ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 March 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 29 MABB 1906. The POPULÄR JOHN ECKLUND 125 FIRST STREET PORTLAND, OREGON. Förstklassig Bar .Biljard. Bosättnings Magasin Tillhandahåller Möbler, Mattor, Kokspislar och Kaminer på förmånliga månatliga afbetalningsvilkor. Liberal rabatt för kontant. Gör oss ett besök och låt vårt Svenska biträde, Mr. Sunden, visa eder hum elegant och på samma gång ekonomiskt edert hem kan möbleras från vårt stora och välsorterade lager. Telefon Main 1934 WILLIAM GADSBY & SONS (INKORPORERADT) HÖRNET AF 1st & WASHINGTON STS. Portland, Oregon. 0Tict^ F. W. LAUFER, OPTIKBR 1001 Washington St., Oakland. Henderson & Hart Begrafningsentreprenörer 1300 Webster St. Tel. Oakland 1878 Residens- ' 'parlors''- . Lägsta priser. 833 Harrison St. Telefon Oakland 5511. Oakland, Cal. Våra glasögon bota hufvudvärk när den förorsakas af öfveransträngning af ögat. J. K. Henderson Rev. F. W. Hart C. H. WEVER Begrafhingsentreprenör och Balsamerare. 1502 PARK ST.,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 March 1906

Dr. Gibbon Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhse, Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess former. Hudsjukdomar, NervÖ6a åkommor, Allmän svaghet, förlorad könskraft m. m., vare sig sjeMJör!vållad eller ej, och hvilkas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet, mörka ringar under ögonen, hufvudvärk- ringning i öronen, brist på sjelftillit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, for lust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, luxraot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Pftncisco i 44 år och lidande skulle icke tveka att rftdfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckaj. Försök honom. Bot jja»-anteras. Patienter botas i hemmet. Dr. J. F. GJ B BON, 62 9 Kearny St., San Francisco, Cal. När ni skrtfver nämn annonsm, Unöer hntpis&s tyranni. IrlirterLislc Roman af SEMÉNE ZEMLAK. (Forts. fr. föreg. n:r.) — Ja, det måste nog vara sant! —...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 March 1906

"The AMERICAN" Prima Viner, Likörer, Cigarrer 434 KEARNY STREET, hörnet af California, St., San Francisco, Cal. 'JESSIE M00RE AA" J. Peterson Telefon Montgomery 1889. P. Johnson P. JOHNSON & CO handla med inhemska och importerade VINER och LIKÖRER 280 Third Street, mellan Howard och Folsom, San Francisco. Leverans till familjer en specialitet. Gods levereras fritt. Telefon Blue 1886 Har Ni sett Richard Speckters nya SPECERIHANDEL? 2500 MISSION ST., hörnet af 21st, San Francisco. Specerier, Viner, Lilcörer Etc. Sarr Francisco Beer Hali Axel Johnson, Egare. 819 KEARNY ST. Viner, Lilcörer, Cigarrer mell. Jackson & Wash. Skarpt Steam och Lager Beer. TEL. PRIVATE EXCHANGE |4 "Alla menniskor" köpa sitt PAPPER i det bekanta "Pappershuset,- " hvarest allmän belåtenhet garanteras. A. ZELLERBACH& SONS PAPPERSHANDLARE. 416 Sansome Street, San Francisco. JOHNSON, fotograf 10'A sixth street; s. f. (Lainers f. d. galleri) (Godens f. d. galleri) Tel. Howard 2943...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 March 1906

,F. L. flnltberg,D. D. S. SVENSK TANDLÄKABE, Emma Spreckels Bldg., 927 Market St. Rum 312-313. Timmar: — 10 f. m. till 5 e. m. Dr. Oscar L. Gruggel, CHIROPODIST Mutual Savings Bank Building, Hörnet af Geary, Kearny & Market Sta. Fjerde våningen, • Rum 414. Kontorstimmar: 9—6. Söndagar: 9—12. Tel. Green 306 MANICURING. Mrs. Bertha M. Hiden Instrumentlärd Barnmorska Bostad: l624Woolsey St., So. Berkeley, (Lorin) Träflas säkrast 1-3 e. m. Tel. Berkeley 598 Miss Karin Klint BARNMORSKA F. d. förestånderska för Södra Barnbördshuset i Stockholm. 812 Mission St., mell. 4th &5th TIMMAR: — 1 till 4, 7 till 8 e. m. Mrs.Hanna Swenson SVENSK BARNMORSKA. Utexaminerad trån Barnbördshuset i Lund, Sverige, 1902. 1009 GOLDEN GATE AVE. Nära Laguna St. Timmar: 2—4; 7—8. Tel. Page 2207 DR. KNOX DENTIST 1095 MARKET STREET. (Grant Bldg) 1II M «03 Smärtfri tandutdragning och fyllning och första klassens arbeten till billigaste priser. Sutter Street Hammarn Bad 415 SUTTER STREET, Mel...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 April 1906

AMERIKA. Dog på bröllopsdagen. I Ridgeway, Colo., afled nyl. efter endast några dagars sjukdom i lunginflammation James Todd, som under en följd af år arbetat som maskinist i Rio Grande Southern, verkstäder. Todd var trolofvad med miss Selma Qvist, dotter till N. L. Qvist i Ridgeway och var bröllopsdagen utsatt till den 20 Mars, hvilken i stället blef hans dödsdag. Den så tidigt bortryckte var en i allo exemplarisk och mycket begåfvad ung man, och hans fästmös och slägtingars sorg kan lättare tänkas än beskrifvas. Hårdt men rättvist. John Molander i Mt. Jewett, Pa., som misshandlat sin hustru, har för detta blifvit ådömd tolf månaders fängelse och $100 böter, jemte kostnader i målet, som antagligen ökar summan med ytterligare $100. Advokaten Jerome i New York uttog nyl. arresteringsorder mot millionären George W. Perkins, f. d. vice president i New York Life Ins. Co. Perkins anklagas för stöld, och beskyllningen grundar sig på en transaktion för ett par år sedan, då den anklagade ti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 April 1906

Miss Josefin Johnson 217 EDDY STREET, San Francisco. Massage och behandling medelst Elektricitet, Vi bota män endast och bota dem alltid. Vår framgång beror pft våra underbara botemedel. 3 konsulterande läkare i hvaije fall. Tre gånger säkrare än en doktor, ett ''jag"- . Betala endast om ni blir botad. VARICOCELE och STRIKTUR botas utan farliga operationer medelst en ny metod Ofvannämda sjukdomar hindra män från anstillning i polisen, i armeen såväl som civil service examen ^öra dem odugliga förarbete, giftermål och aflärer. Besök vårt fria anatomiska museum i dag, flyttadt till 1023 Market 12 nr "fvanöth st. DRÖJ ICKF< Lyssna till våra museum föreläsningar hvarje afton och lär anatomi och hvem som skulle gifta sig och hvem icke ramt hvarför. Förlorad mannakraft och dess följder förklaras Li iebigs hall, 10*3 MARKET 8TREFT, och 810 Kearny st. Tillskrif eller besök The D* Liebio Staff. SVERIGE. Stockholms högskola. Större al;aaf miska konsistoriet i Upsala afstyrke exa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 April 1906

VESTKTJSTEN, TORSDAGEN DEN 12 APRIL, 1906. NORGE. F. premierminister Steen död. Från Vosaevangen telegraferas d. 1 April, *tt förre premierministern J. W. C. Steen samma dag aflidit derstädes af bjertförlamning. Hvem skall kröna kung Håkon? "Morgenbladet" vill veta, att, ehuru tagen bestämmelse ännu träffats hvilken af Norges biskopar som skall kröna och smörja konungen i sommar, skall dock på högsta ort härtill ha utBetts biskopen i Trondhjem;Kristianiabiskopen skulle i så fall hålla kröalngspredikan. Tidningen fortsätter: "Om detta blir den slutliga ordningen, kunna vi inte finna, att någon berättigad invändning kan göras häremot. Visserligen heter det i en k. förordning, att bland rikets biskopar är den i Kristiania främst i rang, men detta kan inte vara bindande inom en annan biskops embetsdistrikt, när det gäller att utföra en kyrklig handling. Hela Tröndelagen skulle känna det som en förnärmelse, om en biskop söderifrån inkallades för att företaga kröningen. Hufvudstaden derem...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 April 1906

Union Brewing & Malt Co. I8th & Utah Streets BUTELJERINGS-DEPARTMENT 418-423 VALENCIA STREET. Entered at the Sar wr*ncwco, Cal., Post Offic€ Second C'ass IV'- , <tuer ^- VESTKUSTEN, " Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stilla hafs-kusten. Utgifves Hvarje Torsdag. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år 1-25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Annonspriser: fifterfråguingar, pr gång 5°c"Önskas,- " "Att Hyra" etc 25c. Dödsannonser med ram 75^» Födelse- och Vigselannonser 50C* Affarsannonser 50c. pr tum pr gång; for fortsatt annonsering rabatt. Professionela annonser pr månad $1.50Annonser för baler, teatraliska föreställningar, piknikar, etc. $3 pr gång om 5 tums utrymme. Läsnotiser 15c. pr rad, med rabatt för längre tid Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma, adressera: "VESTKUSTEN,- " 535 California ST., San Francisco. Telefon: Black 5234. tjtF" All p...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 April 1906

125 FIRST STREET PORTLAND, OREGON. Förstklassig Bar .Biljard. Stillahafskusten. LOS ANGELES- AFDELNINGEN. — Det är en egendomlig företeelse att de svenska lutherska kyrkorna i Los Angeles och Riverside, här i södra California, äro de enda svenska lutherska kyrkor belägna i subtropiska trakter, der palmer frodas och trifvas. Derför kunna dessa kyrkor på palmsöndagen utan synnerlig kostnad och svårighet dekoreras med palmer. Omkring Angelica-kyrkan i Los Angeles äro tolf palmträd planterade, hvilket är en raritet omkring en luthersk kyrka. Den luth. kyrkan är nordisk. Den kyrka, "der pingstträden blomma på palmbevuxen jord"- , är ej den lutherska kyrkans hem. Ilon är den förherskande i norra Europa och i Norra Amerika är hon den tredje i ordoingen af de protestantiska kyrkorna, men i söderns varma dalar, bland dess palmlundar och oranger är hon ej hemmastadd, men ett undantag gifves dock här och der, och våra sv. lutherska kyrkor i Los Angeles och Riverside höra till dessa. — En Alpin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 April 1906

VE8TKUTEN, TORDAOEN DEN 12 APRIL 1906. Under hitpiste tyranni Pt-utenisk: Roman af SEMÉNE ZEMLAK. (Forts. fr. föreg. n:r.) Då tion fick syn på honom, som stod i ett hörn af stugan, sade hon i förtviflad ton till honom: — Du är inte längre min son! Du ftr en hund och förrädare! Alla förbanna dig'derför att du sålt en menniekosjäl.- _ Se på dessa döda! De förfcanna dig Inför Gud. Du är ej längre min son! Du är förbannad! — Förbannad! upprepade de tillstå desvarande böndsrna. I.åtom oss dö da honom! — Ni skola icke döda honom, sadt nu Domna med befallande röst, ty det står skrifvet, att den onde anden skal! förgöra honom. Han skall omkomma! Blekare än de båda, hvilkas död han vållat, smeg nu Juri sig ut. Då han försvunnit, sade hans mor till allt som voro tillstädes: — Ni alla, som här äro församlade firo vittnen till min skam och förtvlf lan. Gud ar inte vittne att min sjä! ej är skuld till att min son blifvit ei så usel mennisi-a. Mitt Ijjerta brister af sorg. Kin ålderdoms dagar ärc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 April 1906

Prenumerera! SKON E.LLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk Orlglnalroman ni J. Brau. (Forts, frän föreg. n:r.) — Ah "det ffnge väl gå för sig! Det är väl Inte så svårt heller att finna sig 1 nya förhållanden. — Ja, men ni älskade ju nådig frun så innerligt? — Hvarför sätter ni er så långt i från mig, kära Elme? — Herr grosshandlar'n, jag.... — Här vid min sida finns god plats för er. — O, nej. nej, herr grosshandlar'n. Jag Och hon sänkte blygt sin blick mot golfvet. — Jag har något att fråga om, som jag måste säga tyst. Elme förstår väl? Det kunde stå någon der ute och lyssna, om jag talade högt. — Nå, det blir en annan sak. Och Elme tog plats på soffan, men sft långt 'från notarien som möjligt. — Tycker ni om champagne? — Ah ja! — Nå, i så fall kan ni ju använda det här glaset. Frans har dukat äfven för frun. Han hörde väl inte, att Jag sade, att jag skulle äta ensam. Notarien fattade sitt glas. Elme följde exemplet. — Skål! Och jag hoppas, ni gör hvad ni kan för att skydda mig för den de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 April 1906

En bank i Edert eget hem. The Central Trust Company. 42 Montgomery St., hörnet af Sutter har små banker eller kassalådor, som banken utlånar till sina kunder, hvilka hafva en dollar eller mera deponerade. Dessa små kassalådor kunna tagas hem och användas att förvara småmynt uti. Pengarne kunna endast uttagas vid vår disk enär vi inneha nycklarne till dessa kassalådor. Dessa lådor erhållas fritt och utgöra en påminnelse om nyttan af att spara småslantarne, insätta dem i bank och sålunda lägga grunden till sitt oberoende. I vår sparbanksafdelning betalas 3^ procents ränta på vanliga insättningar och 3 6110 på terminsinsättningar. Kapital och Reservfond $1,750,000. Tillgångar $5,500,000 Vi hemsända också pengar till Sverige pr anvisning eller vexel. San Francisco. En mexikansk perlfiskare vid namn Miguel Corejo häktades i tisdags på anklagelse att ha insmugglat perlor. Han kom hit å ängaren Curacao. Redan förut har han varit misstänkt för smuggleri, och denna gång sände vederbörande de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 April 1906

..THE POPULAR... 3olm (£tflnni> 125 |irst §trcctf jjortlattb, fpr. gUljatrlr. 2i:sta Årgången. TORSDAGEN DEN 26:te APRIL 1906. No. 15-16. fotöMfttiit|ii äiieliiggelse Sistlidne onsdags morgse kl. 5.15 väcktes invonarne omkring San Franciscoviken af den häftigaste jordbäfning, som nogon nu lefvande person -i dessa trakter kan minnas. Jordskakningen, som varade nara nog en half minut, ostadkom en voldsam f8r8delse i soval San Francisco som Oakland, Berkeley, San Jose, Santa Rosa m. fl. stader, men svorast hems8ktes San Francisco. Knappast en skorsten stod uppratt i hela staden och en mängd byggnader raserades tak och vaggar. Tornen o hus och kyrkor soval som alla fabriksskorstenar splittrades eller rasade. Ute o Van Ness ave. remnade gatan f8r longa sträckor och sj8nk po vissa platser fron nogra tum till 3 a 4 fot. Sammalunda var f8rhollandet nere o Bay st., ute o 5th, 6th och 7th st., o Howard, Valencia m. fl. gator samt nere o City front. I somliga af dessa trakter li...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 April 1906

a New 'Frisco, 'Frisco is a temperance city. Schools are closed until further notice.. The setail grocers of San Francisco wiE meet 2 o'clock Wednesday at Tenth and FranMin streets,. Oakland. New York has sent $100,000. The New Zealand Government will send $25,000. The Oil King (Rockefellfer) hasient another" $100,000, making a. total of $200,000. No lumber can be shipped from California other than to this aity or within the State. The Alaska Packers' Association can send 3000 • of the unemployed to their canneries at Alaska at good wages. By the time this sheet is issued all'the bakers of 'Frisco will be at work. There will be plenty of dough. W. R. Hearstofthe "Examiner" has sent 8o,ooo>pounds of meat for the needy. On Monday, April 23d,. the Humboldt Savings Bank awarded a contract to construct a building on. the north side of Market street, 1 oa feet east o£ Fourth street, the building to coet of $500,000 and the site $400,000, work to begin at onae. The fire- lim...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 April 1906

San Francisco Items. All milk will be supplied free until May ist. One-third of the city will be alight with electricity by Thursday night. Forty telephones were in operation Wednesday. The guests of the Hotel del Monte have collected $2258 for the Relief Fund. Oakland taxes will not be delinquent for two weeks. Many persons are now refusing to accept free aid and are paying for everything they get. The Realty Syndicate is formulating stupendous plans to build big docks on Oakland's water front. Oakland banks are now open. They pay up to $30 without notice. Oakland will get $100,000 from San Francisco for the care of her invaders. Cables for Honolulu will be sent free from this city. An all-night ferry service is now being talked about between San Francisco and Oakland. Chinatown will probably be located at Hunter's Point, located at about the extreme southeasterly point of San Francisco. At 3:15 p. m. Wednesday another shock was felt. One death resulted therefrom, a Mrs. Annie Whit...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 April 1906

Kongliga Svenska Konsulatet gför (California, Oregon, SBaShington od) SllaSfa. 9htm 55 od) 56 2ribmtc SVlbfl., 8tty attb $rattfltn St8. gent?t| Snnb, gton»nl. Vexlar och Post anvisningar po ©oerige od) ^orge SäljaS od) Slrf infafSeraS af #eurt) 8utti>, »tum 55 od) 56 Irtlntnc %lbfl., 8t() attb ffrttnfUn ©ts, glöp cfcra Srpecertev t ben euert»ita bntitten PETERSON'S CASH STORE gucnalt §U1 och gUtfoni®, ©affetbitar, ffitc. §»en*ki §nn». ffom i£)og abreSSen Sirligt bemötanbe od) full belotenbet garanteras. 445*447 Satt ^a6lo 21uc., Ijornct af 19tlj. Sel. 3Jtain 144. 6. X. ^eterSon & ©o. The Seandia Shoe Store (©oenSf ©fobutif.) S. i'aréott, « (fgare. 467 lOtt) gjt., nära ptaahtngton 9Jt)tt lager af alla flags ©fobon, för män, foinnor od) barn. Reparationer utföra? fnabbt od) oäl. Theo. Gier Co., (Inc.) jG, () gitt» od) $piritttosaj)attblaitbe. IfamUfebtttik: 511-515 14th §t., ©aklanb. Selefon SJlain 123. (SroSaffär 530 12th ©t. Sranct) 915 SBaShington. Sel. D...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 May 1906

81. 6. Saft. 8.3f. 8abrad&. f aft & faiirad) Mejeri- och Mjölkhandel @ilt ®bge SJlarlet, 3274 Sacramento. ©mör larnaS bagligen. ®eUfott itlain 1984. THE POPULAR • •• ••• JOHNSONS DAIRY CO? 3418 19t!) ftreet, mellan SWiseion oå) JBalencia, ©a» Francisco. Slbgolut ren SKjöK oct) (Sräbbe let>erera8 öfoerallt i Staben. Renströms Utskänkningslokal Mrs. Karla Rehn, SöcnSf Sömmctétftt UnberPiSning mebbelaS i fltppning od) Bömnab ot tjngre 8oöaI Som åU bre bamer till reSonabla priser. Slllt SlagS SömnabSarbete för bamer en« ligt fenaSte mobet utföre». 304 jjajjes §t., Ifranciaco. Prices will be the LOWEST Quality the BEST CENTRAL. TRUST COMPANY ...of (falifornia... Ijar ityjmat gontor I LAFYETTE SQUARE San Francisco. IjimrcSt alio bora SDensfa tunber fttmm ntötft o£$. Olson's Market,» S. W. Corner 9th and Washington Sts. Complete stock of Groceries, Liquors and Fresh Fruit Our NEW MARKET which will be open for business About May 5th, S. W. Cor. 11 th a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 May 1906

City Camp at Oakland. One thousand people were fed on Monday at the city camp, and according to the report made by Clerk Francis Dunn the registration reached 786. Improvements are going on daily. Four bath houses have been added to the equipment of the place. Food and clothes are being distributed in large quantities to the needy and the employment bureau is furnishing work for many selfhelping people. A corps of nine nurses arrived Monday evening and are awaiting orders at the hospital. There is no serious illness in the camps and the largest number of cases are reported for the dressing of wounds or slight ailments. Fort de France Offers 40,000 Francs. Fort de France, Martinique, has offered to contribute 40,000 francs for the relief of the San Francisco sufferers. It could not be accepted, according to the rule laid down by the President, and proper answer will be made. Sovereigns for the AngloCaiifornian Bank. The Anglo-Californian Bank has received a cable from Sydney that a s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 May 1906

Karin Klint SVENSK BARNMORSKA 1019 Filbert St. Oakland. Mrs. C. Anderson ZTteMem af Scensfa Z)amsällsfa« pets Sjuffomite är nu bosatt i no. 2022 Buena Vista Ave. ALAMEDA. F. L. Sternberg, Notary Public. C. Chisholm. O. E. Lindberg. Telefon Oakland 6202 STERNBERG, CfllSflOIiffi & LlflDBERG Jtistigljctsaffiirer ocf) glälilate. Renter far "SVEA"- , det Svenska Assuransbolaget, for Alameda County. Jtssurans, £on od? 3nfasser*ni3ar- 1008 Broadway, OAKLAND, CAL. Brandförsäkra "Jlljdcittf- " |ris. @0. af Hartford, ty bet betalar sina förluster utan affortning. D. Molander, Agent Adress: 3069 26th St. SAN FRANCISCO. Alla menniskor köpa sitt PAPPER —hos fl. Zellerbaeh Sons Pappershandlare 514 I Ith St., - Oakland. Easy Dental Parlor odj cjtf af 2>r. 2(ttbet$ou är itu fltt)tab tilt 997 Steiner Street, c2tlIister Stmt, a alla uora patienter r od) en af bem fisänber uavttera. ilart arbete lifa uiil ntförbt font o od) till lifa refottabla ämna tti befjanbla be fattiga ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 May 1906

Kongliga Svenska Konsulatet gför California, Oregon, 2tta»l)ington od) Slla»fa. JRum 55 od) 56 Sributtc 2Mbfl., 8tl) atti» $rattflitt Sté. ^envt) 2jnni>, gton»ut. Vexlar och Postanvisningar po ©oeriqe 06 9Jorge 8älja8 och 8Irf infaf?era8 of £)Cttr)i §unb, )Hum 55 od) 50 2ritmne ^ibfl., 8tf) attb ffraitfliit <sté. Stöy efcra &peceviev i bc»t svenska butiken PETERSON'S CASH STORE gtJimsk gtll och gUafotn», ©affetbttar, QBtc. *£t>enskt gnua. S?om i&og abre88en Sirligt bemötanbe od) full beloten&et garantera?. 445=447 Satt *pablo 2ll)C., ijornet af 19ti). Sel. 5Nain 144. (£. X. ^eterSon & (£0. The Seandia Shoe Store (©oenét ©fobutif.) (?. i'ar^ott, « tagare. 467 lOtlj §*t., nära tflflaaktnflton SRijtt lager af alla flag® ©fobott, för män, föinnor od) barn. 9iepara* tioner utföras fnabbt och nät. ' Theo. Gier Co., (Inc.) Dtit* uti) §ptrituoöal)iutMnnbc* jjamiljclmtik: 511-515 14tk g»t., ©aktanfc....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x