ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 April 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDA< EN DEN 5 APRIL 1 00. AMERIKANSKA NYHETER. I sanning sorgligt. Kansas City, Mo., den 29 mars. Hårdt^pröf vad är mrs Wao. H. Clausen i 538 Barnet a ve., Kansas City, Kans. IJsöndags natt afledo hennes fyra barn, respektive 1, 3, 5 och 6 år gamla, och mannen låg vid samma tid för döden. Döds- orsaken var messling. Kvinnan är öfver sig gifven af sorg. "Onkel Ola" £öde!sedaj,#gåfva. Chicago, 111., den 28 mars. F. A. Lindstrand ("Onkel Ola") "Svenska Amerikanarens" utgif- vare, tirade i lördags sin 54:de fö- delsedag och lick med anledning häraf på kvällen samma dag i sitt hem no. 62U0 Woodlawn ave. be- sök af ett 40-tal vänner, hvilka hjärtligt lyckönskade honom till de uppnådda 53 åren samt förära- de honom som såsom minne af da- gen en vacker och dyrbar länstol. Notabelt besök. Tacoma, Wash., den 23 mars. Notabelt besök får Tacoma motta- ga i början af nästa månad, då förre president kandidaton W. J. Bryan hitkommer. Det väntas att han skall upp...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 April 1900

t POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 5 APRIL 1000 ; j I \ SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN «LGABRIEL FERRY. Suart funnos inga andra ha*tar kvar än (le, som i sin blinda skräm- el hade sårat sig mot vagnarne eller bedöfvade af don häftiga stö- ten; de andra galopperade redan bort öfver slätten. Emellertid var det nära, att denna nya olycka, som inbröt öf- ver mexikanerne, hade blifvit gynsam för dem. Indianerne, som su plötsligt ha- de svängt sig i sadeln, visste icke, om de ej borde förfölja detta lef vande byte, som Hyddo undat. töi dem. Redan satte några efter de skingrade djuren, då till olycka för de hvite Svartfågels röst höll dem tillbaka. Några ord skola nu förklara vil- darnes oväntade närvaro. Apacherne hade mot mexikaner- ne begagnat sig af en list, hvaraf blott så djärfva ryttare som de med framgång kunna betjäna sig. Med ena benet fast i sadeln och af i det de dölja kroppen bakom hä- stens ena sida. kunna do färdas an- senliga sträckor. Mörkret hade und...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 April 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN TEXAS, FORSDAGEN DEN 5 APRIL 1900. FRÄN ALLHANHETEN Rese-bref. <y ex Dallas i mars 1900. Jag vill nu återkomma mod nå- Igiu nåder, denna gång från vår Koda stad Dallas. Det är en af de " törste städer vi ha i Texas. Den ar 8 mil i fyrkant och håller fort- farande på att växa, så att den blir större for hvarje år. I min tanke kommer Dallas att blifva en af de finaste och förnämsta städer. De skola nu bygga en uj spår- vagnslinia mellan Dallas och Ft. Worth. Arbetet har redan på börjats. Detta företag kommer att bli en god sak för de båda stä- derna. Under detta mitt besök vistades jag i Dallas i fem dagar och hade nöjet att under denna tid göra be- kantskap med många svenskar,som jag ej hade mött förut. Det går an för en tidningsman att vara ute och resa för sin tid- ning, då han råkar på många goda vänner. Och för min del måste jag tillstå, att jaa blef sä/deles väl bemött och mottagen öfverallt i Dallas under mitt besök därstä- des. Särskildt vill jag sända ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 April 1900

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 5 APRIL 1900. / ( \ FÖRGÄT ICKE att vi kuiiiia gifva låga priser på Ståltråds-nät, Agat- och bleckvaror, Kubber trädgårdsslangar, Knifsmedsarbeten och Rogers loe Cream frysare, silf vervaror, Vattenkylare, Krukkärl, Kokspislar och rangers, Glasvaror sam Smörkärnor, Mjölkbunkar, Hushållsartiklar. Vi hafva agentskapet för LISK S PATENT ANTI ROST BLECKSAKER. Försök oss en enda gång och äro säkra på att vi skola behål- la eder som kund. H. H. VOSS, & CO., P. s Herr Widerström talar svenska. Alla landsmän borde besöka Barbecuen, som kommer att hållas i "Yourgen's Grove, just intill Carl Sjöborgs hem i Montopolis nu den 12 apr. och där vill Hintze ock vara för att visa allt det sköna Full medborgare. Mr John j lll(i vj nu komma att försälja där- Holmberg uttog i måndags sina i omkrine> yi hafva så godt som andra medborgarpapper och är nu aUt land från Montopolisbryggan ALiSTIN. Prolnummer af Texas Posten ■Andes fritt pä begäran. således ful...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 April 1900

Ill pn |n. V i re In |ä " a n TEXAS POSTEN. Xhe U atyetbity * ■ «• < LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 5te Årg. Löp. No. 211. Austin, Texas, Torsdagen den 26 April 1000. Vår. Det ångade värme bland ljusen 1 hvarje mans gård. Meu bäcken 1 skogen låg frusen, Låg Iskall och hård. Som dea var ett hjärta också— Det hjärtat ej mer vill jag tänka uppå. Det var som en bitande kyla, När hvtrtlar af snö All brodden på gärdena skyla. Det var som en ö, När hafvet är stelnadt och hvitt Och Irosten sitt silfver kring klipporna smidt. Hvem liknar den Utlösa rönnen Med rimklädda bär? Hvem linden vid grinden, hvem lönnen På kvarnbacken här, När islark från grenarne yr? Den Hickan det gör, som mig gäckar och iiyr. Nu brusar i källor och bäckar Den ystraste daus. Åt bottnen i lysande fläckar Ger solen sin glans, Och vackra guldhufvade strån Ur bräddarne spira bland hagtoni slån. det öfriga lätt för sig med elektri- citeten som mellanhand. Ja, nog lefva vi i en förunderlig ti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 April 1900

o T- / SVERIliE. Stockholm. Lokalbrefbäring kommer, enligt poststyrelsens beslut, att anordnas från 1 apr. i Mariefred, Hallsberg, Gellivaro oeh Ljungby samt från 1 maj i .Malmberget. —Inom nationalgoodtemplarna olika logar i Stockholm har man uttalat sig föi att söka hindra till- komsten af llere krogar och ut Bkänkninjrsställen. Frågan har hänskjutits till ordens distriktsråd som skall meddela sig med öfriga nykterhetskorporationer i Stock- holm om sal-en. 350,000 svenskar deltaga i det danska klasslotteriets dragningar. Antalet officiellt spelande år om- kring 000,000. Svenskarna iiro sålunda kunder på öfver halfva antalet lotter. Norrmännen hålla bättre igen om sin pung, ty af dem beräknas endast 70,000 deltagare. K. F. K. Kristna föreningen för unga kvinnor har utsändt r>in Årsberättelse för 1S90. 1 denna meddelas bland annat, att bibliote- ket under året ökats med ej min- dre än 950 band och att medlems- antalet vid årets slut var 659, där- af 108 aktiva. Ungdomsgrenejs med...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 April 1900

TBXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 26 APRIL 1900 9 i m\ | söt. '9 ' :u lass | ung. \ : Pre Ifdni I hl!', Iförn fterm . S, | It \i , 3 k: | . Indafc . p "II V I , vi- ll. tai v ■ listor Jhv&r %■' In t* I Itor, l I håils i f. i hvr vi I Stil $ Irtlls af i M Löd-> lie o; le a Ifte:: I pil Ur Lrfe pri IfjiS le. '■ |i 3 « j -"ii-. D.t ifT - - NU ÄR RÄTTA TIDEN TILL ATT ET ❖ *i ❖ ii ❖ •> Si ❖ K «8> « ❖ Si ❖ S •> SS ❖ g* ❖ SS ❖ SS SS SS 2 x 4's, 2 x 6's, 2 x 8's Etc., Nummer Ett Vanligt, $15.00 pr^CU A DAD 1 x 12 Bräder Nummer Ett Vanligt, Första Klassen $16.00 pr Tt? 1 x i2 Bräder Nummer Två Vanligt, Andra Klassen $14.00 pr TuseT!arne som an-« ANDRA MATERI ALER I PROPORTION. ALLT LONG LEAF l;sta KLASSENS- STÖRSTA FÖRRÅD I VESTRA TEXAS ATT VÄLJA FRÄN >sar vunna* - KALLE 0. ) AUSTIN, TEXAS. op ss <• • l-ss UPPSATSER >0 OM o< :j Jordbruket, Hemmet :? och Allmän Bildning. SiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Att hålla pojkarne på far- men. M...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 April 1900

TEXAS P OSTEN, ACST1N, TEXAS, TOKSDA( EN DEN 26 AP31L 130C. / ■ i to reacb tbls cl M ^ -><r .'AjJ'/ak Aoatln, TeiM. Edltor. ' Mauatrer. / 7 0IAPB, Reseagent. i- f- P , js w xa 3 5ä Metered at the post office i n Austin iexaa as second-class mai; matter. | spindlar i rörelse nndcr 'iiästa tolf månaderna. Så att är finnes stora tillfällen och moj- ligheter till utveckling p& det in- dustriella området, om det endast funnes företagsamhot och kapi- tal. Pren umeratlons-pr Is: Ett dr, förskottsbetalning - - fl 00. Ett fir, på kredit, ----- $150. Ett hälft Ar, förskottsbetalning, — CO. Ett ha'ft Sr, pS kredit, - - - - 75 Ett Är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott och penningar böra sändas medelst "Po- ■tal Note", "Mon y Ort".ers" ellerl 2-ci nts frimärken under adress. TEZAS POSTE2T, JOG—.OS Knut Ninth «s<. Amtin, Texas. Advertislng Ratos. Op lirger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagif vande. 1'Olt- —WILLIAM SC )N CX )U NT...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 April 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, TORSDAGEN DEN 26 APRIL 1900 ii M ÅLPHA-DE LAVAL GREAM SEPARATORS * T|p 20th Century "Alplia" DeLaval maskinerna flro mönster af fullkomli^het l grflddseparatorer, Idet de furbinda den nya fullkomliga utvecklingen med "Alpha" diskusprincip. Den mejerist, som icke har undersökt eller begagnadt en "20tli Century" diskusmaskln nog till att förstå utsträckningen eller be- tydelsen af de nya förbättringarna, har ännu ej fattat värdet af en ••'up-to-da" gräddseparators fördelar. Kort sagt: "20tli Century" "Alpha" maskinen—1 alla storlekar —kau helt enkelt ej sammanliknas med något annat som natur- kraft och människors uppfinning ännu har konstruerat i form af en gr'.ddseparator. Den står i en klass för sig sjelf — långt öfver all konkurrens. Sänd efter ilen nya"20th (Vntnry" Katalogen. The De Laval Separator Co. General Oflices: 74 Cortlandt Street, NEW YORK. Randolph & Canal Sts., Chicago. 103 & 105 Mission St., San Francisco. 1102 Ahch Street, Philade...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 April 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN. TEXAS. TOKSDA* EX DEN 26 APH1L 190C. / SKOGSLÖPAREN. SKILDRING PRÅN AMERIKANSKA VESTERN " flARRIFI. FERRI. Forts fr. före - n:r. Ah! sade Rosenholz sukta, ja? som uppjagar den; do äro ensam- igenkänner nu bland dessa ryttare ma. Ah, nu hålla de stilla, lik- en af de personer, som jag såg den i som om de sökte att orientera sig! där natten vid vattningsstället, j De se sig omkring. Nu stiger Det är den person, som lät kallu ' mannen med den besynnerliga sic don Estevan, och som icke ur kappan af och går fram-emot guld- någon annan än don Antonio de dillen. Mediana, hvilken hans olycksöde Ja, sade !• abian, de veta må- ändtligen lemnar i våra händer. hända nog vägen; men fins det ej —Don Antonio do Mediana! ibland dem en i gamuza klädd det möj- karl, som rider på en apelkastad häst? Fins det någon sådan, så är det ingen annan än Cuchillo. —Han fins ej ibland dem, svara- de kanadiern, men håll, mannen med kappan lutar sig ned och rör i sanden. Han böjer lianerna ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 April 1900

K ■ SJW"' i i L TEXAS FOSTKN. AUSTIN TEXAS lORSDArtEN DEN ALLHANHETEN. I I waco-epistel. Waco, Tex., i apr. 1900. Ärade red. af Texas 1'osten! Det höres så tyst här i staden, att jag vill låta allmänheten veta det bär ännu linnes en stad, som kallas Waco. Några bland stadens skandinavi- ska ungdom mötte i den svenska M. E. kyrkan och bildade en svensk ungdoms förening, med syfte att genom nytta och nöje sammandraga vår svenska ung- dom samt på sitt vis hjälpu den sv. M. E. kyrkan. Vid föreningens första möte blefvo följande tjänstemän inval- da: Emil Mattson, Pres.; miss Alma Salin, V. Pres.; Ed Berg- ström, Sekr.; Henning Almqvist, Kassör. Föreningen har f. n. 22 medlemmar. Mr Matt Lindlöf hade i sitt hem den 17 mars ett talrikt besökt so- ciellt möte, till förmån för den sv. Methodist kyrkan. Några bland de unga här ha bil- dat en sångkör med mrsGus Sven- son som ledare, och fastän ung, är det ett nöje att lyssna till kören. Äfven den norska lutherska ung- domsföreningen går framå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 April 1900

mL TEXAS POSTEN. ACSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 26 APRIL 1900. ✓ t' FÖRGÄT ICKE att vi kunna gifva låga priser på Ståltråds-nät, Agat- och bleckvaror, Rubber trädgårdsslangar, Knifsmedsarbeten och Rogers lce Cream frysare, silfvervaror, Vattenkylare, Krukkärl, Kokspislar och rangers, Glasvaror sam Smörkärnor, Mjölkbunkar, Hushållsartiklar. Vi hafva agentskapet 'för LISKS PATENT ANTI-ROST BLECKSAKER. Försök oss en enda gång och äro säkra på att vi skola behål- la eder som kund. H. H. VOSS, & CO., Äg-i-ex: P. s. Herr Widerström talar svenska. AluSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. Fästen i sv. M. E. kyrkan för- liden torsdag var väl lyckad. De, som togo del i programmets utfö- rande, gjorde sin sak väl. Inkom- sterna för aftonen gingo till £25.25. Sny<_>ga,moderna herrkostymer från £4 till.högre pris hos Theodor Lovv. Bota förkylning pä en dag. Tag Warner's White Wino of Tar Syrup, bästa'* höst medicin i värl don, 25 c. och 50 cents. Arbetet påskyndas. Arb...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 May 1900

The Univeisity TEXAS POSTEN. 5te Årg. Löp. No. 212.. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 3 Haj iqoo. Vol. V. No. 18. i Den gamle majoren. Dikt af f. d. statsministern frih. O. Akerhielm. Där Saltsjön skvalpar vänlig mot lund 1 viken den björkom prydd si, Och resliga boken står ståtlig vid strand, Planterad och vårdad af kärlig hand I tider, väl redan flydda. Där njuter assessorn, utflyttad från sta'n, Den hvila landet kan skänka; Dit samlar sig slägten, som den varit van, Att fira den dyrtara födelseda'n För äldste sonen, kantänka. Men, ser '.man där uppe på kul ens brant Där står ju ett ståtellgt fäste, Af torpare uppfördt blott — det är sannt— Men där kan man pröfva iust rätt ga- lant, Hvem som är 1 liftag den bäste. Och ortens pojkar de samlas i mängd Till stridslek, som vanligt den dagen; Med jordvall och graf är redulten stängd Och tallkottar finnas,där inne i mängd Och upp ä: vindbryggan dragen. Den halfva skaran med husets so...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 May 1900

i- l- TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDAGEN DEN 2 MAJ 1900. SVERICiE. Stockholm. Vid 75 års ålder afled härstädes den 30 murs f. <1. registratorn och aktuaricn i fångvårdsstyrelsen vi- ce häradshöfdingen .Stafs Gustaf von Post. —En af Stockholms äldste invå- nare fröken Ulrika HenriettaMöl lersvurd har atlidit. Hon var född på Sveaborgs fästning den 16 dec. 1801. Under årets tre första månader ha til !|StocKholms stationer anländt tillsammans 8,;>()(> -t jrboskap, om- dring 4,200 kalfvar och 3,000 får samt närmare 5,300 svin. Den största tillförseln ägde rum från Södermanland, Småland,Östergöt- land, Skåne och Koslagen. —Mormonerna i Sverige äro in- delade i tre konferensafdelningar, Stockholms, Göteborgs och Skå- ne, hvilka delats i ''grenar" med 2,781 medlemmar, däraf 493 barn. Under föregående ar döp- tes 183 personer och emigrerade till "Zion"10,2(J0 missionärer från "Zion"verkade i Sverige. —Eld utbröt i Krabbagärde i liorgstena socken den 5 april på morgonen. Agaren a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 May 1900

TfiXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 2 MAJ 190C I * = = NU AR RATTA TIDEN TILL ATT BYGGA! = = 2 x 4's, 2 x 6's, 2 x 8's Etc., Nummer Ett Vanligt, $15.00 pr Tusen. 1 x 12 Bräder Nummer Ett Vanligt, Första Klassen $16.00 pr Tusen 1 x i2 Bräder Nummer Två Vanligt, Andra Klassen $14.00 pr Tusen. ANDRA MATERI ALER I PROPORTION. ALLT LON G LE AF i: sta KLASSENS VIRKE STÖRSTA FÖRRÅD I VESTRA TEXAS ATT VÄLJA FRÄN - NALLE CO., AUSTIN, TEXAS. UPPSATSER >0 OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. , 6 Minuternas värde. Det gifves så många spridda ö- gonblick i vårt lif, att om vi kun- de sammanlägga dem alla, skulle de utgöra en bel tidrymd. Desse korta ögonblick af vår tillvaro låta vi ofta slippa oss ur händerna utan nytta, och de lemna en mängd tomrum i vår lifsger- ning, blad, som aldrig blifva full- skrifna. Vi betrakta dem vanligt- vis så, som den tanklöse betraktar småslantarne, örena, som han dår- aktigt nog anser sig kunna utgifva utan eftertanke eller beräkning, blot...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 May 1900

k i TEXAS POSTEN, ACSTIN. I EXAS POSTEN. Nyhet - och Annons*. Ining for Sven- skarne i Amerika. de de knappast tillfälle till det, ty som inea spårvagnar gingo ut i ' skosarne och de i sin fattigdom ej kunde hålla egen häit, måste de ! :6r att komma ut på andra håll, j uyra dvra skjutsar påbyrkuskver- TEXAS POSTEN.Wn, hvilket de ej hade råd till. Således återstod dem intet annat än att gå till dammen eller sondagen sitta innestangda i TEXAS, TORSDA< £N DEN 3 MAJ 190C. I C- (Tålt: TEXAS PUST.) Pnbllahed evtrr week. In Austin. Texas. b tkiK Swel'IHii åmekican Pubi-ishisig Oo. otilj wedlsh paper In exa , ana trie o%i %<lrerll*lnK medium Uj reacb ttil* Cia*s ( dlliens. ofantligt stora landsträckor,hvari- genom tusentals acres, besådda med majs eller bomull, alldeles förderfvats, boningshus och isyn- nerhet en mängd mindre uthus ha bortsopats och många människolif ha gatt förlorade. Där åkrarne varit planterade med majs, finnes hela ingen utsikt att plantera om igen, sina tp det är...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 May 1900

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 3 MAJ 190C AMERIKANSKA NYHETER. . i > Belönad trohet. Chicago den 24 apr. Ihågkom- men i syi husbondes testamente var Gust Lindqvist, som en lång tid haft anställning som kusk hos millionären Rufus Wright. Lind- qvist skall enligt testamentets fö- reskrifter tilldelas en summa af $300 som en erkänsla för långva- rig och trogen tiänst. Hj ältemodig. yngling. Chicago den 25 april. John Pe- terson en 17-årig gosse med mod i barm råkade få lofvarne om en inbrottstjuf i söndags kväll i sitt föräldrahem å 9130 Eric ave., South Chicago. H*n blef svårt knifhuggen af banditen, men han räddade sin fars besparingar af $325 och tjufven, som slutligen lyckades komma lös, tog till be- nen utan byte. Lätt straff. Minneapolis den 28 april.—Jay Gulie och Nels Nelson stodo i ons dags anklagade för misshandel mot sina hästar och de dömdes till $10 böter hvardera. Gulie hade t>tuc- kit sin häst i mulen och munnen minst tio gånger. Det var hans patentmeto...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 May 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TOKSDA( EN DEN 2 MAJ 139C. SKOGSLÖPAREN. L1 SKILDRING FRÄN AMERIKANSKA VESTERN "LGABRIEL FERRT. Forts fr. förog. n:r. lif vet, i hvilket fall de ju ägde för hoppning att förr eller senare (kunna återkomma till guldjulen. Och hvem är den lycklige död- lige, som 1 kallen don Fabian* frågade Oroche. jj.ir st£r han, svarade lloaen- De voro därför beslutna att, om holz, visande på Tiburcio. möjligt, ej låta döda sig, och båda —Ära den, som äras bör! sade Oroche, i det han hälsade på Fabi- an med ett uttryck af hat och afund, som framkallades af denna fabelaktiga lycka. Några ögonblicks tystnad följde på den långhårige gambusinons sistaord, och Jose sade därunder helt sakta till kanadiern: —Ditt ädelmod kan komma att fctå dig dyrt, Rosenholz! Att låta dessa giriga gamar återvända till lägret är det samma som att skälla önskade, ehuru de ej förut kom- mit öfverens därom, att för an- ständighetens skull så länge som möjligt visa en ädel tvekan. —Jag skulle kunna...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 May 1900

I* • TEXAS POSTEN, AUSTIN TEXAS JORSDAQEN DEN 2 MAJ 1 00. FRAN ALLflANHETEN. Påskveckans firande i Lindsborg, Kansas. Lindsborg, Kans., i apr. 1900. Den heliga påskveckan är en den högtidligaste för hela den kristna världen. Den tiras på många sätt på olika ställen, och dess firande är ämnad att närmare betrakta Jesu lif, död och härliga uppstån- delse. Svenskarne i Kansas ha Linds borg som plats, där de hvarje år samlas att höra sjungandet af Hun- dels odödliga "Messias". Tusen- tals människor, isynnerhet sven- skar, samlas här årligen att få nju- ta af de ingifvelser, både musika- liska och religiösa, som en sådan fäst frambringar. Lindsbo -g är en liten stad af 1200 innevånare uti den mellersta och mest fruktbara delen af Kan sas. Befolkningen består nästan uteslutande af svenskar, och sta- den är den renaste och mest na- tursköna i hela staten. Här är Bethany College beläget, som är under kontroll af den svenska lu- therska Kansaskonferensen. I år är o öfver sex hundra elever in...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 May 1900

MAJ 1900. TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN FÖRGÄT ICKE att vi kunna gifva låga priser på Ståltråds nät, Afjat- och bleckvaror, Rubber trädgårdsslangar, Knifsmedsarbeten och Rogers lee Cream frysare, ^ silfvervaror, Vattenkylare, Krukkär], Kokspislar och rangers, Glasvaror sam Smörkärnor, Mjölkbunkar, Hushållsartiklar. Vi hafva agentskapet för lisks patent anti-rost blecksaker. Försök oss en enda gång och äro säkra på att vi skola behål- la eder som kund. H. H. VOSS, & CO ■5 Austin.^Tex. 1 . S. Herr Widerstrom talar svenska. AbSTIN. Profnummer af Texas Posten •ändes fritt pä begäran. < Ute på långresa. Mr William Welmer afreste förliden söndag till Abilene, Texas, för att se om den stora farm och ranch han har därstädes, och som han nu bjuder ut till salu. Wi tillönska- mr Wellmer en treflig resa och god tur under bortovaron. Kvinnoföreningen inom sv. Central M, E. församlingen håller sitt sedvanliga månadsmöte i dag (torsdag) uti mr Victor Gustafsons hem. Mötet hålle...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x