ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

& 71 — Z Mmi tajemníka Hlaynítio Mu. lí(iz|MK ťt nu úmrtí ťislo N. . Ctění bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že br. Fr. Štefka od řádu Nový Tá- bor, číslo 17., zemřel dne 7. září 1905, stár jsa 61 rokli, následkem pádu s vozu. K Jednotě přistoupil dne 1. července 1897. Zaměstná- ním byl rolníkem. Číslo certifikátu 373 a dle stanov oprávněn byl k podpoře v částce $1000. V měsíci říjnu bude placen pra- videlný poplatek úmrtní. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H.Řádu. Fayetteville, Texas, 1. října iypfj. Praha, 25. září. — Velkou^si- bavu a barbecue uspořádá řád Svo- jan, č. 11. S.P.J.S.T., v neděli 8. ří|na v místnosti p. Šimy, v Praze, Tex. Vstupné do parku 25ct. O- běd zdarma. Každý jest uctivě zván. O dobrou hudbu, nápoje a pořádek sn postará Výbor. West, 25. září. — Jest nutno za. se^c našeho okolí nějakou ti zprá- vičku dáti. Prvně podám, že řád Jaromír zdárně pokračuje, a když to tak jde ku předu, usnesli jsme se v poslední schůzi i odhlasovali 30 hjasy, by br....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

- 72 CV Pracujme o rozkvět Jednoty. V posledních několika měsících Jednota naše získala mnoho no- vých, zdravých členů, o což hlavní zásluha náleží několika horlivým bratrům, kteří nešetřili vydání, ná- mahy a jiných obětí. Kéž by pří- kladu těchto horliveň následovali všichni členové naší milé Jednoty a vzal si každý za úkol získati roč- ně jen jednoho nového člena, pak by jistě Jednota naše předčila v každém ohledu Jednoty jiné. Zí- skáním nových mladých sil stala by se Jednota naše ještě lacinější, a přestalo bv též to lákání k Jedno- tám cizonárodním. Mnoho se v posledních letech učinilo k dobru Jednoty, tak že naše činnost )í pojistila důvěru, a jistota zavládá n všech čle- nů. S.P.J.S.T. dala tím najevo, že skutečně poctivě to myslí s kaž- dým, jenž se k ní dá, cna tím zaji- šťuje v pádu úmrtí, že dědicové pojistnou částku jistě obdrží. Ku chvále naší Jednoty dlužno říci, že její vedení stojí pramalý i peníz u porovnání s Jednotami ci- i zonárodními, u nichž počínaje před- sed...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

73 Deativille, 18. září. — Z úřa- dovny řádu Rovnost, čís. 7. S.P.J. S. T. Ctěnému Hlavnímu Řádu S. r./.S.T. Ctění bratřil Zasíláme Vám dále uvedený návrh ku přijmutí a vpádu přijmu- tí uveřejněte jej třikráte v orgánu, pak rozešlete na všechny řády k odhlasování a dvě třetiny přítom- ných členů ať to rozhodne. Ve schňzi řádu Rovnost, čís. 7. S.P.J.S.T., odbývané dne 10. září 1905 dán ni*vrb a přijat jednohlas- ně, by se br. tajemníku a pokladní- ku Ml. R. zvýšila jeho služba o 10 ct. ročně na každého člena, tak by jeho služné stoupalo podle přibý- vání členů. V pádu přijmutí toho- to návrhu, ať jest tento platný až do příštího sjezdu. jah Šefčík, Jun Jurčák, předseda. tajemník. Novohrad, 17. září. — V odpo- věď br. Rud. Tkáčovi stůjž toto: Náš řád neudělal, pokud se pa- matuji, nic bez rozmyslu; také zvý- šení platu br. tajemníku a poklad- níku H. R. nejdřív rozmyslil. Vě- děl také, kolik by služné obnášelo i bez poznámky br. Tkáče. S tím 100 liber slámy, a s tím pytlem ta- ké lir....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

- 74 Moulton, 27. září. — Ježto si mne bratři našeho řádu zvolili za dopisovatele, jsem tedy povinnen zase něco do orgánu n? ;>sati. Řád náš odbýval čtvrtletní scliů- i zi v neděli dne 17. září o 2 hodině odpoledne. Bylo dost bratrří pří- tomno a tudíž bylo o čem rokovati. S potěšením musím oznámiti, že bratři Jan Mičulka a Fr. Krejčí za- vítali po dlouhé nemoci zase do schůze. Byla jim vyplacena nemo- censká podpora. Při ukončení schů- ze jsme si zazpívali píseň 4'Hej Slovane" , načež br. předseda Fr. Krametbauer kladl bratrům začá- tek a založení našeho řádu, v měsí- ci září roku 1897 na srdce. Tedy zrovna tomu dnešní schůzí K Itt, pravil, na farmě br. K. Pustějov- ského, co řád založen, a s jakým začátkem, sotva že bylo dost členů pro zvolení úředníků a dnas máme členy od nejmladších až donejstar- ších. Připomínal starším bratřím, aby i nadále přispívali dobrým při- kladeni, mladším pak, aby měli ú- ctu k starším a dle nich se dle mož- nosti zachovali. Připomínal dále, že všic...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

75 - Z úřadovny tajemníka lí. S. V., R. V. O. S. Vifm Hlenům a zvláště tajemníkům, k laskavému povšimnuti. Ačkoliv jsem hned po červnové schůzi řiditelň, kde byl ustanoven onen 20 centový poplatek, v£e do- podrobna byl oznámil v "Obzoru", jak se nadále členové R.V.O.S. o- hledně "Obzoru" mají říditi, neby- lp to všemi členy správně pocho- peno anebo již to zapoměli. Posled- ní dny došlo mne více dopisů jak od tajemníků tak i od Členů, abych celou onu záležitost lépe objasnil. Též mně došlo pokárání od p. B, KaMusa, tajemníka osady čís. 71., z Rutersville.Tex. Jelikož se to tý- Irá té samé věci, o níž píšu, uveřej- ňuji .onen dopis v plném znění jak mně byl zaslán: "Rutersvile, 17. září 1905. Mr. A. Kulhánek, Waller,Tex. Ctěný pane! Přeji sobě vědět, zdali kdy který zákon byl uznán za platný, když by zpátečně sáhal jako ten nynější — jak mohli řiditelé dělati zákon v červnu pro uplynulý půl rok. O- statně nebudu se rozepisovat na všechny členy pro takovou malič- kost; zašlu to při př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

— 7tí — Píce pro koně. Nejlepsí seno pro koně roste na úrodných, vápennatých lučinách. Dobré seno vyznamenává se bledě- zelenou barvou a příjemným von- ným čichem. Příměsek jetele mu nikdy neškodí. Seno z mokrých, bažinatých luk, t. zv. "kyselé" seno, které nazývá se i senem koňským, koním by se ani dávati nemělo, neboť není tak zdravé jako seno luk suchých. Kún.je ovsem žere, když nemá ji- ného a musí-li je již sežrati, tu to nej horší nechť s.e vy mísí a jako u sena špatného, plesnivého, nejmé- ně 12 hodin před krmením solným roztokem se postříká. Čerstvé seno, které se ještě náležitě nevypařilc, nemělo by se též krmiti, ježto způ- sobuje koliku a různé nepřístojno- sti v žaludku koňském. Seno, kte- ré je přes rok staré, nemá více té hodnoty jako seno mladší a mělo by se vzhledem k tomu téžzužitko- vati. Hodnota starého sena cení se nejvýše jako hodnota slámy. Po dobrém senu lučním přijde ihned seno vičencové, vojtěškové a pak seno z jetele červeného. Ve větších dávkách koním před...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

Čtvrtletní zpráva tiijťinníku r.S.V.JM.O.S., pot-inajicí 20. ťorvna 1005 a konvici -0. zúri 1005. Příjem: Čolkem pojištěnu od 20. červnu do 20 záři ÍI2.67.VOO z folio?, připadá d pokla«lny l .S.V 03.37 Poplatek na rozp f. 12. R.Í. Votypk.1, 1.10 .. 12. Osada fislo 75 0.75 Doplatek na pojištěni Janu Orsáka ,45 .lan Zicha za změnu vysvědčeni .50 •lan Kovář poplatek nu rozpofet fis. 13. .04 Osada fiélo77. poplatek Ú.S.V 2.75 Osada fialo 48. poplatek Ú.S.V 1.50 Za změnu v>svědfeni Rozina Kazmiř.. .50 Ondřej Kubala.. ,50 .tosef Hurta.. .50 Jmu Pokluda.... .50 Staebes Vacek. .50 "• J. R. Adanifik .50 Vine. Šiller .50 Josef Vožnlak.. .50 Itramlt A llarris .50 1'oplatek na rozp f. 12. Tom .laniea 1.20 .. 12. Frank llaulielt .80 ..12. ICd. Haulxdt... 2.25 ..18. Osada fis. 57 2.45 . 13. Osada Sis. 50. .3,00 13. Osada fis. tW. 3.56 13. Osada fis. 70., 2.15 .12. R. Ryfek .04 .'. 12. li. Teaoh .55 . 12. Aug. Ryóbter. 2,31 Na rozp. C. 18. Osada Cis. 72 7.80 18. losef llarta; Weít ,:w 13. Osada...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

— 78 Krmeni dobytka kasavou. Plných 95% všech kořenil kasa- vy, kteréž nyní v této zemi se pě- stuji, skrmtije se dobytkem a ostat- ní spracovává se ve žkrooárnách. Kořeny kasavovými krmí se koně, muly, dojnice, hovězí dobytek na žíru, prasata a drůbež. Všechen dobytek s chutí kořeny ty požírá a prospívá lépe, nežli kdyby krmen by) samou suchou pící. Kořeny kasavy obsahují veliké množství u- hlohydratft a proto přikrmují se s pící vřtSí množství proteinu obsa- hující, jako jsou otrulx, moučka bavlnřného semene a pod., takže sn řs ta nejen jest levná ale i velice Ú2ivná. Kořeny kasavy nejsou lak vodnaté jako otuřejné a sladké bran. I>u>)' nebo vodnice a při tom sklidí se jich dvakráte tolik Sto fcušlů sladkjcli bramborů z jedno ko akru jest dosti dobrou sklizní, kteráž váží však jen 3 tuny, kdežto Itasavových kořenů z pole takové- ho sklidí se 5—6 tun a to při men- vydání. Poněvadž kořeny se krmi zpravidla dokud json čerstvé, poskytují výbornou náhradu za zimní pastvu a udržují...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

— 79 -- VýWr matek u vepřoióhu dobytka. Výtiíi zvířat k plemmitbě je hla- vní věci při chovu svírat vůbec a proto i při chovu vipřového dobyt- tka. Pověvadž kanec se páří s vět- ším počtem sviní a přenáší tudíž hojněji své vlastnosti, iná větší dů- ležitost pro chov nežli svině. Přes to mělo by se však výběru matek věnovati více pečlivosti, nežli se z pravidla děje, poněvadž se výno- snost chovu vepíovébo dobytka správným výběrem matek podstat- ně zvětšuje. Cena prasnice, která dá z pravi- dla mnoho mláďat, správně je kojí a pečlivým ošetřováním veškerá podsvinčata vyvede, je snad trojná- sobná neb ještě větší nežli oné pra- snice, jež těchto vlastností nemá. 'Ptali Wěli bychom. voltti.k plajne- nitbě pouze prasnice od takových matek, které se vyznačují plodno- stí a snadným vyvedením mláďat. Za tiin účelem vybírají se z jarních podsvinčat nejsilnější, poněvadž se přes léto lépe vyvinou než v zimě. Nemají se však vybírali jarní pod- svinčata nejrannější, nýbrž pozděj- ší. Prasnice j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

Sil - Obzor Hospodářský. 1—" j Gjfropis vlnooaný rolnictví, íit/jfid- :jzyiictvi, domácímu hospodářství j.,- ii přibližným odvltvlm. & Vychizl I. a IR. každého mésíce. ! f " 1 XJL iVuilplatné ročně 60 ctft. ' Zasílá sc jen předplatitelům f V Adresa: ť'Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. q&bzor Hospodářský," Ttie only i ' Agricultural and Horticulturál} řjournal in the Bohemian lánguage j • in the South. . . t: o ation. t £: l wvertising rate|H|^^^^ 'ňtercd tis seeomtřcfass Walter jn 'nl/rlisvil/e, Vtxas, post - oficc. T i poslední dol^« (r některých krai.^ s dobrým výsledkem hubí ížnýr' čirok vytrvaly\(Johosou l^ass) poatřikáVifo.ím ário- vou. Libra*l|ílého, otr.uŠíků (wlute avsenic) valí • se v žel^zn^ nátttíbř dvou galonech vv$ájv sXjřcpítj rou sody ku praní po tak alcpiho, j ppkud obé není dobře rozpuštěno. 1 Nm to roztok ten smísí, se s . třemi fjjalony vody a smísí tou se pomocí kpnve neb v rozprašovací pumpy H|gpí po posečení Čiroku zbylé íoj- (Why jeho. Rádno je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

OBZOR. ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. ŘÍJNA 1905. ČÍSLO 6. LOUIS MATULA1 vlastni hojně zásobený obchod smíšeným zbožím \ HullettsvHle, Texas. MA utilit na skladě velký výběr procerio, střižné- ho zboži, Šatstva a obuvi. Za bavlnu, máslo, vejce drůbež a Jiné farmářské produkty platí nejvySři tr?.ni ceny. . H. APP] obchodnik smíšeným zbožím, HallfttMille. Texun. C. L. Stavinoha, český právník o pozemkový jednatel, 3 UUUI1, 11UUJ ILiUj X1UIU. jakož i zboží železného a plechového. Zásoba čerstvého zboží potravního stále na ruce. Platí vždy nejvyšši tržní ceny za bavlnu a farmářské výrobky. | Dr. F. G. Daehne * :+ český lékař a ranhojič. ?■ ij Wťgt, Texas. * ▲ — é I Z Ochotní obslouží každého ve dne i v I 2 noci. Úřadovna v obchodě Kolář h Sytí Á Hallettsville, Texas. Vyřizuje veSkeré soudní záležitosti ne- jen v okresu Luvaca, ale na požádáni jede i do Jiných okresu. Pi8o deedy. zkoumá vlastnictví pozemků, vyhotovuje abstrakty a poslední vrtlo. VSechna práce, vyřízena spolehlivě. P...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

— 82 - Čínsky čili kravský bob. Tvrzení, že čínský čili kravský bob jest jihu tím, čím jetel severu a vojtěška západu, ukázalo se býti zcela správným již před lety, dnes ale není takým v plném slova smy- slu, poněvadž sp čínský bob osvěd- čil býti velmi cenným i tam, kde až dosud panovala vojtěška a jetel; co hlavní picni a linojné plodiny. V minulých letech byl čínský bob sotva známým severnČ od řeky O- hio, ale během posledních 10 let se rozšířil a stal se výnosnou plodinou až po Connecticut.Ohio a Iown, to- tiž až po severní hranice pásma ku- kuřici.* "dent" Botanické jméno čínského bobu jest vigna sinensis a ačkoliv nazý- ván jest v ol ecné mluve bobem,ne- ní jím ve skutečnosti, rovněž ale se liší od obou. Náleží ovšem též ja- ko ony k řádu motýlokvetých. Dle De Candolla a jiných autorit jest domovem v Indii, kde byl alespoň před 3000 lety pěstován. Není urči- tě známo, kdy se do Ameriky do- stal, má se však za to, že byl asi r. 1734 zaslán Oglethorpovým kolo- niím v Georgii. Je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

— 83 — Na zajíce. Humoreska. Napsal .fakult Kalilmn. Nikdy tak rychle nespěchal ofi- ciál Mašinka v poledne domů z ^kanceláře jako oné soboty. Nebylo ještě ani dvanáct hodin a on již zavřel stolek, poslal sluhu Fran- tiška ke "starému", aby donesl akta k podpisu a již se oblékal do svrchníku "Dnes odpoledne nepřijdu, vzal jsem si dovolenou," tiše pravil assistentu Krapítkovi, "kdyby něco f důležitého přišlo, vezměte to za mne, kollego." A již byl ze dveří.... Uháněl úzkými ulicemi staro, městskými na hořejší Nové město a zle se durdil na každého, jemuž musil se vyhnout. Zvláště dětské kočárky dnes mu byly protivný. f "Tohle by měla policie zakázat, ty fakany vozit po chodnících, člověk se o pňl hodiny zdrží!" vo- lal hlasitě. Bila právě dvanáctá, když vešel do bytu Ale kterak vešel! Vletěl téměř do dvěří, jimiž prudce bouchnul. "Oběd!" zvolal téměř rozloben, odhazuje svrchník. Mladá jeho choť nad nebývalým jeho počínáním byla všecka udi- vena. . "No, co je s obědem? Ať už je na stol...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

člověče!" rozkřikla se stará panna a pustila psa s klína. Mašinka již se necítil a učinil dva kroky ku předu. V tom ozvalo se prudké vřísknutí a za okamžik psí obluda vyskočila a kousla Mašinku do stehna. V té chvíli popadl Mašinka bestii psí a jedním rázem vyhodil ji z otevře- ného okna. "Um gottes willen!" rozkřikla se neznámá a v okamžiku chopila se výstražního signálu.... Vlak rázem zastavil.. . Mašinka však dlouho nečekal V té chvíli, nežli se ona trochu vzpa- matovala, otevřel si dvéře a zcela pohodlné sestoupil •; vlaku. Uháněl pak směrem ku Praze, až se za ním prášilo. "Ať si tam ti dva dělají, co chtě- jí, já je nevolal," myslil si. V dálce teprve ohlédnuv se, byl dvojnásobně potěšen; předně tím, že vlak již zase byl v běhu a nej- více tím, že as tisíc kroků měl do Říčan, které před chvílí rychlovlak minul. Za nedlouho ocitl se uprostřed svých nanejvýš udivených přátel. "Nu, něco takového," povídal přítel Voříšek, "jsem ještě nesly- šel." Hon vydařil se ,znamenitě: Ma- šink...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

Liška nad lišku. I 1'ovidkn í přítomné dohy. Napsal J. V bankéřsk.ém závodě firmy Ša- lomoun a spol. iia starém městě pražském otvírali právě ranní po- Stu. Jeden z obou společníků, pan Regel, četl právě! důvěrný k rukám firmy zaslaný list od známé firmy Haneiíoyy z Hamburku: ^Ozna- mujeme Vám" — stálo v listu, ''že stali jsme se obětí zpronevěření. Nአúředník Ó! TRussel z odboru směnečného zmizel se směnkami v obnosu 15.000 zl. ;r. mi Jak ze všeho vysvítá, odebral sě do l^rá- hy, aby tam udal směnky., jejichž podpisy jsou zcela dobré. (Případ ten jest nám však mnohonásobně nepříjemným. Nechceme s věcí na veřejnost aniž soudně stihali upi- chlíka, jelikož by to našemu úvěru neposloužilo, mimo to by při přelí- čení vyšla na jevo naše obchodní tajemství a posléze i proto, že ro- dina zmizelého má u náš v záloze papíry v ceně dvanácti tisíc marek, které zmizelý uložil á má právo vyzdvihnouti. Nejmilejším by nám bylo,kdybychom lotra mohli přisti- hnouti, aby nám vydal směnky, které by ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

\ — ss — Nejlevnější zajištěni podpory. 1'ruvitliu hlasování u rek uncích. Na§e stanovy Hl. III. čl. 6., pra- t ! ví: ObdržMi navržený čettanec Podpora nemocného bratra a , v v .. i v * , .. . , meně nez tri nepříznivé hlasv, lui- opustené rodin v po jeho smrti jest ,.v ... ,.%1 , v/1. , ' . . ; . ,, . , ■ , diž přijat. Obdrží-li 3 záporné hla- tednou z hlavních ulon podpůrné- „ v. * , , ' , , > , , , t t „ r f n< sv, odloží předseda rozhodnuti do ho bratrstva ako jest A./'./.o. 7. * v . , , , , , v a, , , , , w , , příští schůze a ti, kdož záporné Zadnv moudry muz, ať svobodny ,, ... . ' , , y ' .. v, , hlasovali, povinni jsou do te doliv neb ženatý otec rodiny, nemel by ^ \ .' VM v předsedovi námitky své písemně zanedbati příležitost pojisHiti si ,vl. ...... v,, J , . • « . .... v v sdehti. Pakli zádnvch námitek ne- podpořil v nemoci, která múze pn- ,, , ,.v . , 1J>y y. . vi# 1 'i , podnno, budiž navrženy prohlášen jiti na něho každé chvíle, a podpo- v.. T, v . .. , , v, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

úřadovny tajemníka Mbo Řádu, Ctěnému výkonnému výboru S.P..I.S.T. Čís. lío/|iiii'cl iiii únii tí fis s'">. 1 $ 36 Čís. 30 2 8 " 31 18 " 32 10 " 33 34" •• 35-•• 36.... 37 3- 4- 5- 6. 7 • 8. 9- 10. Í22 H 12 : 26 y ávrnů po- Hnnis, 9. října. — Za poslední do národní síně, nebudete toho li- můj dopis jsem byl pokárán, to mě tovat. Jelikož více různých náv dáno bylo na zvýšen! platu Hlav. Řádu S.P.J.S. 7., tedy se předešlo dalším zmatkům, S prací se pokračuje rychle ku i předu, neb zde panuje sucho a již začíná býti nouze o vodu. Nevíro, jak to přijde, odevšad se píše,že bavlna se prodává po ioct., 13- 14.. 15- 16.. 17.. 18.. 19.. 20. . 21.. 22 . . 23- 24. 25- 26. 27- 28. 29. 11 33 21 25 40 33 23 12 16 '4 31 12 5' 8 33 34 20 15 16 57 43 5 27 15 16 však neodstrašilo od psaní, ba na- po- opak budu hledčt psát častěji, o- taj. i všem že zase jenom pravdu bez o- aby ■ hledu na to, jest-li se to komu líbí j svo-1 neb ne. lávám schůzi Výkonného Výboru V neděli dne 8. října o druhé ho- j ale...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

yu - Moravia, 4. října. Na dotaz hr. Inocence Motala odpovídáme asi takto: Br. Motalovi se nejspíš zdá, že kdyby br. Kuběna zemřel anebo od svého úřadu upustil, že by se Jed- nota na tom rozpadla. Hyla-li by Jednota tak špatně, že by méla jen jednoho člena, který je schopen o- nen důležitý úřad zastávat, teď je nej vyšší čas, abychom my mladí členové hledali jiný jistější spolek, kde mají více schopných členu, kteří mohou takové úřady zastávat. Avšak my soudíme jinak. Jak nám známo, má naše Jednota více čle- nu, kteří jsou tak schopni jako br. Kuběna onen úřad zastávat a jsou volni za ten samý plat sloužit, co br. Kuběna 11a sjezdu přijal, a kte- ří jsou schopni dát za sebe záruku, že vše řádně řídit budou. Toho mé- hi jsme příležitost seznat minulý rok, když br. Kuběna nechal hla- sovat pro svůj návrh na $600 ro- čně. Já věřím v plnění našich zá- sad, rovné právo všem a žádné zvjáŠtní výhody nikomu. Když l r. Kuběna má moc jiného zaměst- nání a onen plat pro něj nestačí, má nechat ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

— * l l>r«bež a její dnňiy. Drůbež dělí se všeobecné v šest tříd a sice: drůbež slepičí, krocany, husy, kachny, perličky a holuby.— pěstujeme ji hlavně pro peří, ma- so a vejce. Třída prvá skytá v ze- mi této devět desetin veškerých drů- bežnických produktů. Krocani, hu- sy a kachny pěstují se nazvíce pro jich chutné maso, jakož i pro pe- ří, totiž husy a kachny. Perličky mají již význam podřízenější, ač nelze jim některé cenné vlastnosti také upříti. Po krocanech jsou per- ličky největŠími hmyzožravci a pro- to měl by se jim vstup do zelinář, ských zahrádek dovoliti. Mimo to- ho z veškeré drůbeže není ani je- diné, kteráž by ostražitostí svojí perličky předčila. Slepice jsou vel- mi často hrabáním tak pilně zamě- stnány, že na vše vůkol sebe zapo- menou, než u perliček je tomu ji- nak. Ty vždy za včas zpozorují o- stříŽe či jakékoli jiné hrozící nebez- pečí a ohlušujícím křikem svým vý- strahu dávají. Chov holubů provádí se většinou na farmách jen ze záli- by,leč v posledních ně...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1905

9-2 Odpovědi k dotazům Entito, 29. srpna. — Mám v po- li dvojí trávu,'kterouž váfn zasílám i( prozkoumání. Jedna jest červená, táli ne se po zeníi a každým rokem se množí a všem plodinám škodí. Druhá je zelená a totí se po rostli- nách do výše, je jí pořád stejně ani ne přibývá ani neubývá. N*á orání jsou obě dvě moc tvrdé. Jižjsem zkoušel oráním ji vyhubiti, ale ne- jde to, poněvadž má kořený velmi hluboko a vždy z nich vyhání zno- va. Zdělte mi v "Obzoru", aeďalá vůle. Kde není osobního majetku dosti na zaplacení dluhů zemřelé- ho, též nemovitého majetku njftžé k tomu účelu býti použito. Majetek hiůié<d)ýti odkázáp ]akCuikoliv oso- báiu, jakó vdanýnRčenám, neiji|uv-' í^tňm.ctjjiroinyslriým, bljibům Atd. Poslednjí. vůli může ličijniti kiždá oioba, ktétá dosáhlá zákonem pře-, dfcpsaného ( věku a. jest při zdra- vých smyslech. Všeobecně vzato, osnba musj býti jedenadvacet let starij, abjjiílohla odkázat pojjenifk, 'vmt(Wi státech vyžaduje zákon léhož věku při odkazu (Osobního li b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x