd nig lyster att dig gifva. Du unga vandring uiin pl jordens ring — Kanhända Kunde det ti'.l gagn dig bli I - va. Om ej, sä kostar det dig ingenting. Och detta råd, om du de' gitter höra, Det lyder i all enkelhet si aiir: Ej biltre än du är, du bör dig göra. Och gör dig aldrig sämre än du är. J hvarjehanda stycken du kanhäi.da Ett verkligt mönster är och blifva skall, Såväl, så må det dig till heder lända, Ty rätt skall vara rätt i alla fall. Dåll på ditt värde, det skall ingen klan- dra— Ej aktas den som aktning ej begär— Men då du dig (jämföra vill ined an- dra, Sä gör„dig inte bättre Un du är: Om världen blolt haft föga att dig gif- va Af lifvets sol och ljus och poesi: Om du ett lyckans styrbarn råkat blif- va, Så får du tåligt Snna dig däri— Ej för oss alla det sig l...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 May 1900

åt* t. ■ TEXAS POSTEN. ACSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 24 MAJ 1900. SVERIUE. Stockholm. Den a. k. Vega medaljen har vid AntropologiäKa i>all*kapet sam- manträdde den 24 april tilldelats prof. A. G. Nathorat. —Den af svenska missionen uppbygda kyrkan i Dundee i Na- tal har nedbränt af boerna iämte en mängd andra bygnader. —Den mtora doktor A. Levin tillhöriga samlingen af gamla sven- ska frimärken, värderad till öfver 20,000 kr., såldes här om dagen till frimärkstirman II. Lichten- stein i Stockholm. Samlingen fö- revisades under fjolårets filatelist- kongress och väckte då allmän be- undran. —K. m. har af det på svenska akademiens stat uppförda anslaget till vittra författare tilldelat F. Hedberg, A. Lundegård och Da- niel Fallström 800 kr. hvardera, Per Hallström och E. A. Karlfeldt 700 kr., Fredrik Wetterlund och Mathilda lioos 600, E. N. Söder- berg och Hilma Angreed Strand berg 500 kr. hvardera. —Sveriges äldste kadett är ej kommendören i flottans reserv, Per I$ri)£ Ahlgren, hvil...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 May 1900

\ TBXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 24 MA.J 1900 UPPSATSER g >o OM «< j. Jordbruket, Hemmet ;! OCH | Allmän B ifdnirig;.:: $ a En svensk uppfinnare af pansarsköldar. Enligt "Cape Times" har sven- sken kapten G. van Zweigbergk, som är mycket kund i Johannes- burgs grufingeniörskretsar, varit den förste att under nu pågående krig praktiskt realisera pansar- skörds-idén. Kapten Zweigbergk har utfört experiment, som visat ett synner- ligen godt resultat, samt förevisat sin uppfinning för Lord Roberts och sirdaren lord Kitcbener, hvil- ka uttalat sig mycket berömman- de om densamma, hvarför Zweig- bergk också blifvit erbjuden till- verka och föra till gränsen ett an- txl pansarsköldar. Den af kapten Zweigbergk så- lunda uppfunna pansarskölden har formen af ryggen på en sköldpad- da och är tillverkad af draget stål. Skölden slutar i en långdragen pik samt har en förvaringsplats för en spetshacka, eu spade samt en s. k. mantlet. Alltsammans kan af soldaten med lätthet bäras ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 May 1900

% jm •v—> —' J Ij TEXAS POSTEN, ACSTLV. TEXAS TORSD.V K K DEN il MAJ 1*X. TEXAS POSTEN. Wyt-rt och lOt 8r«®- •karxe i Aamk . *ÄAMÄT/.tf/AfiA'.' H TEXAS POSTEN.1. >TH£ TCXAM FjST.) ; P*b!l t«e>4 trtrT ««*«. t* Aaatlo. T«iu H tt< fe*c*i « i **:'.** Fc L««: o <£ • K Ml ! *"•' ••t km:ib to rtaek c *** J. M. OjtMWAM, ■ ^ -' l-l? I *./. K*a« ... *" " i H. T. K* a re B^v.kjreH. j Entered t the po t officr i o Austin Texaj as tecond-cla* niaL mätter. Prenumerations-prl : Ctt Ir, - - t1-W> Ext år, pS kr*!tt. - - - - - 1.50 Ett hälft år, for>/.i ubeu:olo«, — E;t halfi är, jr*. kr l.t. - - - - '5 Ett år tS!! tirtrlgi ----- 130 Prtounc^raUcw.TD ärVta'.b*ri 'v.< aeb p nr. r.?ar vöra tän'<*> ">'• Pv • Ut! Soto", "Moo jrOf>rl"el.^:tv tu frimirktn .vi' r lot—C>) Eutt S-.r.lh ht. Auttin, Terat. Advertltlng Råtes. Op Urgcr advertiscmrats råte* wil] be töade cm applkation. man. 'y/nrj v a! tar feijr Filip Nord- lund, ankl&zad att ombord på ån- garen Prin* Kar...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 May 1900

amerikanska nyheter. T1XAS POSTEN, AUSTIN, TBXAS, TORSDAGEN DEN 24 MAJ 1900 I Den lilla emigrantens slut. Chicago (len 16 ma]. Alfred Mattson och hans hustru anlände häromdagen jämte sitt två ur gam- la gossebarn från Sverige. De steso upp i en spårvagn å Cly- boiirn avenue för att begifva sig till en väns hem, men på vägen dit dog den lille. Gossen, hvars namn var Albert Richard, hade på lesan varit sjuk. hedrad landsman. Chicago den 16 maj. Vid re- publikanska statskonventet i lJeo-' ria, I1U, den 8 dennes utsågs till medlem "at-largo"' i den republi- kanska statskommiten för de nä- sta två åren v^' landsmun advoka- ten G. Be.nhard Anderson."Sven- ska Kurirens" utgifvare och ro daktör, Alex. J. Johnson, har un- der de senaste två åren varit med- lem af nämda kommite. Huru olika det kan vara. 1 Chicago den 16 maj. Märkliga väderleksförhållanden rådde i sön- dags i Förenta Staterna. Medan det var 92 gradei (Fahr.) varmt i norra Minnesota, tingo invånarne i Montana begagna väl tillkn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 May 1900

sr* V-*'" #4 TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDA( EN DEN 27 MAJ 10(X. SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRAN AMERIKANSKA VESTERN ålQÅBRIEL FERRT. Forts fr. förug. n:r. Eu novembernatt år 1808, fort- for Jose, stod jag på vakt vid ku- sten vid Elanchovi; jag var då kunglig gränsjägare i spansk tjänst Tre män, soin komnio utifrån haf- *ot, landade vid kusten. Vår be fälhafvare hade till en af dera sålt rättigheten att landa vid en kust, där detta eljest var förbjudet. Jag har att förebrå mig, att jag varit deDne nians niedbrottsliug; jag mottog af honom det öf verenskom aa priset för min brottsliga svag- het. Dagen därpå voro grefvin- nan af Mediana och hennes uDge son försvunna ur slottet; de hade kunnat det nattetid. Grefvinnan återfanns mördad; den unge gref- ven återfanns ej. Korttid däref- ter uppträdde barnets farbroder. Han gjorde anspråk på ägendo- marna äfvensoui på sin brorsons titel; alltgafs honom. Jag hade trott, att jag blott tillhandagått vid ett smuggleri; men jag hade biträdt vi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 May 1900

i' FRAN ALLriANHETEN. Från Lindsborg. För Texas Posten. BE1BXQ. Lindsborg, Kuns., den 8 maj 1900. Den svenska vältalighetstätlan hölls här i går afton. Första pri- set $40 vanns af hr P. Nelsoo, och andra priset af $20 vacus af hr David Nordlin . Ämnet för hr Nelsons tal var "Den svenska sången," och hr Nordlings ämne var "Det förlora de paradiset.1' Alla talen visade att hurdt och oupphörligt arbete blifvit gjordt, och de väldiga applåder af publi- ken gåfvo tillkänna huru väl talen mottogoi. Måtto entusiasmen allt mer och mer höias för vältalig- hetstäflingar på vårt gamla, goda modersmål! Den nya sången "Bethany" sjöngs vid detta tillfälle för första gången af de församlade: "Bethany." - Hell dig, vårt Bethauyl Till frid och harmony Fostra du! L- Hugg Uu De öojor, möikret smider! Lyft höjjt ur jprdens gru^ Mot hltniebs kilira ljus Ädel sådd Som 1 brodd Slår ut 1 vårens tider! Må odlar&s bön bli hörd Och tusenfaldig skörd Vittne bli, Bethany, 'liur du vår odling sprider. Lefve...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 May 1900

2 «r 't* " J HK;'i TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN "Oarleind" Spislar och Ranges C *3 :C3 > es bl) .2 "33 _£ "o O __ I .. — ■t o Q. V) ir r* Si ?T 3T re O Ca •n £9 3 r* rt •n C3 C. Kom och låt oss visa or on ärlig spisel från §<3.00 och högre. Handla i kruk- kärl, glas- och silfvervaror, spislar och hushållsartiklar. Specielt lågt pris på stål- trådsnät, fruktkannor ooh ice-creamfiysare. N ii. OSCAR W1DBRSTRQM, Svenskt biträde. H.H.VOSS& CO., AbSTIN. Prof nummer af Texas Posten •ändes fritt pä begäran. Manc tgen den 4 juni påbörjar sex veckors sven.sk hvardagsskola i luth. kyrkan. Maria Widén är kallad till lärarinnn. White hwan mjölet iir det bä- Bla i marknaden och tinnes till sa- lu hos Deen & Waixinc.. Ni vill finna de nya Deering slåttermaskinerna och extra hos Prewitt i Elgin, Tex. f Biten af en spindel. Mrs Carl Johnson, boende utom staden, ha- de den oturen att förliden söndag blifva biten af en giftig spindel, hvilket gjorde att hf>n nödgades inta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 May 1900

Th« Uaivcrsity POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 31 Haj iqoo. Vol. V. No. 32. Kuskens Jeremiad. Sej, kura herre, blif ej kusk! Det är det sämsta man kan göra, , Att uti solsken, regn och slusk Upp& en bock kring staden köra. Om hästarne man nusra är, De skola ryktas, skos.och skötas, Men kuskens enda uisigt är Att frysa, svettas, lorka, blötas. En kusk man ganska ge-na tror Är ej för nAr eij slälfva öket. Han måste ofta mjölka kor Samt hjälpa kokerskan i köket. Oc 1 aldrig är han som han bör, Än är han alltför kort 1 kroppei, Än gammal, mager som en stör, Än alltför.läng till hufvudknopp n. En gång j ig.körde för en fru, En riklig nåd,och fin gre'fvinna, Som hvarje morgon klockan sju Hln vagn vid porten skulle finna Sen åkte hou bäd' hit och dit, Uppå visit och roligheter, Men tänkte aldrig min a£)lit Var mefa värd än tokigheter. En plats jag hade veckor två Och skäftndes vådligt, hela tiden. Ocli det må ingen undra på...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 May 1900

Hl | t ... SVERIUE. Uöteborf. Ei urtTör J. A. Tbrbtrt, *>ai för feai år edin lemaade GvMf- Stocvholm bjrg och s*\ian vistats i Norrland IVn 1 !ii$j adcd helt fcasi:gt i ea ,t inl*aJi kwrwm Lar om J*- likar*! mottagningsrum å Sxier till Göteborg. dar han ar kyr- 1 Ar*rea rid K^arirsa folkskola,] *«*krifvto i DomkrrkjforaainUi - Joiuä Janssoa. IVdrn v*r föror c*®- Han gick sä ull p*stors*a- sakad af hjartforlaoiDing. peditioneo for att anmala «n i- , _ v ... . ... terkomst men dok di det svar. att —hiksdagen har mcstgilvet, *tt , . , . v. i , " . K / han for tre ir sevian frus:t tbial. msop af Ageadoruar. - ni { en..- ^ . * t i * k— 5v var det antev knadt tvvaerna, vas for genomförande af n\a han i Sl.skho!m.Iii f *" k™'< ! f1™ uuc ^ i k m:t b Jota- f.r «.t t var rid oca att *"he a C vte- af nop ? 1 "or kr. . I hanar jar som Sekant niyciet tråixst- Ivxid i hufvudsta-len. —Oa krin g 170 i öskar v Kl St.. k holms samtliga hyrkussTerk kade dec april. Simma dag voro h.v byrkuakagara...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 May 1900

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN 31 MAJ 1900 UPPSATSER >o OM o< Jordbruket, Hemmet OCH | Allmän Bildning. Hvad är prässen? En engelsk skådespelerska gaf nyligen i ett sällskap i London följande definition af tidningspräs- sen: "Prässen,mitt barn, är en högst märkvärdig företeelse, till hälften ett änglalikt väsen, till hälften ett vidunder med tusende fruktans- värda griparmar. Ofta är den nätt och smilig som en vässla, ofta äfven kolossal och tung som en hvalfisk. Prässen har ögon så otaliga som stjärnorna, och dock är den mån- gen gång blind. Den har skarpa öron, och dock är den ofta full- komligt döf. Dess stämma förmår öfverrötta den vildaste storm, och dock kan den äfven ljuda i den mest sme- kande hviskning. Den äger mycket snabba fötter af trådar, med hvilka den hoppar från plats till plats öfver hela jor- den. För don existerar intet af- stånd som den icke hastigt skulle kunna öfverhinna. Dess armar äro så låDga att den därmed kan omfatta hela världen och, om...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 May 1900

*1 Fi . Tx&tk . '■* ^''%!Sé+Ji3BNå TEXAS PÖSTE!?, AUSTIK TEXAS TORSDAG EN DEN 31 MAJ 190C. i TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed ever week ln Auutn, Tejaa. fcv tbe SWEDISH ÄMEKlCJkS FCBUSHIBQ co. The oniy Swediah paper ln Teaas, and the £ UV UUI V 0 W l U idll ^fU|fva - ~ —■ -— best advertlalng medium to reach thl cla*s ofcttuen - ) ►>♦<> J. M. Ojerholm, Editor, M. J. Knape, Manager. Entered at the Post Office in Aus- tin as second class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år, förskottsbetalning, - - •1.00. Ett fir, pä kredit, ----- $1.50. Ett b&lft år, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft år, på kreJlt. - - - - 75 Ett ftr till Sverige ----*- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott oob penningar böra samlas medelst Ex- press- eller Postanvlsniug eller 1 2-cents frimärken under adress: TEICAS POSTEN, 106-108 E. 9th St., Austin, Texas. Advertising råtes. Display ads 35c pr in. pr issue...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x