ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 September 1909

VOL. XIX. HALLE1 rSTILLE, TEXAS, THIjRSDII, SEFTEXBER 80, 1009. . SO. OBZOR. ROČNlK XIX. J—r<r HALLETSVJLLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 30. ZÁftf 1909. ČÍSLO 9. Enterad u BMond-clasa matter Novembtr 19.1908, at (ha poat ofloa at Salkttarilto, Tciaa, sáder the act of Marek S, 1879. !U. o T- a OD NAŠICH DOPISOVATELŮ- ci.LOstatnř to bych mohl si'peníze Temple, 25. září.— MěstoTem- ukládati do banky, tam ^bych do- ple se rychle probouzí ze spánku, Taylor 221 září — Chci pojati stal téi n6Íaké úrok5'- v kterém bvlo poslední Čtyři týdny. ještě jt .en návrh o té nemocenské A "l mu3Ím Přes,ati- ahVch ne" Každ* irli za >eden Pt0VBZ , 1 dostal od p. redaktora, že jsem to 3 táhne v jednom směru. Prý se PX,;m s. asi tato: ať každý ílen tak Protáhl" ,akové mŽ5,° hDed nen Íde- b>- i členkyně bez rozdílu platí 20c Potast máme kr4fné na sbírán( ,edtn den W v tom zi ročně mimořádniho poplatku; mů- bavlny,, která letos má slušnou ce- pasu druh se svým ie se to platili vidy čtvrtletně po í ««• V Taylo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 September 1909

•wi OBZOR. ČitKU]iiB hosjímlilřskj, jiouřn} a zubavní. Orgán 8.1'. J. S. 1'. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailrem:' 'OBZOIt," IluIlettsTlIlp, Texas. A Oiiucrfll Farm and Family Nmtspaper. Ornou of tlíc S. F. 4. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advcrtisin rates on application. Platební tabulka N.F.C. Nevíme, co zitřek přinese, a pro- to nikdo, jenž dosud není pojištěn u některého spolku, neměl by od. kládati, neboť neví, zda-li zítřka dožije. I Ty bratry, kteří jsou pro pomí- jeni poplatků a pfijímání hojně členstva bude snad zajímati zprá-; va, 2c wisconsinské oddělení bra-' trské jednoty Ancient Order of U.; W. (Řád starobylých Dělnlků)ná- sledkem soudního rozhodnutí bylo | dáno do rukou sekvestora, jinými slovy, že je bankrot. Má vyplácet na pojistnčm zemřelým členům1 f90,000 a celé jmíní její obnáší pouze $25,000. Počet členů k to- r e.to oddělení náležející jest 4,100, kteří po celý věk platili, a te...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 September 1909

I V| =!illllllllllllllllllllllllll!lllll!lllllllllllllll!lllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll O m iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :.v: - : S v Ji d i Pozor farmáři! Máme pouze ještě několik Old Hickory farmářských vozů, které prodáváme s pérovým sedadlem za $61.00. Buggy od $28.00 výše. Obdrželi jsme čerstvou zásobu grocerii, které koupíte u nás levněji než jinde. Stlio M\ vlo Hi Mne IM vir. Přijďte a zeptejte se na ceny a jsme jisti, že udě- láme s Vámi obchod. Vám oddaní J. M. HARRISON, FLATONIA, TEXAS. Mark Twain byl jednou tázán: "Kterou kni- hu považujete za nejlepil ze všech?" Na což on odvětil: Jak získat takovou knížko? Vydělejte něco peníz, u- traťte méně a zbytek uložte v První NMní Bance FLATONIA, TEXAS. Jeden dollar nčinf začátek. Obleky! Pravě jsem obdržel zá- sobu nových obleků, pro příští období, MM a "íaicy" vest. Kdykoliv potřebujete co v oděvním oboru, navštivte mile F. Švasta, F...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 September 1909

\ OKRESNÍ ZPRÁVY. Sbírání první bavlny jest u kon- ce. Místy mají farmáři ještě na dějí na druhou úrodu, ale není to ho mnoho. Sbírači stěžuji si letou- na malé výdělky, poněvadi bavlna byla bouří 30. srpna příliš rozcu- chána, čímž se dělníci při sbírán velice zdržovali. Ve všech lékárnách je na prodej Dr. Cox' s Barbed Wire Liniment. Za jeho hoiivou silu se ruíí nebe se vfátí peníze. Studenější počasí nastává. V neděli ráno ukazoval teploměr 36 st. F. Potrvá li severák ještě ně. jakou chvíli, čerstvá vepfovinc počne se objevovati na stolech far mářQ. Jedno neb dTŠ vzdělaná děv- čata neb mladé ženy mluvící česk) přijmou se ve škole pro ošetřova- telky v nemocnici v Temple. Bliž- ší sdělí na požádání Jlitsg Wtlnin Carlton,Superintendent ofNursts. Temple Sanitarium, Temple, Tex. Cena bavlny blíží se 13 ceutům za libru. > Mouchy nesedají na ránu potře- nou Dr. Cox's Barbed Wire Lini mentem. Na prodej ve všech lé- kárnách. Rolníci sbírají kukuřici a vozí do trhu. Cena kolísá mezi 60...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 October 1909

R : ■ VOl. XIX. HALLE1 fSVII.LE, TEXAS, THCKSDAV, OCTOBElt 7, Huni. a c ? 9 ROČNÍK XIX. OBZOR. M>. to. HALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 7. ŘÍJNA 1009. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. El Campo, 27. září.— Když tak Obzor přehlížím, vidím rozmanité náhledy bratří. Bez pochyby se bu- de odbývati pravidelný sjezd ně kdy v prosinci a jest na čase, aby- chom vše dobře rozebrali v Obzo- ru a ke všemu se dobře přichystali. Mnoho lidí, mnoho náhledů. Když každý podá nějaký náhled do Ob- zoru, druhý ho přečte, opraví ho a udělá se z toho dobrý článek. S bratrem Š. Kelarkem souhla- sím. Píše, aby Hlavní úřadovna koupila v některém okresu něko- lik farem. Ťo se mi zdá dosti do- brý náhled, ale já podotýkám, aby nebyly koupeny v jednom Debdvou okresích. Já bych dal návrh, ať v každém okresu, který má aspoň 5 nebo 6 řádů, koupí si tyto řády kus pozemku, jak mnoho možno, aneb farmu a dají na to rentýře, některé z bratrů. Hlavní úřadovna ať má všecky úpisy od toho. Po případě mohou se uvázati i na nějaký ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 October 1909

Vysazováni oranžovniků. Stromků oranžovníkuobéhodru- hu, Satsuma a Dugat, je mnoho. Jsou tu stromky vypěstěné doma i z Japonska dovezené a zbývá jen rozhodnout! se, kterým dáti pře- dnost. Kdo hled! na láci, dá do- mácím přednost, ale v Japonsku provádi se školkařské práce pozor- něji než zde, větvičky k očkování berou se jen se stromů nejplodněj- ších a proto stromky japonské všu- de více než uspokojují. Arci i z některých školek domá- cích vysílají se stromky spolehlivé, ale ty zná jen ten sadař, který už s nimi dříve obchodoval. Na spúsobu zasazení oranžovni- ků závisí jeho spůsobilost vzdoro- vat! zimě a proto musí být práce tato provedena pozorně. Je-li spo- dina půdy, do níž chceme stromek zasadili, příliš tvrdá k volnému propuštěni silnějších i jemných ko- řenů, jest radno vyházeti díru asi 3 stopy hlubokou a vyplniti ji z po- lovice prsti kyprou a úrodnou. Stromek, jak na první pohled uvi- díme, má v koruně kořenů množ- ství dlouhých vlasových koříaků, které punechány-li růs...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 October 1909

I Mimy S.P.J.S.T. Rozpočet na úmrti číslo 179., 180., 185., 186. a 187. Bratři a sestry! 179. Tímto se Vám oznamu|e, že sestra Aloisie Ermis od řádu Sam Houston, čís. 73., zemřela 30. července 1909, v stáři 33 letech. Příči- na smrti: byla zastřelena. K Jednotě přistoupila ig. října 1902. Číslo certifikátu 4504 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce řiooo. 180. Vine Ermis od řádu Sam Houston, č. 73., zemřel 30. července 1909, stár jsa 37 roků, následkem zastřeleni se. K Jednotě přistoupil 19. října 1902. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 4502 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000, avšak následkem samo- vraždy podpora snížena na $500. 185. Fr. Janák od řádu Nová Morava, čís. 23., zemřel 27. srpna 1909, stár jsa 46 roků, na rakovinu. K Jednotě přirtoupil t. červen- ce 1897. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 493 a dle stanov oprávuěn jest k podpoře v částce íiooo. 186. Veronika Palla od řádu Osvěta, čís. 52..zemřela 14. září 1909, v stáří 33 le...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 October 1909

T- K§ I OBZOR. Čiuiiplii hutipudáfsk), pouti} a zábavný. Orgán S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. iiIresa:"OKZOR." HalIfttsylUr, Texas. 28SS X4v« k Honeral Farm mul Family Newspuper. Orean uf the S. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Sub<*crip,!rtn *1 ves**. Advertisin rates on application. Skutečná bratrská podporující Jednota potřebuje zřídka kdy* prá- vnických služeb. Bída takovému bratrskému pod pórujícímu spolku, který staraje se pouze o přítomnost, zapomíná na zadní kola. System bratrských podporujících spolků je. důkazem, že lid může vládnouti sám sobě a říditi si své instituce sám. P Pohřební řečníci nad mrtvolou člena spolků měli by si pamatovati, že ani v posmrtní řeči není dobře dělati si z nebožtíků blázny. Jsou lidé, které nepřesvědčí ni- kdo o důležitosti českých spolků a Jednot a raději by si dali "koleno vrtat", než by se dali k české Je- dnotě. Někteří přátelé podobají se stě hovavým ptákům; usmívá-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 October 1909

f- % w D D O í> 19 •> % w D D % C. L. Williams, první dřevosklad v SHINER, TEXAS. CHOVÁ VÝBĚR stavebního dříví a potřeb ku stavbě. "Waukegan a Glidden ostnatý drát. Barvy, oleje a fermeže. Prodává lacino za hotové a vyhoví s úvěrem. =3«0«0«C= Kočáry a bryčky Ssdla, postroje na koně uzdy, biče a veškeré sedlářské zboží koupíte nejlevněji — u — D. G. Helmers, vShiner, < tle inlH se česky. Wm. trautwein. l. trautwein, e. f. wolters. TCrautweín & Molters — vlastní — tiejvětší dvě džiny v Shiner, Texas. . A si«! býv. Triitwein-ovu džinu pod řízením Wm. Trautweinn, býv. Wolters-ovon džinu pod řízeuíni E. F. YÍ'oltersť. Každá z těchto džin jest zářízena na SO bálů denně, a jsouce vypraveny novými stroji spracují bavl- nu rychle a umožní větší výtěžek než která jiná džina. Domluvíte se tam česky. J.A.Mařík, SHINER, TEXAS. í bere míru, střihá, šije, spravuje a pigluje. Ušije kalhoty, kabát i vestu z jakékoliv látky leyně i draho aneb objedná dle míry třeba z Londýna. Za vše ručí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 October 1909

Zábavné historie o vepři, který se saui zastřelil. N upsal Aiberi v\ itosiDftki. Nebyl jsem sice při tom, ale sly- šel jsein 10 z úst samého poSkoze nébo hospodáře a fojta z Malé vsi, jenž celou tu historii vykudal otci mému v lékárně. "Ale milý Simone, to není mo žná", odpíral otec. "Nim možná, a plece se to sta- lo", odpovídá Šimon. "Má ieua viděla, jdk on krmec vpadl do ko- mory a potom najeJnoubác akvikl Potvora vpálna si celý náboj do srdce." • Leda, ie by puška byla stála kdesi blízko u stěny a vipt ji pře- valili1" "Kde, tož tam; vlastně v sa- mém koutě za bednou, neboť bych přece uabitou pušku nepostavil na oči. Inu viděti, že mu již bylo tak usui.zt.no a že smrť sobé vy- hledal. Měli jsme jej za dvě ne- děle zabiť, a to si bezpochyby my- slel: máte vy mne zabiti, to se ra- ději sám zabiji." Uplynulo od té doby čtyřicet let a minulého roku byl jsem v jakési příjemné společnosti v lázních Krynických. Byla rozprávka o všelikých příhodách podivuhod- ných a já vykládal jsem též ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 October 1909

$ v Ů !) n I SHINER OIL MILL & MFG CO., ♦ E. F. NOLTERS, pfeJs. I>.C. DANIEL, ředitel. PECK WELHAUSEN, pokladník Shiner, Texas, /j. záfi /pop. NAŠIM PŘÁTELŮM FARMÁŘŮM: Proč máte podporovat olejárnu v Shiner Máváním semene bavlnového: Jsme zde proto, abychom kaž tou dobu v roce kupovali Vaše semeno zi nejvySší tržní ítnu a zásobili Vás štipkami a moučkou za cenu, kterou při doptáváni shledáte od io do 23"), levntjíl než vltšina okolních o/ejiren dostane za jich výrobek. Prodáte/i nám Vaše semeno, budeme s to zásobili Vás ŠUpkami a moučkou po celý rok, kdežto ne- cháteli Vaše semeno vyvézt,, naše zásoba šupek a moučky bude vyčerpána a tyto budou mu.et být dováženy za mnohem vyšší c nu. Na důkaz tohoto tvrzeni miiieměpoukázali na mnoha okolní ml,ta, kde šupky byly prodávány až za $13.00 tuna blhem mm. jara a léta, když my bodávali jsme naše šupky za $7.00 tunu, kterýž rozdil v cení byl zavi- nit! tou okolnosti, že šupky byly dováženy do onoho místa, kde byly prodává za '$13 00. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 October 1909

okresní zprávy. I I Zvláštní školní dní). Něktdé školní distrikty hlaso- váním rozhodly se platití zvláštní školní daň na zvelebení svých škol. Nííe podáváme čísla takových distriktft, obnos, jaký tato zvláštní daň distriktu přinese, poplatek ze íioo, a konečně cenu odhadnuté- ho majetku. Čifllotíihtr. Obnos tlfiiiř. Topí. Cena majetku i. $3,106.72 iSc 1,725.955 18. 70.77 10 7.077 24. 112.49 10 112,490 25. 124.16 10 1Í4.I60 26. 30919 15 206,126 29. 79.64 5 159 280 31. 62.61 10 62,610 34. 82.75 5 165,500 34. 123 56 10 123,560 38. 73.42 10 73,420 39- 384 44 10 384440 40 a 33 114.04 4 285,100 41. 211.72 8 294,650 43 a 44 103 36 3 344-533 46- 114 76 io 114,760 48. 37.15 5 74'300 49- 79-95 15 53 300 54- no.92 15 73,946 60. 40.27 6 67,116 Celkem $5,341.92 $4,486,016 Prodám 20 liber husího peří neškubaného. j Pište Jan Kupča, Flatonia, R.N0.4 box 14, Tex. | Lékárny Dr. C. L. Kopeckého a A. A. Ledbettera spojily se dohro- mady a povedou dále obchod co jedna společnost. Dr. Kopecký bude však...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 October 1909

TOT. XIX BÁLLET TSTTIXŽ, TÍJU8, T AT, OCTOBEB14, ISO#. ROČNÍK XIX. HALLET8VILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 14. *ÍJNA 1909. ČÍSLO II. Epl«r«J m .Moiul-cl... m.ll.r N«.t b r It. IMS, UUpá M lUlUtwllU. Tmu. ukr Ib. «rt of M.rth 8, lan. .p.j.n "/ Fayetteville, 3. října. V souhlasu s výsledkem hlaso vánf řádů o návrhu na odbýván příštího sjezdu dHve než určeno úřadovna ve schOzi dnesního dm odbývané ustanovila zahájeni pří- štího pravidelného sjezdu v městí West na den 27. prosince 1909 v 9 Q hod. dop. Dle stanov ltaždý řád jest oprávněn k jednomu bUsu na každých 25 členů neb zlomek n> méně než 13, a sice dle usnešení naší úřadovny dle počtu členstva v knihách Hl. Řádu dne 13 pro since t. r., kterým dnem knihy e uzavřou, aby bylo tajemníku po přáno času jak k vyhotoveni čtvrt. O j letní zprávy, taktéž i zprávy pro sjezd za čas od minulého sjezdu a i do zmíněného dne Jest tedy zá- hodno, aby řády, kieré odbývaj- své schůze až třetí neděli v měsíci pro tentokrát odb\ly svou výroční schůzi buď p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 October 1909

OBZOR. časopis hospodářský, poučný a zabarný. Urgóu s. P. J. S. T. Vychází kaidý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adreia:"OBZOR," HallettsTlIlo, Texas. i General Farm and Family Newupaper. Organ of tlieS. P. J. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Stibscription, $1.00 per ycar. Advertisir rates on application. Čtvrtletní zpráva UleniuJka IIlarnílioĚádu 8. P. J. 8. I. od 1. července do 80. zář! 1909. ■ NOVÍ ČLÍNOVt Řád tíi. i. Vilém Kurtz, Fr.Ma- tul, Albert W. Schulze, Jos. Ju tečka a Elo Knippel. I jr Vilem Lauer. í 4 Jan Vaněk, F. W. Kutač aR. Stsffa. 8. Aug. Šumbera a Juliu* šum- bera 9. Jínd. Kulhánek. 10. Fr. Stock a Vilem Rychet- ský. 14. Karel Schuerer. 15. Pavel Šipula a J. V. Marak, 16. Oliver H. Bock a Karel H. Dušek. 17. Vine. Mareš a Fr. Macek. Od příštího sjezdu se očekává,! a0i J" Drozda, Jos. F. Holubec, Že nám přinese značnou změnu prr ^ Huser, Jiří Vaculin, Aug Ví- budoucnost. tek, Pav. M. Zeťák, Jos. Volíík,: Vine. Martinets, Rud. Kuba...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 October 1909

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM •J I £ a Pozor farmáři! Máme pouze ještě několik Old Hickory farmářských vozů, které prodáváme s pérovým sedadlem za $61.00. Buggy od $28.00 výše. Obdrželi jsme čerstvou zásobu grocefii, které koupíte u nás levněji než jinde. y.íS Přijďte a zeptejte se na ceny a jsme jisti, že udě- láme s Vámi obchod. Vám oddaní J. M. HARRISON, FLATONIA, TEXAS. Obleky! Pravě jsem obdržel zá- sobu nových obléká pro přlštt obdobíi Mot a "fanty" rol Kdykoliv potřebujete co v oděvním oboru, navštivte mne F. Švasta, FLATONIA, TEXAS. G. S. Eidelbach, FLATONIA, TEXAS, hoblovárna a mlýn na kornu Mark Twain tíyl jednou tázán: "Kteróu kni- hu považujete za nejlepfi' ze vieoh?" Na coi on odvětil Jak získat takovou knížku? Vydělejte něco peněz, u- traťte méně a zbytek uložte v První Národní Bance FLATONIA, TEXAS. Jeden dollar oříní začátek. FLATONSKÁ BANKA Státní Banka čís. 444. Severní Main Street. FLATONIA, TEX. Jsme oohotni a schopni posloužíti našim zákazníkům ve v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 October 1909

tnssm- i!ili |ř V .émam r ~i~ mil lim nrTiTr iii " 11' TU OKRESNÍ ZPRÁVY. Zákon pratldlujlcf kotrčníkové tlné. Kdyby kterýkoliv majitel, ná jemnfk nebo Fiditel síni pro bil- liard, kulečník, kftželnu, nebo za- městnanec v takové síni, ať tam jsou opojné nápoje prodávány ne- bo ne, dovolil osobč pod ai roků stáří vstoupili do takovéto mlstno- (ti a zdrželi se tam na jakoukoliv dobu, bez povoleni rodičů nebo poruínika nebo zástupce rodičů, anebo by dovolil nedospělé osobě hráti billiard, pool nebo kuželky vt své místnosti, budiž uznán vinným z přestupku zákona a pokutován ne méně jak (20 a ne více ják $100. Letoší sucho nezdá se míti kon. ce. Fastevnlky vyhlížejí jako vy- páleny a podzimní zeleniny není takřka k spatření. Ptatltelim vepřového dobytka. Mám na prodej pěkné vepříky, přes tři měsíce 'staré, na výkrm nabo plemenitbu. F. R. OlSoviký, Breslau, Texas. Honebnf sezona začala. Honci měli by pamatovat!, že jest proti zákonu honiti nebo lovit! ryby na obraženém poíemku.bez povolen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 October 1909

VOL. XIX. HALLE1 rsVILLE, TEXAS, TUERSIUT, OCTOBEK 21,19UII. SO. 12. t OBZOR l ROČNÍK XIX. HALLETSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 1909. khLU . . Entered as seeond-clatB matter November 19,1908, at the post o.áce at Hallettsville. Texas, nnder Ihe art o! Msrch 3,1S79. Lyra, 15. října.— Jest tomu již dosti dlouhá doba, co jsem nečetl žádný dopis od našeho řádu. Tak se musím chopit toho já a napsat pár řádkfi. Členů nám dosti přibj'vá na ty naše rozhárané poměry, které me- zi námi panují. Bratři, jak dlou- ho povedeme takovýto život, jaký mezi námi zde panuje? Proč se ve schůzi nazýváme bratry, když se jako bratři duchem nemilujeme? Dosti Urzy jsme zapoměli na slib, který jsme si dali, když nás br tajemník Hl. řádu uváděli Proč se mají vyhánět pracovníci, kteři pro dobro řádu pracují? Proč se ubíjí pravda a podporuje farisej- ství? Jest to, bratři, velmi smu- tné, ještě ani není ukončený rok a už jste vyšívali tři úřadníky, kteří byli nuceni se vzdáti svého úřadu. Bratři, uvažte, že...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 October 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Sealy, 13. října. — Tímto stvr- zuji příjem milodarů pro sestru Marii Sklenáříkovou od řádu Vol- nost, čís. 46., dle čísel řádů. Po $2 čís. 25., i., 10., 47., 24.; čís. 39., $1.25; po $1 čís. 57., 70., 44., 35., 42., 8., 36., 7., 11., 32., 72., 4., 21., 28., 3., 15., 6.; 90c, č. 29.; 75c, čís, 65.; po 50c čís. 51., 46., 26., 75., 49., 71., 19., 40., 12., 52., 59., 78., 56., 43., 60.; po 25c čís. 67., 62., 69., 18., 74. Naš řád podporoval nešťastného bra- tra $30 a dvou měsíční obsluhou. Vzdávám^tedy srdečný dík všem řádům ve jménu toho nešťastného bratra. Byla ťo strašuá nemoc, kde žádná lékařská věda nemohla najiti pomoci ani ulevení. A ještě nebylo na tom dosti. V pondělí za nepřítomnosti staršího syna a otce dva mladší něco dělali s bro- kovnicí, a aby se již neštěstí dovr- šilo, jakýmsi nevysvětlitelným způ- spflsobem mladší zůstal zastřelen. Nemínil jsem více psát do Ob- zoru, neb, nemám zbytečného času ani chuti na takové bezúčelné do- pisování, ale vžd...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 October 1909

? I SUverhllt, Ala., 12. října.— Byl jsem žádán, některými bratry, abych jim sdělil něco z Baldwin Co., Ala., čemuž tímto vyhovuji. Abych každému zvláště dopsal, je ať mi prominou nemožno, neb by to zabralo mnoho íasu, a mně ča- su nezbývá; tedy až později, až více zkusím, a bude-li to stát za soukromý dopis. Jsem v Silverhill a pracuji na pozemku, jenž jsem zabral za vel- mi levných podmínek, ku kterým mně pan K. Hanák dopomohl, neb to věčné rentování bylo smutné a obzvláště poslední dobu pro mne. Krajané a bratři, kteří zde byli v srpnu, jistě neviděli to, co já teď vidím, a proto soudím, kdo sem zavítá, obzvláště z texasských čer- nic, že se mu to zde nezamlouvá, když vidi jen písek, ale když lépe vše prohlédne a uvažuje, tu na pr- vní pohled musí mu býti vzrůst tiávy nápadný a musí doznati, má- li jen malou rolnickou zkušenost, že v tom písku dřímá síla, která •čeká jen na zkušenou ruku, aby v platnost' byla uvedena. Největší hřích na zdejších pozemcích pášou časté ohně, neboť n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 October 1909

OBZOR. utfapodárský, pouřn> a zabavný. Orgán . ť. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Chianme své zásady. Adresa:' 'OBZOR," HallettsTillf, Texas. A Opneriíl Farm and Family Newspaper. Oriran of the S. 1*. J. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscriptíon, $1.00 per vear. Ad vertisin rates on application. Apelování na milosrdenství.bra- trství a lásku k bližnímu jest již starou historií, ale to nám nebude vyplácet úmrtní podporu, neb k tomu je třeba peněz. Ve spolkovém životě musí býti činnost a zapotřebí jest, stále na stráži býti a kde potřeba vyžaduje, býti dobrými zastanci Jednoty, ne- boť máme vždy'pamatovati, že co podporujeme, nemáme haniti, po- něvadž kdo opováží se haniti řád a Jednotu, ku které sám patří, jest jisto, že haní sám sebe. Neuplyne jednoho měsíce, aby některý ze řádň našich neoslavoval své založení. Při takové slavnosti duch lidský zalétá zpět a vidí tu veškerou práci na poli spolkovém i národním, nepočítaj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x