ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
ADELAIDE'I ASUTATI EESTI SELTS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

ADELAIDE'1 ASUTATI EESTI SELTS. ' 3. augustil peetud eestlaste üld koosolekul otsustati ellu kutsuda "LÕuna-Austraalia Eestlaste Koon dis Adelaide's." XJue seltsi peamis teks ülesanneteks oleks omavahe line side ja koostöö süvendamine, kultuurilised üritused, meelelahutus ja rahvuskaaslaste abistamine.' Koondise esimeheks valiti lira Palm. •Juhatusse lira-d Hennoste, M'eos, Ollino ja Tiidemann. Koondise lä hemaiks üritusiks on sega-eeskava ga õhtu, septembris, oktoobris-^-kir jandusõhtu, detsembris-ühine jõulu puu. Uus-eestlaste koondis loodab, et ka need rahvuskaaslased, kes seni loiult suhtunud ühis-üritustesse käed külge panevad eesti elu eda siviimisel LÕuna-Austraalias. ELE.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eastlased! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

Käesoleva numbriga astub "Meie Kodu" kolmandat korda oma luge jate ette. Oleme teadlikud, et lehel on paljugf puudusi, kuid need on peamiselt tingitud meie piiratud võimalustest. Toimetuse ja talituse tööjõud on sieotud tööga anujal. Lehetööd nad saavad teha vaid oma napist vabast ajast. On tulnud alus tada, piltlikult öeldes, põlve peal töötades. Lehe kaust on liiga väike selleks, et võimaldada küllaldast lugemismaterjali. Ka>» tehnilisest küljest võib lehetegijaile ette heita mõndagi vääratust. See kõik on arusaadav. Kuid vaatamata nendele puudus tele- katsub leht siiski täita elulise tähtsusega osa Austraalia eestlaste peres — olla sidevahendiks meie rahvusgrupi liikmete vahel ja seda niihästi -vanade - siinolijate kui hil juti saabunute osas. ■.Leht katsub tuua ka teateid väliseestlaste püüdlustest mujal maailmas, kus käib võitlup meie ise seisvuse'— Vaba Eesti eest. Seda ülesannet ei võta oma peale ükski võõras leht—see peab olema meie oma eesti leht! Lähtudes sellest sei su...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIAS LOOMISEL RAHVUSTEAATER. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

AUSTRAALIAS LOOMISEL RAHVUSTEAATER. Austraalia valitsus peab soovita vaks 60000 naelalise . algfondi loomist Austraalia Rahvusteaatri "šIt lukutsumiseks. Valitsus on nõus andma poole sellest summast, juhul kui üksikud osariigid annavad üler jäänud osa proportsionaalselt oma rahvaarvuga. Lisaks sellele on valit sus lubanud 20000 naela austraalia kunstnike ja teaatri tehnilise per sonaali väjaõppeks välismail.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

| EESTI ABISTAMISE KOMITEE [ korraldusel 10. sept. s.a. algusega kell 7 õhtul Eesti Majas, | 141 Campbell St., Sydney. j KONTSERT-BALL | Külalisena: META PRUUL, sopran I Kaastegevad: Fr. STOCKHOLM, klaver I M. KUUSIK, viiul j R. RÄTSEP, klaver. | Pääsmed hindadega 15/-, 10/- ja seisukohad 5/-,' eelmüügil { Eesti Maja einelauas ja E. A. K. liikmete käes. ! ♦ . i I KIREV-ÕHTU j Pühapäeval, 11. sept. s.a. algusega kell 6 õhtul Eesti Majas jj suurejoonelise eeskavaga ja tantsuga. Sissepääs vabatahtliku I annetusega. Mõlemal päeval on einelaud E.A.K. korraldusel ja . kogu tulu I läheb Eesti Abistamise Komiteele abivajavate -kaasmaalaste I toetamiseks. | Tavalisi annetusi, toiduainete näal, peo einelauale võetakse vas I tu kohapeal. SYDNEY EESTI BAPTISTI KOGUDUSE JUMALATEENISTUSED IGAL PÜHAPÄEVAL KELL 11 E.L LAULAB KOOR JA MUID ETTEK;AtiDEID Y.W.C.A. BUILDING, 189 LIVERPOOL STREET, SYDNEY (TEISEL KORRAL) ... IGAÜKS TERETULEMAST!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SUUREMAID ANNETUSI EAK-LE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

SUUREMAID ANNETUSI EAK-LE Eesti Abistamiskomiteele ' Syd neys on hiljuti annetanud prl. Ida Jürnas Rootsist, 50 ingl. naela. Kapten John Tiedeberg, New-Yor gist, annetas Sydneyst läbisõidul 25 ingl. naela.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PING-PONGI MEISTRIVÖISTLUSED SYDNEYS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

PING-PONGI MEISTRIVÕISTLU SED SYDNEYS. Sydney Eesti Selts korraldab 24. ja 25. sept. algusega kell 10 hommlr kui eestlaste meistrivõistlused ping pongis. Võistlustest osa võtta soovi jail tuleb registreeruda kuni 22. sept. Uno Marduse' aadressil 141 Campbell St., Sydney. Võistlused peetakse,, meeste-ja naiste üksik mängus ja meeste paarismängus. Esikohtadele tulijaile on määratud auhinnad.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydney Eesti Seltsi tegevus laieneb [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

Sydney Eesti Seltsi tegevus laieneb Sydney Eesti Seltsi Eesti Kodu "Linda" korraline peakoosolek peeti laupäeval, 27. aug. seltsi ruumes. Koosolekust võttis osa üle 40 seltsi tegevliikme. ' Koosolekul arutatud küsimuste hulgas puudutati ka seda, kuidas rohkem viimasel ajalf Aus traaliasse saabunud eestlasi seltsi tegevusse kaasa tõmmata. Seltsi ringkonnad näevad hea meelega uute eestlaste osavõttu seltsi tege vusest. Samuti tahetakse hakata senisest enam organiseerima eesti noori. Otsustati lähemas tulevikus koos tada uus seltsi põhikiri, mis võimal daks uustulnukail kergemini seltsi liikmeks astuda. Praeguse põhikirja järgi peab enne seltsi liikmeks saa 'mist astuma kooperatiivi liikmeks, milleks on vaja sisse maksta 10-ne naelane osamaks. Koosolekul avaldati ühtlasi loo tust, et lähemate aastate jooksul õnnestub seltsil ehitada uut avara mat maja praeguse seltsimaja kõr val asuvale krundile, mis on seltsi omandus. Koosolekul võeti vastu seltsi kassa aruanne, mis näitas viimase kuu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

Siin on midagi valida Kas 7MEIE KODU" - või MEIE KADU Eestlane mõtle järele ja telli eesti ajaleht kohe. Arnold Lond. KIRIKLIKUD TEATED. Svclney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani koguduse. eestikeelsed v jumala* teenistused on igal pühapäeval'algu sega kell 7 õhtul 90. Goulburn St. luteriusu kirikus. Järgmine jumala teenistus on pühapäeval, 4. sept. . Leeriõpetus algab . septembris. Õnnistamine on I Kristuse tulemise pühal, 27. nov. Talliliria Vene vägivallavõimu alla uuestilangemise 5. aastapäeva tähistamiseks toimub kirikus mä lestus-jumalateenistus 25. sept. kell 7 õhtul. Päevakohased laululehed. Rahvusliku leinapäeva puhul on kõigil võimalik meie kannataja rah va ja langenute ning kadunute mälestuseks tuua kaasa lillesid kiriku ehtimiseks. Koguduse koosviibimised on ko guduse saalis 760. George St., sisse käik "Parker Lane'st, laup, 3. sept., kell 4 p.l. ning laup. 10 sept. samal ajal. Neist koguduse koosvii bimisist palutakse kõiki kaasmaa lasi lahkesti osa võtta. • Rev. Fr. Stockholm,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi Lôuna-Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

A Eestlasi L©ima-Austraalias Lõuna-Austraalias elunevate eest laste üldarv kõigub 300 piirides. Suurim osa nendest asub pealinnas Adelaide's. Siin "kirikute linnas" on eestlased laiali paisatud mitme tele tööaladele, nagu raudtee, vesi varustus, saeveskid, autotehased, ."jne. Naised enamikult töötavad haiglates. Palgaolud pole lcõigepare mad, kõikudes meestel 7-8 naela piirides nädalas ja naistel 4-6 naela. Nagu kõikjal Austraalias, val mistab ka siin raskusi korteri saa mine, eriti lastega perekondadel. Osa siitkandi uus-eestlasi on juha "kinnisvara omanikud." Agaramail on juba knur oma krundile ehita tud, mis ootab elanikke. Tuba mak sab siin 1-2 naela nädalas, 500 x 150 jalga krunt, olenedes asukohast, 50-200 naela, järelikult iga majan dusliku meelega uus-eestlane ostab endale krundi. Igapäevase töö ja tegevuse kõrval pole ka kultuurilised ja usulised üritused unarusse jäänud. Oleme sellel aastal pühitsenud Vabariigi aastapäeva ja mälestanud 1941. aasta suur-küüditamist. Kahe si...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USUELUST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

USUELUST. Usulisel alal on asutamisel eesti kogudus. Ajutifcse. koguduse juha tusse (komiteesse) valiti lira-cl Lees, Leepere, Metsla, Preis ja Tiide mann. Eesti kpguduse tegevus on aga sõltuv eesti õpetaja saamisest. Nüüd on Ühendatud Lutheriusu Kiriku presidendilt Stolzilt lubadus —kaasa aidata eesti õpetaja saami seks Ülemaailmse Lutheri' ICiriku teliidu kaasabil.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESIMENE EESTI JUMALATEENISTUS AUSTRAALIA PEALINNAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

ESIMENE EESTI JUMALATEE NISTUS AUSTRAALIA PEALIN NAS. Mälestusväärseks tähtpäevaks Austraalia pealinna, Canberra, eest lasperele kujunes 28. august, mil toimus siin esimene eestikeelne jumalateenistus St. Andrew kate draalis. Jutlustas õpetaja Rev. Uno Stockholm Melbourne'st, kelle jut luse mottoks oli Johannese evangee liumi 3. pt. 11. salm "Meie räägime^ mis me teame ja tunnistame, mis me oleme näinud." Surnute mälestuseks lauldi koraa li "Ligemal Jumal sul' ". Mõjus üle valt kui võõra'Presbyteriaani kiriku võlvide all kõlas härda palvusena "Su üle Jumal valvaku." Üllatavaks uuduseks oli Can berra eesti meeskoori laul jumala teenistusel, mis sai kiitva hinnangu osaliseks Sf. Andrew kiriku vaimu liku, Dean Rev. Hector HarrisonT' poolt. Peale eesti rahvusgrupi liik mete võtsid sellest jumalateenistu sest osa ka Presbyteriaani kiriku kõrgemad vaimulikud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KARL RISTIKIVI SAI ESIMESE AUHINNA FILMINOVELLI EEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

KARL RISTIKIVI SAI ESIMESE AUHINNA FILMINOVELLI EEST. Mõni aeg tagasi korraldati Root - sis võistlus filminovellide alal. Nagu hiljem, võistluse tulemuste teata vaks tegemisel selgus,, saavutas esi koha— võistlusel eesti noorema ge neratsiooni tuntuim kirjanik Karl Ristikivi, lüües oma võistlejaid Root si kirjanikke. Esimese, auhinna vääriliseks tunnustatud filminovelli nimeks oli—' 'Minu Sõber David.'' Kirjanikule omase tagasihoidlikkuse tõttu selgus võitja isik alles nädal peale auhindade väljakuulutamist. Seni oli Karl Ristikivi äratanud tähelpanu peamiselt oma hingeelu lise eritluse sügavusega. Autori uus saavutus tõendab, et kunstiväärtus like romaanide ja novellide looja oii võimeline ka põnevusrikka fil minovelli loomiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LASTEVANEMATELE SYDNEYS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

LASTEVANEMATELE SYDNEYS Eesti Selts Eesti Kodu Linda jahatns palub kõiki kooliealiste laste vanemaid tulla 24j. sept. kell 3 p.l. seltsi ruumidesse nõupida misele emakeelse kooli asutamise asjus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAABUS 100.000-ES BRITI IMMIGRANT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

SAABUS 100.000-ES BRITI IMMIGRANT Melbourne saabus reisiaurik „Asturias", millel asus kal00.000-es Briti immigrant, arvates sõja lõ pust. „Juubilariks" oli 6-aastane Isabella Sax el by Glasgowist, kes tuli Austraaliaste koos vanemate ja kahe vennaga. Temale sai osa ks samasugune tervitus immigra tsiooniminister A. Calwelli poolt, nagu hiljuti saabunud 50.000-de dipii immigrandi puhul, v kelleks oli 7-aastane läti tüdruk Maria Kalninsh. Viimanne*. sai kingitu seks Austraalia valitsuselt nuka ning minister A. Calwell tervitas suudlusega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI NÄITUS SYDNEYS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

EESTI JSTÄITUS SYDNEYS. 27. nov. toimub Sydneys, Eesti Seltsi majas eestlaste kunsti-, rakenduskunsti ja käsitööde näitus. Sellele palutakse saata väljapane miseks kunstitöid, rakenduskunsti esemeid ja käsitöid. Eriti aga siino Iijate endi poolt valmistatud töid. Eesti Abistamise Komitee esi mehe A. Londi andmetel kavatseb kohalik Immigratsiooni osakond korraldada lähemas tulevikus Balti näituse. Eestlaste näitusele 011 see ga oodata Austraalia ajakirjanduse ja naisorganisatsioonide esindajaid. Selles mõttes oleks hädavajalik, et näitus kujuneks võimalikult sisu kaks. Kuna näituse aeg 011 võrdle misi jõulude eel, siis on sobiv näi tusele saata ka müüdavaid esemeid, missuguseid saaksid näituse külali sed jõTtlukinkideks osta. Võiinalutse korral toimub ka erio sakond laste poolt valmistatud töö dest, mispärast palutakse lastevane maid aegsasti informeerida 1 kor raldavat t.oimkonda töödest, missu guseid saaks selles osakonnas välja panna. v Korraldavasse toimkonda valiti A. Jakobson, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OMA ASJUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

OMA ASJUS Meie ees laual on Publicity ]Press' trükikoja arve, mis must-valgel kinnitab järgmist: "Meie Kodu" esimese numbri trükikulud on £32/10/-. Sellele lisaneb kaks klis lieed @ £1/18/-, võrdub £3/16/- ja lehe väljasaatmise (posti) kulud ca. £5/-/- Kokku "Meie Kodu" esi: mese . numbri kulud—£41/6/-. . "Meie Kodu'.' . No. 2 ilmus 6 lehekuljelisena. Trükikulud '• on £47/18/-, sellele lisanevad 3 klisheed @ £1/18/-, võrdub £5/14/- ja posti kulud—£6/-/- Kokku lehe . teise numbri kulud—£59/12/-. . Toodud arvandmeist järeldub: kui "Meie Kodu" ilmub 4-lehe küljelisena, siis peab tal olema vä hemalt 826 lugejat, et saaksid tasu tud trükikulud. Kui aga ' 'Meie Kodu" ilmuks- 6-leheküljelisena, siis peaks lehel olema 1192 lugejat trükikulude tasumiseks. Mõlema summa juurde ei ole arvestatud toimetuse ja talituse kirjavahetuse kulutusi. Need arvandmed kõnelevad sel get keelt. Arvestades meie rahvus grupi väikese arvuga saab "Meie Kodii" jääda püsima ainult siis, kui kõik Austraalia eestlase...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A.L.P. KOONDAB RIDU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

A.L.P. KOONDAB RIDU. Hiljuti eemaldati A.L.P. (Aus traalia Tööliserakond) koosseisust 5 juhtivat tegelast, kes möödunud streigi puhul olid asunud eitavale seisukohale valitsuse poolt astutud sammude suhtes. Nad kritiseerisid teravalt streigi likvideerimiseks antud korraldusi, nagu ametiühin gute summade blokeerimist, ühis konna seaduse vastu eksinud ametiü hingute juhtide vangistamist ja sõ javäe tööjõu kasutamist maapeal setes kaevandustes. Eemaldatud te gelased olid partei osakondade juhatajad.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MEIE KORVPALLIMÄNGIJAD LÔUNA-AUSTRAALIAS VÔITMATUD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

MEIE KORVPALLIMÄNGU AD , LOUNA-AUSTRA ALIAS VÕITMATUD Eestlased Adelaide 's ja selle lä hemas ümbruses on ellu kutsunud korvpallimeeskonna, mis kannab ajakohast nime "Estonian Atom" Hoolimata sellest, et asjaosalised on sa bunud Austraaliasse töölepingu korras, tehes 5 päeva nädalas ras ket tööd, on leitud siiski võima lusi meeskonna organiseerimiseks ja' korralikuks treeninguks. Siin ilmneb jälle kord eestlase sünni pärane visadus ja ühtlasi ka enese ohverdamine. Meeskond on omale üürinud võimla treeninguks. Harju tused toimuvad kaks korda nädalas. 9 kuu kestel on peetud 64 võist lust austraalia meeskondadegaj tulles alati võitjaks. Viimane võist lus toimus Adelaide's 20. augustil 13.000 pealtvaataja ees. Selles võistluses saavutas eesti meeskond ka oma 64-nda võidu. Eesti korv pallimeeskonna saavutused on tut vustanud eestlašte nime ka vähem teadlike austraallaste hulgas, kel lel seni mingit aimu polnud meie rahvuse olemasolust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAABUB UUSI LAEVU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

SAABUB UUSI LAEVU Napolist asus 1. aug-, teele „Anna Salen", mille pardal on 36 eestlast. 11. aug. lahkus Napolist „Jumper", millel 5 ,eestlast. 13. aug. asus teele „Nell.v", kus teiste immigrantide hulgas—54 eestlast, neist 10 last. 15. aug. sõitis välja „DundalkBa.y", millel asub 42 eestlast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
40. MILJ. NAELANE BOIKOTT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

40. MILJ. NAELANE BOIKOTT. Alates 1945. aastast kestev sada matööliste ametiühingu keeld hol landi laevade laadimiseks, mis pea vad ühendust Hollandi-Indiaga, on maksnud Austraalia kaubandusele 40 miljpnit naela. Keelu põhjuseks oli hollandlaste rünnak Indoneesia pärismaalaste valitsuse vastu. Vii masel ajal näis selle keelu tühis tamine kindlana, kuni asjasse end segas üks hollandi sõjaveteraanide organisatsioon Sydneys, kes palus keeldu jätta kehtima, kuna hol landi valitsus ei maksvat neile ta gant järele pensioni. Sadamatööliste ametiühingu juhid teatasid selle järele, et kogu asja tulevat nüüd vaadata endiste hol landi sõja veteraanide nõudmiste taustal. Vahepeal on selgunud, et sel sõjaveteraanide organsatsioonil on tervelt 4 (neli) liiget.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x