ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 April 1896

4* L'' -C ti V,-/.- rr~ "v" ' y .la handelshus som an- nsera i Texas Posten jnska svenskarnes träd.— Patronisera dem de äro svenskvänlisfa. i EXAo POSTEN. IL Läs de goda följetonger- na frän början, och skyn da pä att sända in Eder $1.00 så att ni kan få back- numcr, emedan sådana stå att få. I ARG. NYHETS OCH ANNONS TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Lördagen den 18 April, 1896. VOL. I. No. I. Texas Krönika. Juaiter Pluvius har öpp- nat sina Slussar på vid gaf- vel oeh det i vanliga fall så rägnfattiga Texas står här och där under smä nätta in- sjöar och en mulen himmel lofvar oss mära af välsignel- sen. En sak kan vara bra då man får lagom af densamma men om man får för mycket blir man uttråkad och ledsen. Vara gator här i Austin likna mycket de smala byga- torna hemma i Sverige, för tillfället. Man måste vada öfvör gatornas krossningar, och anan blir fattad af en synnerling vemodig känsla samt känner stort medlidan- de icke alenast med sina eg- na nyblankande och skin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 April 1896

i t .•** 1 4 TEXAS POSTEN. nom att insända notiser och meddelanden som kunna vara Nyhets oeh annanstidning af inträsse, samt Annonsera! för svsnskarne i Texas. och prenumenerar. \i har satt prenumerationspriset sa TEXAS POSTEN. lågt att äfven den fattigaste ,77//: texas ros t.) kan prenumenera. Pu'illsli« (l i'v ry wtHfk. i" Austin. 'IVxus. { j\i yhetsa i delningen sktllil o;. ywP«V"rY..ivi som sagt söka fa de aldra a<iv. ,iisi"(iH.i'<iiuui to ruucii ti.u «*"" j färskaste nyheterna som stå Prfsidont.! oss till buds, särskildt skola vict- i'roHid«-nt. j se till att den lokala afdel- <if cltlicns. 1'iiil. V. Ksobthiim, ■ • A. Anukiwon, . . kichauij johnson kl,sl,,ts,i miinub"r I njnyen blir omsorgsfullt be- . Uc-Huugcrit. Ad v. D.U'1. handlad. Följt<>ngsafdelningen sko- la vi alltid hafva inträssant, '™ och smärre berättelser, no- i.m velien o. d. skala inflyta i i '" hyarje nummer. För narvaraude trycka vi pri- det masta af tidningen på ett Amerikanskt tryckeri och det...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 April 1896

) lAl Austiti. ca numret af denna g är ingalunda något iSter hvarken i typogra- k t hänseende eller i fråga m redigeringen. Vi voro nödsakade att låta trycka den på ett Amerikanskt tryckeri, och vårt förråd af stilar var långt ifrån till- räckligt. Vi hade sändt till Chicago för att ärhålli full uppsättning, men på grund af något missförstånd kom sändningen ejoss tillhanda förr än tidningeu står färdig att gå i präss. En hel mängcl mindre annonser måste stå öfver, och ett par af de större tryckas på Engelska, samt ■några — tyvärr tro vi, de ildra flesta — uppsättas med uteslutande af bokstfäverna å, ä och ö. Detta fel blir dock afhjelpt i nästa vecka och få vi ödmjukeligen bedja våra annonsörer om urseckt, Hvad redigeringen anbeträf- far, så lemnar den, som synes, mycket öfvrigt att önska, många af upsatserna hvimla af tryckfel, och nyheterna från Austin och omnejd äro mycket fåtaliga. Vi voro så öfverhopade med arbete, dels på grund af att vi hvarje minut, snart sagt, måste stå fär...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 April 1896

Marta AUSTIN och MANOR, HAR DET MÄST VÄLSORTERADE LAGER AF \ JEK\ och ST ALV ÄROR Walter A. Wood s basta Stal Slattermachiner, Högafflar och Hoprassar. \ \ \ Eagle Cullivalars, ht Cultivators och Standard Cullivalors, 4 Columbus Buggy Co. samt Moon Bro's Buggies> 1 \ De berömda MITCHEL Vagnarne, Rancine Springvagnar samt Carts. \ Alla sortens fina Droskor alticl på lager, med ett ord allt livad ni kan tänka, ni mögligtvis skulle behöfva i vagnar åkerbruksredskapet' 'eller jern varor. Endast bästa sortens varor hålles på lager, och säljes för mindre än ni kan köpa dem på annat ställe. Glöm ej platsen, och då ni är i behof af goda och bijliga varor så besök. l W. H. RICHARDSON, Austin och Manor. / EUGENE VON BOECKft/lANIM, $ PRINTER X" and PRINTS ANYTHING! 811 Congress Avenue, Austin, Texas. / O *■- I) \ i / / y

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

o V O- I) v \ i / • l\r /V s h/ tf f i >l / t 13 Gör icite Edra uppköp hos andra än dem som an- nonsera i Texas Posten. Ni sparar många dollar därigenom. TEXAS POSTEN. Läs de goda följetonger- na frän början, och skyn da pä att sända in Eder $1.00 så att ni kan få back- numer, emedan sådana stå att få. I ARG. NYHETS OCH ANNONS TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Lördagen den 25 April, 1896. VOL. I. No. 2. Krönika. Det var nog ett bedröfligt nummer af en Svensk tidning som kom ut i Austin i Lör- dag förra veckan. Jag tycker migse de personer som läste den säga; jaså, de här ä den omtalade svenska tidningen som skulle komma ut här i sta'n, hm ! få vi inte något bättre, då ge vi katten allt- sammans ! Så tänkte äfven underteck- nad, fast han inte precis sa det till,Redaktören. Jag vå- gade inte begriper ni, ty karlen — redaktören mente jag—är mycket häftig af sig enligt hvad dom sa på trycke- riet, där han hotat fördärfva hela personalen för det de vanstälde tidningen så ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

> •== ■X i), k PÅ MORRA VÄGAR. Af Hamlyn Smytb. (Forts. fr. för«g B'f) — Herr Grantham, gade han, jag tror tr, räck mig er band. Han fattade Granthams hand och såg honom en lång stund i aosigtet nnder tystnad. Grantham rodnade iöt advokatens for- ekande blick. — Ni anser mig vara svag, herr Wave- ring, sade han vemodigt leende, men detta är det svåraste prof jag någonsin varit underkastad. — Det förstår jag nog. — Jag hade blott en enda vän, fortfoi Grantham, jag var utan hem, utan för- äldrar, utan syskon. Jag begaf mig till Australien för att försöka minlycka, jag var lyckligare än jag hoppats. Jag vän- de tillbaka med den vän jag derute för* värfvut. Men nu är den ende i världen, nom jag kunde kalla vän dödad, mördad på hemlighetsfullt sätt, och man beskyl- ler mig för detta förfärliga brott. — Se mig i ansiktet, sade advokate till Grantham. Denne lydde. — Ja, ja Gilbert Grantham, sade han slutligen, jag tror er. Bedrager jag mif denna gång, tror jag aldrig mer på någon Min er...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

,0 i) h '? 0 r i I I (? £ ''i >r ( & Qvinuau. Säg, vän, hvad ar qvinnan? —Den prisade, nsade! —Ett mål våra tankars, Båd' sämsta och bästa. Gn hamn, der till ankars Vi gå—för det mesta. —Den gudom vi dyrka Med offer och fester, Som män har till prester Och verlden till kyrka. Säg, vän, hvad är qvinnan? —Den fladdrande, pladdrande? För några en toka. Som hyllar det skefva För andra den kloka, Som lär oss att lefva.— Som ofta förglömmer Den Sancta Logica, Men gör oss sä rika, Så snart hon berömmer. Säg, vän, hvad är qvinnan? Den härliga, kärliga! —Den vana i konster Med mål att behaga. —Ett samvetslöst monster, Hvars lust är bedraga.— En klok ibland galna, Som vet, att all fägring Allenast är hägring Och eld, som skall falna. Säg, vän, hvad är qvinnan? —Den födande, stödande! —Den första oss hägnar, När motgång vi röna, Som kärlek oss egnar, Den illa vi löna.— Den trogna väninnan, Allmodern och vifvet, —Det bästa, som lifvet Ger mannen,—är qvinnan! Emil Linders. Snö. Skiss af D...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

t I \ TEXAS POSTEN. ]Myhets oeh annanstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THli TEXAS POST.) Fubllsliod ovcrv wuok. In Austln, Toxaa. by tho SWK1HHH Amkbican Pcbmhhino Co. Ttic only Kwedish papor In Tuxns, and tho bost nuv<*rtlslng mealum lo rouch liils daht. of cltlzcus. Puil.. V. Engström, Prosidont. A. B. An ok it son, Vice President. BiCTiabd Johnson, .... Business Mammor. . JOHNSON Adv. Manaiier. Prenumerations-pris: Ev,t ar « °° Ett hälft år 80 Ett år till Sverige 1-80 Ett liulft år till Sverige 1.10 Irenumeratlonen år betalbar i forskatt och penningar bora sandas modolt " 1 '( staI Note," "Monoy Ordors" oller i tvä, conts pri- ma rkcn under adress: TE2CÄ.S iFOSTEisr, No. 23 Mc,Donald Tlntldtno, AVSTIN, TEXAS Tcilephone 145. Herr K. J. Johnson är vår enda reseagent för Texas PosTICN, och kan prenumera- tionsafgiften betalas till ho- nom. Anförtro Eder ej åt an- dra äro dem som kunna visa att de äro agenter för Texas Posten. Vära "bollsparkare" roade sig i Söndags ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

1! Of i O o o PA MÖRKA VAGAR. Af Hamlyn Smytk. FÖRSTA KAPITLET. Erieu. Första akten i det drama, hvars till- dragelser utgöra ämnet för efterföljande osminkade berättelse, böJjar med Edvard Alroyds död. De med hans död sammanhängande, brottsliga omständigheterna skola här nedan meddelas i full öfverousstämmeise ■ned sanna förhållandet. En fuktig och kall afton i novembet stod en man ensam på Westminsterbryg- gan i London och blickade tyst ned på de grumliga vågorna, som långsamt flöto fram under bron. Han kunde vara ungefär trettiofem år, men såg ut? som räknade han ntinst fem- tio, ty hela hans lefnad hade varit kamp och strid. Hans ansigte var magert och af gul- blek färg. Långa, grå lockar ringlade sig under brättet på hans utnötta hatt och hans haka var bevuxen med ett glest skägg, som började stöta i grått. Hans anletsdrag voro skrumpna och aftärda, men vid första ögonkastet kunde man likväl se, att de fordom varit sköna. Hans dammiga kläder voro utnötta, men likväl kunde man i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

/ > KV,'- -Hr 1 "*? _ | 9? Kl I Young Swedish Girls and Boys i / ■ That the Handsomest Line of f 1 u Q 0 53 Ö G # -4 Eupe Von Boeckmann's STORE, 811 CONGRESS AVENUB, •V Should you want Wedding Invitations, Programmes, this is the place to have the in Swedish or English. Bali Invitations or work done, either U' Bookbinding in the latest, best and cheapest styles. If you have an old Family Bible or other book you want bound up, bring it around, we will bind it up. ii. I Print the Texas Posten." J f" S * S, / CJ O- Avi daJ 101 Söl ma HJ r{ In m 8i B| V IV I ly. Jr- t O 6} I u 11 o I ' "V i

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

f V ■O- ^r- KYRKOUNDERRÄTEL- SER. Sv. Ev. Lutherska Kyr- ^an. Hörnet af Congress Avenue och 16te Str. Sön- dagsskola hvarje Söndag kl. 10 f, m. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 11 f. m. och 8 e. m. Ungdomsföreningen möter i kyrkan första och tredje Tisdagskvällen i hvarje månad. G. A. Dorf, Församlingens Pastor. Bostad 105 West 16 St. Svenska M. E. Kyrkan. Hörnet af 15 och Red River Str. Söndagsskola hvarje Söndag kl. %ll. ^Gudstjenst hvarje Söndag kl. ^ & 8. Onsdagskvällar kl. 8.15. N. Ecklund, Församlingens Pastor. Bostad, 1503 Red River Str. Predikoturer i Decker Svenska M. E. Kyrka. Söndagsskola kvarje Söndag kl. 10 f. m. S. A. LundELL, Föreståndare. Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvarje Söndag. Bönemöte hvarje Onsdagsqväll kl. 8. J. M. Ojerholm, Pastor. Predikan i Manda Svenska M. E. Kyrka första och tredje Söndagen i hvarje månad då Gudstjenst hålles kl. 4 e. m. och S e. m. ' J. M. Ojerholm. Pastor. Svenska Baptistkyrkan.—Sönda- gar: Söndagskola kl. e. ra. Pre- dikan, kl. 8...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

Svenska Nyheter. STOCKHOLM. Till öfveradjutant ho. konungen bar utnämts kommondor Pa länder. Publicistklubben beslöt den 27 Mari enhälligt att ansluta sig til den inter- nationella press-associationen. Af svensk järnmalm exporterades un- der Januari oeh Februari i år 31,277,000 feg. mot 17,110,000 kg, förra året. Fyrahundraårsdagen af Gustaf Va3as födelse, den 12 Maj, kommer att sär- akildt högtidlighällas vid Stockholms folkskolor. Utländsk ordendekoration.—Grosa- handlaren B. C. Gjestvang har af fran- ske undervisningsministern utnämts till "Offlcier d'Academie." öfveringeniör Andree har den 27 Mars «i,-hållit semester under 6 veckor räk nadt, fr. o. m. den 1 April, och kan dä således odeladt egna sig ät förberedel- serna för polarexpeditionen. Vetenskapsakademien firade sin hög- tidsdag tisdagen den 31 Mars ä Stora foörsaalen i Stockholm. Minnespennin- gen för året var präglad öfver akademi ene framlidne ledamot bruksegaren Gu- staf Ekman, öfver hvillcen akademiens praesea föredr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

' Nordisk ärelystnad. I C) i "Jag afundas dessa nordbor," säger den bekante förf. Hugues le Roux i Paris Figaro, jag afundas dem de- ras dådlust, jag afundas dessa sven- skar och norrmän, som väl veta, att himlen icke låter sig stormas, och som derför rikta blicken och sina dröm- mars längtan mot denna jords nordpol, som nu dr Fridtiof Nansen, efter hvad man berättar, skall hafva beträdt. Denna dröm—drömmen att uppnå det oupphinneliga, att förmå det omöj- liga, har förespeglat hvarje segrande slägt. Jag erinrar mig en af Björnsons be- rättelser, i hvilken diktaren under en symbolisk slöja velat gifva sin nation, det norska folket, en varning af vidt- cmfattande betydelse. Han berättar, att ofvanom en liten by höjer sig en brant klippa. Hvarje år komma örnar- na o. bygga sitt näste på toppen af den- na klippa. En af byns gossar lurar på dem. Han har från sin tidigaste barndom sagt till sig sjelf: "När jag blir stor, skall jag stiga upp på klip- pans topp och taga bort nästet för ör- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 April 1896

^ ^ . i V i ? > AUSTIN. OBSERVERA! Alla de som äro inträsse- rade för att bilda en före- ning bland Svenskarne här i Austin, behagade samman- träda å Texas Postens kon- tor, Room 23, McDonald Bldg Måndagen den 27 dennes kl. 8 e. m. Kommen mangrant ! — 200 San Antonio besö- kande var här i Söndags. — Herr R. J. Johnson re- seagent för denna tidning kommer att besöka Round Rock och Georgetown nästa vecka, och vi hoppas att han skall blifva ihogkommen med klingande mynt. Han är nöjd med bara en dollar, och i är- sättning gifver har Er ett qvitto som berättigar Er att få Texas Posten för ett helt långt år. — Fröknarne Jenny Lind- blad, Manda Lyckmau och Augusta Carlson lemnade i Söndags vår stad för slå sig sig ned i Fort Worth. pos- ten önskar lycka till, och att de måtte trifvas, och hoppas på samma gång att de inte glömma komma tillbaka igen på en liten titt när det så bär sig. — Följande utom Staden boeende personer har under den gångna veckan hedrat oss med en en titt in på vårt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 May 1896

V'1 - :• - ) : i ' r 1 TEXAS POSTEN. ■ M- • p -imm, 'SM- .'*>■ I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Lördagen den 2 Maj, 1896. VOL. I. No. 3. Krönika. Texas-Posten år den sydligaste svenska tidning i verlden omtalade "Hemlan- det" i förra veckan, och då är det sanning det kan ni slå er i backen på. Men den för- sta är det icke som utgifvits i Austin, ty för omkring 7 a 8 år sedan utgafs här en tid- ning af en metodistpastor, u fast den somnade af på den Jl) grund att den lade an för myc- ket på det kyrkliga inom det samfund pastorn tillhörde. Ett ensidigt organ, då det är fråga om religionen, kunde ej bära sig, då som vi veta, de olika kyrkosamfunden hafva sina egna organ, som i pris- billighet och storlek kunna konkurrera med mindre kol- legor, utgifna på platser med större befolkning än Texas. Men deremot tänker jag t att tiuning likt Texas- Posten har en god framtid för sig i Texas. Den vill ej företaga sig att söka föra något enskildt samfun...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 May 1896

' T" v z -i4- PA MÖRKA VÄGAR. Af Hamlyn Smyth. 9 I M y (Forts. fr. fönc «< r) r —Ja, ser ni, mylord, min far har gif- vit efter för min önskan, och jag iir för- tjust i alltgammalt: klosterruiner, gamla byggnader och slott. * — Verkligen? Då kanske jag bör tacka er förkärlek för allt gammalt för nöjet af er bekantskap? — Ja. Lord Colvyl började skratta: Nu nar- rade jag er, sade han. — Hur sä, isylord? — Er vänlighet mot mig är sålunda en följd af, att ni är väninna till allt som är gammalt? , — Nej, deremot måste jag protestera, sade Mildred. Ni har elakt nog velat locka mig i fällan, mylord. Men tro mig, sade hon i allvarlig ton, jag vet att män af ära iiksom godt vin vinna på att bli gamla. — Vid vissa tillfällen kan det vara sant, sade lorden, men på ert sköna slägte har det icke sin tillämpning. —Jag är af annan åsigt, mylord, och jag är ledsen, att ni, liksom de flesta an- dra män, hyser så ringa aktning för oss fruntimmer. — Ni gör mig orätt. Då ni uppträder såsom ert köns...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 May 1896

I ■ .ii i n H ) ) I ) "O l En vÅrsyn. Ung och vän och skär du står der, Blonda flicka för inin syn; Bakom florets ljusblå slöja Glöder varmt den flna hyn. I din hand ett knippe stppor Plockadt nyss i drömtung skog Der igenom snår och fällen Morgonvindens susnlng drog. Än dess friska dofter dröja Kring ditt unga väsen qvar, Och dess helsas skimmer spelar Än i blicken, blå och klar. Bida då en stund, du fagra Tälj med stämma, len och låg, Hvad du drömde skärt der inne, Hvad du ljuft och lönligt såg!... Men du svarar ej, du böjer Blott ditt blonda hufvud ner, Medan omkring läppens linier Outgrundligt löje ler. Och som alltid vän och fager Står du, skär och varm i hyn— I en vårnatur, som vaknar, Sjelf en xmz och vårlig syn. Emil Kleen. Yargbarnen i Indien. öfvers. ur Badminton Magazine. En jemadar berättade mig, skrifver en resande, att han i sina gossår i säll- skap med andra pojkar sett ett barn, som blifvit bortröfvadt af vargar, men som nu var ätefunnet. Någon tid der- efter, dä jag...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 May 1896

fr-—. V i må ■P j "i g|||^ i i v L r" i \ TEXAS POSTEN. fiyhets oeh Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. {TUK TEXAS POST.) 1'ubllsliod overy wiwk, In Austin. Texas, liv ull' hwkuirh amkiik ax piriii.isiiinu co. Trje only hwodlsh papwr in Tcxiu . himi tliö best advortislni? mediuui to ruacli tlii ölans of citlzens. Pnil.. V. Enostuom 1'rosidtmt. A. S. Anukhbon Vlco 1'rosldwit. ItiCHAltu Johnson Business Manager. J*. JOHNSON, Adv. Manager. Ivar Ikyerstrom, Ciiy-colicitor. Prenumerations-pris: Ett ar JI.UO Ett lmlft år «0 EU ar till Sverige 1.50 Ett liulft år till Sverltfii 1.10 Prenumerationen ar betalbar 1 forskatt och penningar l ora sandas medelt "Postal Note." "Money Orders" eller i tva cents pri- marken under adress: TEXAS POSTEN, Nti. M McDonald Iltlildlnij, AUSTIN, THXAS Telephone 145. Vara Agenter. Herr R. J. Johnson iir vår enda rese-agent fi'>r Texas-posten, och kan prenumerations-afgiften betalas till ho- nom. Anförtro Eder ej åt andra iin dem som kunna vi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 May 1896

'"v.,-. V i . • 1 KYRKOUNDERRÄTEL- SER. Sv. Ev. Lutherska Kyr- kan. Hörnet af Congress Avenue och 16te Str. Sön- dagsskola hvarje Söndag kl. 10 f, m. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 11 f. ni. och 8,:j0 e. m. samt Onsdagsqvällar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan första och tredje Torsdagskvällen i hvarje månad. G. A. Dorf, Församlingens Pastor. Bostad 105 West 16 St. Svenska M. E. Kyrkan. Hörnet af 15 och Red River Str. Söndagsskola hvarje Söndag kl. %\l. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 3 & 8. Onsdagskvällar kl. 8.15. N. Ecklund, Församlingens Pastor. Bostad, 1503 Red River Str. Predikoturer i Decker Svenska M. E. Kyrka. Söndagsskola kvarje Söndag kl. 10 f. m. S. A. Lundell, Föreståndare. Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvarje Söndag. Bönemöte hvarje Onsdagsqväll kl. 8. j. M. Ojerholm, Pastor. Predikan i Manda Svenska M. E. Kyrka första och tredje Söndagen i hvarje månad då Gudstjenst hålles kl. 4 e. m. och S e. m. J. M. Ojerholm. Pastor. träder i dag Lördag för att vidare b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 May 1896

■ "vV;>\V&vi|'.!r • v j 1 T 1 I 1 I rv i Svenska Nyheter. STOCKHOLM. 100,000 falska fem- mor i omlopp i liufvudstaden.—Det är originalet "bankör" C. J. Carlman, som utpränglat dessa. Han tillverkar ärli- gen bortät nägra millioner sedlar, som han vill hafva riksbanken att inlösa med klingande guld. Senast har han 1 riksbanken försökt utfä 30,000,000 kr. i guld pä en af honom förfärdigad sedel Men han har äfven underkastat sig det besväret att tillverka 100,000 femkro- ne-sedlar. Fredstalarbyte.—Den svenske freds- talaren K. P. Arnoldsson skall hälla fredsföredrag i Norge och den norske fredstalaren Ivar Saeter i Sverige. Stockholms mantalskrifna folk- mängd utgjorde enligt mantalslängder- na den 1 Januari 2G7.100 innevånare, ut- visande en ökning under 1895 af 7,790. Bränvinstillverkningen i riket.—Frän IG Mars till den 1 dennes ha vid 93 brännerier tillverkats 2,209,399 liter bränvin mot 2,574,180 liter under mot- svarande period förra tillverkninbsäret. Liberala valmansföre...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x