ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 June 1925

John BalUr Rt l> mn iW? 8 STRÁNEK (8 PAGES) - tlZ t íi ' * ', , Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku 12.0# ■$1.0) Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy týka- jící se redakce, buďtež zasiláry na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHINO CO. West, Texas mm ******* f ' i±'/s * //y \2 —~~ - ■ ■ a'>\ V v OZNAMOVANÍ T Čechoslováku jest valmi výhodné a cen7 ozuiawk sdělí požádám. Přestéhujete-ii se, sdělte hned NOVOU 1 STAROU adr«OT, oychom potřebnou směnu mokli ihned učinin Články, úvahy a dopisy nechť jaw redakci zaslány nejposději dd* poa- děli večer. AND WESTSKONOVINY Ti ROČNÍK \VOL.) XIV. ČÍS. (No. 23.) Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post Kťice at West, Texas nnder the Aet ot March 3, 1879. 5. ČERVNA (JUNE) 1925. Státní zprávy. Pí. COLLIEROVÁ ODSOUZENA NA v 10 LET DO KÁZNICE. Haskell, 29. května. — Pí. Frank Collierová z Wichita POKUS LYNČOVATI ČERNOCHA ZMAŘEN. Brownwood, 31. května. —j Dav asi 150 mužů dostavil se v neděli ve 2:30...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 June 1925

V pátek, dne 5. června 1925. — ČECHOSLOVÁK E. RICE BURROUGH& [í 'TARZAN. ROMAN. DÍL VIL TARZAN 1 NEPŘEMOŽITELNÝ (Pokračování.) A znovu počala uvažovati o své opakovači pistoli. Když upadla i s koněm na zem, sklouz- la jí pochva se zbraní dolů a nyní ležela pod jejím tělem. Sunouc pomalu a opatrně ruku, sáhla po ni, ale byla nucena se troehu nad- zdvihnouti, aby ji mohla vyndati. Ale jakmile se pohnula, lev to zpozoroval. S rychlosti kočky sáhl svojí obrovskou, zkrvácenou tlapou přes trup koně a jeho těžká, ohromnými drá- py vyzbrojená pracka dopadla na její prsa, tlačíc ji k zemi. A po celou tu dobu vrčel a prskal strašlivě. Jeho obličej se podobal obra- zu vtěleného vzteku. Po několik vteřin se ni- kdo z nich nehýbal a potom se náhle za dív- kou ozval lidský hlas, vydávající hrozné zvěr- ské zvuky. Numovo vzteklé vrčení se pro- měnilo v strašlivý řev. Rychle stáhl svoji tla- pu zpět, roztrhnuv svými strašnými drápy je- jí kabátec tak, že se objevilo nahé, měkké dívčí tělo, kter...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 June 1925

CECHOSLOVAK — POŘÁDÁ FRANK MOUČKA Cpráíj a sáležitoati v* spojeni « Enniakýa Věstníkem uilati dluino na: Frank Ennia, Texaa, Boz ISO. —>'J " V pátek, dne 5. června 1925. ENNISKY VĚSTNÍK hy zvláštní vzájemnost. Sla bé dítko přilne celou svojí by- tostí k matce, která potřeby jeho ukájí; jeví pohledem na onu, jež ho • bolestí sprostila a pocit příjemný v něm vzbu- dila, kořeny lásky vniknou hluboko do jeho srdce. První úsměv jako svědectví lásky a důvěry neobmezené na rtech probudilého dítěte platí peč- livé matce. Blahý pocit, který provází každé ukájení potřeb, přivádí dítko k tomu, že mat- ku hledá, po jejím klíně touží, cítíc se v něm blaženým, i když nasyceno jest. Přitulení a po- hled jsou z počátku jen smy- slnou láskou; ale třísky té váží si matka nade všecko; nepřepustí ji žádné cizí osobé, sama ji sobě vyhražuje. Ze smyslné lásky vyvine se pozvolně pravá dětská láska, neodolatelná to moc, jakéž matka nad nemluvnětem svým požívá. Kam hledí matka, hle dí i dítě; kterak smýš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 June 1925

V pátek, dne 5. června i92t -rnecuosLovAK— : asi 1/4 baJu po akru. Náklad ^ ... 1 sDoienv s vypěstováním této WESTSKÉ NOVINY. |bavlny 0bnášel průměrně ^jmť i k v^p 11 bl"suln J co. 22.66c za libru, zatím co vět- CECHOSLOVAK AMD •t West, Texas J. E. KfcíŽAN. Redaktor — Editor OFF1CERS: émg. i. Morris, President («•. F. Holásek, Secy Treas. f. E. Křižan, Manager. DIRECTORS: £aig. Morris, Job. F. Holásek, X. Křížan, Frank Marák, jr., J F. Urbanovský, Ben J. Vanžura, Frank f. Čoček. PMptatné $2.00 Subseriptio# Po Evropy >3.00. m •známek aděli e na požádáni AiTttfiaing rates on_ spplicstion, tASNt osobni útoky • dopisy urážB- obsahu w neaveřeiní. MNOHO TEXASKÉ BAVLNY BYLO LONI VYPĚSTO- VÁNO SE ZTRÁTOU. Co stojí vypěstovati bal te- xasské bavlny? — Otázkou touto zabývali se různí odbor- níci, Spolkový odbor zeměděl- ství i mnozí jednotliví produ- centi. Jedna veliká skutečnost stojí před námi a to jest, že texasská bavlna jest do velké míry pěstována se ztrátou pě- stitele. Nezasvěcený...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 June 1925

—CECROSLOVÁR- V pátek, dne 5. června 1925. Zpráw z Granger. — Emil Červenka z Temple byl v Granger na krátkou náv- štěvu. — Rud. Kubala z Taylor strávil neděli v Granger u své matky. — Otto Wolters s rodinou z Oakland, byli v Granger několik dní návštěvou. — Clifton Dušek odjel do Holland, kde ztráví několik dní. —- V neděli večer sešel se veliký zástup mladých dívek a chlapců v domě pana a pí. Jno. Jurečky. Všichni se pěk- ně pobavili. — Rodina Emil Bartoshe ztrávila několik dní v Zella. — Pí. John T. Machů se navrátila z Jourdanton, kde ztrávila několik dní. — Pan a pí. Louis Michal- kovič a sleč. Rossie odejeli minulý týden do New Yorku, kde sednou na loď, na kte- réž pojedou do staré vlasti. Mají se vydat z New Yorku 1. června. Jak se dovídáme, rodina Michalkovičova se tam usadí trvale. Přejeme jim to vše nejlepší. — Pí. Joe R. Machů z Waco, která ztrávila v Gran- ger a v Taylor několik dní, navrátila se domů v pondělí. — Pan a pí. Fr. Červenka jeli v neděli do Temple nav- .štív...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 June 1925

mm • itek, dne 5. června 1925. — ČECHOSLOVÁK — SnffliunfiiiniHiiiitmiHiuiiiiiwiniiiiniiiiiHiHiimiHiiiiHiiiNHHaBHiiiiímiiimiuinimniimiimttmiHmHiiimiiiw^ | Oznámení! I Jest nám potěšením oznámí ti občanům města West fj a okolí, že jsme sobě právě zařídili přístroj, který umož- 1 ní nám poskytnouti našim zákazníkům, kteří kupují M led v naší chladírně, lepší a rychlejší službu. Nahlížíme, H že čas jsou peníze a zřízení tohoto přístroje se značným j nákladem, bylo zavedeno za účelem abychom mohli po- li slouží ti našim odkupníkům co možno nejrychleji. ( Jste uctivě zváni M abyste nás navštívili a prohlédli si tyto přístroje, ob- ij zvláště naše nové automatické "chutes". Když kupujete led, laskavě přijeďte co možno nej- H blíž k budově na naši platormu a budete obslouženi M mnohem rychleji, jakož i ten, který čeká hned za vámi. §§ Tím uspoříte čas všem. i jsme dychtiví poskytnouti tu nejlep- I Ší SLUŽBU VŠEM NAŠIM ODKUPNÍKŮM. 1 Geyser Ice Company CHESTER ARTHUR, SUPT. Telefon 50 y 0 O O...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 June 1925

_ Čechoslovák — V pátek, dne 5T června 1925. VĚHLASNÉ LEKY DRA. J. H. McLEANA kteréž byly ve stžlem užíváni a obstály zkouiku času PŘES SEDMDESÁT LET. Lfiárnici a obchodníci léky drží tyto vftečné léky na skladě. — Nejsou-lí k dostáni u vašeho nejbliiéfho obchodníka, může vám je ob- starali za krátký fas přímo z velkozávodů. VÝSTRAHA:—Naše zboží přichází pouze v původním obalu a 2a ceny, jež udáváme niže. Nikdy nekupujte zlomen? nebo částečný obal. DR. J. H. McLEANA VOLCANIC OIL LINIMENT (Sopečný Liniment): Je dobrý pro poškozeni rámu těla, kde je dobrý liniment žádou- cím. On ulehčuje a boji, nepálí a nedělá puchýře ani na té nej- jemněji kůži. — Jest to pravý přírodní lék. Cena 30c, 60c a $1.20 láhev v Spojených Státech. DR. J. H. McLEANA STRENGTHENING CORDIAL AND BLOOD PU- P.IFIER (SHivý Kordiál a Krvečistitel):—Siiívá měnivka, určená k povzbuzeni tělesných orgánů ku práci a k osvěžení funkci života a jeho procesu. Nepřemrětí aniž oslabí, jako mnohé tak zvané Hílifky činí, ale je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 June 1925

: Ií • V pátek, dne 5. června 1925. CECHOSLOVAK — Z města a okresu. j Krajané naši naleznou oznámku na jiném místě, p. i W. R. Slováčka, jednatele — Všem členům řádu Ja" i Southwestern pojišťující spo- romír čís. 54, SPJST. pnpo- j ,ečnostj na život, která má minám, že pravidelná schůze j>.jch hlavní úřadovnu v Dal- bude odbývána v 8:00 hod-j la8 Pan slováček je muž. večer ve středu dne 10. červ- každém ohjedu poctivý a spo- na. Všichni členové a čldikyné | |ef,]|vý a krajané učiní dobře, jsou žádáni, by se jisté dosta-. se na^ y p^u potřeby vili, neb připadá důležité jed- nání k probírání. Aug. J. Mor- Máme purjtan a Blue riíí> taj. Ribbon malt extract; není lep — Všimněte si oznámky š,-j10i ne£ tyto dva druhy. W The Southern Colonizing Co., \y Prašiťka, ve West. 218 Gunter Bíclg., San Anto-| —Na jiném místě nalézá se nio, Texas. Společnost tato oznámka chupick Land Co. ze nabízí pozemky do prodeje gan Antonio Krajané tito ma- v jihozápadní části okresu .. mnoho pozemku do pr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 June 1925

■ í\ 8 ffRANEK (8 PAGES) ■ — Vjffcé«í iuidý týden. PňEĎPLATWÉ; % * Mí VácU* PuiUr . * > -"-i •> N 5 \\\\v C"ECHOSLO U# 1JÍ 13.0<J i 1 dopisy týka- tež CMiiár* 04 BUSHIKl CO. E, sT '■ //:'?'/>, . 'y V /SS.'sSs AND WES1 OZNAMOVANÍ v ť/ech oslovi ku jest velmi 1 výhodné ■ eec7 ouimk adiil potádinL Přestěhuje te-li m, adéite NOVOU I STAROU ■jjřchont potřebnou mém Články, úvahy a dopity redakci zaslány nejpozději do děli večer. NOVÍNY "■Mwaálttaa ročník (vot.) xiy. ŠF —*— člS. (No. 25.) Gntered as second-claas matter Jannary 2. 1920. at the St ořfice at West, Texas sáder the Aet of Haceh 8. 187#. 19. ČERVNA (JUNE) 1925^ vv. POLICISTA J ZATKNUL DUCHA "MA" FERGUSONOVÉ DOJNICE MATKOU TROJČAT. Temple, 11. června. — 0- Zdráw americké. Vyhlídky na úrodu bavlny VSÁN ANTONIO ko,nosti nasvédčujj tomu že v Oklahomě. Oklahoma (.itv. lovila komisi, která má vy- ^ický stav v Evi onio 12 červiui ve Eergusonově rodině jeden června. Přítomné v.\- jetřiti všechny požadavky ci- ňuje se nyní ur...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 June 1925

V pátek, dne 19. června 1925 — CECHOSLOVAK — E. RlCE BURROUGHS [C TARZAN. ROMAN. Ě 21® n r DÍL VII. TARZAN NEPŘEMOŽITELNÝ t (Pokračování.) "Mám doma ženu a děti," křičel zoufale. *Já jsem neudělal ničeho. Já —" "Ty zemřeš, neboť to plnou měrou zasluhu- ješ/' řekl Tarzan z rodu Opů. "Zemřeš proto, poněvadž tvoje ruce jsou potřísněny nevin- nou krví a tvoje rty hanebnými lžemi." l A vykročil k zavalitému setníkovi. Schnei- der byl veliký a silný muž — téměř tak vy- soký jako Tarzan, ale mnohem větší tělesné váhy. Nyní, když vid^l, že mu nepomáhají ani prosby, ani hrozby, chystal se k boji, právě s takovým ďábelským a šíleným vztekem, s jakým bojuje za svůj život zbabělá krysa, za- skočená foxterierem .snažíc se uniknouti jeho strašlivým a nemilosrdným zubům. Skloniv svou býčí šíji, vrhl se po opím mužovi a uprostřed komnaty se oba obři sra- zili v strašném zápase. Chvíli stanuli zde ko- lísajíce a napínajíce své síly do nejzazší míry, až se konečně Tarzanovi z rodu Opů podařilo přehno...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 June 1925

—pnrm _ ČECHOSLOVÁK __ POŘÁDÁ FRANK MOUČKA Zprávj a táleiitonu ve spojeni ■ Enniskýa Věstníkem saslati dlužno ca: Frank Moaéka, Ennis. Texas, Box 130. V pátek, dne 19. června 1925 ENNISKY VĚSTNÍK POŽÁDÁ FRANK MOUČKA Zprávy a záležitosti ve apojeni a Věstníkem saalati dlužno na: Frank Ennis, Texas, Box 180. HIC RHODUS, HIC SALTA. Tak oslovil kdosi v jedné bajce Aesopově chlubíce, kte- rý se honosil, jak veliké sko- ky na Rhodu udělal, aby jej ihned obratnost svou doká ža- ti přiměl, odkudž i nyní po- řekadla toho jest užíváno ve smyslu: Zde dokaž zručnost svou, jestliže ti má býti věře- no. Ukázkou takové výchov- né zručnosti téla i duše byl jistě druhý slet Zupy Jižní, skončený s obrovským úspě- chem v neděli 14. června v Dallas. Oo je vlastně Sokol&tvo? Je spolkem? Nikoliv. Je or- ganisací? Ovšem. Ale je více — je výchovným zřízením. Sokolstvo snaží se zachovatí rase (kmeni) dvě základní podmínky zdatnosti: íýlu zdra vého těla a zásoby sil mrav- ních, zejména krajanské sou- dru...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 June 1925

—ČECHOSLOVÁK— CECHOSLOVAK fcND WESTSKÉ NOVINY. ťabushed •very friday by •aCHObLOVÁK ťtjBLtóttí>u CO •t West, Icui J. E. KR1ZAN. Redaktor — Euitor OFF1CERS: Amk. J. Morris, President tm. f. Holásek, Secy Treas. M. E. Křižan, Manager. DIRECTORS: 'Aug. Morris, Jos. F. Holásek, J. X. Křížan, Frank Marák, jr., J F. Orbanoveký, Ben J. Vanžura, Frank ff. Čoček. ; $2.0# Sobscription ty> Evropy 93.00. tímg sděli se na požádáni rates on application. «aí>MB osobni útoky a dopisy uráib- obsano se negveřejnl. Uč se přemáhati,, a budeš mocným. • • * Štěstí, toť milovati, tvořiti, mysleti, trpěti a radovati se ve vyšším stupni. - Keyová. • Člověk nevzdělaný obyčej- ně jiné lidi z toho viní, v čem sám špatně se má, vzdělaný pak ne jiného než sama se- be. — Epiktet. • • jNež vykonáš nějaký čin, o- taž se: Kdyby to konali všich- ni lidé — prospívalo či škodilo by to lidskosti? Odpoví-li svědomí: škodilo, zanech to- ho. • * • Rozumný člověk učí se ce- lý svůj život a u něho nejvýše stojí odva...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 June 1925

ťvssííí.'. —cech OSLOVA*. - I '(y; Jaroslav Hašek: PENÍZE TELEGRAFICKY POUKÁZANÉ. I. Až do nedávné doby měl jsem o poštovnictví velmi pří- znivý dojem, který nemohly zahladit ani některé méně příjemné součástky mé kor respondence, jako na př. ob- sílky k trestnímu soudu pro dvojženství, rozpárané dopi- sy našim černým kabinetem, upomínky věřitelů, končící sentimentálně: "Oželel jaem jjž víc v životě, ale aspoň by sT přál, abyste mi odpověděl," výhrůžné i anonymní listy, 'strašně fádního obsahu, že mne nemohly obveselit, zkrá- tka taková korrespondence, jéjíž přečtení je zbytečnou ztrátou času, a již hází člo- věk do kamen, nereaguje na ni a porfiyslí si, jak Rusové říkají: 4'Naplevať!".: Nicméně nepřestal jsem si vážiti poštovní instituce, která prodělala od" dob Marie Te- rezie celou řadu různých změn: od trestáni postilionů na hrdle za ztrátu zapečetě- ného psaní až do zavedení dopisnic a pohlednic, od zru- šení jibštovních stanic s ne- šťastnými omnibusovými ko- čáry, až po zaved...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 June 1925

"V pátek, dne 19. června 1925 — CECHOSLOVÁK — National Bank OF WEST BANKA OSOBNI SLUŽBY" Čtyři procenta úroků platíme na úsporné vkladv ZAPOČNĚTE ÚSPORNÝ VKLAD JEŠTÉ DNES H. V. Šmajstrla, výpomocný pokladník H. F. Ellis, výpomocný pokladník W. R. Glasgow, předseda W. P. Cook, pkladník (Dokončení ze str. 3.) I stí a ti všichni byli hrdiny, — Bři Fráňa Vrla a Josef zvláště kd*ž b*l° 0 ?outi- Zemánek z Guy, zastavili na ^out 08 Kaňku j® v neděli po cestě k domovu ze isletu 2u- J8V* ^ aví''nc'- kývala py Jižní v Dallas na kratinkou ^av"^' ne'J0* Kaňkovšti si na dobu v Ennis a byli vítanými I pout a Posv'cen' odjakživa hostmi v rodině zprávodajově PotrlJ®^- ^ často za starých Br. Jos Zemánek dnes píjča8Ů nebyl° ! obecní P°klatH Hanzelková z Terrell, tehdy !n'c* ^r0^e' Přece zvali mine-, sl. Růžena Šedivá a Franta i m'stra' berkhotmistra, pány Moučka jeli společně v říjnuj star'£'' nac* havíři 'lor stříbr- roku 1908 na parolodi Koelnlných' št'Pmistry' ano PP- do této zaslíbené země, na i ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 June 1925

— ČECHOSLOVÁK — V pátek, dne 19. června 1925 r >OOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOCj VĚHLASNÉ LÉKY DRA. J. H. McLEANA která byly ve ctilem užíváni a obitily zkoušku času PŘES SEDMDESÁT LET. Lékárnici a obchodnici léky dril tyto výtefné léky na skladě. — Ne jsou-li k dostáni u vašeho nejbližfclho obchodníka, může vám Je ob- starat! za krátkf řas ořímo i velkozflvodu. VÝSTRAHA:—Naše zboží přichází pouze v původním obalu a za ceny, jež udáváme níže. Nikdy nekupujte zlomený nebo Částečný obaL DB. J. H. McLEANA VOLCANIC 0 L LINIMENT (Sopečný Liniment): Je dobrý pro poškozeni rámu těla, kde je dobrý liniment žádou- cím. On ulehčuje a hojí, nepálí a nedělá puchýře ani na té nej- jemnější kůži. — Jest to pravý pílrodni lék. Cena 30c, 60c a $1.20 láhev v Spojených Státech. DR. 1. H. McLEANA STRENGTHENING CORDIAL AND BLOOD PU- RIFIER (Sílivý Kordiál a Krvečistitel):—Sillrá měnivka, určená k povzbuzeni tělesných orgánů ku práci a k osvěženi funkci života a jeho procesu. Nepřemrfiti aniž oslabí, jako mn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 June 1925

pátek, dne 19. června, 1925^ — ČECHOSLOVÁK — ■ 2 ibti i okre$«. OZNÁMENI SCHOZE! Tímto oznamuji všem čle- nům spolku Rydel čís. 45. — Pan a pí. Jos. Zapalačo- ^ y q.S., že čtvrtletní schů- ri a pí. Anton Ježek, navrátili n^m popadá na třetí ne- se ve čtvrtek z vyjížďky do déli v červnU( t0 je 21. ěervna. jižního Texasu, kde jeli s p- gádám laskavě všechny čle- Jiobertem Červenkou na pře- styčného spolku, by se v Ijled pozemků v okolí Jour- p"jn^m p0(ttu dostavili. Schůze tdaziton. Výletníci praví, že ge zaj,£jj přesně ve dvě hodi- kraji/ia v okolí Jourdanton ^ odpoledne, ve škole Dan- jest velice pěkná úrody dobré ton Upozorňuji členy že to a vláhy že tam mají dostatek, ^ posiední schůze před ge- poněvadž jim tam minulý tý- uer gjezdem. J. R. Čoček, taj. <Jea zas dobře zapršelo. Pan Minulý týden měl náš ne- Zapalač tam koupil 100 a^ru; <|aleký soused prazvláštní pozemku a více jiných kraja-j gj^genost s nakládáním okur- nů odsud pomýšlejí tam kou- ků gyj totjž u ného na n4v_ p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1925

YUUt Pultu ^STRÁNEK (8 PAGES) I Vychází každý týden. / PŘEDPLATNÍ: Et<né — tiM Sj půi roku _ tl.Di 0í> staré <rlasti <3 Peněžní zásilky, jako* i dopisy týka- jící se redakce, buiftex zaaiiúrv oa Tuto adresu: CECHOSIXJVAK PU3LISHIN( CO Weit. Texas "WjW? *«' 'A-. ' "-T** ■ • . : sS:C-v v7 OZNAMOVANÍ * Čechoslováka jest velmi mimi. výhodné a eer.y oznámak adéli *• aa požádáni: Přetahujete-ti hned NOVOU I oychom ^ i potřebnou ihned. učiui^í ae, adélu oAm STAEOU adrawa, změno Články, úvahy a dopiay naehť )M redakci sailány nejpozději do poa- děli večer. noviny 7 ROČNÍK ,\OL.) XIV. CIS. (No. 26.) Entereíi as eco;;d-claas matter January 2, 1920. at theftfc office at West, Texas nnder the Aet of March 8. 187#. 26. ČERVNA (JUNE) 1925. Státní zorávv. státní konvence novinářů skončena. Tyler, Tex., 20. června. — Čtyřicátá šestá výroční kon- vence Texaských* novinářů skončila se zde minulou sobo- tu po tří denním trvání. W. A. Smith, redaktor San Saba News byl zvolen za předsedu org...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1925

V pátek, dne 26. června 1925 — CECHOSLOVÁK — E. RICE BURKOUGHS' TARZAN. mm ROMAN. DIL VII. TARZAN NEPŘEMOŽITELNÝ (Pokračování.) Nebylo tu žádných pestrých, sem i tam přele- tujících ptáků, kteří by svým švitořením ob- veselovali krajinu, nebylo tu žádné zvěře, pobíhající kolem, nebylo tu ani bzukotu, ani jásavých trylků lučního hmyzu, ba neozýval se tu ani šustot tiše se plazících hadů a jiných zeměplazů. To bylo skutečné údolí smrti. Tar- zan z rodu Opů cítil tísnivý vliv strašného ticha, které ho obkličovalo. Ale podlehnouti přece nechtěl. S namáháním vztyčil se na no- hy a potřásl hlavou, jako mohutný lev. Což nebyl ještě mohutným Tarzanem z rodu Opů, pánem a králem džungle, nepřemožitelným bojovníkem a nevyrovnatelným lovcem? Ano, tím byl a tím musil zůstati až do posledního úderu svého divokého srdce. Když přecházel dno kaňonu, spatřil něco ležícího pod protější skalní stěnou, k níž se přibližoval, něco, co se naprosto lišilo od okolí, jež ho obklopovalo, ale co přece dopl- ňov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1925

SHP« _ CECHQSLOVAK — V pátek, dne 26. června 1925 POŘÁDÁ FRANK MOUČKA Zprávy i/ záležitosti re spojeni ■ Enaiakýn Véstníkcm zaslati dlužno na: Frank Ennia, Texas, Box ISO. ENNISKY VĚSTNÍK • po&Adá frank moučka Zprávy a záležitosti ve spojeni ■ Věstníkem zaalati dlužno na: Frank Knnia, Texas, Box 110. FR. /ARTOŠ: STESK LÁSKY. J\/á mamička neví, «hi vědět nesmí, ea kým mé srdéčko ve dně v noci teskní. Teskním, Bože, teskním, za synečkem hezkým žalovala bych sa, svej maménce nesmím. Těžko je mi, těžko na mojim srdečku jak by mi ho svázal hedbavnu šňurečku. Hdbavnu šňurečku, tu rozvazať možu, na tebe, synečku, zapomět nemožu. )0(— ŠTÉSTl. Štěstí je něčím, co můžeme jenom procítiti a co nemůžeme viděti a hmatati. A právě pro- to, že není ničím hmotným, často ani nevíme, že je máme. Štěstí je vyrovjnanost ;du^e> široký, správný a doufající ná- t. zv. bol, jest vlastně nezdra- vé hloubání nad něčím, co při prvním nárazu musí způsobiti duševní bolest každému nor- málnímu člověku. A š...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1925

V pátek, dne 26. června 1925 CECHOSLOVAK ANO WESTSKÉ > NOVINY. fnbhshad evtry Fríduj dj JNCHOtoLOVAK ťUBLlbliiM* CO. st West, Texaa —OfiCUOSLOVAK— J. E. KRÍZAN. tteuaktur — Editor OFF1CERS; j. Morris, President F. Holásek, Secy Treas. 0. e. Krížan, Manager. TTT D1RECTORS: Morris, Jos. F. Holásek, J. JE. Křížan, Frank Marák, jr., J F. Urbanovský, Ben J. Vanžura, Frank I. Čoček. fttáptatné $2.00 Subscription Po Erropy $3.00. vuj •xnametc adélí se na požádáni A<t*arttsing rstes on application. maíwmb osobni útoky a dopisy uráib- obsaba se neuveřejni. "prášení" pekánú a broskvových stromo pomocí aeroplánú. Závodníci a návštěvnííci Sokola při župním. cvičení odbývaném v Dallas ve dnech 13.—14. června 1925. Prášení pekánových stro- mů ze vzduchu, z aeroplánu bylo před nedávnem provede- no blíže Putney, Georgia. Prá- ce ta byla řízena Huff Dal- land Dusters, Inc., z Macon, Ga., která jest jedinou spo- lečností na světě zabývající se prášením pomocí aeropla- nů. Pozoruhodným bylo, že ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x