ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 8. března 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. Na zápraží se teprve 8akulín rozchechtal na celé kolo a dlouho nemohl čekajícímu Lojzovi pro srdečný smích vypovědět, jak dobráckého dédka vysvobodil od ženiny žárlivosti. A Lojza, který ve své prostomyslnosti stále ještě do- konale nechápe, co se kolem něho děje, udivený Lojza Jen sděluje, že dědek bude na oba čekat v horní hospo- dě, aby tam jistojistě přišli. Sakulín vesele povyskočil, popadl Lojzu pod paždi a táhne ho z Frajmanova stavení. "Vidíš, Lojzo, tady máš nové vandrovnické dobro- družství, které dobře skončilo a vynese nám "monety" na další vandr. A to uzené bylo chlapácké, viď?" "Bylo!" upřímné přisvědčuje Lojza, který ovšem se kamarádovi nepřizná, že při pohledu na ten uzený šta- falec pořád před sebou viděl Rozálčiny ruce, jak kráje- jí uzené maso na "šnuklflekle", nejzamilovanéjší Loj- zovo jídlo —. "A teď valme do hospody!" vesele poroučí Sakulín, "počkám...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

V pátek, dne 8. března 1940. ČECHOSLOVÁK POMOCNÁ AKCE S. A. C. T., HOUSTON. Poslední dobou se mi nahromadilo tciik práce a proto jsem se opozdi- la s timto článkem. Vítali jsme zde p. senátora Vojtu Beneše, jehož přednášky měly velký morální i fi- nanční úspěch. Jsme vděčni česko- slovenské Národní Radě v Chicagu, že nám sem vyslala tohoto brilant- ního řečníka neb potřebovali jsme tu posilu zde velkou měrou. Jeho práce je těžká a namáhavá, ale při- náší našemu druhému odboji vel- kou pomoc. Děkujeme mu za tu je- ho skvělou práci v Texasu a těšíme se, že nás zase navštíví na delší do- bu, aby všechny naše osady měly příležitost jej vyslechnouti. Pro ubohé uprchlíky došlo do Houstcnu mnoho darů, jak peněž- ních, tak šatstva a pokusím se, a- bych vsa správně popsala. Je to si- ce značná práce a prosím pány sa- zeče, aby měli s námi strpení. Vím, že laska k rodné zemi a jejich sy nům je v této práci sílí. Na zdejší konsulát byl poštou po slán krásný dar od manželů Joe Dro:d, Sr„ Taft, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

čbchoslovak V pátek, dne 8. března 1940. Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Britanie uvažuje O seznamu podmínek, dle kterých Německo bylo by ochotno prohlásit! okamžité přiměří a zahájiti vyjed náváni o mír, jak se dnes prozra- zuje. Návrh byl předložen britické za hraniční úřadovně lordem Tavi- ítockem, předsedou britské rady pro křesťanské urovnání v Evropě, který pravil, že tento návrh obdr tel od německého vyslanectví i Dublině, Irsko. Lord Tavistock pravil, že předlo- žil německé návrhy, které mají býti jpolehllvé, zahraničnímu sekretáři Halifaxovi před třemi týdny. Hali- fax nejdříve nepochyboval o spo- lehlivosti podmínek, ale později pravil, že pochybuje, že by jevily přání německé přítomné vlády. Podmínky tyto zahrnují následují- cí: 1. Německo by povolilo neodvl- slost Slovensku s podmínkou, že zů- stane neodvislé. 2. Německo by dalo novému Pol- sku plnou samostatnost, přístup k moři, zahrnuje v to dráhu a použití řeky Visly. 3. Nčmecko by snad povolilo ple- b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

V pátek, dne 8. března 1940. Čechoslovák ŽÁDNÍ NÁROD NENÍ BEZPEČNÝ PŘED HÁKOVÝM KŘÍŽEM. OBROVSKÝ ÚSPĚCH ČSL. MANIFESTACE VE WEST. STRHUJÍCÍ ŘEČ SENÁTORA BENEŠE ZANECHALA HLUBOKÝ A TRVALÝ DOJEM, SHROMÁŽDĚNÍ PLNĚ OBSADILI HLEDIŠTĚ RADNICE, STOVKY KRAJANŮ NASLOUCHALI VENKU. Žák učitele Drašara. ÚSPĚCH nedělní manifestace amerických Čechoslováků ve West byl veliký, v pra- vém slova významu veliký—ba větší než pořadatelé očekávali. Už delší dobu město West nezažilo takový sraz aut všech modelů jako mi- nulé neděle, už dosti dlouho tomu, co by měst- ská radnice byla obsazena skutečně návalovitě a aby další stovky krajanů kupili se před mo- derně postavenou radnici. Auta řadila se ko- lem celého čtverce, na hlavní ulici kupila se do čtyř pásem a další návštěvníci musili s vozi- dlem do ulic sousedících. Však sama příroda byla nedělnímu srazu příslušníků jedné krve nanejvýš příznivá. Ještě v sobotu obloha byla zatažena, na západě byly známky prachové bou- ře, vítr dul ostrým tempem a chladi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 8. března 1940. úsporu si oni strčí do kapsy a no- vinářům nepřeji žádné úspory. Ji- nak řečeno, majitelé papirnické to- várny v Lufkin dostanou vice jak o za karu papíru, nežli továrny ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. Kanadéj oajmaz se kupuje většina K devadesátému výročí presidenta Tomáše G. Masaryka. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdélí se na požádání Advertising rates on application ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlívého cbsahu se neuveřejní. PRESS I chytrý se zmýlí, ale tentokrát guvernér W. Lee 0'Daniel učinil po- řádný kotrmelec, který nemůže vy- vrátlti ani před "politikáři za ře- mesla." V sobotu byl svátek "Te- xaské neodvislosti", a aby 0'Daniel zdůraznil tento svátek, vybízel, aby JA na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

V pátek, dne 8. března 1940. ČECHOSLOVÁK K výročí Masaryka Osvoboditele. President-Osvoboditel zasloužil si svůj titul ve smyslu mnohem širším a hlubším, než pouze politicko-re- volučnim. Nám připadá tu za úkol osvětliti však právě jen tuto strán- ku jeho nevyčerpatelné osobnosti a jedinečného díla. Definitivní rozchod T. G. Masa- ryka s Rakouskem možno datovat od r. 1911, kdy vystoupil veřejně a bezohledně proti prolhané vídeňsko- peštské diplomacii a roztrhal pře- divo jejich intrik, jimiž měli býti kompromitováni Jihoslované. Byl to tak zv. záhřebský velezrádný pro- ces. Masaryk prostudoval případ a usvědčil rakouské vyslanectví v Bě- lehradě z falšování dokladů a ra- kouský zahraniční úřad z insenace aféry za průhlednými účely. Od té doby věnuje pozornost stahující se bouři, kterou nesvědomité a přímo sebevražedné jednání správce ra- kousko-uherské zahraniční politiky, hr. Bertholda, vědomě provokovalo. Podle svědectví, které vydal jednou bývalý italský státník hr. Sforza, věnov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 8. března 1940. Besídka Ennis, Texas. Ctěný br. redaktore! Bylo mi Již několika přáteli připo menuto: tak Karle, kdy pak zas na- píšeš něco do Čechoslováka? — Ono se pěkné řekne napiš, ale jenom co? Týdenní zprávy podává br. Vytopil, spolkové zase dopisovatelé oněch spolků, takže časových zpráv není No ale slíbil jsem, že budu psát a tak než nastane práce s kuřaty, se za- hrádkou, v poli dělat (bavlna, kom a Jiné) a k tomu to nezbytné vaření, musím si to odbýt, neb později ne- bude čas. Letos máme volební rok a tu když tak přečítám již ty kandidáty, jak do státních tak okresních úřadů, tu vždy mé projde hlavou myšlenka: ó, kdyby se mi tak pěkné líhla le- tošní kuřata, jako ti kandidáti, to by byl stoprocentní úspéch. Jak vidět, z jiných okresů uchází sě do úřadů dosti Čechů, ale mým úmyslem ne- ní psát o jiných okresech, chci Jen psáti o našem okresu Ellís. — By- dlím již v okolí Ennis 27 roků a za celou tu řadu let stále a stále před volbama slyším, že nám ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

V oátek, dne 8. března 1940. ČECHOSLOVÁK Zprávy z okresu BelL Pořádá Kamila Fojtášková. nimi, na které se mohu upamato- velmi mnoho, že nebylo by mně mož- Mary Haisler. Byla podávána veče- Ppn( lnnp vati: Náš předs. J. J. Jtfikeska, mí- no vás všechny vyjmenovat, ale ře. na které si kuchařinky jak náleží £*priX\y £. 1 CHCiUJJC. stopřed. J. J. Kostohryz, taj. Fojtáš- Dosud mé myšlenky jsou rozvíře- ny všemi těmi dojmy zažitými z ná- vštěvy p. sen. V. Beneše, že nelze ten chaos zážitků přenést na papír tak, jak bych sobě přála. Jen srdce a du- še sobě ulevuje, bylo to velmi, velmi krásné. Tak mnoho povzbuzení v našich duších zanechal ten náš dra- hý apoštol spravedlnosti a pravdy, za kterou on slovem i duchem pra- cuje. Ač hlavu jeho šlechetnou po- krývá jako jíní šedý vlas a netěší se právě pevnému zdraví, přec vůli v pravdu a spravedlnost má nezlom- nou. Při svých zájezdech mezi naši- mi krajany přednáškami burcuje ten náš český lid, probouzí v něm cit a svědomí a lásku pro trpící k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

Čechoslovák V pátek, dne 8. března 1940. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. NAŠE HŘBITOVY — CESTY K NIM — A PŘÍŠTÍ VOLBY. Kromé velkého městského Myrtle hřbitova máme při hranici mésta také katolický hřbitov sv. Josefa, na kterém leží sta a sta našich dobrých krajanů. U městečka Crisp se nalé- zá takový mezinárodní hřbitov, kde leží naši první pionýři a jest to je- diný hřbitov u nás, kde může býti pochován člověk bez zakoupení po- sledního místa. Na dvou prvních hřbitovech místo musí býti vykoupe- no. K velkému městskému Myrtle hřbitovu je cesta sjízdná za každé- ho počasí a také i na hřbitově ne- sčetnými cestami je možno jeti za Každého počasí. Jinak jest tomu ale se dvouma druhými hřbitovy. K těmto dvěma hřbitovům, když je de- štivé počasí není možno se dostati pro špatnou cestu z hlavní cesty a Je kolikráte třeba tlačiti a někdy n — V kampani pro získání před- platitelů zdejších anglických Ennis Daily News obdržel John W. Neku- ža...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

V pátek, dne 8. března 1940. Čechoslovák Co se pise. / / Hitler se v noci probouzí s trhavý- mi, křečovitými výkřiky. Křiči o po- moc. Sedí na okraji lože tak jako by Ray Tucker v jeho National Whir- ligig napsal toto:: "Potravinová si- tuace v Německu dosáhne krise v průběhu roku, dle Hitlerovy vlastní statistiky, která byla propašována zdejším úředníkům. Odborníci diety v říši doznávají vážnost tohoto pro- blému s ohledem na výsledek války, nebudou-li jiné prameny zásob ze zahraničí objeveny. Tyto zprávy ukazují na to, že ně- mecký lid vstoupil do této války po třech letech podnormální diety. Byli mnohem lépe živení v létech 1911— 1914, a měli proto více odolnosti, když spojenecká blokáda projevila svůj účinek v květnu roku 1916.1 ty zvýšené příděly povolené vojínům na bitevní linii a nutným dělníkům muničním nejsou dostatečné k udr- žení toho způsobu těžké práce, po- žadované od německého lidu. "Všeobecně," praví se v tom me- morandum, "to vyšetřování ukáza- lo, že otázka německý...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

Čechoslovák V pátek, dne 8. března 1940. il BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Jack Benny —In— "Man About Town" with Dorothy Lamour Also SELECTF.D SKORTS Z města a okresu 8ATURDAY — ONE DAY ONLY Marx Bros, , HARPO, GROUCHO & CHICO "At The Circus" Also "OUR GANG COMEDY" "ALFALFAS DOUBLE" SUNDAY AND MONDAY Robert Taylor Lew Ayres —In— "Remember" with George Barbier AND OTHERS AND EXTRA SPECIÁL ISSIJE March of Time — Manželé Raymond Křižanovi z! Fort Worth dleli minulého týdne ve _ _ __ .. . , . , West návštěvou rodičů a přátel. — Mayor Geo. E. Kacíř byl usta- ; v noven a sloužil minulého týdne co JfT" Kupujeme dobré cukrolcyé soudce velkoporoty. Z West na to; balované senc. West Flour Mill, byli ustanoveni dva krajané, Emil West, Texas. (dz) J. Jeřábek a W. A. Zátopek. * JIT Hledám práci v džině, v které mám čtrnáctiletou zkušenost. Jsem mladý a svobodný muž. Pište na: "Džinař", c. o. Čechoslovák, West Texas. (lt-pd) • • — V sobotu přišli si prohlédnou- ti náš závod manželé Jos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

/ PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. $2.00 $1.00 ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením >hoto listu, šíříte prav- du, kt"- "$* každý měl vědětL Pou^ ^ .ý1 ,d a svorností do- vy b> v1" slovenský lid v Te- J č a cU. & AND WESTSKE NOVINY V & <y ROČNlK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 11. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 15. BŘEZNA (MARCH) 1940. RUSKO-FINSKA VALKA SKONČENA Rusové mají dostati visa nežli původněja Finsku žádali Moskva, 13. března. — Krátká ale Smlouva byla podepsána čtyřmi smrtící válka mezi Finskem a Sovět- finskými delegáty, kteří přijeli do skou unii byla skončena ve středu Moskvy ve čtvrtek, a sice: premié- podepsáním mírové dohody, kterou rem Risto Ryti, bývalým premiérem se dávají Rusku obšírné vojenské a Joha K. Paasikivim, gen. Rudolf územní konce...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

Čechoslovák V pátek dne 15. března 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. již značné ulehčení, jen mu po horečkách dosud bylo slábo. A přemýšlel. Tady v té samotě myšlenky neustále se mu vracely k Rozálce, ačkoliv si říkal, aby byl rozum- ným, ta že má ráda assesora, že je marná naděje, aby toho přetrženého Lokvence nadobro přestala milovat. Rozálčin obraz pletl se mu i do vážných myšlenek o budoucnosti. Ne, k mistrovi Molendovi již nepůjde, ale na vandr se mu již také nechce. Tohle cikánování není pro jeho povahu, však bude bez vandru také dobrým 'Abych to brzy dořekl a zbytečné se v duchu nezlobil,' «^ a tak^f ušetři Pár Srošů' aby se Jednou leží Anton tři dni, čtyři dni pét dn'' ^al® stej'^ "a": i "z myšlenek vyrušil ho hlas mistrové Hartychové. O- v těf^ v^lkw slabost%e^ mu mus? stíně pHlepšovTt,i brátil se a viděl ji « Hartychova plotu, jak volá: "Nic j , . .. T se, Sofrónko, nestyďte, — pan Alois by vam rad pode- abv do krve vešla nova si...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

/ \ V pátek dne 15. března 1940. Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Finská vláda obdr- žela od sovětského Ruska slovo, že plánuje podati jí nabídku na mír, ale dávala na jevo, že podrobnosti nejsou dosud známé. Některé dob- ře informované kruhy však praví, že sovětské návrhy finská vláda již obdržela. Tyto kruhy praví, že ruské ná- vrhy byly ve formě ultimáta, v kte- rých se hrozilo, že Finsko bude zni- čeno, jestli na podmínky nepřistou- pí. Z Kodaně se oznamuje, že ulti- matum vyprší v pátek. Tvrdí se, že Rusové v ultimatum požadují ještě více, nežli před vy- puknutím rusko-finské války a že Finsko nemůže požadavkům vyho- věti. Rusové nyní žádají na Finech celou Karelianskou úžinu, Viipuri, jezero Ladoga, námořní přístav Hanko a část Petsamo distriktu. Co jest podivné při tom, že Ruso- vé nyní jsou ochotni vyjednávati s vládou v Helsinki. Před tím Krem- lin tvrdil, že uznává pouze vládu li- dové fronty, utvořené v jižní části Finska. Sumnet Welles ve čtvrtek na- vštív...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek dne 15. března 1940. Besídka Čtenářů Crosby, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! Dávám na vědomí, že starý dopi- sovatel a odběratel Váš, p. J. Kelá- rek jest zle potlučen. Skutečné, ro- dina Kelárková jest neštěstím stále pronásledována. Přeji jemu, aby se brzy objevil.v Čechoslováku. Ano, kdysi se Čechoslovák jen hemžil dopisy různého smýšleni, různých lidí, kde se střídaly věcné, žertovné, poučné a časové příspěv- ky. Ale od jistého času jako by se země zavřela za tou starou gardou dopisovatelů. Snad jste se ulekli? No ono věřte, jest snad lepší strčit hla- vu pod peřinu, jako pštros do písku, lépe se tak člověk vyhne kritice. No, Jožka Havlíček, ten jest asi Jediný, co to drží z té staré gardy. Gratulujem! Jožko, máš pravdu, a pravda Jest někdy trpká. Ono u na- šich novinářů není té svobody slova ani tisku a tak není divu, že lid se bojí psát, neb buď se mu to neuve- řejní, anebo zkomolí. U nás Jest teď jen Jedna strana, co diktuje co smíš a co nesmíš. A druhé...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

V pátek dne 15. března 1940. ČECHOSLOVÁK k Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Texas; Marie Klinkovská, Temple, Rt. 6. Texas; Pí. Cnas Martinek, Tempie, Ki. t. Texas, a pi. Fr. Beč- ka, Aeaipie, kc. 4. lexius. VJ tecnto , vyooru možno siozit dary. 'rake vy- Kamkoli zavítám, všude slyším,: Zjvame nase Krajanky v Temple Dy jak se přednáška p. sen. V. Beneše nam ^yiy nápomocny a přiMasiiy se velice líbila. Co to znamená pro náš mtíZ1 naa KU spoluprací za coz uy- osvobozací boj, to poznáme v krát- j cnom jim byly velice vždčny, neo by ké době. Neb začíná býti jak mezi mot!iy hodně práce pro naš odbor našimi krajany, též i mezi američa- vykonat, přihlaste se laskavé u p. ny větší zájem a pochopení, pro na-1 Matushe v Temple a já věřím, ze še krajany jak v Československu, | vam stran toho s ochotou poskytne též ve Francii a Anglií. Nikdo tak, llu0rmace. První která již poskytla nedovede snad probuditi city v srd-j pr0 tfcn uctíl aarek je roa. Karel Ka- cích posluchačů pro naší...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

Čechoslovák V pátek dne 15. března 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlption Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertlslng rates on applicatlon E4DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého cbsahu se neuveřejní. NIC NOVÉHO POD SLUNCEM? Co značí březen patnáctý? Je probuzením, vesnou? Ten den je prvním výročím, a připomínkou děsnou jak hordy bídných zvrhlíků se spěšné k Praze braly, a s hltavostí ďábelskou vše kradly, žraly — žraly. A vozů na sta, tisíce si odvážely lupu dle vzorů předků - lupičů, a nenasytných supů. Jsouť lidem pouze jediným jenž v historii celé byl nazván jménem Vandalů, to už má v krvi, v těle. To je ta jejich kultura, ta pravá jejich víra, zlých činů jejich pradávno je převržena míra. Od dávnýc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

V pátek dne 15. března 1940. Čechoslovák OZNÁMENÍ KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvolení za zástupce 11. distriktu. OKRES McLENNAN: W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W. DUNCAN znovuzvolení za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa LOUIE GARRISON LANFORD DEVENY EDWARD j. (EDDIE) VRBA za smírčího soudce precinkt čís. 3 NEJVÉTŠÍ MEXICKÁ REVUE ČESKOSLOVENSKU. (Tisková služba Čsl. N. R.) 0 Habsburské pikle v Americe. JOE STANISLAV za konstebla OKRES HILL: L. F. (JACK) ELSKES za okresního klerka H. A. (AB) WEATHERBY Za okresního klerka. D. L. FUSSELL za komisaře 3. precinktu. OKRES ELLIS HUGH FITZGERALD za sherriffa GILBERT WRIGHT za konstable 3. precinktu. OBIE FREEMAN za konstebla 3. precinktu. E. J. (OICK) KENDALL JR. Za komisaře 2. precinktu. OKRES BELL MONROE FISCHER Za šerifa PRÁVNÍK SKONČIL SVŮJ ŽIVOT RÁNOU Z REVOLVERU Houst...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

Čechoslovák V pátek dne 15. března 1940. • i I f Enniský Věstník POftÁBÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis * okolí laakavá oznámte Jemu. TO NAŠE ZLATO. Celý svět nám vytýká, že hroma- díme mnoho zlata zde v Americe. Máme toho zlata kdesi schovaného, toho zlatého kovu, asi 65 procent světové zásoby zlata. Kdesi u nas je uschováno a leží tam jako kus: toho kamene, který leží u cesty. Slyšel Jsem, že snad vláda hodlá pustiti zlaté peníze do oběhu mezi lid a proto jsem zvědav, jestli tomu bude tak. Zde v Americe zmizely všechny zlaté peníze a také papírové peníze, které nesly nárok na zlaté peníze, což se mnohým lidem nelíbilo.. Ono u nás již se mnoho věcí lidem nelí- bilo, ku přikladu ty tři-centové známky, ty různé daně, přirážky, nařízení jak máme rolničit a jiné a jiné, a béřeme to jak by nic, a proto vezmeme ještě jiné věci, protože _ Ve schůzi řiditelů bavlněné či- stírny v městě byl znovu zvolen ve- doucím této džiny E. Nesudá, který tuto práci koná již po mnoho let. _ Manželé John P...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 March 1940

V pátek dne 15. března 1940. cbchoblovak Demokracie, nebo co? jako jako strach korunovaných hlav. Jiná volá Do zbraně, ditky jinak pěkné knihy nezamlouvá. Kniha Democracy Today and To- \r A vojenské kapely velmi často hráva- , . , , , . . ly 'Heil Dir im Siegsskranz* (sláva Když tu byl Vojta Beneš westekájtobé ye vítězném věnci) kaiserovi> Slavie krasne zapěla "My country" Francie' proti nepříteli. Německé mcrrow' od dra. Beneše je doleko střízlivější a lepší. A americký spisovatel a pak "Kde domov můj", a po před- nášce opět byly společně zapěny který v hrdém postoji jako dřevě- ný panák, s vousisky trčícími vzhů- ru (es ist erreicht, dosaženo), stě hymny "Kde domov můj" a "Nadj lesňoval toho vitěmého Siegf;ieda( Tatl-11 Cť Hlúelró" TTčxx ImvIa ° Tatru se blýská". Vše to bylo do jemné a povzbuzující. Při té české hymně napadlo mi napadlo, že je to zpěv u lože ukrut- ně a plánovitě zmučeného člově- ka, který byl před tím zdráv, až na ty nějaké ne nebezpečné vyrážky a kuří oka; u ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x