ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
AASTAPÄEVA AKTUS THIRLMERES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

AASTAPÄEVA A&TtJS. THlRL MERES. Eesti Vabariigi aastapäeva tähis tamiseks korraldatakse Thirlmeres, E. Liira farmis reedel, 24. veebruaril päevakohane aktus koos jumalatee nistusega. Vaimuliku talituse peab õp. Pr. Stockholm, mille järele kõnelevad Vabaduspäeva mõttest A. Kaljuste ning Vabadussõjast V. Ojamets.. Deklamatsioone esitab L, AJtosaar. Aktuse kavas on veel Thirlmere segakoori ja lastekoori ettekandeid pr. Hageri juhatusel. Aktus algab kell 8 õhtul. Pärast aktust järgneb samas koos viibimine ühislauas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KANADAS AVASTATI ÖLIVÄLJAD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

KANADAS AVASTATI ÖLIVÄL JAD. Lääne-Kanadas avastati hiljuti suured õliväljad, milliseid peetakse asjatundjate arvates maailma suuri maiks. Eeldatakse, et väljade too ■dang aastas on 5 miljardi vaati iõlir (1 vaat=42 gallonit). Uutesse^ Kettevõtteisse on investeeritud 100 |milj. dollarit. Arvatakse, et Kana Tda õliväljad mõjustavad Põhja |'Ameerika- kaitseplaani.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vene "Läänemerevall" valmib [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Vene „LääM©stEerevallÄ4 valäiiib : Selle pealkirja - all avafödab" " Stoekholms-Tidningen Eestlastele" pikema kirjutuse Nõukogude Liidu kindlustustegevuse kohta Lääne mere piirkonnas. Saksamaalt saa bunud teated on äratanud kõikjal lääne maailmas suurt tähelepanu. Isegi president Truman on kom menteerinud neid andmeid pressi konverentsil. Lähemaid andmeid ulatusliku kindlustustegevuse kohta toob ST Saksamaa korrespondent, kes võtab oma kirjelduse x kokku järgmiselt-: Venelased ehitavad tohutu löögid jõuga ja niihästi kaitse kui rünna kurelvadega varustatud Läänemere ; valli, mis ei anna põrmugi järele omaaegsele sakslaste Atlandivallile. Kindlustustööd, mis on arenenud võrdlemisi kaugele^ haaravad enda alla rannikulöigu Lüübekist kuni Soome laheni. Sellejuures evakuee ritakse ranniku piirkonnast kogu tsiviilelanikkond. Kõik Saksa endised laevatehased on rakendatud pingsale tööle. Vis maris ja Varnemündes ehitatakse moodsail torpeedopaate ja allveelae vu tüübist U-21, mis on 2000 ton...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIINA VÖTMEPOSITSIOONID VENELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

HIINA VÕTMEPOSITSIOONID VENELE. ■:' New York Times'|piorrespondeiit. ! Sulzberger teatab^fVöt. Moskvas;, tMiiia ja.Nõukogu^ loovutab Vene "nõuandjatele" võt mepositsioonid sõjaväe-s, |.alapolit seis ja kommunistlikus parteis. Kok kuleppe kollaselt pidavat Hiina saatma töölepingu, korras lähemal ajal Siberisse 1 milj. meest Sellest | arvust olevat 300yO0O> juba teel Man |shuuriast Siberisse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uurimusi Eesti ajaloo kohta Rootsis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Uurimusi Eesti^ajaloo kohta Rootsis Tuntud rootsi arheoloog prof. Birger Nerman, kes vabariigi algaas tail oli professoriks Tartu Ülikoolis, avaldas äsja "Svenska Dagbla <let'is" pikema kirjutise n.n. kunin gaprobleemi kohta Baltikumis, mil les refereerib tunnustavalt eesti •Cigbsäjaloolase dr Ilma)* Aren£'i uurimustulemusi. Dr. Arens ja root si keele—ning x ajalooteadlased on jõudnud nimetatud probleemis ülla tavalt sarnastele tulemustele, kuigi aiad polnud kontaktis kuni Arens'i siirdumiseni Rootsi möödunud aas tal. ' Tartu Ülikooli pühendusteoses "Apophoreta TartuensiaV' ilmus Arens'il õigusajalooline uurimas Vana-Eesti haldusjaotuse kohta.— Möödunud sügisel esines ta Eesti Teadluslikus Seltsis Rootsis ette kandega teemal "ViikingisÕitjatest Lääne-Eestisse ja arvatavatest kau bapunktidest praeguse Pärnumaa rannal." See referaat on saamas nüüd trükiküpseks ning siin loodab Arens muuhulgas näidata võivat va nima senitundmata skandinaavia asustuse jälgi Kihnu saarel ja lä...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SYDNEYST SÜNNIPÄEVALAPSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

§ Y Y 1 65. sünnipäeva , 'pühile s hiljuti" Sydneys tuntud eesti seltskonna tegelane Jüri Sildever, Juubilar siin dis Eestis Polli vallas 13. veebr. 1885; a. talupidaja pojana. Töötas - Peterburis masinaehituse vabrikus: kuni kodumaale opteerumiseni ja selle järele meistrina "Volta vabrikus Tallinnas. . Austraaliasse siirdus 1924. • aastal. Asus Sydneys jällegi tööle meis trina. Oma- viimasel töökoha? EMOO's töötas vahetpidamata.. 20* aastat. Elukutselise tegevuse kõr val on juubilar elavalt osa võtnud seltskondlisest tegevusest. Oli 17.J apr. 1925. a. asutatud "Eesti Kodu" asutajaid ja kauaaegne kassapidaja, 1935. a. asut. Sydney Eesti Jaani Koguduse asutajaid ja koguduse nõukogu esimees, tegev olnud Eesti Abistamise Komitees ja ei puudunud ka aasta eest "Meie Kodu" asuta mise koosolekult. Juubilar võtab kä praegu eesti seltskondlikust tegevusest innukalt osa. <• ★ 50. sünnipäeva pühitseb käesole val nädalal Aleksander Rillev. Ä. Rillev. sündis 26. veebr. 19001 a. Eestis...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUED BAASID JAAPANISSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

UUED BAASID JAAPANISSE. Ameeriklaste poolt on kindral staabi ettepanekul otsustatud ra jada Jaapanisse kolm alalist õhu väe ja üks laevastiku baas, Len nuväe baasidena kasutatakse vanu Jaapani lennuväe baase, mis on ameeriklaste, poolt moderniseeritud, nii et sealt võivad startida kõige raskemad pommitajad.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEV [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Eesti Vabariigi aastapäev s.o. iiks jjteid päevi meie rahva elus, mida ükski eestlane ei saa. unustada. Tähistasime ju sel päeval oma rahva sajandite pikkuse unistuse teostu mist. Elada oma elu maal, mis ' kuulunud meile põlvest põlve, juh tida ise oma saatust—sellest unistas •omaaegne teoori. mõisapõllul, sellest unistas Eešti haritlane möödunud sajandil kui Vene tsaaririigi surve muutus liiga ängistavaks je selle unistusega südames haaras noor koolipoiss relva 1918 a. sügisel, et kaitsta kodumaad idaründajäte vas tu. Sellepärast ongi endastmõistetav, ■et Eesti Vabariigi aastapäeva pühitses isesseisvas Eestis hardunult niihästi tööstur kui tööstus tööline, iseseisev põllumees kui talusulane, lihtmees ja .haritlane, vana ja noor. Nüüd, mil tähistame Eesti 32. aastapäeva võõrsil, seisab me rah vas traagilise olukorra ees, sest juba kümme aastat ei ole ta saamid v.abalt pühitseda seda täht päeva, mis asendamatult kallis iga eestlase südamele. Kui Nõukogude soomusmasinate kaasabil murt...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADAANE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

TEADAANE. Dr. F. Ruudul ja Dr. I; Tammelül 0» käsil praktilise inglise keele õp peraamatu koostamine, mis ilmub' umbes 120' leheküljelisena ja val ! iiliks mõne kuu jooksul". > Raamatu hinnaks oleks 10 kuni 15 s. Nime tatud raamat erineb seniolemasole vatest inglise keele 'õpperaamatutest eestlastele sellepoolest, et ta esitab materjali kohandatud praktilise elu tarvetele, .vältides kuivade ja raskesti arusaadavate ning meeles peetavate grammatiliste reeglite : esitamist. Erilist tähelepanu leiab raamatus eestlastele eesti keele oma pärast tingitud raskuste käsitamine. Seletused ja tähendused on antud ! eetsi keeles. Olulisemad osad raamatus olek sid: Vestluse elemendidj dialoogid, ldiomaatilised väljendid, juhised, igapäevaste kirjade (ja avaldiste) koostamiseks, mõningaid! grammati lisi juhiseid. Raamat ilmub piiratud arvus eksemplarides. Et autoritel oleks, võimalik teha vastavaid majandus likke kalkulatsioone ja kindlustada raamatust huvitatud eestlastele ek semplar, palutaks...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OMA ASJHUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

OMA ASiHJS Arusaamatuste vältimiseks palume lehe tellimiŠraMad saata "Meie- j ;Kodu'' nimele.—Üksikisikute nimele saatmine raskendab meie asjaaja mist. • - "MEIE KODU" talitus. •' '—'

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EAK KORJANDUSKARBIS ÜLE 8 NAELA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

EAK KORJANDXJSKARBIS ÜLE 8 NAELA. Viimasel Eesti Abistamise Komi tee koosolekul tegi Endel Klaas komiteele ettepaneku parina Eesti Majas üles korjanduskarp, et need isikud, kes ei taha mõnel põhjusel teha annetusi avalikult, saaksid omad veeringud lasta korjandus karpi. Ta võttis ka korjanduskarbi valmistamise oma peale ning see pandi päar kuud tagasi üles seltsi einelaua ruumides. Karp avati hil juti ning raha ülelugemisel selgus, et see sisaldas üle 8 naela, kus juures haruldusena teiste rahade hulgas oli ka üks 5-naelaline raha täht;- ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vandenōu Stalini vastu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Vandenõu Štalini vastu Ameeriklaste poolt litsenseeritud saksa ajaleht "Der Abend" teatab, et vene MWD poolt on paljastatud suurem vandenõu Stalini vastu. Vandeseltslaste- tegevust olevat juh tinud tuntud parteitegelased eesot sas marshall Govorov'iga. Väärib märkimist, et marshall Govorov on üks neid teise maailma sõja punaarmee kindraleid, kelle nimi on ümbritsetud kuulsuse oreooliga. Ta etendas juhtivat osa Leningradi piirava Saksa rinde läbimurdmises. Peale Govorovi on arreteeritud 200 inimest, nende hul gas punaarmee ohvitsere, juhitivaid liikmeid Leningradi parteiorganeist ja julgeolekupolitseist. Saksa ajalehe teate järele on vandeseltslaste* eesmärgiks olnud, föderatiivse Vene vabariigi välja kuulutamine, mille pealinnaks oleks olnud Leningrad. •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Pärast seda kui Briti töölispartei poolt valimiseelses propaganda . lcampaanias lendu lasti hoiatus, et konservatiivide jj Churehilli vali mine tähendaks sõda, ruttas Chur ehill teatama, et kui tema 23. vee bruaril valitakse peaministriks, siis on võimalik, et ta isiklikult Staliniga kohtub kokkuleppe saavutamiseks ja maailmarahu päästmiseks. Kuigi selle Churchill lubaduse siirust ilmselt tuleb hinnata seoses valimi seelsete taktikaliste võtetega, leidis see siiski kogu demokraatlikus maailmas ülielavat vastukaja. USA poliitilistes ringkondades oli elevus isegi nii suur, et president Truman, kes alles mõne päeva eest oli teata nud, et Staliniga vaevalt on loota mingit kokkulepet, nüüd pidas tar vilikuks väljendada, et kokkulepe ida ja lääne vahel siiski peaks olema võimalik. Seni pole aga ükski auto riteet avalikult üles tõstnud küsi ' must, et mil viisil seesugust loode tavat kokkulepet Staliniga tegeli kult ' saaks teostada. Igasugune [ tõeline kokkulepe aatomrelvade ja üldse relv...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PRANTSUSE KOMMUD LOOBIVAD RELVI MERRE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

PRANTSUSE KOMMTO LOOBI VAD RELVI MERRE. "Vastavalt kominformi käsule, on prantsuse kommunistid alustanud relvaveo saboteerimist. Esimese ül latuse valmistasid nad Nizzas, kus kommunistlikud sadamatöölised heitsid üle parda merre Prantsuse Indo-Bimale määratud rakettvel vade seadmeid. Kui kommunistlikud ■sadamatöölised keeldusid Indo-Hii i naite, maaratud sõjamaterjali laadi misest, puhkes lööming politsei ja sadamatööliste vahel. Märatsejate korralekutsumiseks tarvitas politsei pisargaasi. I

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JÄRJEKORDNE "SALAKUULAJATE" PROTSESS UNGARIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

JÄRJEKORDNE 4' SALAKUULA JATE" PROTSESS UNGARIS., Budapestis on alganud salakuula jate protsess, kus peasüüdlastena viie ungarlase kõrval esinevad in glise ärimees Edgar Sanders ja. ameerika äritegelane Kobert A. Yoegler. Äratab tähelepanu, et ; mõlemad mehed tunnistasid ennast : süüdi, nagu tegi seda mõniaeg ta jgasi ungari kirikupea kardinal |Mindzentyk Kui viimase närvide ; läbimasindamisest jõudis ühe un jgari ajakirjaniku kaudu üksikasi ijaline uurimusmaterjal avalikkusse,, 'milles tõendati, et kardinal Mind-: jzenty on vaimselt hävitatud 86 tun !di.fJrestnucU pide.va ülekuulami&egiav jsiis nähtavasti sama "meetodiga" |on pehmeks tehtud ka praegused süüalused, briti ja ameerika suurä rimehed

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uus "Kodukutsuja" Rootsis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Uus ^Kodükutsuja" Rootsis Juba piköittät aega' Stockholmi' Vene saatkonna juures eestlaste ' 'kodukutsu jana " tegutsenud &im soni nimeline isik on möödunud aasta lõpul tagasi siirdunud N Liitu. Nagu arvatakse sai t a " ko - jukutse'' oma ülemuste käest. Kuid tema ametkolit'' Stockholmis pole jäänud tühjaks. < iPeina asemele on siginenud keegi, üle keskea jõudnud Aug. Kanger, kes olemasolevatel andmetel on juba väiia stääžhiga parteimees. Viimati,, möödunud, sõja päevil oli ta ri.n. Eesti Korpuses üleihpiolhrttkiks. Ta jäi Venemaale juba Eesti VafeädussÕja päevil, mil' sodis punaväelasena eesti rindel. Nagu' Stockholmist teatatakse,» 011 uus "kojukutsuja" asunud ka eneiv gilisölt oma ametköMste täitmisele ning teinud juba visiite perekon dadesse; kust loda]b Haiikida repä^ trieerijaid. Muuhulgas teatatakse, et möödii ■nud jõulude'ajal on kodumaale siir- j dunud ka üks Simsoni agente keegi; Ilmar Tamptere nimeline noormees, kes liikunud mitmel pöol ringi kojumeelit...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKAS JÄTKUB KAEVURITE STREIK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

AMEERIKAS JÄTKUB KAEVU RITE STREIK. Umbes 400 tnliat kaevurit keel ' elus valitsuse korralduste täitmisest; milles nõuti tagasipöördumist tööle. Pennsylvanias ja Lääne-Virginiaa said streikijad kaevurid hakkama mitmesuguste vägivalla tegudega^ pöörätes kummuli söeautosid ja sundides vägivallaga kaevanduse ametnikke keelduma kohuste täit-* misest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LUGEJAD KIRJUTABAD: SŌNAD JA TEOD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

LUGEJAD KIRJUTABAD: SOXAI» .JA TEOD 'Tihti süüdistame oma'.', mõtteis, või maailma ja rahvaste sšaatuse probleemide arutamisel suuri ja vägevaid selles, et nad on arusaama tult ükskõiksed ja hoolimatud väik semate ja. paljukannatanute suhtes. Oleme kibestuntud, et need, kelle ideede poole hoides oleme läbi teinud lõpmata kannatuste rea, on meid hoopis unustanud, või arves tavad meid ainult niipalju, kuivõrd qleme neile praegu kasulikud Oleme sügavalt pettunud, et Suured meid liii kergesti unustavad. Kuidas on lugu siis meie enes tega? See küsimus kerkis nende .ridade kirjutajal lugedes "Meie Kodu" jaanuarinumbrist Sydney Eesti Abistamise Komitee artiklit : ' 'Abistamiskomitee Jõulukorjan dus." Jõulumõtetega seoses olnud kor jandus meie Saksamaal asuvate in valiidide ja teiste tungivalt abi va javate rahvuskaaslaste toetamiseks _ tõi kokku Austraalia eestlastelt £75/17/-. Vaatleme natukenegi arve. Eelni metatud summa tuli kokku meie poolt, kelle arv on ennem üle kui alla 3000de. Kui ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KINDRAL CLAY ENNUSTUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

KINDRAL CLAY ENNUSTUS. Endine ,USA sõjaline kuberner Saksamaal,, kindral Lucius Clay, kes praegu eluneb Ameerikas, Atlantaš,, Georgias, väitis neil päevil, '.et- Lääne»* Saksamaa on nii kiiresti tugevne nud, et venelased on võib olla juba. Täliema 5-e aasta jooksul smmituct tagasi tõmbama oma raudeesriiet.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KR. LASN L-AUSTRAALIA MEISTRIKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

naiii ■■Manillani i ■■ i iiibiiii ' KR. -LASN L-AUSTRAALIA MEISTRIKS. Nagu meie eelmises lehes teata sime, võistles Eesti paljukordne .tennismeister Kr. Lasil tähelepan dava eduga Lõuna-Austraalia maa irieeskonctaäe esivõistlustel Ade laides, kus ta kuulus Hills nr. 1 meeskonda. Kohe pärast meeskon dade , turniiri lõppemist, algasid võistlused sama turniiri raamides üksik ja paarimängudes. Neist võt tis osa. umbes 300 mängijat. Kr. Lasn võitis kõik oma 6 vastast ning finaalis saavutas võidu ka L. Mar tini üle 8:6 ja 6:3 tulles meistriks. Muide olgu märkida, et Martin on olnud turniiri võitjaks kolmel vii masel aastal. i . Kr. Lasn elab. Woödside laagris. Võidu puhul tõi kohalik ajaleht ka pildi temast märkides pealkirjas— uus Austraalia tennistäht.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x