ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

ROČNÍK XIV. HALI.ETSVIIJ.E, TEXAS, 1. ČERVNA 1905. ČÍSLO 21. J. D. SCHULZE, | obchodník ryží ve velkém i malém, j _ J HALLETTSVIIJLK, TKXAS. « (Obchod nedaleko pivnicí' p. Joh. Holot íka) Í 25 1b nejlepší frýŽe za Si.oo • Ín 100 ft, rýže pro slepice za $1.50 1 100 ib ryže pro kuřata za Si.75 \ 100 |b rýže dobré k jídlu za Í2.00 j f 100 tb rýže neloupané za Í1.40 ! J Zvláštní ceny obchodníkům, kteří kupují rýži ve velkém. ) KUPTE Si JEN NEJLEPŠÍ stroj na sázení kukuřice a bavlny, kultivátor, vůz atd. Výrobky Standard a John Deer u .Rosenberg Bros., Haliettsville, Texas. Léky sv. Nikodéma. [ Sv. Mkoílcma Odviním ( liill Tonk' l Jestzuruíen, Žo-vyléíi mularll, hořčíku ; neb zimnici za jedeu den. Peníze se vrátí, | jestli nepoinftže. Cenu 25 rentu. > Sv. Nikodéma Halsainia i Jest proslavený lék pro každý druh knfile. i léčí nastydnuti ii nemoee prsou, plic 11 lirrlla. fl , Jest všude k dostáni. Cenu 50 centft. i Sv. Nikodéma Cactol. { Výtečný prostředek pro žaludek, nefiláS { střevu ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

320 STONE & HITCHCOCK, ťlldwcll, Texas, Nárožní lékárna a klenotnický závod. Dokonalý výběr nejlepAich ieCiv vždy nu ruce. Přejete-li si lék, navřtivte lián n opatřte hí iiejiepíí. Máme ký výher klenotů, hodin, hodinek atd., Jež prodáváme lacino. Ručíme zu veškeru hodinářskou a klenotnickou práci, jakož i zu veškeré zboži, které prodáme. Mluvíme Cpiky. VhSí příměsi vážíme. STONE & HITCHCOCK. Prudká jízda JEST nebezpečnou, máte-li špatnou buggy, kočár nebo postroj. Abyste měli vše dokonalé navštivte náš ob- chod a vyberte si pevný kočár, po- slroj neb sedlo, na než můžete se spolehnouti /a každých okolností. NaŠe ceny jsou nížší než kdekoliv. Přijdte a přesvědčte se ať jíž koupíte čili nic. Mé zákazníky žádám, aby přízeň, kterou mému obchodu až dosud prokazovali, nadále zachovali. Hl HFYF sedlář a obchodník kočáry • %!• IIL* 1 L49 Hallcttsville, Texas. a 1 Dro. Formánka Acepttae jest výtečný lék na čerství rány, zasta- ralé bolesti, vředy, vyraženiny. uhry. katarh v nos© ii k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

821 Rozsoudil je. Louisville-ská "Driving and Fair Association" uspořádala nedávno závody, k vůli nimž bylo měito na- bitější lidmi nežli obyčejně a— ža- lno říci—z těch lidi přemnohý byl konečně zase napitější než obyčej- ně. Dva z takovýchto lidí kráčeli v neděli pozdě večer po ul. Green a když dospěli na křižovatku 7. ulice, pohlédl jeden z nich k ul. Jefferson a spatřiv tam elektrické žárové svě- tlo nad prostředkem ulice, pravil: "Je už pozdě, podívej se, jak už je měsíc nízko." "Ej, ty blázne," od- pověděl jeho společník, vždyť to je sluncel" To vedlo k čilé debatě, z které by bylo málem došlo na pě- stě; to odvrátil však jeden z mužů tím, že nabídl v sázku #5, že má pravdu on. "Tady jsou penízel" pravil, "ty uschovej vklad." "Do- brá," odvěce soudruh, "já se vsa- dím taky. Tady jsou peníze. Ten- hle vklad uschovej ty. Ale jak se dovíme, kdo z nás má pravdy?" 1 usnesli se konečně na tom, že po- nechají rozřešení sporné záhady pr- vnímu člověku, kterého potkají; čekali čtvrt ho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

3-22 Z f aioviiy tajemníka Hlavníbo Mi Rozpočet na první polovici úmrtí čís. 7tt. a číhIo 77. Bratři a sestry I Tímto se Vám oznamuje, že se- stra Anna PlaŠek od řádu Hvězda Míru, čís. 33.,zemřela dne 14. kvě- tna 1905, ve stáří 33 roků.jia zápal plic. K Jednotě přistoupila 9. října 1904. Číslo certifikátu 1575 adie stanov oprávněna jest k podpoře v částce $500, avšak tento rozvrh jest udělán jen na polovici, podíl to je- jího manžela Sestra Cectlie Prasatík od řádu Světlo, čís. 38.. zemřela dne 25. května 1905 v stáří 2orukň na na- moč zvanou Eclampsia. K Jednotě přistoupila 12. března 1903. Číslo certifikátu 2437 a dle stanov oprá- vněte jest k podpoře v částce $1000. K vůli ušetřeni výloh a práce líaždý řád bude zasílat peníze jen na jedno místo. (Toto oznámení úmrtí došlo tajemníka H. Řádu, když již jeden rozvrh byl otištěn a následkem toho jsou rozesílány dva oběžníky.) V měsíci červnu bude placen pra- videlný úmrtní poplatek, a čtvrt- letní poplatek na výlohy úřadovny H. Řádu ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

. 3 JI irvní dost a dost a nezpytuje Ani Nspsnl Fr. Župnfť. Pepánek sedí na kládách u sto- doly a vyhřívá se na jarním slunci, jako moucha právě vzkříšená. A bos n bez čepice. Zády :opírá se o rozpukaný trám stodoly a na kole- nou má usinolený kousek papíru a tužku, kterou co chvíle v ústech ^ sliní. Zrak jeho upírá Sedo modré- ho prostoru nebes mezi bělostné o- bláěky; měnící Se v obrysu jako ta- jící sníh uvržený do tekoucí vody. Tváří se neobyčejně vážně a důle- žitě á mhouří oči, před nimiž tan- cují ohnivé mžitky a vlnité čárýi Pepánek zpytuje svědomí. Sedí tu skoro celou hodinu. Strýček se ho už ptal, vida jej tak ztrápeného, jest li nebyl doma bit. Panečku, o- no se řekne "zpytovat svědomí", a- le dokázati to, jak se patří! A k to- mu ještě, když se to děje p'oprvé!— to je, pane, robota. Když jim'to velebný pán vykládal, jak se 'svě- domí zpytuje myslil .pepánek, že je to hračkaj jako na příklad, když 0se obrátí kabát podšívkou navrch, ale to se hrozně mýlí. Co pak obrá- tit ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

a-zt — je lo. hrachu. Náš tatínek jednou někde četl, že i svatý hřeší sedm- desátkrát sedmkrát a když si dá na sebe obzvláště pozor, — osmde- sátkrát." "Ale pak nemůže přijití žádný do nebe." "Já si to také nemyslfin — Tatí- nek povídal, že tam bude asi hroz- ně málo lidf. To by musili umříti hned jak dostanou rozhřešení, a to je těžko si poručit. Ostatně zpo- věď bez lítosti nic není. Vzbudil jsi už lítost?" "Ještě ne, já nebyl ještě se zpy- továním hotov." "To neškodí.Jak už máš prvních 20—30 břicho, už to za lítost stojí. Ale tu to práví vězí: vzbudit ji. A- no. Když už jsem měl napsaný 41. liřích, povídám si, že už by to ku vzbuzen! lítosti mohlo postačiti. Šel jsem na zahradu, přečetl jsem si je ještě jednou, rozmyslel, jak to nám radil velebný pán, a dal jsem se do sebe: Tak tedy ty jsi takový hříšník, ohava, vyvrhel, ty z kluku, tak jsi hřešil proti Pánubo- hu, lotře, proti rodičům svým, bliž- nímu a sobě —? Rozpálil jsem se, až matka vyběhla z chalupy, s kým prý se to vadím,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

325 Seaton, 22. května. — V posle- dním týdnu dalo se pracovat na po- li, proto se každý přičiňoval, by co nejvíce práce udělal prvé než opět počne pršet. A nedalo na se dlouho čekat. V neděli 21. května přišla silná bouře od jihozápadu. Kor- ná a obilí jest větrem k zemi pova- lena; zdali natropil vítr jiných škod, není mi dosud známo. Podzimní o- ves čeká na samovozač, ale nepře- stane li pršet, nevím, kdy dá se do pole vjet, aby mohl být posečen. Bavlny jest něco překopáno, jen jestli nám ji housenky nespapají neb jest jich velké množství. Trá- vy v polích jest více než dost a pra- covat pro mokro nelze Dne 7. května oženil se bratr J H. Chupfk. Za družku života pojal slečnu Albinu Hejlovu. Blahopře- jem. Náš řád Hvězda Texasu odbýval schůzi jako vždy druhou neděli v měsíci. Schůze byla četně navštíve- na vzdor blátu a hřímání a později též dešti, začež budiž bratrům vše- cka česť. V květnové schůzi uve- deni byli do našeho řádu bratři Jan Chlápek s manželkou a Frank Šef- čík s m...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

- 326 Podpora. jemné. Ten neb onen bratr, otec Jedním z naŠichhesel a důležitých Článků v pravidlech obřadních jest Podpora, čehož máme býti vždy pamětlivi,tedy podoorovati se vzá- jemně jak mravně tak hmotně, ve svém povolání a v obchodě, a za opatřováním zaměstnání a práce svým spolubratrům. Často slyšíme od členů amerických spolků tvrditi, pakli že ten který práci míti nebu- de, že se mu bratři o ni postarají; anebo má li člen nějaký svůj vý- robek, své plodiny ku prodeji, že mezi svými o svědomitém kupci, jenž zboží takové potřebuje, se do- ví, jen když svůj spolek o podo- bnou zprávu požádá. To vše uka- zuje zvláštní důvěru ve vlastní pod- půrnou organizaci, a píiznati uui sinu-, že zásadám těmto se hledí žádost učinit'. Proč nemáme toto stanovisko i 11 nás zaujmouti? He: slem naším jest přece "podpora", a tu tím Spíše němě li bychom zů- stávati při pouhém slově. Proč by- chom nemohli uplatniti zásadu,, že naši povinností co bratrů jedné jednoty je. se podporovati a jeden druhé...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

327 — t Ítiíil Hvezdnatý prapor, íislo 55. West, Texas, dne 13. května. — Může člověk ten náš orgán sebe více obracet a hledat nějakou tu zprávu z našeho okolí, nic tam ne- najde, aí již jsou zde tři řády naši milé Jednoty. Žádnému se do psa ní nechce. Tedy zase sám musím něco napsat. J )_ Před krátkým ěasdtn '/a přiřině- ní několika starších členil založen byl nový řád v osadě Tours, vzdá- lené 5 mil od městečka West. No- vý tento řád nese jméno "Hvězd natý Prapor, čís. 55." Uveden měl býti dne 24. dubna br.J. R. Kubě nou a vskutku tento též do West přijel, musil však s nepořízenou odjeti, neboť kde jaký potok byl následkem prudkého déště tak roz- vodněn, že nebylo radno dávat svůj život v šano rozpoutaným živlům Uveden! tedy odloženo na den 30. dubna,avšak i do toho rarach, vlezl, neboť vodní stavidla nebyla naho- ře dobře upevněna a proto zase Se vylila spousta vod na naše okolí, takže nebylo možno i tentokráte se do schůze dostaviti. I bylo tedy u- vedení ustanoveno na 3. května...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

# — 3'2B - iJprava cibule a zemáků k zásilce do trhu. Cibule druhu Bermuda nakládá se do trhovek (crate) po 50 liber, kreoika do pytlů asi po 70 liber a brambory do pytlů 90 1b. Bílá ci- bule zvlášť a červená též, také čer- vené brambory "Triumph" zvlášt a rovněž tak každý jiný druh. Ci- bule, menšího vzrůstu než 1 ^ pal- ee, aneb která je nčjak poškozena, má býti nechána doma. Veškeré brambory, které jsou menší než palce, aneb při kopání neb orá- ní poškozené, anebo jsou slrupaté ískaby), mají být nechány doma. Cibule, jakmile má tfy čtvrti vr- ehrt ležících na zemi a podobá se, že již dozrává,má byt ze země vza- ta a nechána na povrchu země, až nať uschne, což trvá od 3— 8 dní, podle počasí. Pak mají být všech- ny kořínky ostříhaný u samé cibu- le a nať asi i palec od cibule od- střihnuta a zbytek palcem k cibuli přimáčknut. Při této práci má být písek s cibule dobře otřen, a takto připravená cibule může být hned do trhovek ukládána. Ovšem, kdo má dost podstřeší, může cibuli svést...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

8*11 - Odpovědi k dotazům Zánět ledvin. Sdělte, jak léčit muláka. Dokud jsem s ním nepracoval, nebylo na něm nic pozorovati, ale když jsem s ním poěal pracovali, pozovoval jsem, že jen stále hubne, ač práce nebyla stálá, vždy jenom den nebo dva. — Naposled jsem s ním oral dne i.a i. května. Pak jsem jej pu- fsstil dopastru. Když jsem jej jednou v poledne bral domů, zpozoroval jsem, že napadá na zadní pravou nohu. K večeru bylo to již horší. Druhý den nemohl na nohu již ani stoupnout. Noha nebyla nikde ote- klá, ale byla hodně studená a jako dřevěná. To se stále horšilo až v pastru ulehl, že jsem mu musel po- máhat vstáti. Toho dne jéště došel do maštale sám, ale v noci opět padl. Pak nemohl již na obě nohy. Koupil jsem liniment a tím jsem koně na hřbetě mazal, ale nebylo to nic platné, jen se nemoc horšila. Měl tuhé lejno, proto jsem mu dá- val lněný olej a hořkou sůl. To mu trochu pomohlo. Žere při tom po- £řád dost. Nyní mu dávám zelený oves. Neviděl jsem ho také močit asi po tři ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

330 — Mrtvice její příčiny a předejití. Je-li nemoc,která čloyěka pozvol- na, jíle jistě usmrcuje, krutou, jest přece hroznější nemoc, která nsmr- cuje náhle a bez předchozí zvěsti, bez přípravy a uprostřed práce. M rtvice jest takovým zákeřníkem. Přepadne učitele \e středu jeho žá- ků, řečníka na tribuně, hospodáře za pluhem, hodovníka u stolu a bezstarostného kapitalistu ve vese- lé společnosti. Žádný stav, žádný věk není před mrtvicí jist. V dobách starších byl takový způsob smrti nevysvětlitelným, byl považován za <iíIo vyfcší moci,jako trest od 13oha, nebo zasažení tajemných bytostí. Nyní víme bezpečně, že příčinou mrtvice jest protržení některé z četných větví mozkových tepen,vět- ví žil,které ze srdce krev do mozku přivádějí a ji mozek vyživují. Z pro- tržené cévy vy trysku je při každém úderu srdce krev,jež pák okolní čá- sti mozku zaplavuje, na ně tlačí, jemné pletivo mozkové, záležející z nervových vláken a nervových bu- něk, se trhá, až zachvácená část mozková stává se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

Poznámky z úřadovny S.Ú.V., R.V.O.S. Kteří tajemnici nemají zaplaceno ještě jejich služné a poštovní vydá- ní za rok 1904, ať zašlou mně své účty a ji jim zašlu jejich služné. Služné platí úřadovna pouze od 1. ledna 1904 do 31. prosince 1904. Příště bude oznámeno každý mě- síc do podrobná, jak mnoho který •ílen při každé osadě buď připoji- stil nebo uvedl svoji pojistku na menší obnos, i pojistné nových čle- nů, aby se budoucně předešlo všem nepořádkům. Osadní odhadčí ně- kdy opomene oznámili tajemníku jeho osady nějakou změnu v té vě- ci, následkem čehož se knihy osad- nich tajemníků nesrovnávají s kni- hou státního tajemníka, co se týče pojištění členů. Upozorfiuji, aby členstvo nepo- depisovalo žádné oběžníky rozešla né p. Votipkou ohledně sjezdu. Předseda odepřel podpis pro onu věc, tedy by to bylo nezákonnité. Nejsme žádní šašci, aby s námi dě- lal, co by kdo chtěl. Ohledně dotazu stran počtu čle- nů dle poslední čtvrtletní zprávy dodávám, že počet byl zcela správ- ný, jak byl ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

m % Co Je trnstl Slyšeli jsme vícekráte tázati se lidi, co to vlastně jest ten trust. Každý o trustech mluví, všude o nich čteme jak se denné množí jako houby po deští a jest mnoho těch, kdož o jejich vzniku a utváření ne- mají ponětí. Těm platiž následující vysvětlení: Trust založí továrníci, kteří jeden druh zboží vyrábějí, ka- ždý samostatně ve své továrně. Na př. pluhy. Dejme tomu, že jest ve Spoj. Státech 500 dílen na pluhy, každá dělá jiný druh,má své jedna- tele a snaží se svůj výrobek proda- li. N>nísiale těch 500 továrníků řekne: "uděláme mezi sebou spole- čnost,každý dostane v ní za jednou tolik akcí co má jeho továrna ceny a bude se naše výroba říditi z ú- střťrini kanceláře a čistý zisk se rozdělí mezi podílníky podle počtu akcií." Dejme tomu, že dílna Ábe- lesova měla ceny $10,000. On do- stane za $20,000 akcií a předá ji trustu. Ten ji po případě zavře, u- zná-li,že stačí dělat dosti v druhých dílnách a Ábelesovi docela na tom nezáleží, neb svůj podíl dostane. Trust...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

Věděl to. Venca přijel nedávno do Ameriky ze Skrčen" Lhoty a dostal se z do- puštění božího hned ku kravám, volům a mezkům na farmě kdesi na západě. Hned první ías se dově- děl, že v Americe je všecko načisto jiné nežli ve "starý kipntře" a že na příklad tady v městečku v lékárně dostane všecko sakumpak, od vi- dku až do falešných zubů, od desti- lované vody až do ialoucouky, od nití až do provazů. Jednou farmář musel cosi poslati do města a ne- maje sám pokdy, aby si tam vyjel osobně, poslal Vencu, pověděv mu všecko od a až do zet, jak a co má dělat, a nařídil inu zároveň, a- by to a ono pro domácnost potřeb- né při příležitosti koupil. Venca jel s pýchou v srdci i oku. Přijde do městečka a zrovna jej vede cesta kolem lékárny. Vzpo- měl si, že tam dostane všecko, i zastavil potah vlasteneckým"ouha" a slezl s vozu. Vejde do lékárny, okoukne bedli- vým zrakem celý "štor" od stropu ^ k podlaze na všech čtyřech stra- nách a oak be*e slova tíhne zase ke dveřím. "No, co pak jste si přál,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1905

334 Obzor Hospodářský, Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- ničiví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. u 15. Každého raésice. .j. .H-•> -W"M* 4« •{• •!• 4> •> .W +* ^ i Předplatné ročně 6o ctů. Zasiá se jou předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský, Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultaral and Horticultural Journal iniheBohemian language in the South. PoMisM ssmimoattily tiy F. FaMan, Xdvertising rates on application. Enlertti as second-ctass mntter in the Hallettsville, Texas, post - office. Sťone's Liver ReguUlor, (Stone-ů v Silitel Jater) v plechových krabi- čkách většího obsahu než jiné, ja- kost zaručená, 25 ct. nebo 5 za íi. Stone & Hitchcock, Nárožní lékár- na, Caldwell, Texas. Ferd. Sokol, kolář a kovář, Ušetří váni za malý pení- velkých starostí, když se vám v nej pilnější práci po- rouchá stroj, vůz nebo ná- řadí rolnické. Sokol je ve svém oboru pravý mistr. Obdržíte vždy práci první tříd)-. SpoleUM strojnická i r. : ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

OB Z ROČNÍk XIV. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. ČERVNA 1905. ČÍSLO 22.' TÍTHSOT § v obchodě l H> MITCHEL-A HALLETTSVIU.E, TEXAS, NALEZNETE nejlepší grocerii, střižní zboží, obuv. klobouky, zboží železné, plechové, kultivátory, sekací stroje a hrabě na seno a jiné farmářskť nářádí za ceny nízké. Též skoupíme všechny farmářské výrobky a platíme i hotově. řjgopomeňte nás navštívili dříve než koupíte jinde. Český prodavač Aug. Linhart každého řádně a vlidně obslouží. KUPTE Sí JEN •TE JLEPŠÍ stroj na sázení kukuřice a bavlny, kultivátor, vůz atd. Výrobky Standard a John Deer u Rosenberg Bros., Hallettsville, Texas. Léky sv. Nikodéma. | St. Nikodéma Odvtidécí Chill Tonlc j 1 Jest zurufion, 2e vyléčí mnlarii, horečku § . neb zimnici zu jeden den. Peníze se vrátí, i l jestli nepomůže. Cena 36centu. ; Sv. Nikodéma Italsamia , Jest proclttvuný lék pro každý druh kaSle. j léčí nastydnuti a nemooe prsou, pilo a hrdla. ( I Jest vSude k dostání. CenaftOc 1 Sv. Nikodéma Caetol. Výtečný prostředek pro...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

- 3Se — STONE & HITCHCOCK, Caldwoll, Texnn, Nárožní lékárna a klenotnický závod. Dokonalý výběr nejlepSich lečlv vždy naruoc. Přejete-ll si lék, 11a viti v te nás aopatřte h1 nejlepSí. Mime ký výběr klenotů, hodin, hodinek atd., Je2 prodáváme lacino. Ručíme za veškeru hodinářskou a klenotnlckou práci, Jakož 1 za veškeré zboží, které prodáme. Mluvíme Česky. Vílí přízně l váSIme. STONE & HITCHCOCK. Prudká jízda JEST nebezpečnou, máte-li špatnou buggy, kočár neho postroj. Abyste měli vše dokonalé navštivte náš ob- chod a vyberte si pevný kočár, po- stroj neb sedlo, na než můžete se spolehnouti za každých okolnosti. Naše ceny jsou nižší než kdekoliv. Přijdte a přesvědčte se ať jíž koupíte čili nic. Mé zákazníky žádám, aby přízeň, kterou mému obchodu až dosud prokazovali, nadále zachovali Wi Hl HFYF sedlář a obchodník kočáry • J« IIL I L* Ilallettsviilc,Texas. Dra. Formánka Aceptlno jest výtečný iék na čerstvé rány, zasta- ralé bolesti, vředy, vyrníeulny, uhrv, katarh v nose Krku...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

- 3-S7 - Dárek z lásky. Na velkém náměstí kroměříž- ském hemžili se lidé, jako když se včely rojí. Byl výroční trh a tu se sešli kupujíc! ze všech končin roz- sáhlého kraje Kroměřižského. "Nebel bech sem šil semka, hale dež je toťka dnes i tarmak, tož ta- tíček poručili, bech kópil novó pá- ro. Veš ta naša klesna šimlica je nějaká zmožená na nohe a včilka do tej hrubé ptáče se už hani neho- dí. Prodáme ju doma a hřebca tu dnes hodprodám. Myslím, že už tu náš Vincek bóde."Takto hovořil Fanin Bleša ze Švabenic ku svému dávnému příteli Metodovi Barnetu z Nitkovic. Fanin Bleša byl synem bohatého sedláka, mži již vojančinu odbytou. Rád provedl časem hloupost, jež někdy špatně zakončila. Šelmov- ství mu v očích hrálo. Metod slou- žíval před několika roky u jeho otce,odtud to přátelství obou chlap- ců. Teď sloužil Metod v Nitkovi- cích; přála si matka, by jí byl na blízku. "A s kem ty si tade?" tázal se Fanin Metoda. "I je toť od nás a z Litenčic ce- lá hromada chlapců." "Ha co nakupuješ?"...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

338 "Neščašná robo, ha té's mu věři- la? Je vEil svít, můj Pambíčko! No, děvčico, to moh námlůviť etiem to bě. Gďo ví, prpí tě chtěl sprovodit' ze světa," vykládala panímáma ce- lá bez dechu, stojíc jako v sloup o- bráceňá. Najeclnou.se vzchopila a popadla do jedné ruky škatulku a druhou uchopila Polinu a táhla ji ze dvěfí ven. "Slechávám, že mléko ničí moc jedu, toťka máš mísu mléka, vepij třebas ploó," póbízela Polinu. Tato uposlechla a jako ve snách napilá sé mléka. Selka zatím ode- šla s práškem na (IviVr. V malé chvíli vrátila se s prázdnou škatul- kou, již podala . Polině" "Na, to si móžeš schovat', ten jed sem vyšépaiá do hn ija a hod- ně slámó přikréla.abe se to snaď a- ni nakažlivě nedařilo. . Děvčisko, dflch' $Vaté tě osvítil, ie's mi to ře- kla. Mohla si bčť za týden huž aj na desce," ' Panímáma celá rozrušená zavo- lala hospodáře, který na zápraží co- si kutil á doslovně mu tq opakQva- la. , " ' "To síťáď bódé chetfré, deí se to udá. Dyť móže to děvčiško ž' tbho : i šmcť...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x