ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 January 1906

VFSTKl ISTF N ~ T'ibera' Politisk VeckoUdning VC.O l KU O I t.IN for svenskarne & Stillahaiskusten. Utgifves hvarje torsdag från 535 California st. San Francisco, Cal. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50 c. pr tum; bl. läsning 10 c. pr rad. prenumer ati onspris Helt år $2.00 I Fjerdedelsår $.65 Halft år 1.25 I Ett år till Sverige 2.50 Gratis kartan öfver Skandinavien o. Finland. Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 535 California St. San Francisco, Cal. - Tel. Black 5234 T Frisinnad Literär och Politisk Veckotidning för £-enskarne på Stillahafskusten. 11Ö'C: 1 VF^Tl^l IRTTCm The West Coast. A liberal V C.O I I t.FN Weekly Swedish Journal devoid Literature, Politics and General News. "Vestkusten" has the Largest Circulation of any Scandinavian Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Adv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 January 1906

DR. TALCOTT CO. 1140 MARKET STREET Midtemot Hale's San Francisco. Sjukdomar hos män. Vi använda den bästa och senaste metod for snabbt botande af STRIKTUR. BRÅCK HEMOKOJDER, BLODFÖRGIFTNING, NERVOSITETo. andra oregelbundenhet?r, hvilken för oss vunnit llltyg från tusentals personer som blifvit botade af oss. Vi bota VAKICOSKI.K medelst vår nya medicinska vibrations behandling, der andra använda knifven. Vi utfärda en garanti att bota sjukdomen som vi åtaga oss att behandla. Våra förbättrade s. k. French coues lör behandling af BLASSJCKDOMAR misslyckas aldrig. Hvaije man som lider af SVAGHET, eller som är outbildad kan erhålla från oss (fritt pr post) vår 10 dagars speciella behandling jemte illustrerad beskrifnine öfver orsakerna till och följderna af FORLORAD MANLIGHET o. svaghet. Dylika fall hafva blifvit botade på en dag medelst vår franska "Dilating and Irrigating method.- " Korrespondens privat. pRådfrågning fri. Miss Josefin Johnson 217 EDDY STREET, San Francisco. Massage och ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 January 1906

SKÖN ELLEN j - Han såg upp och stannade. En ung, vacker flicka stod framför honom. I — Vill herrn vara så snäll och säga mig, hvilken väg jag ska' gå för att , komma till Karduansmakaregatan? frågade hon. Brink lyfte artigt på hatten, han till och med bugade sig, 1 det han svarade: — Jaha, min bästa fröken, det kan Jag stå till tjenst med att upplysa om. Men i stället för att beskrifva vägen för fröken, för det har sig allt lite' ELLER FOSTERBARNET. Svensk Orlfllnalroman Brun. af J. (Forts, från föreg. n:r.) (g) — Ja, det kan grosshandlarn fråga, j Bvärt- så ska' ^ följa med fröken »om inte känner käringen min. Jag ^nda dlthar nog försökt både med lock och Inte kan besv&r& herrn pock, men intetdera hjelper, och stryk I med det- Invände flickan, hvilken ej biter inte alls på henne. var näS°n annan än fru Bniséns kam- — Hvad är det för ett odjur? marjungfru Marta. — Ja, det kan herr grosshandlar'n V1 ha förut sett henne fatta Posto 1 med skäl fråga, suckade den...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 January 1906

"NEW METHOD CURE"- , , hvari ingår den stora upptäckten af Prof. Finsen, känd under namnet FINSEN-STRÅLAR, X-STRÅLAR, VIOLETT-STRÅLAR, ELEKTRICITET, och VIBRATION. Botande af reumatism, njur- , mag- , lefver-och lungsjukdomar, orent blod, nervsjukdomar jemte särskilda mans- , kvinno- och barnsjukdomai. 45 års erfarenhet. 250,000 botade. Rådfrågning o. undersökning gratis Drs. KERGAN & KERGAN S Electric Sanitarium Hörnet af Market och Mason Sts., ingång no. 8 Mason St. Svenska talas. Nämn denna tidning. Ångbåts- och Jernvägsbiljetter Telefon Main 293 C. H. REHNSTRÖM k CO. Skräddare och Importörer. MUTUAL SAVINGS BANK BLDG. Hörnet af Geary och Market Sts. San Francisco. Likt ett ur. Det menskliga systemet Sr likt ett ur. Är något i olag, vägrar "mekanismen" att arbeta och Ni skyndar till urmakaren. Hundratals ur lemnas till urmakaren för dyrbara reparationer, då en droppe olja skulle hafva afhjälpt allt. 1 DR. PETER'S KTJRIKO —den gamla, välkända rot och örtmedicinen—är de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 January 1906

Stillahafskusten, LOS ANGELES- AFDELNINGEN. — Mr Hans Swanberg, broder till pastor F. N. Swanberg vid diakonissanstalten i Omaha, afled i Los Angeles i förra veckan efter en länrge tids sjuklighet, fc hvilken^slutligen*.uttömde hans krafter och gaf liemannen segern. Han begrofs af likbesörjarefirman McUarry & Co. Pastor Nelander af den svenska lutherska kyrkan i Los Angeles vigde honom till griftero, i närvaro af den del af kyrkans medlemmar, hvilka kommit tillstädes för att göra den aflidne den sista tjensten. — Nyårsvaka hölls i sv. lutherska kyrkan sistlidne nyårsafton. Syskonringen hade hand om programmet och trakteringen. Kvällen törsvann hastigt under deklamationer, tal och sång. Det gamla året affärdades och det nya välkomnades med ett intressant föredrag af pastor Nelander om Aftabs solvisarenen förste tidmätare som verldshistorien känner, och om hvilken vi kunna läsa i2:a Konungaboken 19 :e kapitlet, om jag minnes rätt. — Den stora årliga blomsterfest och roskar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 January 1906

Dr. Gibbon SVERIGE. DÖDE: Fru Brita Johanna Lemchen i Karlskrona; IJnderlöjtnanten vid flottan J. E. Hedenlöf, 30 år; F. kronolänsman B. Bolin i Kräklingbo, 83; E. O. hofrättsnotarien Olle Vestblad på Ersta sjukhus; F. häradsskrifvaren K. A. O. Lindquist i Konga härads fögderi, 74; F. professorn i praktisk teologi i Lund S. Bring, 79; Mössfabrikören K. J. Davidson i Sköfde, 63; Hed. stud. Åke Mellin i Stockholm, 20; F. öfversten K. A. Francke i Landskrona, 71; Handelsföreståndaren G. N. Sandgren i Norrtelje, 36; F. godsegaren Karl Nilsson på Lugnet. Motala. 86; Källarmästaren J. Nahlin i Långsele, 70; Handlanden P. Vissman i Byarum, 70; Köpmannen H. H. Sandahl i Stockholm, 47; Agenten J. Andrén i Borås. 73; F. tobaksfabrikören S. B. Vallin i Malmö. 71; Kontoristen K. E. Lönnbom i Stockholm, 32; Fältintendenten af första klassen, majoren i armén M. G. Larsson, 61; Grosshandlaren Knut Lindholm i Falun. 63; Handlanden Hj. Andersson i Linköping, 42 år. En dröm. v* i "*! Och da!»en slöt ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 January 1906

F. W. LAUFER, OPTIKBJR V ÄRDT BOTEMEDEL. FRITT! Jag botar män och kvinnor från sjukdomar och plågor, såsom intyg visa härnedan och begär ej en cent tills bot inträdt. Flera än 7,000 sjuka kurerade genom mig under sista året. Lika så välkommet och välsignadt som ett störtregn är för ett upptorkadt fält på sommaren är Elektriciteten för den svaga och sjuka. De må vara försvagade från variocele, onaturliga uttömningar oller allmän nervsvaghet; må hafva förvirrade ideer; fruktan för att handla och bestämma; dystra aningar, tillbakadragna och skygga, undvikande vänner och sällskap; utan förtroende för dem sjelfva till att möta det minsta ansvar, och låt dem begagna Elektriciteten rätt för endast några timmar och alla dessa symptomer skola försvinna — och gifva vika för en värmande, upplifvande och helande känsla, som skall genomströmma hvarje angripen del. Några få veckor, upp till två månader af denna behandling, borttager dem för alltid och utbildar starka och sjelfförtroende män och k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 January 1906

San Francisco. TORSDAGEN DEN 4 JANUARI Ett smickrande anbud att tjenstgöga som den hitkommande K. F. U. M. körens impressario under dess konsertturné i Amerika har pastor Pnilip Andreen härstädes mottagit af dr Karl Fries, Som detta arbete skulle komma att taga minst tre månader i anspråk under sommaren och pastor A. icke kunde tänka på att aflägsna sig från sin församling för så lång tid har han afslagit anbudet, ehuru det utan tvifvel blifvit af stor ekonomisk betydelse för honom. Med kännedom om det förträffliga sätt på hvilket pastor Andreen skötte Lunda-studenter-nas konsert i Pittsburg har antagligen någon med saken förtrogen rekommenderat honom för denna befattning. Dr Fries skrifver bland annat: "Helst ville vi få en svensk-amerikan som impressario, en, som åtnjuter fullt förtroende bland landsmännen i de olika trakter, der dessa äro bosatta i större antal, — en som är förtrogen med engelska språket. . . . Man äm- ' nar tillbringa tiden, d. 23 Juni — 23 Juli, eller i det när...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 January 1906

21:ste årgången. Torsdagen den 11 Januari 1906 — T.iberal Politisk Veckotidning VESTWJSTEN for svenskarne ft Stillahalskngten. Ctgifves hvarje torsdag frftn 535 California st. San Francisco, Cal. Vbstkosten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50 c. pr tum; bl. läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år J2.00 I Fjerdedelsftr J.65 Halit år 1.25 I Ett ftr till Sverige 2.50 Gratis kartan öfver Skandinavien o. Finland. . Agenter erhftlla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vrstkcstkn.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 535 California St. San Francisco, Cal. • Tel. Black 5234 Frisinnad Literär och Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. »ippti/i iq-t-p». The West Coast. A liberal VtLO ] I C. IN weekly Swedish Journal devoid Literature, Politics and General News. "Vestkusten" has the Largest Circulation of any Scandinavian Newspaper published on the Pacific Coast and isan Unri...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 January 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 11 JANUARI 1906. DR. TALCOTT CO. 1140 MARKET STREET Midtemot Hale's San Francisco. Sjukdomar hos män. Vi använda den bästa och senaste metod för snabbt botande af STRIKTUR, BRÅCK, HBMOROJDBR, BLODFÖRGIFTNING, NERVOSITETo. andra oregelbunden heter, hvilken för oss vunnit iutyg från tusentals personer som blifvit botade af oss. Vi bota VARICOSELE medelst vår nya medicinska vibrations behandling, der andra använda knifven. Vi utfärda en garanti att bota sjukdomen som vi åtaga oss att behandla. Våra förbättrade s. k. French coues lör behandling af BLASSJUKDOMAR misslyokas aldrig. Hvatje man som lider af SVAGHET, eller som är outbildad kan erhålla från oss (fritt pr post) vår 10 dagars speciella behandling jemte illustrerad beskrifning öfver orsakerna till och följderna af FORLORAD MANLIGHET o. svaghet. Dylika fall hafra blifvit botade på en dag medelst vår franska "Dilating and Irrigating method.- " Korrespondens privat. pRådfrågning fri. Miss Josefin Johnson 2...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 January 1906

P. JOHNSON & CO. handla med inhemska och importerade VINER och!LIKÖRER 230 Third Street, mellan Howard och Folsom, San Francisco. Leverans till familjer en specialitet. Gods levereras fritt. Telefon Blue 1886 Har Ni sett Richard Speckters nya SPECERIHANDEL? 2500 MISSION ST., hörnet af 21st, San Francisco. Specerier, Viner, Lilcörer Etc. SKON ELLEN ELLER A. ZELLERBACH & SONS PAPPERSHANDLARE. 416 Sansome Street, San Francisco. Telefon East 721 TEL. FOLSOM 3351 DET SVENSKA KOL- och VEDUPPLAGET A, C. Wistrand & F. Pedersen 1426 Howard Street, nära llth. KYRKLIGA UNDERRÄTTELSER. I SAN FRANCISCO. SVENSKA EVANGELISKA LUTHERSKA Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores SU. Ett kvarter ifrån Market St. Gudstjenster: Söndagar kl. ii f.m. och klockan 8 e. m. Söndagsskola kl. 10 f. m. Engelsk gudstjenst den sista söndagen i månaden kl. 8 e. m. Intagning af nya medlemmar, skriftermål och nattvardsgång den förste söndagen i månaden. Andra sammankomster: Luthe...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 January 1906

UTLANDET. JAPAN. Kriget kostade Japan omkring 1400,000,000 och detkommeratt taga 30 år att betala denna skuld. Det kostar schaber att föra krig i våra dagar. FRANKRIKE. Paul Doumer har blifvit återvald till president för deputerade kammaren. Han framhålles nu som en framgångsfull kandidat för presidentembetet, till hvilket valet eger rum den 31 Jan. ENGLAND. Valen till parlamentet pågå i dagarne —England säges ämna medkraft motsätta sig Tysklands agressiva politik i Marocko och det talas t. o. m. om krig i den händelse Tyskland icke önskar gifva efter. SVERIGE. Utsträckt värnplikt? Regeringen lär nu förbereda stora mili tära reformer. Bland annat väntas proposition om utsträckning af öfningstiden för infanteriet från 8 till 12 månader. — Svenska akademiens minnespenning har i år till föremål Magnus Stenbock, hvars minne tecknats af f. d. universitetsbibliotekarien Annerstedt. Som direktör för årshögtiden d. 20 Dec. skulle f.d. professor Rudin fungera. — Stockholms fasta försrar. Kon...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 January 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 11 JANUARI 1906. Stillahafskusten* LOS ANGELES- AFDELNINGEN. — Fortfarande sommar och herrligt väder är vår lott och del här i södra California. Vi hade några kalla nätter för en vecka sedan och de ömtåliga poinsetta blommorna, som i bjertaste högrödt prunka i våra parker, hängde bleknade och döda dessa frostiga morgnar. På några ställen hafva också citroner och apelsiner tagit skada, men icke af någon större betydenhet, säga facktidningarne. — Systrarne Hammarlund, som hitkommo från Denver i höstas, hafva redan upparbetat sin affär, damskrädderi eller dressmaking, ibland både svenskar och amerikanare så att da med lugn kunna se framtiden till mötes. De hafva nu hyrt eget hus i 760 Ottawa sl.reet der de mottaga sina kunder, och våra svenska damer kunna lugnt förtro sig åt Hammarlundarne, ty de kunna sy hvad som önskas, både "plain ochfancy"och ni blir der ärligt behandlad. — Nu ska' vi snart ha en '"Grand Scandinavian Concert" af "Ericksons Swedish Orchestr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 January 1906

TREDJE BOKEN. I. I nordvestra delen af Berlin, i ett af de stora ståtliga byggnaderna satt den berömde läkaren von Schärtner i sitt arbetsrum och midt emot honom hade en ung dam tagit plats. — Min gamle vän i Riga skrifver att ni, fru von Sobitten, har för afsikt att här i Berlin inrätta ett konvalescenthem. Ni ber om mitt råd och bistånd. Godt. Jag vill bara framhålla att det är en hel annan sak att vårda kära anhöriga. Är det ert allvar och vet ni hvad ni företager er? — Ja, mitt beslut står fast. — Då skola vi talas litet närmare om saken. Och nu följde den ena frågan på den andra. Miras korta, rakt på sak gående evar behagade honom. Hon tycktes veta hvad hon ville. — Det är kanske bäst, sade herr von Schärtner, att genast presentera för er den unga läkare, åt hvilken ni kan anförtro ledningen och öfvervakandet af ert konvalescenthem. Han brukar komma hit vid den här tiden •— men hvad ser jag, är klockayedan så mycket! Jag ber så mycket om ursäkt att jag lemnar er. Jag skall sänd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 January 1906

VESTKTJSTEN, TORSDAGEN DEN IX JANUARI 1900. 'YOUR FORTUNE SS /' \- 'Y- /' S i * \ f C3 Skieka 2 cents i frimärken med uppgift på Er födelsedag och skall jag sända Ert horoskop från vaggan till grafven. Allt som rörer affärer, i ^kärlek, giftermål och helsa förklaras* lätt af den nu lefvande största astrolog. Alla förvånad® och belåtna. PROF. LEO AMZI, Dept. 75, BRIDGEPORT, CONN. \ f Alameda Cafe Cafe och Lunch Parlor 9 MARKET STREET JACOB PETERSON. Egare. Telefon James 421 J. Johanson SVENSK URMAKARE 1189 MARKET STREET Nära City Hall, San Francisco. Utfor alla slags Vägg- och Fickurarbe ten samt juvelerare-arbeten till billigaste priser. Obs! Vägg- och fickur säljas på beställning lika billigt som på någon annan plats i staden. Allt arbete garanteras. JOHN OLSON, Egare. FRED. FABER Specerihandlare 3893 24th Street, S. F. TEL. BLUE 476. C. W. SMITH Arkitekt och Byggmästare. DOLAND & CO., 24 Montgomery St. Ritningar och kostnadsförslag utarbetas till hälften af de vanliga ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 January 1906

Musik af Pihlström. julkostym och öfriga helgdagskläför personligt behof. och haberdasheri i staden. En buerliga varor. , midtemot Powell. cisco. ligt bästa metoder i , Harpa, Guitarr, Harmoni. fria proflektioner. — 6 och 8 — 10 e. m., de Söndagar. Mrs. Adolph Edgren hörnet af Mason. Vårt Motto: ns tandläkarearbete lägsta priser. äro utexaminerade från de föri östra staterna och äro väl bevantdraga tänder utan smärta. rade, - $5.00 - $.500 -- 50c. märtfri tandutdragning. Alldeles n 15 tänder utdragna utan smärta hörnet af Mason. Tel. Folsom 2814 Om söndagarne öppet till 12. Svenska talas. EDT, Direktör. ia Hall n 13 Januari 1906 iree. nya förmågor. ögg serveras. Måndagen den 15 Jan. A. GRADIN, Ordf. R. DYBERGH, Sekr. Svenska Byggnadsföreningen kallas härmed till reguliärt halfårsmöte i Seandia Hall kl. 8 på aftonen rum med "board"- . kan erhållas i no. 1828 Folsom st., när ldth af en eller två hyggliga män. Svensk familj. OBSERVERA^ NY ADRESS! SÅNG- och MUSIK-SKOLA har öppnats i No....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 January 1906

FRAMTIDENS PARTI. Sawteile, Cal. d. 7 Jan. 1906. Red. af Vestkusten! Som inget utförligt svar har yppat sig till mr L. W. Lindgrens pertinenta fråga, ställd till mr Skarstedt, hoppas jag att mr Lindgren vill förlåta mig om jag besvarar den. "Huru, eller för hvilket parti skulel vi rösta, för att afskaffa barnslafveri?" I socialismen ligger den enda räddningen för vårt nationella lif, och vårt folks framtida tillvaro. Frågan innesluter således en ethnologisk proposition, som är långt vigtigare än den politiska. Gamla Grekland försvann för den orsakens skull, att grekerna, som folio i krig, icke kunde ersättas. Som D. S. Jordan säger: "De moderna krekerna äro afkomlingar af stallpojkar, disktvättare och slafvar, som ej kunde användas på deras asiatiska eröfringståg"- . "Romerska kejsaredömet"- , säger Seeley, "gick förloradt af brist på män. "Till och med arbetsfolkets platser måste fyllas med införskrifna syriska slafvar. (Se Draper.) Dessa '- slafvar kunde dook aldrig ersätta de rom...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 January 1906

DR. TALCOTT CO. 1140 MARKET STREET Midtemot Hale's San Francisco. SVERIGE. Svenska lärarinnornas pensionsförening har pä grund af aflidna Fredrika Hassels testamente fätt i donation kr. 33,579.24. Hjertström till hospitalet? Det uppfifves, att hemställan kommer att göras om f. d. registratorn A. F. Hjert-1 ströms Intagande pä hospital för att' han skall kunna noggrannare observeras än hvad nu är fallet i fängelset, j Föreningen Egna små hem har nu genom månatliga afsättningar i två år till sin byggnadsfond kommit så långt, att den nu kan bjuda på sin första villa. Innehafvare af denna bestämdeB genom utlottning vid sammanträde d. 17 Dec. Den är belägen i Bromstens 1 villastads område, 5 min. från stationen, på en tomt om 14,396 kv.--fot och Innefattar på nedre botten 2 rum och kök, tambur och två verandor, hvarjemte öfre våningen har utrymme för ett rum och kök. Kostnaden för tomt och villa uppgår till 5,000 kr. Kvinnornas rösträttsfråga. Till regeringen ha i dagarna Inkommit ytterl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 January 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 18 JANUARI 1900. i oakland. SVENSKA SÄLLSKAPET möter andre och Qerde tisdagen i Pythian Hall, 12th & Franklin Sts. POLITISKA KLUBBEN håller regnlära möten första tisdagen i mån. Knights of Pythias Hall, 12th & Franklin. SVENSKA G. T. LOGEN "VIKING'» möter hvarje lördag kl. 8 i Giers Hall, 511 14th st., mellan Wash. & Clay, då nya medlemmar kunna vinna inträde. EErnest Freedlund, L. Dep. i san francisco. SVENSKA SÄLLSKAPET afhållei regulära aflarsmöten andra och fjerde fredagsaftonen i månaden i Seandia Hall, 161 City Hall Avenue. Anmälningar för medlemskap kan göras hv. fredags afton. SVENSKA DAMSÄLLSKAPBT afhåller regulärt månadsmöte tredie fredagen i månaden kl. 8 e. m. i Seandia Hall, 161 City Hall Avenue. SVENSKA HJELPFÖRENINGEN håller sina aflarsmöten första fredageni hvarje månad i Seandia Hall, 161 City Hall Avenue. PATRIOTISKA FÖRBUNDET möter sista måndagen i hvaije månad i Seandia Hall, 161 City Hall Ave. SVENSKA...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 January 1906

säljas BILJETTER från så billigt som HALVOR JACOBSEN, At föll- , Agent för alla ångbåts- och jernvägslinier. S- Telefon Main 293 C. H. REHNSTRÖM & CO. Skräddare och Importörer. MUTUAL SAVINGS BANK BLDG. Hörnet af Geary och Market Sts. San Francisco. Helsa den största rikedom. De som lida af KRONISKA SJUKDOMAR eller andra åkom mor af hvad slag de vara må hänvisas härmed till "NEW METHOD CURE"- , däkf PfFE, hvari ingår den stora upptäckten af Prof. Finsen, känd under namnet FINSEN-STRÅLAR, X-STRÅLAR, VIOLETT-STRÅLAR, ELEKTRICITET, och VIBRATION. Botande af reumatism, njur- , mag- , lefver-och lungsjukdomar, orent blod, nervsjukdomar jemte särskilda mans- , kvinno- och barnsjukdomai 45 års erfarenhet. 250,000 botade. Rådfrågning o. undersökning gratis DKERGAN & KEAg gDrs. KERGAN & KERGAN S Electric Sanitarium Hörnet af Market och Mason Sts., ingång no. 8 Mason St. Svenska talas. Nämn denna tidning. EN GAMMAL FAVORIT. ' der så behöfdes. Titelrollen in...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x