ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 June 1933

-Čechoslovák— V pátek, dne 9. čefca 1933 Čistá Láska Vítězí H. Courths-Máhlerové: Přeložil — Fr. Sádek "Ano, ano, mládí. Kde jsou, Irmičko, dno-! Irraa políbila ji srdečně na líce: "Zlatá te- vé, kdy jsem byla mladá s tvou matkou. Ano, tičko tenkrát jsem byla hezká dívka, opravdu. Tvá Držíce se za ruce, mlčky vjely před zámek, matka byla ještě mnohem hezčí a měla slič- Irma lehce seskočila a pomáhala tetě při se- néjší pleť. Vyrostla také v slunečním jase, stupu s kočáru. Teta křečovitě držela klec. kdežto já živořila ve stínu a jen její laskavo-l u 0kna svého pokoje stál baron Donát a u- sti jsem vděčna, že jsem trochu přišla na sluň-! sm|vaje se, pokynul jí. Teta rozčilena posla- ce. Všecko dobro vždy pocházelo od ní a od La mu rJjcou polibek. Při tom se jí opět vyři- jejích rodičů — jako nyní od vás. AnofU- nujy sizy z 0čí a proto rychle zmizela v domě Ted' to máme, můj cukrový Honzíček —krásné mládí již uprchlo. A dnes jsem |-am chvatné setřela slzy a neodloživši ani tedy kolik ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 June 1933

v V pátek; dne 9. června 1933. —čechc STÍ.NT HOLLYWOODU, znáte 'prodanou nevěstu-? ! Nedávno se rozvedl syn zná- ° ,etoini™ sokolském .letu v Chi- caga můžete 24. června uslyseti ryze čeiké a nejkrásněji! provedení této opery v Americe. V předvečer II. \sletu Svazu čsl. mého filmového herce Dougla- se Fairbankse v Hollywoodu se svou ženou, filmovou hereč- kou Joan Crawfordovou; Fair- banks tvrdí, že se tu stal obě- tí vyděračů, kteří mu hrozí- sokolstva v Americe o světové vy- ji. že mu rozbíjí manželství, stavě v Chicagu, tedy v sobotu 24. že mu odcizí jeho ženu, neza- června bude v rámci sletových -pfatí-lj doiti peněz. Douglas Podn'ků sokolských také slavnost- Fairbanks nevěnoval vyděrač- ní- Podstavení Smetanď.y komické Ským dopisům pozornost a tak opery "Prod«n* nevěsta". Bude v se rozbilo jeho manželství. Audltori": b^alémťl.do1movt. opery chicazske. Ucinkovati bude NÁŠ SLET A ZÁVODY. (Všemu členstvu) Napsali jsme celou řadu zPraV' pokynů a úvah, o našich okrsko- vých podnicíc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 June 1933

-Čechoslovák— V pátek, dne 9. června 1933 ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by CBCHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aag. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček fiedaktor — Aug. J. Morris —Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evrepy $3.00 Ceny oznáinek sdělí se na požádání. Adrertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy aráž- livého obsahu se neuveřejní. Jame# A- Farley, generální poštmistr, vyzývá texasský lid, aby v souhlasu s národní ad- ministrací hlasoval pro odvo- lání 18. dodatku dne 26. srp- na, což by se zároveň shodo- základem blahobytu státu i národa. Proto by se mělo za- sazovati o to, aby děti nabyly vzdělání, kterého by mohly po- užiti k svému i veřejnému pro JSEM MORAVAN... Icům magie. Také jeho posled- ! ní číslo, kde vystupoval jako "Texasští Moravané nemusí1 silák, rozesmálo všechny, kdy styděti za to, že jsou Mora-1 po skonč...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 June 1933

V pátek, dne 9. června 1933. „cechoslovak- ] OVOCE POLITICKÉHO FU- ŠERSTVl. Rakousko oslavovalo v ne- děli 250. výročí osvobození Vídně od Turků. Oslavami CHVÍLI BEZ HODINEK Jindřich Spáčil. Myslím, že mohla uplynout asi hodina od okamžiku, co předběhlo poněkud skutečnou 3 holí v ruce a s tlumokem na událost, která se odehrála po-pádech přešel jsem práh do- zdéji. V květnu r. 1683 Tu- tnu, abych se nadýchal čisté- rek ještě vůbec nevěděl, že bu- ho vzduchu. Sáhnu do kapsy, de státi před Vídní a obléhá- abych zjistil čas, a hle kapsa ti město. Také dějiny mají své prázdná! Hodinky zůstaly do- paralely. Válka francouzsko-1 ma a tikají kdesi pokojně, ja- německá v r. 1870-71 měla ko by svoji funkci vykonáva- svfeu příčinu v kandidatuře jy jen pro sebe, pro potěšení pruského prince Augusta na svého kovového tělíčka. Eh španělský trůn, které se Fran- co, myslím si, den bez hodi-j cie vší silou bránila. Bismarck nek vydržím. Ztratím pojem musel falšovat t. zv. enžskou času, budu se brouzd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 June 1933

-CECHOSLOVAK- Y pátek, dne 9. června 1933 Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL.4 Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. "Si — Minulý týden v pondě-Uj lantverista a pravil, že se li slavili manžleé Tomáš Vál- za vás stydí, vlastně prý za kovi "zaltou svatbu" čili o- slavu padesát let šťastného, spokojeného manželství, pade- sát let šťastné manželské sou- ten podpis: "Venci her fon Votruba". Pravil, že dokud jste byl jen takový sprostý kavoň čili lantvérák, že prý MUŽ ČINU. — Náš mayor Howell vy- jich farmě, kde byla přichy- dal proklamaci, by každý kdo; titána bohatá hostina. Bylo Velmi zdařilý obraz našeho má velkou trávu a neb jiné tam veselo, neb se bavili hud- presidenta Franklin D. Roo- smetí u svého domova, by kaž- . hry. Událost tuto oslavili vj byl "a v®s hrdý, ale teď co i kruhu četných přátel a pří- j£te se sám sebe povýšil, že je ' buzných, kteří sešli se na je- mezi vámi "šlus". A pravil mi abych vám napsal to co on mi pravil, ale nepíši to, neb by mohl ten váš sher...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 June 1933

V pátek, dne 9. června 1933. _CECHOSLOVÁK~ Houstonské kapitolky. Školní inládež si oddychla a zaradovala je, vyifíování ve velké většině škol již je skončeno a prázdniny ji již nastaly. To je doba na kterou se již těšila po delší dobu, na ten okamžik, kdy zavzní na posled klinkot školního zvon- ku, kdy i ta zde hodně uvol- něná školní disciplina pomine. stěžoňovim byl vyřezán ze dře- va. Mou pozornost také upou- tala směsice porcelánových fi- gurek, lidí a zvířat. Sdělil mi, že mu byly zaslány od jeho přátel z různých končin svě- ta. Teď se ještě vrátím ku těm prázdninám. Ku prázdninám také patři a jsou jakousi je- jich nevyhnutelnou složkou různé výlety. Kdo byl v Ce- chách "prachovým" odvandro- val někám na letní byt a ti My sami se tfšívali na ty noblejší ještě do konce do láz- prázdniny, ač ve starém krajií n\- T?.dy v, Americe moda jez- počínaly později, patnáctým1 diti na letní byť nebyla tak červencem a trvaly pouhé dva P°jímána jak ve staré vlasti, měsíce oproti zdejším tří ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 June 1933

—Cechoslovak- V pátek, dne 9. června J 933 Z v . i v pondělí navštívil nás — Prohibičáci v našem o- — Kdo by se chtěl věnovati města a Okresu. přítel jan L0gák z Waco, aby křesu McLennan se pilně při- sbírání statistiky bavlny, mů- - - gj předplatil na Čechoslováka, pravují k odboji proti zrušení že se hlasití na poště o další — 2^ naše české dítky pro- pan ^ošák si stěžoval, že do- 18. dodatku a uzákonění 3.2 informace. Ovšem, že musí spívaji všude ve školách, jest gud nepracujei jakož i všichni piva po volbách, které budou složití zkoušku. Den zkoušky dalším důkazem škola v Ax- jeho sp0iUpra'C0Vníci, ale po- konány dne 26. srpna. V nedě- nebyl ještě stanoven, ale kdo: tell, kde z graduantů byli tři hlížel na situaci optimisticky. 'li byla odbývána schůze prohi- by se tomu chtěl věnovati a češti studenti, a sice sl. Mattie Jgme přesvědčeni, že průmysl bičníků v baptistickém kostele byl schopen zkoušku složití,1 Agnes Markova, která byla ve Waco se brzy otevře, a s ve Waco, kde byla...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 June 1933

'<' -''V- r Vyehází každý týden. P&EDPLATNÉ: Boéně $2.00 Na půl roka $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kajíeí se redakce, baďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West. Texas. •HPSff1 t >y kv> \\ V N. \x AND WESTSKE NOVINY ~SÍSř ^ -*i ,. c\^ jest velHíi mírné, vVll\ N ' -eny oznámek sdělí se na ? ^iiní. Přestěhujete-li se, sdělte nám hned NOVOU I STAEOU adresu, aby- chem potřebnou změnu mohli ihned učiniti. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakei zaslány nejpozději do úterka každého týdne. ročník (vol.) xxii. ClSLO(No. 24.) Entered as sewmd-class matter January 2, 1920. st tfce port office at West, Texas, uder the Act of March 3, 1879 16. června (june) 1933. Plán k snížení produkce bavlny. Washington, 14. června. — Komisaři zemědělství ze států pěstujících bavlnu podali po dnešní konferenci plán k od- stmnění 10,000,000 akrů po- zemků s bavlnou a protesto- vřli proti postupné dani. V jejich plánu se nabízí, aby pozem?k ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 June 1933

Čistá Láska Vítězí H. Courths-Mahlerové: Přeložil — Fr. Sádek "Jest to opravdu možné, že bych já, stará, *k ničemu se nehodící žena, mohla vám v ně- čem prospěti?" "Ne, ne, Kristino, nemohli bychom na tobě žádati,' abys nám pomáhala," bránil se domá- cí pán. "Tys mi již dříve odřekla, když jsem té prosil, abys u nás zůstala." "Tatínek má pravdu, tetičko. Ty jen nyní, vidouc naší tíseň, by ses obětovala. Ale poz- ději by ti tobo bylo třebas líto. Ne, nesmí- me tvé ochoty zneužívati." Teta Kristina rozhodně na to prohlásila: "Zůstanu, a tím jest věc vyřízena. Minulé- ho roku odmítla jsem tvou prosbu, milý Do- náte, domnívajíc se, že zde jako neužitečný trubec jím chléb z milosti. Na to jsem byla příliš hrda, ty víš, že si Haldenové z dřívěj- ších dobrých časů uchovali jen svou pýchu a nárok na místo v pensionátě. Já jen nechtě- la býti vám na obtíž. Můžete-li mne opravdu potřebovati, milý Bože, to bude pro mne veli- kým štěstím. Nemyslete si, že jest v pensioná- tě tak útulno. V tom z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 June 1933

r 16. června 1933. —Čechoslovák— W^TAROKY . římskými číslicemi Z ÚSTŘEDNÍ KANCELÁŘE kol Festival Bureau, 2345 So., Ked- POJEDETE DO CHICAGA AUTEM? " *135 vyplacené. Věstník, W.<t, SLETOVÉHO VÝBORU zie Ave., Chicago, 111.; vstupenky _ ŽUPY JIŽNÍ. budou uloženy v kanceláři a po př'-j _ itoisté, jedoucí na sokolský Tnu. Dr. J. L. Čtvrtlík Zubn{ lékař Telefon 146 Úřadovna nad Adams Grocery Co. West, Texas Všichni účastníci společné jezdu si je každý Vyzvedne. , slet a 8větovou výstavu v Chicagy, GEO. E. KACÍŘ právník, West, Texas oivuui utaotiuti opuicuxic - - , i — výpravy nechť se přihlásí V Hlavním a nejslavnějšim dnem monouse zastavili v různých soko- neěli dne 18. června v Ennis, neděle ^S5i sS a Polských táborech. při sokolském cvičení a nebo b"do" V ™ ích í ™čtu 2 dají SlY USP°tt" .... w,. , „ zkoušky všech cvicicicn v poctu asi u ji ietos hromadné zájezdy na II. později v pondělí dne 19 červ- 3 500 odpoledne ve 2 hod. bude slet , l4vody Svazu čgl ;okolgtva na v Sokolovně 3700...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 June 1933

WiÉ*' ■ "s ; ws-ši Wmwrwmmá -Čechoslovák— V pžtek, dne 16. června 1933 ; ■ -y ČECHOSLOVÁK AND WE8T8KÉ NOVINY Publiebed every Friday by ' CBCHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICER8: Aag. J. Morris, President Jo*. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOES: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, P. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evrepy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. OPATRNOSTI PRÝ NIKDY NEZBÝVÁ. Hurá! Už je v proudu hospodářská rada, jež by světa bídu napravila ráda. Byla vydávána dlouho různá hesla, k. sbratření se lidí skoro všecka nesla. Sešlo se tam mnoho vyškolených pánů, a ti sebou spousty přinášeli plánů. Také strýce Sama delegace přišla, Evropa jí celá k uvítáni vyšla. Diplomati tamní naše lidi chválí, — těší se že na ně svoji bídu svalí. Neslibovat příliš, Same, pozor na rty, majíť připraveny znamenané karty. ,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 June 1933

V pátek dne, 16. června 1933. —ČECHOSLOVÁK— Z města a okresu. — Tohoto týdne byla ve West otevřena pekárna která nyní provozuje obchod pod jmenem "Crippen's West Ba- kery", a kterou vede pan Fr. Crippen, který má dobrou sku- šenost v jeho oboru. Naše mě- sto může si skutečně gratulo- vati získáním muže tak do- bré schopnosti. Měli j&me pří- ležitost ochutnati výrobků té- GARNER ZAMÍTNUL $52,000 KONTRAKT. Washington, 10. června. — Místopresident Jehn N. Gar-i ner dnes potvrdil zprávy, kte- ré kolovaly již takřka dva Zprávy z Elk — Minulý týden odjela sled. Albína Farková do Alphine. Texas, kde hodlá navštěvovat strašná vedra v SEVERNÍ AMERICE. New York, N. Y„ 10. červ- na. — Teploměr dostoupil vče- ra na 96 stupňů. Vedro takové nebylo v tomto městě od roku měsíce, že zamítnul nabídku £'kolu Pres !^° Rftn Podsední- ,1930- Tak vysoká teplota by- na $52,000 za čtyři hodiny — ťan a pi. Ben la v roce lgg7 & ^ ^ ^ lg99 dvacet minut, neboli dvě stě J!>í .T„hrTpodNejvyšši teplota ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 June 1933

m r*v* *:Í3a —ČECHOSLOVÁK—' :Ť:- ' ?? MM&j ť V pátek, dne 16. června 1933 Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí .-laskavě oznámte jemu. JMÉNO SOKOL. — Máme nyní "sízn" nebo- li dobu okurek a s nimi též do- Bylo tomu 16. února r. 1862, sti onemocnění na okurkovou kdy za účasti 75 mužů čes- zimnici, neb mršky ty okurky kýcb založen v Praze první tělocvičný spolek — kolébka to jednot sokolských, — který pojmenován byl "Tělocvičná Jednota Pražská". Spolek tento neměl hned na počátku hrdého názvu "Sokol". Teprve o něco později navrhl profe- sor Em. Tonner, aby spolek nazýval se "Sokol". Sokol je organisace všenárodní, je orga- jsou ošemetnou věcí, a jak člo: věk nemá dobře usazený ten svůj žalůdek na pravých "há- kách" tak mu tam vyvádějí hned nějakou rotyku a pak hned aby člověk hledal nějaké to koření. — Do Waxahachie byli — Tak již v neděli se k nám! VAŠE STRAVA A ZDRAVÍ. slétnou do Národní síně naši sokolíci a sokolice, by nám: Aješté několik zdravotních p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 June 1933

V pátek dne, 16. června 1933 —CECHOSLO] 'Jf* I VOD PÉRA VENCY VOTRUBY. e .maknetickým forte- u dopadnout každou měl za to ňáký ty floky za Jebábkem, vohledně toho han ^ prémiju. Ale ěak vo tom se lu. farmáci brzy doví, a potom V minulým lumeře Cecho> o «-■ si Vénca Votrubovic postaví , váka mi vytýkal pan leportei P° světáku říkaj ko- echt jednu fabriku na dělání z Ennis, že prej jako tudlenc, |V ®eb pilousa, vona mi zabiječe trávy na poli. Voni ti mám zarostlý pole, a taky P1 *? enco, dyk přeci mak- Školní lékař se tázal žáky- ně první třídy, mají-li lékaře 8. gréshopra, neboli z pojišťovny aneb jsou-li ma- jetní. Žačka odpověděla: "Pro- 'František Vc d, "že se za čtrnáct dní naučil plynně fran- couzsky" "Tomu nerozumím", kroutí hlavou Ladík. "A Fran- sím, my nejsme ani chudí, a- couzové tomu ovšem také ne- fabrikanti, kerý dělaj kolové-'prej kerejsi lancman se na; nét_ přitáhne enom vocelový ni bohatí, my jsme tak akorát." j rozumějí," smál se dědeček. try a různý ty mašiny na ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 June 1933

jvAk- ■V Den otců připadá na neděli 18. června V obchodě našem naleznete velký počet vhodných a užitečných předmětů, hodících se co dary pro Vašeho otce. Přijďte a prohlédnete si následující: VÁZANKY — KOŠILE — PONOŽKY — SPODNÍ PRÁDLO — KLOBOUKY — STŘEVÍCE KAPESNÍKY — ATD. Obchod náš jest přeplněn novým letním zbožím, které jsme koupili v čas, dříve nežli ceny vystoupily a dokud naše zásoby stačí, také toto prodáváme za ceny levné, nezvýšené. Proto neodkládejte a přijďte se zásobiti. Pamatujte, že ve Famous se Vám dostane zboží nového, prvotřídního — nic starého neb sleželého. Pro dary pro otce, přijďte do — V pátek narodila se he- zounká dceruška manželům Václav Šmajstrlovým. Toto je čtvrté děvčátko v rodině. — KUPUJTE VE x yamcui x ČOČEK & MORRIS Jediný ryzečeský, střížní obchod ve West. Z města a okresu. Nalézajíce S6 na znátpč- ní cestě domů d0 DaUaf z Qe^caiK° ,v, roain!v 7 Temple, zastavili Se uís' ' a *a\B\ dob,r*me Karla Albert Krutilková a jejčgyakr Gratulujeme. Emmett ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 June 1933

'iflfpšPiWf •"ř " " 'r . '•'" ' ■■ T'"« ' Vycháií každý týden PŘEDPLATNÉ: ftočné — |2.00 K p«l roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kajíeí se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. V & ,atf> ..amování --iováku jest velmi mírné. V* .odné a eeny oznámck sdělí ae na požádání. Přestěhujete-li se, sdělte nám hned NO VOD I STAROU adresu, aby- chom potřebnou změna mohli ihned učiní tí. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakei zaslány nejpozději do úterka každého týdne. and westske noviny ^ ročník (vol.) xxii. cislo (No. £5.) Entered as secoad-ciaas matter January 2, 1920. Jt the Pěstitelé bavlny žádáni, by zaorali miliony akrů bavlny. office at West, Texas, uder the Act of March 3, 1879 23. června (june) 1933. 19. řev- dívka zastřelena m< mladík zraněn Bryan, Tex., 17. června. SI- Ledelle Hammond, 201etá z vru Kosse, Texas, byla zastřelena méij a jeji snoubenec Erwin Con- pí Washington, D. C na. — Tajemní...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 June 1933

—Čechoslovák— V pátek, dne 23. června 1933. Čisti Láska Vítizí H. Courths-Mahlerové: Přeložil — Fr. Šádek Tyto těžké poidmínlky stano\il soupeř barona Cyrila, poručík Harden, cítě se těžce uražen na své cti. Při prvním výstře- lu obě kule vyšly naprázdno. Při druhém byl baron Cyril střelen přímo do srdce." K tomu připojen byl projev soustrasti a ně- kolik vysvětlivek. Nakonec (poukázal pluk- kovník na dopis, jež Cyril zanechal pro baro- na Donáta pro případ, že padne. Tento dopis byl přiložen k jeho dopisu. Obsahoval jen několik slov: "Milý strýčku! Až dostaneš toto psaní, budu již mrtev a všemu, co jsem učinil dobrého a zlého bude konec. Snad bylo více zlého; kdo to může ze- vrubně rozpoznati? Každý si upraví život podle svého nejlepšího zdání. Ty mne nebudeš li- tovati, ani Tvá krásná dceruška Irma, jíž se poroučím. Kdo vůbec bude želeti mé smrti? Passon la dessus. Avšak jednomu muži má smrt jistě připraví radost — totiž tomu, je- muž jsem uvolnil cestu k falknovskému pan- ství. D...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 June 1933

'v "' \ ..,fv' V pátek, dne 23. června 1933. —CECH( CUM Naše pošta. nmiiiiuouuiiiuuiiifiiauiiiiuiiiiiiHUfHiuiTii valy, za cóž jim děkujeme, a pozbude svých úspor, tak mů- d doufám, že i tentokrát na nás že směle do tohoto podniku o nezapomenou a v plném počtu své úspory vkládati. A je Ji- nás navštíví. i stá věc, že mu jeho vklady S programem se vynasnaží-j ponesou dosti dobré procento. cvj t,-. . , „ - . me .abychom vás uspokojili.' Druhá věc, ještě důležitěj- v víB „i trochí?..metzi: Ve 12 hod. bude podáván o- y náíem národě je ve vel- J, L1 _™ne Pnjmete běd. Pak nám Bačova kapela ké většině v rodinách četné do' zahraje. A potom se ochladí-! houfečky šťastných dětí. A iu potlesku. stále obdiv a Učitelka ve škole poučuje tak dále. Uveď nám nějaký děti. "Každý člověk na světě příklad, Vozábová.' Galveston, Tex. slet € VÍC konci byla předvedena: určité zaměstnání, tak na á prostná, která současné příklad kovář ková, zpěvák muži i ženy. Viděli jsmej zpívá, učitel učí, hasič hasí a su ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 June 1933

VAK— ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published évery Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICEES: . Aag. J. Morris, Presidenjt Joa. F. Holásek, Sec'y-Treas. divokou květinu na cizím ma- jetku, v divokém pastevníku? Ještě měli zavěsti zákon, aby žádný nějaký zbrklý student dána příležitost | cích, krádeže a vraždy, prá- níkům jest —— r ci se odučiti je velice snadné,'zakoupiti si tolik bavlny, kolik ale zvykati jí jest veličené?- by ji asi vypěstoval na pozem- ! ké. j,u> na němž zničí bavlnu, za "Vjanj ^ ^ , KU> „a ucilli, neb profesor nemohl chytati _ . ... c . g centů libru, a tu může pro- motýly do sítí, a pak by náš u dati kdykoliv mezi nynějškem zákoník byl úplný. DIEECTORS: Ang. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —íHitor Předplatné $2.00 Subscription Do Evrepy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na pežádání. Advertisiog rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého ebsahu se neuveřejní. jest nej...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 June 1933

V pátek, dne 23. června 1933. hP' —ČfiCHÍ !'V' !V,f' VÍ #■' Zprávy z Elk — Minulý týden byla do- vezena z Waco pí. Will Du- láková, která po vážné opera- ci, kterou podstoupila před několika týdny, strávila čas své zotavené u své sestry, a nyní se rychle zotavuje. — Na zábavu do Penelope zajeli minulou středu mladí- ci: Willie Bartoň a Eugene Šmajstrla. — Pí. Farková s dcerou sl. Annie dlely v Sobotu ve Waco za nálcupem. — Pan a pí. Richard Stráň ský a dceruška Maryška, p. a pí. Vine Pitrovi, Edwin Pitr, a pí. Anna Petrová z Waco, strávili nedfjli u rodiny John Šmajstrlové. — Slečna Adéla Smajstrlo- vá odjela v neděli do West, kde stráví několik dní u svých sester Josephine a Irene Šmaj- strlových. Willie Bartoň dlel v ne- { děli ve West. — John Holub s rodinou na- vštívili rodinu Orsákovu ve Waco, v neděli. V pondělí odjelř k řece Navascta na rybolov: Henry Farek, Frank Tobiáš, James Pavlovský a Bili Davis. Pohřbu pí. Janečkové v úterý ve West súčastnili se od- sud p. a pí Robt. Ge...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x