ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 September 1909

VESELÝ POHŘEB. Napsal Alois Dostal. I Ne právě příjemnou dostávali sousedé obce Vísky co neděli ná- vštěvu. Buď byl rychtář na kan- celáři pro rozkazy, které pak po- mocí známé "obecní paličky" po -staveních rozšiřoval, neb sám pan- ský mušketýr jako velká voda se přihnal, aby svolal robotníky ke dvoru. V knize robotní čili tak zvaném "urbáři" bylo výslovně zazname- náno, kolik dní na koho připadá roboty. Mimo pojezd, osev, přízi atd. podruh pracoval 13 dní, dom- kář 26 dní ruční práce, pololáník týdně 3 dny s dvěma a sedlák čili celoláuík se čtyřmi hovady. Ale pá- ni mnohdy nebo spiše derektoři vrchnostenští, pojezdní a jiní vy- žadovali mnohem více práce a do- nucovali i násilím české rolníky k obstarávání polí panských, zatím oo doma práce vázla, silo se za dešťů a obilí sklizeno v noci. Proti robotě a panským útiskům •ozývaly se stesky, práce konána s největším odporem a poslušnost vy- máhára kládou, lavici a karabá- -čem. Poslední dobou jenom nej- krajnější přísností a bezohled...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 September 1909

I Všeslovanský sokolský stet v Americe. V Dfdřli dne 22. srpna no celé latie vzrušujících slavuostau h iluu v Ntw Yorku, z nichž tua dlužno miu za nejpa mátnější, a to den 12. sr- pna. U^n 10 pfí(ez'iu našich milých hostí do N'wYrrku a vstou,eni na americkou pudu a druhý deu vácsiovanského SokoUcva v sobo- tu 2t. srpni, vypra ili se členové české sokolské výpravy z Čech na cestu do Chicaga a s nimi borci z New Yorku a okolí" a -mno/i jiní krajané, kteří chtěli být svédky ve. Iikých dnů v Chicagu nfi sletu So. kolstva v Americe a závodu Ná- rodní Jednoty Sokolské. Pořad všech slavností sletu So- kolstva Amerického v Chicagu jest následující: Ve čtvrtek, dne 26. t. ni. slavnostní večírek a úřadní u- vítání zástupci! Č. O. S. v Plzeň- ském Sokole, na 18 a AshlandAve, — V pátek celý den. Zahájení závodů o 7 hod. ráno v Lawndale Base Ball Parku, 22. ul. a 40.Ave. — V pátek večer. Bankety na po- čest hostí v Slovanské Lípě, v So- kole Tábor a Chicago. U Prvého Slovenského Sokola na t8.aje...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 September 1909

Staré Mexico. J 9 ^ říft po2éddní překládá 1. J, Bullu, Eiiflo, 'ros Mnoho bylo psáno a mluveno o Starém Mexiku, avšak na mnoha místech byly ony zprávy buď ne- dostatečné anebo přehnané. Oby- čejně má se za to, že v Mexiku je náramné horko a nezdravo, jelikož leží blížeji rovníku než Texas — avšak Mexiko má velice různé ■f podnebí a polohu. Aby se dostal širšímu obecenstvu pravý popis Mexika, vláda mexická vydala po- pis Mexika pod řízením p. A.AIda- soro, tajen..-uka z Fomento, pod nařízeuím presidenta Diaze, v kte- rémžto popisu jsou líčeny výhody pro rolníka, řemeslníka, obchodní- ka a podnikatele. Vše je sepsáno na základě vládních zápiska rů- M zných částí Mexika. Zde jsou u- dána různá data o spádu deště, te- plotě a zimě jakož i zdravotní stav osadníka, počet úmrtí na ti- síc obyvatelů,'porovnání s různý- mi místy Spoj StátO; také seznam nerostů, stromoví — a sta různých plodin, které v Mexiku výborně se daří. V Mexiku jest dnes přes jeden tisíc milionů amerického kapitálu, t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 September 1909

okresní zprávy. Program českých učitelů v1 okresu Luvacu. 1. Opakování a rozebírán! práce v minulosti vykonané. Každý člen bude žádán, aby vysvětlil spůsob své práce á podal své zkušenosti za minulé období. 2. V čem pozůstává příprava u- čitele, aby mohl řeči dokonale vy- učovati. Spůsob k zlepšení v tom oboru čelící. 3. Zopakujte úlohy od 1. do 7., pilně studujte úlohy 8 ,9. a 10., a přečtěte další, abyste mohli zod- povídat! otázky v úlohách 11., 12, a 13. v Maškově mluvnici. Žádám učitele naší třídy, áby přinesli své úlohy vypracované. Jestli některý člen by měl něco dů- ležitého, nechť neopomene ode- vzdati to řiditeli hned první den. Váš službovolný F. K. Buček, předseda. Mouchy nesedají na ránu potře- nou Dr. Cox's Barbtd IVire Lini- mtntem. Na prodej ve všech lé- kárnách. Minulý týden vykoupil p. Kašpar Gerdes Neuhausovu džinu, kterou Jan Gerdes posledně měl v nájmu, a ustanovil Karla Štefka řiditeletn a knihvedoucím, který krajany vždy svědomitě obslouží. Navšti- vte jej. Te...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 September 1909

VOL. XIX. HALLKTTSTHAE, TEXAS, THUlMIAV, SEPTtJIBEH *, 1909. r OB Z OK SO. 8. ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE. TEXAS, VE ČTVRTEK 9. ZÁ*Í 1909. Kntmil .. .Ftund-tl... m.lvr No.fmb., n. IM8. .1 ll o.l «■« .1 B ll.ll..lllt. Tuu. nte tlw ut tl Much J, l«ň~ ČÍSLO 6. OD NAŠICH , DOPISOVATELŮ- dobře projednat a uvážit. Pak čné omluvy, bude pokutován dle mňžeme svému poslanci dáti lepši stanov. Máme dOležité jednáni Shlner, 5. září. Do řádu Te- návod. Když to ale necháme až ten den a členové vzdáleni jsou žá- xasský Mír, čís. 10., t yli v červno- na poslední schňzi, tak se nás do- dáni, aby své poplatky na ten den vé schůzi Emil Sonka a pí. Marie staví asi polovice nebo ještě mé- poslali, abychom mohli kniby do Šonková uvedeni a ct. spoluse- ní a pak nebude íasu na uvažová- pořádku uvésti. stra sl. Marie Mikešova přijata s ní a přemýšlení. Pak nemusí po- Hledá se L. J. Fillip. Kdyby přestupní listinou od řáduj Jan slanec poslouchat: co že tam dč- níkterý bratr o něm věděl, nechmi Hus, tis. 57. lal...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 September 1909

OBZOR. Časopis hospodářský, pouěný n zábavný. Ort'.in 8. P. .1. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A(lrcsa:"OBZOR,"HallcttsYÍlle, Teias. A General Karin aud Family Newspaper. Or&auoftheS. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per yar. Advcrtisin rates on apptication. Jsi-li sobě jist, že nezemřeš, ne- pojišťuj se na život. Pamatujte, že člen svou neroz- vážnou řefcf o Jednotě ubližuje j( více než agitátoři cizonárodních je- dnot. Víš-li zcela uríitě, že budeš vždy beze všech útrap, soužení, nemoci a že nezávisíš na nikom, obejdi se bez pojištěni. Jsi-li tak sobeckým, že nepřeješ pomoci svým nejbližším z té příči- ny, žt ty sám jí nebudeš moci uží ti, nepojišťuj svůj život. Neskládáš-li účty samu sobě a nedbáš-Ii ničeho o svou rodinu, neplať na asesmenty, ale utrať své peníze, abys užil života. Statistika bratrských jednot do- kazuje, že 90 procent členů jest ne- činno a jen zbývajících 10 procent činí veške...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 September 1909

——7 (O) @ m ® % m © (Q> <§ ® (O) m Stavební dříví. Máme rozsáhlý sklad a ušetříme Vám peněz, koupíte-li u nás. Nejsme v trustu a dělíme se o zisk s našimi odkupníky. Učiňte s ná- mi zkoušku. Vám oddaní Ross & Sliall Lumber Co yoakum State Bank Yoakum, Texas. Základní kapitál $57.000.00 a přebytek. E. F. WOLTERS, PHILIP WELHAUSEN, AD. HAGENS, předs. úřadující místo předseda. mí st o předa. J. E. LANDER, E. J. BUČEK, pokl- příručí pokladu;ka. Nabízí Vám státem zaručenou jistotu vkladfl a budou povdééní Vašemu obchodu. The Yoakum National Bank. Domluvíte se Česky. J. M. BENNETT, předs. Ed. B. CARRUTH, W. J. BRIAN, místo předs. ' poklad. E. A. PALMER, příručí pokl. A.J. Bayer, Jest jediný krejčí YOAKUM, TEXAS. naší národnosti. RÁD Vám poslouží kdykoliv co potřebujete z obleku. U- Sije Vám nový oblek, že bude- te mít ze sebe radost, nebo Vám objedná z Chicaga. Spra- ví a vyžehlí kabát, kalhoty i suknč rychle a levně, za hoto- vé nebo na úvěr. Je sekretá- řem spolku S.P.J.S.T. a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 September 1909

okresní zprávy. Martin Barbořák, jenž vozil ba- vlněné semeno z diinu Jos. Čer- venky do města, byl zabit bleskem na cestě k domovu asi ítyry míle po táto straně Moravie. John Chuděj bydlící při Breslau nahodil se brzy na místé neštěstí. Potah stál na cestě asi sto yardů od mí- sta, kde blesk jej zasáhl. Jedna mula byla zabita a vozka nebyl k spatření. Chuděj ohlížel se nej- dříve po něm, pak mu ale nápadlo podívali se do vozu. Zde nalezl Barbořáka mrtvého a oděv na něm hořící. Když oheB uhasil, dopra- vil povoz i s mrtvolou za pomoci Jno. L. Mikulenky na Moravii. Z polohy mrtvoly dalo se souditi, že Barbořák ve voze stál na levé stra- ně, když ho blesk zasáhl zrovna do hlavy, vlasy mu opálil, sjel po hřbetové kosti a po noze a prora- zil malou díru ve dně vozu. Od- tud blesk svezl se do předu a zabil mulu na levé, straně. — Barbořák byl asi 40 let stár, ženat, ale od ženy rozveden. Pohřben byl na pražském hřbitově v úterý 30. t.m. Ve všech lékárnách je na prodej Dr. Cox's Barbed Wi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 September 1909

....... ——. - - - —r: TOL. XIX. HALLE11'SVILIE, TEXAS, THURSDAV, SETTEMBEK 1#, 11101). KU. 7. ZOR In t r ? ROČNÍK XIX. HALLETSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 16. ZÁŘI 1909. t IMO Entered a« Mtond-claw maUer Novem t r 19,1908, at the poHt offic« at Halleiuville, T««m, andcr the act of March 3. 1879. OD NAŠICH >| DOPISOVATELŮ- Caldwell, 5. září. — Tak se mi do toho psaní iaksi nechtělo. Stá- le jsem si říkala, až naprší, budu míli lepši chuť ku psaní, ale dotkat to nemohu, aby napršelo. Též nám zde v okolí Tunis, jako pfi Cald well, napršelo dosti dobře dne 12. srpna, ale již tam mají také hro- znou bídu o vodu jako my při Tu- nis, neb to hrozné vedro letoší, jež jak slyšet všecky rekordy minulé překonalo, všecku vodu a vláhu náhle vysušilo. Jest hrozní bída mezi lidmi o vodu. Mnozí musí vodu z daleka voziti pro sebe i pro dobytek, a kteří musí ji vozit z Caldwell, ti musí platit 10c za be- čku. Nejhůř jest s džinaři, ti mu- sí všecku vodu vozit a za ni platit. Mnozí raději nedžinují; ale...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 September 1909

Ze sjezdu Č. S. P. S. Bez odporu nejdůležitějŠí opra- vou stanov jednoty Č.S.P.S. jest dostavení na roven obou pohlaví, požadavek ten byl naléhavý, k dal- šímu rozmachu jednoty nutný a že to bylo všeobecně uznáno, dokazu- je výsledek hlasování o tom. Z 85 zástupců hlasovalo 61 pro změnu tu a těch 24, již hlasovali proti ní, nečinili to z ohledu toho, že by ne- uznávali ženy za rovné mužům, nýbrž z ohledu na spolky ženské. Uznávání obého pohlaví ve spol- cích podpflrných se osvědčilo do- brým vŠhde a zajisté fe osvědčí také u jednoty Č. S. P. S. Neméně důležitým jest nový člá- nek, přijatý do stanov jednoty C. S. P. S. na sjezdu tnilwauckém, jímž se pořádání přednášek pou- čných staví mezi účele jednoty. ' Konalo se to již dávno před tím a řady naše stojí v čele hnutí osvě-, tného již od počátku jich působne-j sti, ale účel vzdělávatelský nebyl zákonitým,. nýbrž jen vedlejším. Kdyby se někteří členové stavěli na odpor pořádání přednášek byl by odpor jejich zákonitě uznán,ta'í že by ž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 September 1909

■JPř ~r OD NAŠICH DOPISOVATELŮ t> a V 1' Yoakum, 10. září. — Dne 8. t. m. zdejší Moravsko Český Střele- cký Spolek pořádal velkou slavnost •na oslavu otevření své spolkové bu- dovy, kteráž jest 4 míle západně od Yoakum v krásném místě a ve středu české osady. V střeleckém spolku se soustřeďuje zdejší český živel a smetana zdejší české spo- lečnosti^ Slavnosť. započala v u hod. ráno velkým průvodem pěti rozličných spolků s prapory a dru- žičkami v čele ku dveřím sínč, kte- Táž nese jméno Č. M. S. S. Ná- rodní sífl. U dveří budovy první družka, F, Mikšova, měla krásnou řeč a odevzdala klíče předsedovi, podílníku oné sině, Johnu Onhai serovi, kterýž jí přiměřenou řečí ■odpověděl a uvedl obecenstvo do síně. V síni promluvil slavnostní Ťeř. Rud. Hanyš a děkoval obe- censtvu a spolkům za súčastnění se slavnosti střeleckého spolku. Řeč zněla: Ctěné dámy a pánové a mil! ho- sté: Jest to velkou ctí pro mne zahájiti slavnost dnešního dne a promluviti několik slov k tak vel- kému shromážděn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 September 1909

O B Z O R.i £'a . ,.i.* .n ťlnl.i'Sli}, ,.1)11(11} a /tilju v li) • Orgíti .1. ť. i. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $l.GO. Adrnna í"OBZOR," HallťtUvillr, Teia . OB2SG A UtMieral Karm aml Family Sewspap< r. Organ of the S. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, 51.C0 per year. Advertisic rates on application. Kter.i otázka bude hráti největší roli v příštím sjezdu? Snad ta, zda-H máme mysliti spíše na bu- doucnost Jednoty nebo na přítom- nost! Dobrý, upřímný národovec, tře- ba zná více řečí, vždy a při každé příležitosti hlásí se k svému půvo- du a své síly propůjčuje milerád ke všemu, co povznáší a ušlechťu- je jeho národ, z něhož sám vyšel. Jenom odřezanec stydí se za svoji řeč a vše co cizácké chválí a své zavrhuje. Nejlepší odpo.vědí nespokojen- cům a odstouplým členům pro pra- videlné placení poplatků jest pří- stup uvědoměných, inteligentních nových členů, kteří uznávají tuto nutnost za spravedlivou a svým přístu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 September 1909

saffiffžsj^iS^3ggJgňÉB8ÉB s«š2ísi!3,?ííiiia * t i i) Stavební dříví. Máme rozsáhlý sklad a ušetříme Vám peněz, koupíte-li u nás. Nejsme v trustu a dělíme se o zisk s našimi odkupniky. Učiňte s ná- mi zkoušku. Vám oddaní Boss & Shall Lumber Co Uoakum State ®ank Yoakum, Texas. Základní kapitál $57.000.00 o přebytek. E. F. WOLTERS, PHILIP WELHAUSEN, AD. HAGENS předs. úřadující místo předseda. mistopředa. J. E, LANDER, E. J. BUČEK, P°kl- příručí pokladníka. Nabízí Vám štítem Mručenou Jistotu vklidfl a budou povdřčoí Vašemu obchodu. A.J. Bayer, Jest jediný krejčí YOAKUSI, TEXAS. naší národnosti. RÁD Vám poslouží kdykoliv co potřebujete z obleku. U- šije Vám nový oblek, že bude- te mít ze sebe radost, nebo Vám objedná z Chicaga. Spra- ví a vyžehlí kabát, kalhoty i sukně rychle a levně, za hoto- vé nebo na úvěr. Je sekretá- řem spolku S.P.J.S.T. a vždy krajany rád uvítá. Neopo- meňte jej navštíviti, když přijedete do Yoakum. The Yoakum National Bank. Kapitál, ulila St Domluvíte se česk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 September 1909

Utopil se. Napsal Fertl. M učenka. <• Něco se dnes stane", řekla ba bá Hlásková, hladíc mourovatého kocoura po ht-bké srsti a tisknouc ho Ke své v>schlé hiudi. 44Nt:co se dnes sianc", opako- vala a pohlédla ustrašeně do očí "věrného" zviřttt.-, jez kaliiy se dnes jakousi pttdiuchou příštích di- voký c 11 věcí.... Kckne-li baba Hlásková: "Néco se dnes stane", pak buďte ujištěni, se'vskutku nčco stane. Neboť ona a její k&cour až dosud nikdy se nezmýlili by tuhle lampu vid&l nékdy jasně hořeti. Trojice hráčů se zdvihla na ce- stu k domovu. Nejhůře se jde mistru Rejzkovi. Vzpomněl si to- tiž na svoji Nanyn!<u. O, by tak znala jeho myšlénkv! jednak ho tíží vědomí, že nemá v kapse aui vindry, ale ještě více faktum,že požil přesmíru opojného moku, jež zbavuje nohy jeho ve- škeré vlády. ••Cesty mohou být i rozličné"... deklamuje si mistr cestou a "šně- ruje" silnici z pravé strany k levé a z levé k pravé v půvabných křiv- kách. Tak "došel" až k obecní- Má li kocour jasné oč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 September 1909

.i v SHINER OÍL MILL & MFG CO., E. F. IVOITERS, předs. I . C. DANIEL, ředitel. 1'El'K WKU1USES, pokladník. EE3E DE3EJ0 Shineř, Texas, íj. záři 1909. NAŠIM r&ÁTET.ÚM FARMÁŘŮM: Proě máte podporovat olej drnů v Shiner dodáváním semene bavlnového: Jsme zde proto, abychom kaž ion dobu rocé kupovali Vaře semeno zi nejvýš <i tržní cenu a zásobili l as štipkami a moučkou za ccnut kterou při doptáváni shledáte <./ 10 do 23 cjc lev tu'//Z než většina okolních olejáreu dostane za jich výrobek. Prodáte1! vám Vaše semeno, budeme s to zásobit i Vás Jupkami a moučkou po celý rok, kdežto ne- chá telí Vaše semeno vyvézt 1, naše zásoba štipek a moučky bude vyčerpána a tyto budou tnu et tyt dováženy za mnohem vyšš- c nu. a důkaz tJhoto tvrzeni wi/žemepoukázati na mnohá okolní měita, kde Štipky byly prodávány až za S/J.00 luna během mm. jara a let a i když my bt odávalt jsme naše št.pkyza 00 tunu, kterýž rozdíl v ceně byl zavi- něn tou okolnosti, ze štipky byly dováženy do onoho města, kd...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 September 1909

rnmm OKRESNÍ ZPRÁVY. Fred Streich ze San Saba, jenž vydal se ve čtvrtek v noci na zpá- teční cestu k domovu, napadl na vlaku konduktéra Petra Black- stone-a, pořezal na něm oděv a spflsobil mu několik lehčích šrámů nožem. Jen kapesní knížce a pa- pírům v boční kapse má konduktér co děkovati, že je dnes na živu. Napadenému přišel na pomoc vy běrčí lístků na vlaku, "spracoval" Streicha nemilosrdně a v Eagle Lake odevzdal ho úřadníkům, kte- ří po zaplacení pokuty Streicha propustili. Ve všech lékárnách je na prodej Dr. Cox's Barbed Wire Liniment. Za jeho hojivou silu se ručí nebo se vrátí peníze. V pondělí 6. t. m. o 9 hod. ráno zahájen "Teachers institute", schů ze a přednášky okresních učitelů ve zdejjši městské škole a práce rozvržena na celý týden. 93 uči- telů bylo přítomno. Z českých u- čitelů súčastnili se institutu pp. F. K. Buček, E. H. Gillar, F. Havel, F. W. Honš, V. J. Janeček, sl. Marie Koubova, p. F. Kubala.Jos. Kacíř, John Machač a Alois Moř- kovský. Ten nejlepší lék pro...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 September 1909

© V01,. XIX. HALLE1 ířtVlLLE, TEXAh, THtRMUT, SEPTEMBER 28,190B. £ '*} 5 9, i I %\ / OBZOR SO s. ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 23. ZÁftí 1009. EnterwH n* aecond-clBBB mattcr Novtmbcr !•. 1WW, a( thv t o«t ofRce i (UlleMavillt. Ttiaa, under the act ©f Marrh 3,187f. ČÍSLO 8. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ LalirntiRu, 11. zíti.— Když jsem již pohřešován, ba také i v Obzoru hledán, musím se aspoň ozvati, že dosud jsem nepřestal žit, neb možná, že by někteří .... se snad domýšleli, že jsem se také o- debral někam do severních končin na ledovce.— Bude tomu již asi 8 měsíců; co jsem ze Schulenburgu vyjel, aniž jsem myslil, že tak dlouho cestou se zdržím, aleneškodí to také z ji- stých přlčiu. Po ten čas zabýval jsem se prodáváním stromků pro Austinskou Stromovku K. T. Rain- sey-e, která jest jednou z nejstar- Ších a nejvótších v Texas. Ovšem mezi tím koual jsem také jinou prá- ci — v době pro cestování nepří- hodné. Projel jsem okresy Colo- rado, Wharton, Hrazos, KortBend, Waller a A...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 September 1909

OBZOR. Časopis hos|M>ilAvský, poučný a zábavný. Orgréu S. P. J. S. T. Hlcdsjme nové členy. to Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:' 'OBZOR," Ilallcttsvllle, Texas. A General Farm ainl Famllj- Netvspapcr. Organ of the S. P. J. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advcitisir. rates on application. Každý, kdo spravuje se bratr- skými naučeními, nejen se stává, ale už je lepším člověkem. Přejeme si vlce členkyfl, neboť chceme, aby nám naše ženy vycho- vávaly syny a dcery pro naši Jed- notu. Žádáme je, aby s námi pra- covaly pro národní účely a vůbec všude, kde se mezi námi podniká něco důležitějšího. Bylo by žádoucno, aby každý předseda řádu v každé schůzi od- poručil zvláště některé články čle- nům ku čtení a po případě i deba- tování o nich ve schůzích řádo- vých. To by musilo miti dobrý účinek pro celou Jednotu, nám všem tak milou. Jednota potřebuje nové, zdravé členy. Získání jich záleží na člen- stvu. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 September 1909

[•0«0«] a«a«i ! $ w D D O w D II O C. L. Williams, první dřevosklad v SHINER, TEXAS. CHOVÁ VÝBĚR stavebního dříví a potřeb ku stavbě. Waukegan a G-lidden ostnatý drát. Barvy, oleje a fermeže. Prodává lacino za hotové a vyhoví s úvěrem. Kočáry a bryčky Ssdla, postroje na koně uzdy, biče a veškeré sedlářské zboží koupíte nejlevněji D.G.Helmers, v Shiner, kle Hil si Ky. E. F. WOLTERS. Wra. TRAUTWEIN. L. TRAJJTWEIN, TErautwdn & Molters ■ vlastní — nejvétší dvé džiny v Shiner, Texas. . A siťť býv. Tratwciu-ovu dí.inu pod řízením Win. Trautweiím, býv. Woltcrs-oTou džinu pod řízením E. F. Wojtem*. Každá z těchto džin jest zářízena na 80 balů denně, a jsouce vypraveny novými stroji spracují bavl- nu rychle a umožní větší výtěžek než která jiná džina. Domluvíte se tam česky. O J.A.Mařík, SHINER, TEXAS. bere míru, střihá, šije, spravuje a pigluje. Ušije kalhoty, kabát i vestu z jakékoliv látky levně i draho aneb objedná dle míry třeba z Londýna. Za vše ručí. ©pera lbouse Saloon H. 3. íBcr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 September 1909

..Mil! nl,i nip,, OKRESNÍ ZPRÁVY. USPOKOJIVÝ PROSTŘEDEK. ! • Mezi těmi nesčetnými přostřed-1 Povolení k sňatku vyzvedli si A. i ky, jež jsou dnes používány k od- J. Bayer a Adéla HrubiS; Emil M. stranění zácpy, žádné nemají ta-i Pešek a Emma M. Chaloupka. kové vlastnosti, tak uspokojující i v Ve vSecli lékárnách je na prodej výsledky jako Severovy Pilulky . Dr. Cox's Barbed IFire Liniment. P'0 játra. Jsou to čisté pilulky, 11 Za jeho hojivou sílu se ručí nebo připravené z látek bylinných a-!{ se vrátí peníze. i určeny jsou při žlučnatosti, nadý- i, Ponévadž Mexiko přidalo se lámání, zvrhlých játrech, bolesti |' americké poštovní unii, mohou býti hlavy, závrati, nezáživnosti, špa-' ( poštovní poukázky, do Mexika na | tném trávení a jiných podobných ' > našich poštách vystavovány za chorobách jater. Cena 25c za kra-1 bičku; ve všech lékárnách. W. í'\ ( 0)(0) (@) (65 i® ;íGi)iig}(@)(S 100.1. - ZuniiViiu Hiihmi W. ť. Severu Cti. ze (tuc 30. ÍTfuul, dle /likiMiuo putintliiúcb a lécích...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x